Svobodný přístup k informacím

Dokumenty ke stažení


ikona - stáhnout soubor (54.96 kB)
Sazebník úhrad za poskytování informací
ikona - stáhnout soubor (168.77 kB)
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti

Výpis žádostí


Vyhledávání:     


Nalezeno: 155 záznamů. Zobrazen: 1. - 30. záznam. Stránky:  1  2  3  4  5  6

155.  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Dot.: 1.Jakým způsobem hodláte zajisti soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 2.Zadali jste VZ na právní služby v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)? 3.Kolik příspěvkových organizací zřizujete? 4.Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) i pro obce ve vašem správním obvodu?
Odp.: 1.Soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) budeme zajišťovat prostřednictvím specializované firmy VIAVIS a.s. 2.Službu ad 1. jsme zadali dne 13. 11. tohoto roku. 3.Město Třinec zřizuje následující počet příspěvkových organizací: - školská zařízení = 12 - sportovní a kulturní zařízení = 4 - sociální zařízení = 2 4.Město Třinec, jako obec s rozšířenou působností, neplánuje implementovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) společně s obcemi ve správním obvodu.
154.  Problematika městské hromadné dopravy
Dot.: Statistické ukazatele za rok 2016.
Odp.: 1.Počet ujetých km v MHD za rok 2016=1 175 551 km. 2.Počet přepravených cestujících v MHD za rok 2016=3 224 972 cestujících. 3.Dotace (úhrada ztráty) na MHD z rozpočtu města za rok 2016= 28 672 061 Kč.
153.  Uvolnění zastupitelé města Třinec
Dot.: Jména a příjmení všech uvolněných zastupitelek a zastupitelů města Třinec.
Odp.: Byla poskytnuta informace o uvolněných zastupitelích města Třinec: RNDr. Věra Palkovská Mgr. Ivo kaleta Radim Kozlovský
152.  Informace k pozemkům a územnímu plánu
Dot.: 1.Pozemek p.č. 1326/4, k.ú. Nebory, zda-li je tento pozemek určený k výstavbě rodinného domu. 2.Zda je územním plánem stanoveno, kdy je možné stavět na uvedené parcele a jaké jsou podmínky pro výstavbu rodinného domu. 3.zda na pozemek není vyhlášena uzávěra nebo ochranné pásmo.
Odp.: Žadatel byl v části odkázán na zveřejněnou informaci http://region.trinecko.cz a dále mu bylo poskytnuto vyjádření pořizovatele územního plánu.
151.  Spisová dokumentace
Dot.: Poskytnutí dokumentace ke stavbě na parcele ST 547/3 Konská 391, Třinec.
Odp.: Žadateli byla poskytnuta požadovaná spisová dokumentace.
150.  Kontroly vody z vodojemu Guty.
Dot.: 1. Jak často jsou prováděny kontroly. 2. Odkud jsou kontrolní vzorky odebírány. 3. Signalizace poruchy chloromatu. 4. Technické parametry vodojem Guty.
Odp.: V souladu s právními předpisy jsou prováděny tři rozbory vody akreditovanou laboratoří. a KHS provádí jeden rozbor ročně. Místa, odkud jsou realizovány odběry vzorků vody, jsou stanovena provozním řádem vodovodního řádu a KHS, tj. jedno místo odběru je stanoveno u prvního odběratele vodovodního řadu a další dvě odběrná místa se nahodile vyberou. Zařízení pro chemickou úpravu nemá signalizaci poruchy. Provoz vodovodního řadu je zajišťován externí firmou a oficiálním provozovatelem je Miroslav Franek. V rámci provozu jsou nastaveny pravidelné kontroly 2x týdně, kdy je mimo jiné kontrolována koncentrace chloru ve vodovodní síti. Dále při mimořádných situacích (tj.výpadky elektřiny, bouřky...) pan Franek kontroluje funkčnost zařízení v nejbližším možném termínu. Objem vodojemu v Gutech činí 50m3.
149.  Problémy města s ptactvem
Dot.: 1.Máte ve vašem městě problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky? 2.Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? 3.Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky "Birdgard"? 4.Poskytuje Vaše město dotace na ochranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům? 5.Poskytuje Vaše město někomu náhrady škod způsobené ptáky?
Odp.: • Podle § 5 zákona jsou všechny druhy živočichů chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek je orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných podmínek. • Podle § 5a v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství zakázáno: - jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem - úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd - sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných - úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích - držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. Z výše uvedeného vyplývá, že všechny druhy ptáků na území Evropských společenství jsou chráněny a legislativa nezná pojem „škodlivý pták“, avšak orgán ochrany přírody může podle § 5b zákona stanovit odchylný postup, je-li to potřebné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při prevenci závažných škod
148.  Stav nemovitostí-opakovaná žádost
Dot.: Evidenční zařazení a stavební dokumentace blíže neurčených nemovitostí.
Odp.: Stavební úřad neeviduje stavby dle vlastníka nemovitostí.Město Třinec není povinným subjektem ve věci informací o evidenci nemovitostí.Město Třinec nedisponuje informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích dle ustanovení § 10 zákona č. 106/1999 Sb.
147.  Vymáhání pohledávek města Třince
Dot.: Způsob vymáhání pohledávek a existence smlouvy s exekutorem.
Odp.: Město Třinec vymáhá dlužné pohledávky zejména prostřednictvím právního oddělení, které je zařazeno dle organizačního řádu Městského úřadu Třinec. Tímto oddělením jsou pohledávky vymáhány do stadia pravomocného rozhodnutí příslušného soudu. K vymožení pohledávek přiznaných pravomocným rozhodnutím soudu, respektive k exekuci, využívá město Třinec dvou exekutorských úřadů a to, Exekutorský úřad v Ostravě - JUDr. Vlastimila Porostlého a Exekutorský úřad ve Frýdku-Místku - Mgr. Jaroslava Kocince LLM. S těmito exekutorskými úřady jsou uzavřeny příslušné smlouvy do konce roku 2017.
146.  Kontroly a výsledky ve smyslu ustanovení §17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.
Dot.: 1. Počet podnětů ke kontrole. 2.počet zaslaných upozornění. 3.počet případů provedených kontrol. 4.počet uložených pout. 5.Způsob prováděných kontrol. 6.vyžádání informací od provozovatele stacionárního zdroje.
Odp.: 1) ORP Třinec obdrželo 1 podnět (stížnost) na nedodržování přípustné tmavosti kouře. 2) Provozovateli stacionárního zdroje bylo zasláno 1 upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd. 3) Kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje nebyla provedena žádná. 4) Nebyla uložena pokuta za přestupek. 5) ad 4) 6) Orgán ochrany ovzduší využil v jednom případě možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) OchOvzd.
145.  Dotaz na zaměstnance MěÚ Třinec.
Dot.: Zda a na které pozici a jak dlouho v minulosti pracovala paní..........., jako zaměstnankyně tohoto úřadu.
Odp.: Sdělujeme, že Vámi označená osoba pracovala na Městském úřadu Třinec v době od 1.10.1991 do 30.9.1998 na pozici referent.
144.  Prořez stromů
Dot.: Z jakých důvodů došlo dne 19.7.2017 k prořezání stromů nacházejících se mezi domem š.p. 660 na ul. Lidické v Třinci a budovou v níž se nachází finanční úřad.
Odp.: na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19.07.2017, Vám zasílám požadované informace týkající se ořezu dřevin. Předpokládám, že se jedná o břízu bělokorou (Betula pendula) a olši lepkavou (Alnus glutinosa) rostoucí v těsné blízkosti budovy finančního úřadu. Uvedené dřeviny byly ošetřeny v rámci akce Arboristické ošetření dřevin v Třinci – léto 2017. U břízy byl proveden zdravotní řez, u olše byla provedena lokální redukce směrem k překážce. Podle arboristických standardů SPPK A02 002:2015 Řez stromů je cílem zdravotního řezu zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Kromě suchých, mechanicky poškozených či zlomených větví se odstraňují také větve s tlakovými vidlicemi či větve nevhodné ve struktuře (kodominantní výhony, sekundární výhony, křížící se větve apod.). Řezy se tedy provádí i u dřevin, které jsou v dobrém zdravotním stavu a nemusí být odstraňovány pouze větve suché. Cílem redukčního řezu lokálního u olše bylo odstranění větví zasahujících bezprostředně k fasádě budovy, tedy docílení požadované odstupové vzdálenosti. Na realizaci zakázek týkajících se arboristických ošetření dřevin v Třinci se mohou podílet pouze osoby, které jsou držiteli certifikátu „Evropský arborista“ (European Tree Worker) nebo certifikátu „Český certifikovaný arborista“. Technický dozor v rámci realizace zakázky provádí odborník v oblasti arboristiky. Dle vyjádření technického dozoru byly řezy dřevin provedeny správně v souladu s výše uvedenými arboristickými standardy. Správní řízení ve věci ořezů uvedených dřevin není vedeno
143.  Možná budoucí spolupráce města s REMA AOS, a.s.
Dot.:
Odp.: Město Třinec se nebrání jednat s kterýmkoliv subjektem, který předloží příslušná oprávnění a nabídku spolupráce, která bude výhodná pro naše občany. V příloze přikládáme smlouvu uzavřenou se společností EKO-KOM a.s.
142.  Kontroly spalovacího stacionárního zdroje.
Dot.: Došlo již ve vašem městě k uplatnění mechanismu podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, tedy k provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv v rodinném domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci?
Odp.: Během ledna-června 2017 nebyl podán podnět k zahájení sankčního řízení za nedodržení povinností provozovatelů stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném výkonu od 10 do 300 kW.
141.  Právnické osoby se spoluúčastí města Třinec.
Dot.: Žádost o poskytnutí seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení §2/1, písm. n) z. č. 340/2015 Sb.
Odp.: Město Třinec má většinovou majetkovou účast ve společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s., se sídlem Máchova 1131, 739 61 Třinec, IČ 64609812.
140.  Kopie rozhodnutí Krajského úřadu MK
Dot.: Rozhodnutí o možnosti lovení zvěřev honidbě Vendryně -Prašivá.
Odp.: Žadateli byly poskytnuty kopie Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření.
139.  Ochrana osobních údajů
Dot.: Za jakým účelem či z jakého důvodu bylo nahlíženo do registru obyvatel ve věci využití osobních údajů žadatele.
Odp.: MěÚ Třinec, Odbor vnitřních věcí, oddělení přestupků dne 25.4.2016 provedl v registru obyvatel, na základě součinnosti s orgány činnými v trestním řízení, Policií ČR, oddělením hospodářské kriminality, ztotožnění osoby.
138.  Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy
Dot.:
Odp.: 1. Má Vaše město přijatý vlastní etický kodex? Naše město má přijaté Zásady „Kodex zaměstnanců Městského úřadu Třinec“. 2. Pokud ano, kdy byl tento etický kodex přijat? Je etický kodex průběžně aktualizován? Kodex nabyl účinnosti dnem 01. 09. 2014. K aktualizaci dosud nedošlo. 3. Na koho se etický kodex vztahuje? Kodex je určen každému zaměstnanci města Třinec zařazenému do Městského úřadu Třinec. 4. Obsahuje etický kodex speciální úpravu oproti etickému kodexu, který schválila Vláda ČR v roce 2012? Při zpracování vlastního kodexu bylo vycházeno z obdobných principů, jako je vymezení a podpora žádoucích standardů chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a ke spolupracovníkům. Dále vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu. 5. Jakým způsobem a jak často jsou úředníci a zaměstnanci s etickým kodexem seznamováni? Každý zaměstnanec města Třinec zařazený do Městského úřadu Třinec je s kodexem seznamován při nástupu, a to v rámci seznámení se směrnicemi a dalšími předpisy úřadu. Následně každému zaměstnanci je kodex přístupný v elektronické podobě prostřednictvím intranetu. 6. Jsou úředníci a zaměstnanci z pravidel obsažených v etickém kodexu přezkušováni? Přezkoušení (pravděpodobně myšleno formou testu, apod.) kromě seznámení se s kodexem při nástupu a volné dostupnosti tohoto textu na stránkách intranetu není u nás zavedeno. 7. Jakým způsobem může být úředník či zaměstnanec porušující etický kodex potrestán? Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění, v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a v pracovním řádu Městského úřadu Třinec. Zásadní porušování je posuzováno jako porušení těchto právních předpisů se všemi z toho vyplývajícími důsledky. 8. Už jste se setkali s porušením etického kodexu? ANO a při porušení je vždy přihlédnuto k závažnosti (vytýkací dopis ve smyslu ustanovení § 52 ZP). 9. Jak často si stěžuje veřejnost na chování Vašich úředníků či zaměstnanců? Jakým způsobem jsou podněty ze strany veřejnosti řešeny? Veřejnost si na chování našich zaměstnanců stěžuje minimálně. Každý podnět podrobně prošetříme, přijmeme příslušná opatření, pokud jsou potřeba, a s výsledkem vyřízení stížnosti stěžovatele seznámíme.
137.  Dopravní značení na pozemní komunikaci p.č. 1160 k.ú. Střítež
Dot.: a)zda bylo v posledních 2 letech vydáno torzhodnutí o umístění dopravního značení na uvedené komunikaci b)zda bylo v posledních 2 letech vydáno torzhodnutí o umístění dopravního značení na uvedené komunikaci, a to dopr. zn. "Zákaz vjezdu motorovým vozidlům" c)zda bylo v posledních 2 letech oznámeno omezení provozu a umístění shora popsané dopr. zn. ze strany vlastníka komunikace
Odp.: ad a)příslušný orgán státní správy podle ust. § 77/1 písm. c) zákona o silničním provozu nevydal v uplynulých 2 letech rozhodnutí. ad b)příslušný orgán státní správy podle ust. § 77/1 písm. c) zákona o silničním provozu nevydal v uplynulých 2 letech rozhodnutí týkající se umístění dopravní zn. č. B 11, případně doplněné o dodatkovou tabuli č. E 13 ad c)umístění svislého dopravního značení č.B 11 doplněné o dodatkovou tabuli č. E 13 na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Střítež bylo příslušnému správnímu úřadu oznámeno dne 7.3.2017.
136.  Projekty rozvoje města Třince
Dot.: -realizované projekty, které určitým způsobem přispěly ke zlepšení stavu životního prosředí a životní úrovně města -připravované projekty, které určitým způsobem přispěly ke zlepšení stavu životního prosředí a životní úrovně města -informace a materiály související s konceptem udržitelného rozvoje měst a obcí-Smart City -informace o projektech města souvisejících s konceptem Smart City -informace o projektu Vize 25 -informace o projektu Třinec-město nabité energií -odkazy na zdroje informací o projektech rozvoje města třinec
Odp.: Realizované projekty, které přispěly ke zlepšení stavu životního prostředí: Ochrana přírody 2016: • Ošetření významného krajinného prvku dub v Bystřici a lípa v Oldřichovicích – zdravotní a bezpečnostní řez, odstranění jmelí • Ošetření památných stromů – kontroly vazeb • Realizace tůněk v Třinci Dolní Líštné a zajištění monitoringu osidlování tůně živočichy Veřejná zeleň 2016: výsadby, které zlepší životní prostředí občanů v lokalitách: • Sadové úpravy podél komunikace vedoucí k Walmarku • Sadové úpravy u věžáku a MěÚ • Sadové úpravy svahu u STaRSjmu • Sadové úpravy parku u hvězdárny v Třinci • dále město Třinec zajišťuje péči o dřeviny v rámci arboristických prací, čímž se prodlužuje životnost dřevin na jejich stanovišti, aby mohly plnit své funkce Připravované projekty ke zlepšení stavu životního prostředí: Ochrana přírody 2017: • Ošetření památných stromů – lípa ve Vendryni, hrušeň a dub v Bystřici, dub v Neborech případně další • Ošetření významného krajinného prvku lípa a akátová alej v Bystřici • Pokračování v monitoringu osidlování tůně v Třinci Dolní Líštné Veřejná zeleň 2017: • Plánovaná realizace nových ploch záhonů z přímých výsevů, které výrazně rozšíří škálu rostlin pro užitečný hmyz a zvýší estetickou hodnotu veřejné zeleně • Péče o dřeviny v rámci arboristických prací • Započatý pilotní projekt na ošetření dřevin, napadených jmelím Koncepce udržitelného rozvoje města a obcí – Smart City • Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání konaném dne 1.11.2016 koncepci chytrého města „Třinec i ty“, tři kroky vpřed, která je strategickým dokumentem v oblasti Smart City. • Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 9. zasedání konaném dne 23.2.2016 o přistoupení ke společné deklaraci o spolupráci na přípravě chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Deklarace je uzavřena mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava a městem Třinec a vyjadřuje ochotu ke vzájemné spolupráci a podpoře vedoucí ke zlepšení kvality života a životního prostředí v regionu. Projekty v oblasti Smart City • Ve spolupráci se společností ČEZ vybudování veřejné dobíjecí stanice před městským úřadem v Třinci (více informací www.trinecko.cz, aktuality – archív) • Nákup nových elektrobusů pro městskou hromadnou dopravu (více informací www.trinekco.cz, aktuality) Vize 25 • jedná se o obecný plán, integrovaný přístup a nikoli o projekt. Bližší informace o plánu jsou k nalezení na http://www.cyklomesta.cz/dobra-adresa/vize-25-integrovany-pristup/ Třinec – město nabité energií • takový projekt neexistuje
135.  Stav nemovitostí
Dot.: Žádost o vysvětlení stavu nemovitostí na snímku katastrální mapyz roku 1924.
Odp.: Přiložený snímek katastrální mapy z roku 1924 zahrnuje území Starého třince. V tomto´území je i nemovitost č.p. 188. Pouze dedukujem, že informace by se měly týkat domu č.p. 188 a zároveň období let 1911 až 1924. K tomu sdělujeme, že ve spisovém materiálu, který se nachází v archívu stavebního úřadu, k domu. č.p. 188 z uvedeného období nejsou žádné doklady.
134.  Zda město Třinec vede evidenci šikanozních žádostí
Dot.: Evidence šikanozních žádostí o informace, jejich počet. Počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016.
Odp.: Poskytnutí informací Město Třinec, resp. Městský úřad Třinec k žádosti o zpřístupnění informací sděluje následující: Jako povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. nevedeme žádnou evidenci tzv. šikanozních informací. Jednak zákon takovouto evidenci neukládá a ani nepředpokládá. Za rok 2015 město Třinec vyřídilo 34 žádostí a v roce 2016 jich vyřídilo 25. Povinnost poskytovat informace v žádném případě nepovažujeme za omezující ve výkonu běžné agendy, jelikož tato povinnost je územně samosprávnému celku uložena zákonem a je v náplni práce příslušného úředníka.
133.  Kopie dokumentů
Dot.: Žádost o poskytnutí kopií usnesení zastupitelstva, vyvěšešní záměru prodeje na úřední desce včetně vyznačení dat vyvěšení a stažení ohledně smluv tvořících přílohy žádosti.
Odp.: K Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám zasíláme - kopii výpisu z usnesení 19. zasedání Městského zastupitelstva v Třinci ze dne 23. 6. 1998, z usnesení 20. zasedání Městského zastupitelstva v Třinci ze dne 29. 9. 1998 a z usnesení 7. zasedání Městského zastupitelstva v Třinci ze dne 8. 2. 2000, - kopii oznámení o záměrech převodů nemovitostí ve vlastnictví města, týkajícího se mj. záměru prodeje pozemku parc.č. 739/1, k.ú. Lyžbice, vyvěšeného na úřední desce města od 29. 4. 1998 do 29. 5. 1998, - kopii oznámení o záměrech převodů nemovitostí ve vlastnictví města, týkajícího se mj. záměru prodeje části pozemku parc.č. 2082/1, k.ú. Lyžbice, vyvěšeného na úřední desce města od 3. 8. 1998 po dobu 30 dní, - kopii oznámení o záměrech převodů nemovitostí ve vlastnictví města, týkajícího se mj. záměru směny části pozemku parc.č. 2082/1, k.ú. Lyžbice s částí pozemku parc.č. 2082/3, k.ú. Lyžbice, vyvěšeného na úřední desce města od 15. 12. 1999 po dobu 30 dní.
132.  Doklady ke stavbě č.p. 47 v k.ú. Třinec
Dot.: Doklad ke stavfbě oplocení u rodinného domku č.p. 47, třinec
Odp.: Požadovaný doklad o povolení oplocení z roku 1965 se ve spise v archívu stavebního úřadu nenachází.Jedinou zmínkou o tomto dokladu je evidence spisů v interním programu městského úřadu.
131.  Investiční plány města.
Dot.: Žádost o zaslání investičních plánů města Třince pro rok 2017.
Odp.: Dne 20.2.2017 byl žadateli zaslán plán veřejných zakázek pro rok 2017.
130.  Doklady o stavbě RD č.p. 32, v k.ú. Tyra
Dot.: Jaké veškeré listiny či jejich přílohy se nalézají u zdejšího úřadu do roku 2007 včetně.
Odp.: Dotčené odbory MěÚ Třinec k žádosti žadatele konstatují, že se v archivu nenachází požadované dokumenty. Stanoviska ke stavební činnosti na pozemních komunikacích, v ochranných pásmech a na sousedních nemovitostech mají skartační lhůtu 5 let a uplynutím této lhůty jsou skartována. V archívu úřadu územního plánování se nachází územní plán Tyry platný do roku 2007, z tohoto plánu je možno pořídit si fotokopie.
129.  Podklady pro zpracování technické analýzy
Dot.: Kolik bylo na ORP vyřízeno žádostí o trvalé, dočasné vyjmutí ze ZPF?
Odp.: Počet vyjmutí ze ZPF: Rok 2014 rok2015 rok 2016 trvalé/dočasné trvalé/dočasné trvalé/dočasné 93/4 88/11 139/4
128.  Hrubé platy zaměstnanců MěÚ Třinec
Dot.: Žádost o zaslání hrubých mezd všech zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Třinec za měsíc říjen 2016, kde bude uvedeno jméno, příjmení a hrubá mzda daného pracovníka.
Odp.: Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace se seznamy obsahujícími hrubé platy zaměstnanců města Třinec, zařazených do Městského úřadu Třinec, s uvedením čísla pracovní pozice, jména, příjmení a hrubého platu daného pracovníka.
127.  Informace o působnosti Kongresu Poláků v ČR, z.s.
Dot.: 1.Zda byl zřízen výbor pro národnostní menšiny. 2.Zda bylo požádáno o dvojjazyčné názvy a označení. 3.Zda je umožněn sňatek v polském jazyce, nebo dvojjazyčně. 4.Zda je kronika města vedena i dvojjazyčně.
Odp.: ad1. 21.11.2014 na zasedání ZM byl zřízen výbor pro národnostní menšiny v Třinci. ad2. 16.3.2011 usnesením č. 3/1/VNM/2011 a 3/2/VNM/2011 výboru pro národnostní menšiny bylo schváleno zavedení dvojjazyčných nápisů ve městě Třinci. ad3. Tzv. "česko-polské" sňatky jsou prováděny v českém jazyce, za přítomnosti tlumočníka jazyka polského. ad4. Kronika města Třince a okolních částí je vedena v jazyce českém, ale obsahuje i příspěvky v polském jazyce.
126.  Vymezení významného krajinného prvku Údolní niva Vendryně
Dot.: Jakým způsobem byl vymezen významný krajinný prvek, změny ve vymezení-před rokem 2014, v roce 2014.
Odp.: Před rokem 2014 byl vymezen v rámci zpracování veřejné zakázky, firmou Ekotoxa, s.r.o. Nezasahoval na pozemky p.č. 1662/1 a 1660/6 v k.ú. Vendryně. V r. 2014 byl aktualizován, aktualizace nezasahrnovala lokality všech existujících vodních toků v území. V roce 2014 nezasahoval do pozemků p.č. 1662/1 a 1660/6 v k.ú. Vendryně. Od r. 2014 nedošlo k žádné změně. V současnosti dle evidovaných územně analytických podkladů nezasahuje na pozemky p.č. 1662/1 a 1660/6 v k.ú. Vendryně.
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku