Formuláře k vytištění

Odbor životního prostředí a zemědělství


Lesy, myslivost, rybářství
ikona - stáhnout soubor (34.20 kB)
Oznámení o provedení těžby dříví nad rámec §33 lesního zákona
ikona - stáhnout soubor (34.22 kB)
Žádost o navýšení závazného ukazatele LHO
ikona - stáhnout soubor (38.91 kB)
žádost o odnětí a omezení pozemku plnění funkcí lesa
ikona - stáhnout soubor (36.08 kB)
žádost o odstranění pochybností k PUPFL
ikona - stáhnout soubor (33.55 kB)
žádost o opatření k zajištění osob a majetku před pádem stromu z lesního pozemku
ikona - stáhnout soubor (68.96 kB)
žádost o povolení k nakládání s vodami
ikona - stáhnout soubor (34.56 kB)
žádost o povolení těžby dříví nad rámec LHO nebo §33 lesního zákona
ikona - stáhnout soubor (34.06 kB)
žádost o povolení výjimky z těžby v porostech do 80 let
ikona - stáhnout soubor (34.48 kB)
Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
ikona - stáhnout soubor (42.20 kB)
žádost o souhlas s dotčením lesního pozemku k územnímu řízení
ikona - stáhnout soubor (36.35 kB)
žádost o souhlas s dělením lesního pozemku
ikona - stáhnout soubor (34.04 kB)
žádost o souhlas s umístěním stavby do 50 m od lesa
ikona - stáhnout soubor (980.85 kB)
Žádost o vydání loveckého lístku
ikona - stáhnout soubor (28.06 kB)
Žádost o vydání rybářského lístku
ikona - stáhnout soubor (33.79 kB)
žádost o vydání rybářského lístku
Ochrana přírody a krajiny
ikona - stáhnout soubor (756.65 kB)
1.1 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - Fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti
ikona - stáhnout soubor (754.90 kB)
1.2 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - Fyzická osoba
ikona - stáhnout soubor (755.07 kB)
1.3 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - Právnická osoba
ikona - stáhnout soubor (757.33 kB)
1.4 Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (fyzické osoby s podnikáním)
ikona - stáhnout soubor (755.09 kB)
1.5 Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (fyzické osoby)
ikona - stáhnout soubor (755.69 kB)
1.6 Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (právnické osoby)
ikona - stáhnout soubor (726.46 kB)
2.1.Žádost o souhlas k umístění stavby a k jiné činnosti podle § 12 zákona (fyzická osoba s podnikáním)
ikona - stáhnout soubor (724.28 kB)
2.2 Žádost o souhlas k umístění stavby a k jiné činnosti podle § 12 zákona (fyzická osoba)
ikona - stáhnout soubor (724.42 kB)
2.3 Žádost o souhlas k umístění stavby a k jiné činnosti podle § 12 zákona
ikona - stáhnout soubor (730.59 kB)
3.1 Žádost o závazné stanovisko k odlesňování pozemků nad 0,5 ha (fyzická osoba s podnikáním)
ikona - stáhnout soubor (728.71 kB)
3.2 Žádost o závazné stanovisko k odlesňování pozemků nad 0,5 ha (fyzická osoba)
ikona - stáhnout soubor (729.18 kB)
3.3 Žádost o závazné stanovisko k odlesňování pozemků nad 0,5 ha (právnická osoba)
ikona - stáhnout soubor (727.71 kB)
4.1 Žádost o závazné stanovisko k zalesňování pozemků nad 0,5 ha (fyzická osoba s podnikáním)
ikona - stáhnout soubor (725.79 kB)
4.2 Žádost o závazné stanovisko k zalesňování pozemků nad 0,5 ha (fyzická osoba)
ikona - stáhnout soubor (725.99 kB)
4.3 Žádost o závazné stanovisko k zalesňování pozemků nad 0,5 ha
ikona - stáhnout soubor (729.36 kB)
5.1 Žádost o závazné stanovisko k zásahu VKP (fyzická osoba s podnikáním)
ikona - stáhnout soubor (727.48 kB)
5.2 Žádost o závazné stanovisko k zásahu VKP (fyzická osoba)
ikona - stáhnout soubor (727.89 kB)
5.3 Žádost o závazné stanovisko k zásahu VKP (právnická osoba)
Odpady
ikona - stáhnout soubor (93.52 kB)
Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů
ikona - stáhnout soubor (454.77 kB)
Hlášení o produkci a nakládání s odpady
ikona - stáhnout soubor (31.87 kB)
Průběžná evidence původců a oprávněných osob
ikona - stáhnout soubor (36.80 kB)
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpad
Ovzduší
Organické rozpouštědla
ikona - stáhnout soubor (95.83 kB)
Bilance organických rozpouštědel
ikona - stáhnout soubor (28.93 kB)
Oznamovací list uživatele rozpouštědel
Oznámení zdroje znečištění
ikona - stáhnout soubor (32.34 kB)
oznámení malého zdroje znečištění
ikona - stáhnout soubor (523.58 kB)
Oznámení poplatků a provozní evidence středních zdrojů znečištění
Veřejná zeleň
ikona - stáhnout soubor (983.44 kB)
Oznámení o vstupu na pozemky
Voda
ikona - stáhnout soubor (108.47 kB)
Ohlášení udržovacích prací
ikona - stáhnout soubor (142.94 kB)
Ohlášení ČOV do kapac. 50 EO
ikona - stáhnout soubor (72.49 kB)
Oznámení o užívání stavby vodního díla
ikona - stáhnout soubor (99.91 kB)
Žádost o kolaudační souhlas k užívání vodního díla
ikona - stáhnout soubor (173.62 kB)
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
ikona - stáhnout soubor (113.17 kB)
Žádost o povolení k některým činnostem
ikona - stáhnout soubor (163.71 kB)
Žádost o povolení k odběru a o stavební povolení (studna)
ikona - stáhnout soubor (90.44 kB)
Žádost o povolení k odběru podzemních vod (domácnosti)
ikona - stáhnout soubor (81.51 kB)
Žádost o povolení k užívání vodních děl
ikona - stáhnout soubor (123.80 kB)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (domácnosti)
ikona - stáhnout soubor (195.11 kB)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a o stavební povolení k ČOV (domácnosti)
ikona - stáhnout soubor (135.21 kB)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
ikona - stáhnout soubor (116.26 kB)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (domácnosti)
ikona - stáhnout soubor (186.71 kB)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o stavební povolení k ČOV (domácnosti)
ikona - stáhnout soubor (127.07 kB)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
ikona - stáhnout soubor (76.29 kB)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem ZNZL do kanalizace
ikona - stáhnout soubor (79.61 kB)
Žádost o schválení manipulačního řádu
ikona - stáhnout soubor (109.47 kB)
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla
ikona - stáhnout soubor (146.03 kB)
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje
ikona - stáhnout soubor (187.55 kB)
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek
ikona - stáhnout soubor (134.75 kB)
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod
ikona - stáhnout soubor (154.95 kB)
Žádost o stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu (domácnosti)
ikona - stáhnout soubor (198.05 kB)
Žádost o stavební povolení k vodním dílům
ikona - stáhnout soubor (89.52 kB)
Žádost o udělení souhlasu
ikona - stáhnout soubor (40.91 kB)
Žádost o vyjádření
Zemědělský půdní fond
ikona - stáhnout soubor (21.17 kB)
přidělení ornice
ikona - stáhnout soubor (95.56 kB)
Tiskopis pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Zemědělství
ikona - stáhnout soubor (132.74 kB)
01. Fyzická osoba - žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
ikona - stáhnout soubor (135.38 kB)
01. Žádost o zápis do evidence ZPFO
ikona - stáhnout soubor (96.89 kB)
02. Fyzická osoba - vysvětlení některých pojmů v žádosti (návod)
ikona - stáhnout soubor (143.39 kB)
03. Právnická osoba - žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
ikona - stáhnout soubor (145.12 kB)
03. Žádost o zápis do evidence ZPPO
ikona - stáhnout soubor (107.66 kB)
04. Právnická osoba - příloha k žádosti (statutární orgán)
ikona - stáhnout soubor (105.66 kB)
04. Příloha k žádosti POFO o zápis do evidence ZP
ikona - stáhnout soubor (195.54 kB)
05. Oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání
ikona - stáhnout soubor (98.53 kB)
05. Právnická osoba - vysvětlení některých pojmů v žádosti (návod)
ikona - stáhnout soubor (139.03 kB)
06. Oznámení změny skutečností v evidenci ZP
ikona - stáhnout soubor (109.58 kB)
06. Zahraniční právnická osoba - příloha žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele
ikona - stáhnout soubor (148.11 kB)
07. Oznámení změny v evidenci ZP
ikona - stáhnout soubor (111.38 kB)
08. Příloha žádosti o zápis do evodence ZP
ikona - stáhnout soubor (98.53 kB)
09. Právnická osoba - vysvětlení některých pojmů v žádosti (návod)
ikona - stáhnout soubor (109.58 kB)
10. ZPO org. složka (Příloha žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele)
ikona - stáhnout soubor (58.51 kB)
11. Příloha žádosti o zápis do ZPO org. složka
ikona - stáhnout soubor (141.18 kB)
12. Žádost o vyřazení z evidence ZPFO
ikona - stáhnout soubor (135.11 kB)
13. Žádost o vyřazení z evidence ZPPO
ikona - stáhnout soubor (146.47 kB)
14. Žádost o vydání potvrzení o vyřazení z evidence SHR
»»» Ostatní «««
ikona - stáhnout soubor (316.55 kB)
Žádost o celkové stanovisko odboru ŽPaZ
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku