Popis projektu

Představení projektu Vzdělávání v eGON centru Třinec

Město Třinec zahájilo 1.9.2009 realizaci projektu Vzdělávání v eGon Centru Třinec. Projekt je součástí zavádění eGovernmentu v krajích a obcích s rozšířenou působností (ORP) a bude probíhat po dobu tří let, tedy do 31.8.2012.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zajistit vzdělávání pracovníků a zastupitelů obcí a zaměstnanců organizací zřizovaných obcemi tak, aby byly schopni plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu, to znamená např. obsluha Czech POINTu, práce s datovými schránkami a elektronickou spisovou službou, konverze dokumentů, používání elektronického podpisu atd.

Vzdělávání úředníků a jejich profesní rozvoj je jedním ze základních předpokladů pro zvýšení kvality veřejné správy, pro zvýšení její transparentnosti a otevřenosti a pro poskytování kvalitnějších služeb občanům. I k tomu chce projekt prostřednictvím postupného a systematického zvyšování odbornosti v oblasti eGovernmentu přispět.

Jaké jsou hlavní aktivity projektu?

Kromě pořízení výpočetní a didaktické techniky je klíčovou aktivitou projektu realizace vzdělávacích kurzů, které se týkají eGovernmentových dovedností. Vzdělávání bude realizováno bezplatně prostřednictví vlastních školitelů (zaměstnanců MěÚ Třinec) s pomocí akreditovaných vzdělávacích kurzů, které zpracoval Institut pro místní správu Praha. V průběhu projektu se počítá s proškolením alespoň 190 osob a jednotlivými kurzy by mělo projít minimálně 700 úspěšných absolventů.

Pro koho jsou kurzy určeny?

Cílovou skupinou, tedy osobami, které se mohou kurzu bezplatně účastnit jsou:

  • pracovníci a zastupitelé MěÚ Třinec,
  • pracovníci a zastupitelé obcí ve správním obvodu ORP Třinec,
  • pracovníci příspěvkových organizací města Třince,
  • pracovníci příspěvkových organizací obcí ve správním obvodu ORP Třinec.

Jakou formou a kde budou kurzy probíhat?

Kurzy budou probíhat jak prezenčně tak distančně (dálkově).

  • Pro prezenční formu je k dispozici jak velká zasedací síň, vybavená prezentační technikou, tak učebna vybavená počítači. Kapacita učebny je maximálně 12 osob. Učebna je vybavena moderní technikou, která umožňuje simulaci práce na kompletně vybaveném pracovišti Czech POINT.
  • Distanční studium bude probíhat prostřednictvím e-learningu s možností konzultace daného tématu s tutorem kurzu v předem vymezených dnech a časech. Pro e-learning bude využíváno výukové prostředí LMS ELEV, které pro potřeby činnosti eGON center vytvořil Institut pro místní správu Praha.

Do jednotlivých kurzů se zájemci budou hlásit podle předem sestaveného, průběžně aktualizovaného plánu kurzů.

Kdo projekt financuje?

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz) z dotačního titulu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Rozpočet města Třince se na projektu podílí 15%.

Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu spočívá především v následném využívání nově získaných znalostí všemi absolventy kurzů, které povede ke zkvalitnění služeb veřejné správy v ORP Třinec. I po skončení realizace projektu budou pokračovat aktivity související se vzděláváním a odbornou přípravou zaměstnanců. Lze předpokládat kontinuální rozšiřování témat školení i s ohledem na další vývoj eGovernmentu.Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku