Přehled uzavírek

Místo: Guty mezi domy čp. 87 - 257
Začátek prací: 23.8.2017
Termín ukončení: 30.9.2017

Popis: z důvodu výstavby vodovodu bude uzavřena MK č. 389 v úseku mezi domy čp. 87 - 257


Místo: Třinec, Oldřichovice, lokalita Závist
Začátek prací: 1.7.2017 10:00
Termín ukončení: 31.12.2017 23:59

Popis: S otevřením provozu na krajské silnici a z důvodu dokončení mimoúrovňové křižovatky na hlavní trase silnice č. I/11, je nutné na dobu nezbytně nutnou zcela uzavřít silniční provoz: • na místní komunikaci č. 288c na pozemku parc. č. 3390 v k. ú. Oldřichovice u Třince, vedené kolem Trombikova rybníku, v úseku mezi domy Oldřichovice čp. 677 – 734 délky cca 150 m, na kterou dále navazuje uzavřený úsek staveništní komunikace, • na místní komunikaci č. 289c na pozemku parc. č. 3552/16 a 3395/11 v k. ú. Oldřichovice u Třince, propojující lokalitu Kamionka a Oldřichovice u základní školy, v úseku od vjezdu do areálu školy až k domu čp. 265 délky cca 380 m. Do uzavřeného úseku na místní komunikaci č. 288c bude umožněn vjezd vozidlům s povolením stavby tak, aby byla zajištěna dostupnost k domu čp. 734 v uzavřeném úseku. Uzavírka bude probíhat od 01.07.2017 a potrvá do kolaudace stavby, max. do 31.12.2017. Objízdná trasa nebude označena přechodným dopravním značením, bude vedena po přilehlých pozemních komunikacích v k. ú. Oldřichovice u Třince s tím, že v křižovatce u domu čp. 470 budou řidiči upozorněni informativním značením č. IP 10a na úsek komunikace, kterým dále nelze pokračovat v jízdě. Děkujeme řidičům za pochopení.
Přílohy:


Místo: Třinec, Oldřichovice lokalita Závist a Nebory ke kravínu
Začátek prací: 1.7.2017 10:00
Termín ukončení: 31.12.2017 23:59

Popis: Od soboty 01.07.2017, 10:00 h, bude obnoven provoz po krajské silnici č. III/4681 v lokalitě Závist (mezi Trombikovým rybníkem a českou základní školou), kde bude provoz veden po staveništi a nový mostní objekt. Do doby dokončení chodníku na mostě budou chodci i nadále užívat vymezený koridor vedený staveništěm. Autobusová zastávka Oldřichovice, penzion bude znovu obsluhována bez omezení u penzionu. Uzavřen bude příjezd do Oldřichovic z okružní křižovatky na silnici č. I/11 u čerpací stanice Shell včetně náhradní autobusové zastávky Oldřichovice, penzion a přechodu pro chodce. S tímto provozem souvisí i uzavření části místní komunikace: 1. místní komunikace č. 288c vedené kolem Trombikova rybníku, v úseku mezi domy Oldřichovice čp. 677 – ke křižovatce za domem čp. 734, tj. délky cca 150 m, 2. místní komunikace č. 289c propojující lokalitu Kamionka a Oldřichovice u české základní školy, v úseku od vjezdu do areálu školy až k domu čp. 265, tj. délky cca 380 m. I toto omezení bude trvat do doby zprovoznění mimoúrovňové křižovatky, max. do 31.12.2017. Od pondělí 03.07.2017, 14:00 h bude zprovozněna místní komunikace č. 366c vedoucí od silnice č. I/11 (na Neborovském kopci) směrem ke kravínu. Na nově přeloženém úseku místní komunikace byl vybudován mostní objekt s veřejným osvětlením a autobusovou zastávkou Nebory, Pod kravínem ve směru jízdy do Třince. V obou případech se jedná o průjezdy stavbou a budou i nadále obě komunikace označeny přechodným dopravním značením. Děkujeme řidičům za jejich respektování.
Přílohy:


Místo: "malá " Beskydská
Začátek prací: 1.6.2017
Termín ukončení: 16.11.2017 23:00

Popis: Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 462c (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 3121/1 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, místně zvané ulice „Malá“ Beskydská v délce cca 135 m – I. etapa, a 137 m – II. etapa v místě realizace stavby „Regenerace panelových sídlišť nad „Hradčany“ – středová komunikace včetně parkoviště a VO“. Objízdná trasa byla stanovena: - po místní komunikaci č. 180c umístěné na pozemku parc. č. 3132 v k. ú. Lyžbice, ulice Slezská, - po místní komunikaci č. 154c umístěné na pozemku parc. č. 2561 v k. ú. Lyžbice, ulice Koperníkova, - po místní komunikaci č. 65b umístěné na pozemku parc. č. 2506 v k. ú. Lyžbice, ulice Lidická. Termín uzavírky: I. etapa 01.06.2017 – 10.08.2017 II. etapa 11.08.2017 – 16.11.2017 Osoba zodpovědná za uzavírku: Miroslav Plaskura, tel. č. 602 764 857, miroslav.plaskura@eurovia.cz Z důvodu zajištění náhradního parkování vozidel budou v prostoru autobusového zálivu zastávky „Třinec, Lyžbice, Terasa konečná“ vyznačena parkovací místa s šikmým řazením vozidel.
Přílohy:


Místo: Nebory
Začátek prací: 16.5.2016 08:00
Termín ukončení: 31.12.2017 18:00

Popis: Z důvodu realizace stavebních prací na přeložce silnice I/11 bude od 16.05.2016 uzavřena část místní komunikace č. 380c – komunikace mezi restauraci „Sojka“ a autobusovou zastávkou „Třinec, Nebory, Sojka“. Tento úsek místní komunikace bude zrušen. Objízdná trasa byla stanovena po silnici I/11 v úseku mezi autobusovou zastávkou „Třinec, Nebory, Sojka“ a „Třinec, Nebory, Dušinec, po místní komunikaci č. 374c – na Dušinci, a po části nově vybudované komunikaci. Objízdná trasa bude vyznačena přechodným dopravním značením. Trasa pro pěší bude vedena uzavíraným úsekem místní komunikace koridorem šířky min. 1,50 m. Podle postupu stavby budou chodci následně převedeni po nově vybudované komunikaci pro pěší. Prosíme řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení. Trvalé dopravní značení bude na komunikacích osazeno po ukončení stavby.


Místo: Třinec, Podlesí
Začátek prací: 15.6.2015 06:00
Termín ukončení: 31.12.2017 23:59

Popis: Z důvodu zjištěného havarijního stavu lávky pro pěší „u občana Grzegorze“ na Podlesí přes vodní tok Bystrý je lávka uzavřena. Jedná se o lávku spojující místní komunikaci č. 223c – komunikace k Západní bráně TŽ, a místní komunikaci č. 228c – komunikace k bývalému areálu JZD. Žádáme občany, aby z důvodu vlastní bezpečnosti tuto lávku nepoužívali.
Přílohy:


Místo: Karpentná, propojka mezi Lyžbicemi a Karpentnou
Začátek prací: 3.12.2014 06:00
Termín ukončení: 31.10.2017 23:59

Popis: Omezení obecného užívání účelové komunikace umístěné na pozemku parc. č. 845/18 a 845/19 k. ú. Karpentná, obec Třinec, úplnou uzavírkou silničního provozu, je povoleno v termínu od 03.12.2014 do 31.10.2017. Uzavření úseku komunikace délky cca 250 m je z důvodu realizace stavby „Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice“. Děkujeme řidičům za respektování přechodného dopravního značení.
Přílohy:


Místo: Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice
Začátek prací: 10.9.2014
Termín ukončení: 31.10.2017

Popis: Správce stavby: Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR Hlavní asistent správce stavby: Lucie Franquesa ŘSD ČR Zhotovitel: MOTA-ENGIL-Central Europe Zástupce zhotovitele pro styk s občany: Ing. Karel STRAKOŠ, tel. kontakt 602 213 187


Místo: Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
Začátek prací: 17.9.2014
Termín ukončení: 31.10.2017

Popis: Správce stavby: Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR Hlavní asistent správce stavby: Ing. Jakub Dvorský, ŘSD ČR Zhotovitel: hlavní zhotovitel: IMOS Brno a.s. Zástupce zhotovitele pro styk s občany: Michal Janevský, tel. č.: 724 333 064

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku