--

Místo: Třinec, Nebory
Začátek prací: 1.11.2017 07:00
Termín ukončení: 30.11.2017 23:59

Popis: Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na komunikaci SO 126 MOK KM 7,432 – 8,120 vpravo v úseku 190 m – komunikace v záboru stavby podél stavby přeložené silnice I/11, mezi místní komunikaci označené v pasportu komunikací č. 361c (komunikace naproti Kanadského lesa) a místní komunikaci č. 374 c (bývalá komunikace z „Dušince“) v k. ú. Nebory, obec Třinec. Objízdná trasa pro vozidla bez rozlišení bude vedena:  po místní komunikaci č. 361c kolem „vodojemu“, po komunikaci č. 362c a č. 374c – Dušinec,  z důvodu obsloužení lokality za „Sojkou“ bude z nové komunikace spojující místní komunikace č. 361c a 380c před uzavřeným úsekem vybudováno provizorní napojení na místní komunikaci č. 374c (komunikace na „Dušinci). Do uzavíraného úseku pozemní komunikace bude povolen vjezd jen vozidlům stavby. Termín trvání dopravního omezení: od 01.11.2017 do 30.11.2017 (v závislosti na klimatických podmínkách a po dobu nezbytně nutnou pro zajištění dokončení stavebních úprav na SO 126) Důvodem povolení omezení obecného užívání části komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu je dokončení SO 126 MOK KM 7,432 – 8,120 vpravo v rámci stavby „Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice. Vlastníkem místních komunikací, po kterých je vedena objízdná trasa, je město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ 00297313. Uzavřený úsek silnice je součástí stavby Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice, investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Osobou zodpovědnou za uzavírku bude p. Michal Janevský, tel. č. 724 333 064.
Přílohy:


Místo: stavba obchvatu silnice č. I/11 - zpoplatnění
Začátek prací: 20.10.2017 00:01
Termín ukončení: 31.12.2017 23:59

Popis: Stavba obchvatu je silnicí I. třídy, ne dálnicí, tzn., že silnice není zpoplatněna pro osobní automobily. Na silnici se vybírá pouze Mýtné pro nákladní automobily s celkovou hmotností nad 3,5 tuny, stejně jako tomu bylo na původní silnici č. I/11. Silnice je mj. řádně označená a ze značení je zřejmé, že na silnici není povinná známka. Úseky, kde musí být dálniční kupón vylepen, jsou označeny dopravní značkou Dálnice (IZ 1a), což není případ silnice č. I/11 Nebory-Oldřichovice-Bystřice. Mapa dálniční sítě: https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/5398fffa-2bd6-4274-8d8b-255b23806b55/cz-kupony-2017.pdf?MOD=AJPERES


Místo: Dolní Líštná od čp. 88 - 415
Začátek prací: 16.10.2017 07:00
Termín ukončení: 31.5.2018 23:59

Popis: O omezení obecného užívání části místní komunikace částečnou uzavírkou místní komunikace III. třídy č. 218c (pasport komunikací) bylo požádáno z důvodu realizace stavby „Zajištění místní komunikace č. 218c naproti čp. 415, Třinec, Dolní Líštná“, investor město Třinec.
Přílohy:


Místo: silnice č. II/468, k. ú. Český Těšín a Konská
Začátek prací: 16.10.2017 06:00
Termín ukončení: 30.11.2017 23:59

Popis: Městský úřad Třinec, odbor dopravy, povolil omezení obecného užívání uzavírkou silničního provozu v jednom jízdním pruhu na krajské silnici č. II/468 v k. ú. Český Těšín a Třinec, kdy bude provoz řízen kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením, z důvodu zajištění realizace stavby „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“, v tomto rozsahu: I.úsek: km 7,013 – 7,843 silničního staničení (úsek délky 830 m), tj. od autobusové zastávky Třinec, Konská Velké doly, směr Český Těšín, po začátek mostu přes Olši, v termínu: 16.10.2017 – 30.11.2017. II.úsek: km 6,613 – 7,013 silničního staničení (úsek délky 400 m), tj. od autobusové zastávky Třinec, Konská Velké doly, směr Třinec, po začátek MUK Baliny, v termínu: 16.10.2017 – 30.11.2017. V době omezení v I. a II. úseku stavby, konkrétně v termínu 24. a 25.10.2017, 31.10. a 01.11.2017 nebude autobusová zastávka Třinec, Konská Velké doly obsluhována (dočasně zrušena bez náhrady), dopravce ČSAD Havířov a.s. V rámci omezení I. a II. úseku stavby bude realizováno frézování živičného povrchu, pokládka živice, stržení starých a zřízení nových krajnic. IV.úsek: km 5,000 – 5,600 silničního staničení (úsek délky 600 m), tj. od objektu recyklace šrotu (čp. 512) po křížení s místní komunikací vedené na Borek (před areálem bývalého IPS čp. 197), v termínu: 19.10.2017 – 30.11.2017. Obsluha autobusové zastávky Třinec, Konská, výklopník (dopravce ARRIVA MORAVA a.s.) bude obsluhována bez omezení. V rámci omezení IV. úseku stavby bude realizováno frézování živičného povrchu, recyklace za studena na místě a pokládka živice. Objízdná trasa není nařízena, provoz bude v pracovním úseku sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením. III. úsek v Konské (od MUK Baliny za železniční zastávku Konská) a další úseky krajské silnice č. II/468 směrem Třinec se letos nebudou realizovat, stavební práce budou pokračovat na jaře roku 2018. Žádáme řidiče, aby počítali při průjezdu v trase Třinec - Český Těšín se zdržením na semaforech a dbali zvýšené pozornosti. Děkujeme.
Přílohy:


Místo: Třinec, Karpentná
Začátek prací: 9.10.2017 08:00
Termín ukončení: 30.11.2017 23:59

Popis: Přechodná úprava provozu je realizována na silnici č. III/01142 v k. ú. Karpentná, obec Třinec, v km 1,525 – 1,717 km silničního staničení, označující dopravní omezení v úseku mezi víceúčelovým objektem čp. 205 po autobusovou zastávku „Karpentná, sídliště“, konkrétně takto: I. etapa stavby: termín: 05.10.2017 – 20.10.2017 Z důvodu zajištění výstavby chodníku a autobusové zastávky ve směru jízdy do Bystřice dojde k uzavření jednoho jízdního pruhu v úseku délky cca 70 m, kdy bude provoz sveden do volného jízdního pruhu šířky min. 2,75 m mimo pracovní místo a řízen kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením. Bude upraveno připojení na místní komunikaci č. 341c na pozemku parc. č. 752/6v k. ú. Karpentná pod zastávkou, kdy bude směrovacími deskami zajištěn průjezd v šíři min. 2,75 m. V této etapě budou autobusové zastávky v obou směrech jízdy obsluhovány u dočasně zřízené zastávky blíže ke škole (u přemístěného označníku). II. etapa stavby: termín: 20.10.2017 – 08.11.2017 Z důvodu zajištění výstavby chodníku a autobusové zastávky ve směru jízdy do Bystřice dojde k uzavření jednoho jízdního pruhu v úseku délky cca 70 m, kdy bude provoz sveden do volného jízdního pruhu šířky min. 2,75 m mimo pracovní místo a řízen kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením. V této etapě budou autobusové zastávky v obou směrech jízdy obsluhovány u dočasně zřízené zastávky blíže ke škole (u přemístěného označníku). III. etapa stavby: termín: 08.11.2017 – 30.11.2017 Z důvodu zajištění výstavby chodníku od víceúčelového objektu čp. 205 směrem k autobusové zastávce ve směru jízdy do Oldřichovice dojde k uzavření jednoho jízdního pruhu v úseku délky cca 150 m, kdy bude provoz sveden do volného jízdního pruhu šířky min. 2,75 m mimo pracovní místo a řízen kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením. V této etapě budou autobusové zastávky v obou směrech jízdy přemístěny již na nově vybudovaná nástupiště. Ve všech etapách dopravního omezení se budou chodci pohybovat po vozovce mimo staveniště. Stavebními pracemi nebude omezováno zásobování a obsluha objektu základní a mateřské školy čp. 91. Žádáme řidiče, aby počítali se zdržením na semaforech a respektovali dopravní značení. Děkujeme.


Místo: Třinec, ulice Těšínská a Nádražní
Začátek prací: 9.10.2017 09:00
Termín ukončení: 30.11.2017 23:59

Popis: Z důvodu zajištění stavebních prací, kterými bude prováděna rekonstrukce chodníku vedeného podél krajské silnice č. II/468 vpravo ve směru jízdy z Českého Těšína do Třince, dojde k oboustrannému zúžení vozovky silnice, jízdní pruhy pro oba směry jízdy budou mít šířku min. 3,5 m. Na vozovce krajské silnice bude zřízen koridor pro pěší v šíři min. 1,5 m, který bude veden podél staveniště s vymezením mobilním oplocením a od vozovky směrovacími deskami. Na vozovce bude v obou směrech jízdy v úseku staveniště snížena nejvyšší dovolená rychlost na 30 km/h, bude stanoven zákaz předjíždění a řidiči budou upozorněni výstražným značením na probíhající práce na vozovce. Zúžené jízdní pruhy budou na vozovce vyznačeny vodorovným dopravním značením – vodícími čárami ve žluté barvě. Dopravní omezení se nedotkne autobusové dopravy a obsluhy zastávky Třinec, žel.st. a Třinec, rozc.k žel.st. V každém pracovním úseku bude zajištěn pohyb chodců po vozovce silnice, ve zřízeném koridoru pro pěší šířky min. 1,5 m. Koridor bude od staveniště vymezen mobilním oplocením a od vozovky směrovacími deskami. Stavebními pracemi nebude omezováno parkování na parkovišti Třineckých železáren u nádražní brány. Bude však zamezeno stání vozidel na krajnici vozovky podél pracovního úseku. Dopravní omezení bude označovat pracovní místa postupně v těchto etapách: I. etapa stavby: od 09.10.2017, 09:00 h do (předpoklad) 30.10.2017, podle klimatických podmínek. Jedná se o úsek od čerpací stanice RASAM Cars po nádražní bránu Třineckých železáren, přičemž nebude omezeno parkování na parkovišti u nádražní brány. II. etapa stavby: následně po I.etapě, předpoklad od 30.10.2017 do 15.11.2017, podle klimatických podmínek Jedná se o úsek od parkoviště u nádražní brány Třineckých železáren po vjezd na autobusový záliv Třinec, žel.st. III. etapa stavby: následně po II.etapě, předpoklad od 15.11.2017 do 30.11.2017, podle klimatických podmínek. Jedná se o úsek od prodejny zeleniny (navazující na již rekonstruovaný chodník v rámci výstavby terminálu) po autobusovou zastávku Třinec, rozc.k žel.st. Žádáme řidiče, aby při průjezdu ulicí Těšínskou a Nádražní dbali zvýšené pozornosti. Děkujeme.


Místo: "malá " Beskydská
Začátek prací: 1.6.2017
Termín ukončení: 16.11.2017 23:00

Popis: Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 462c (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 3121/1 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, místně zvané ulice „Malá“ Beskydská v délce cca 135 m – I. etapa, a 137 m – II. etapa v místě realizace stavby „Regenerace panelových sídlišť nad „Hradčany“ – středová komunikace včetně parkoviště a VO“. Objízdná trasa byla stanovena: - po místní komunikaci č. 180c umístěné na pozemku parc. č. 3132 v k. ú. Lyžbice, ulice Slezská, - po místní komunikaci č. 154c umístěné na pozemku parc. č. 2561 v k. ú. Lyžbice, ulice Koperníkova, - po místní komunikaci č. 65b umístěné na pozemku parc. č. 2506 v k. ú. Lyžbice, ulice Lidická. Termín uzavírky: I. etapa 01.06.2017 – 10.08.2017 II. etapa 11.08.2017 – 16.11.2017 Osoba zodpovědná za uzavírku: Miroslav Plaskura, tel. č. 602 764 857, miroslav.plaskura@eurovia.cz Z důvodu zajištění náhradního parkování vozidel budou v prostoru autobusového zálivu zastávky „Třinec, Lyžbice, Terasa konečná“ vyznačena parkovací místa s šikmým řazením vozidel.
Přílohy:


Místo: Nebory
Začátek prací: 16.5.2016 08:00
Termín ukončení: 31.12.2017 18:00

Popis: Z důvodu realizace stavebních prací na přeložce silnice I/11 bude od 16.05.2016 uzavřena část místní komunikace č. 380c – komunikace mezi restauraci „Sojka“ a autobusovou zastávkou „Třinec, Nebory, Sojka“. Tento úsek místní komunikace bude zrušen. Objízdná trasa byla stanovena po silnici I/11 v úseku mezi autobusovou zastávkou „Třinec, Nebory, Sojka“ a „Třinec, Nebory, Dušinec, po místní komunikaci č. 374c – na Dušinci, a po části nově vybudované komunikaci. Objízdná trasa bude vyznačena přechodným dopravním značením. Trasa pro pěší bude vedena uzavíraným úsekem místní komunikace koridorem šířky min. 1,50 m. Podle postupu stavby budou chodci následně převedeni po nově vybudované komunikaci pro pěší. Prosíme řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení. Trvalé dopravní značení bude na komunikacích osazeno po ukončení stavby.


Místo: Třinec, Podlesí
Začátek prací: 15.6.2015 06:00
Termín ukončení: 31.12.2017 23:59

Popis: Z důvodu zjištěného havarijního stavu lávky pro pěší „u občana Grzegorze“ na Podlesí přes vodní tok Bystrý je lávka uzavřena. Jedná se o lávku spojující místní komunikaci č. 223c – komunikace k Západní bráně TŽ, a místní komunikaci č. 228c – komunikace k bývalému areálu JZD. Žádáme občany, aby z důvodu vlastní bezpečnosti tuto lávku nepoužívali.
Přílohy:


Místo: Karpentná, propojka mezi Lyžbicemi a Karpentnou
Začátek prací: 3.12.2014 06:00
Termín ukončení: 30.4.2018 23:59

Popis: Omezení obecného užívání účelové komunikace umístěné na pozemku parc. č. 845/18 a 845/19 k. ú. Karpentná, obec Třinec, úplnou uzavírkou silničního provozu, je povoleno v termínu od 03.12.2014 do 31.10.2017. Uzavření úseku komunikace délky cca 250 m je z důvodu realizace stavby „Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice“. Děkujeme řidičům za respektování přechodného dopravního značení.
Přílohy:


Místo: Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice
Začátek prací: 10.9.2014
Termín ukončení: 30.4.2018

Popis: Správce stavby: Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR Hlavní asistent správce stavby: Lucie Franquesa ŘSD ČR Zhotovitel: MOTA-ENGIL-Central Europe Zástupce zhotovitele pro styk s občany: Ing. Karel STRAKOŠ, tel. kontakt 602 213 187


Místo: Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
Začátek prací: 17.9.2014
Termín ukončení: 30.4.2018

Popis: Správce stavby: Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR Hlavní asistent správce stavby: Ing. Jakub Dvorský, ŘSD ČR Zhotovitel: hlavní zhotovitel: IMOS Brno a.s. Zástupce zhotovitele pro styk s občany: Michal Janevský, tel. č.: 724 333 064

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku