Svobodný přístup k informacím

Dokumenty ke stažení


ikona - stáhnout soubor (54.96 kB)
Sazebník úhrad za poskytování informací
ikona - stáhnout soubor (168.77 kB)
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti

Výpis žádostí


Vyhledávání:     


Nalezeno: 139 záznamů. Zobrazen: 1. - 30. záznam. Stránky:  1  2  3  4  5

139.  Ochrana osobních údajů
Dot.: Za jakým účelem či z jakého důvodu bylo nahlíženo do registru obyvatel ve věci využití osobních údajů žadatele.
Odp.: MěÚ Třinec, Odbor vnitřních věcí, oddělení přestupků dne 25.4.2016 provedl v registru obyvatel, na základě součinnosti s orgány činnými v trestním řízení, Policií ČR, oddělením hospodářské kriminality, ztotožnění osoby.
138.  Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy
Dot.:
Odp.: 1. Má Vaše město přijatý vlastní etický kodex? Naše město má přijaté Zásady „Kodex zaměstnanců Městského úřadu Třinec“. 2. Pokud ano, kdy byl tento etický kodex přijat? Je etický kodex průběžně aktualizován? Kodex nabyl účinnosti dnem 01. 09. 2014. K aktualizaci dosud nedošlo. 3. Na koho se etický kodex vztahuje? Kodex je určen každému zaměstnanci města Třinec zařazenému do Městského úřadu Třinec. 4. Obsahuje etický kodex speciální úpravu oproti etickému kodexu, který schválila Vláda ČR v roce 2012? Při zpracování vlastního kodexu bylo vycházeno z obdobných principů, jako je vymezení a podpora žádoucích standardů chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a ke spolupracovníkům. Dále vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu. 5. Jakým způsobem a jak často jsou úředníci a zaměstnanci s etickým kodexem seznamováni? Každý zaměstnanec města Třinec zařazený do Městského úřadu Třinec je s kodexem seznamován při nástupu, a to v rámci seznámení se směrnicemi a dalšími předpisy úřadu. Následně každému zaměstnanci je kodex přístupný v elektronické podobě prostřednictvím intranetu. 6. Jsou úředníci a zaměstnanci z pravidel obsažených v etickém kodexu přezkušováni? Přezkoušení (pravděpodobně myšleno formou testu, apod.) kromě seznámení se s kodexem při nástupu a volné dostupnosti tohoto textu na stránkách intranetu není u nás zavedeno. 7. Jakým způsobem může být úředník či zaměstnanec porušující etický kodex potrestán? Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění, v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a v pracovním řádu Městského úřadu Třinec. Zásadní porušování je posuzováno jako porušení těchto právních předpisů se všemi z toho vyplývajícími důsledky. 8. Už jste se setkali s porušením etického kodexu? ANO a při porušení je vždy přihlédnuto k závažnosti (vytýkací dopis ve smyslu ustanovení § 52 ZP). 9. Jak často si stěžuje veřejnost na chování Vašich úředníků či zaměstnanců? Jakým způsobem jsou podněty ze strany veřejnosti řešeny? Veřejnost si na chování našich zaměstnanců stěžuje minimálně. Každý podnět podrobně prošetříme, přijmeme příslušná opatření, pokud jsou potřeba, a s výsledkem vyřízení stížnosti stěžovatele seznámíme.
137.  Dopravní značení na pozemní komunikaci p.č. 1160 k.ú. Střítež
Dot.: a)zda bylo v posledních 2 letech vydáno torzhodnutí o umístění dopravního značení na uvedené komunikaci b)zda bylo v posledních 2 letech vydáno torzhodnutí o umístění dopravního značení na uvedené komunikaci, a to dopr. zn. "Zákaz vjezdu motorovým vozidlům" c)zda bylo v posledních 2 letech oznámeno omezení provozu a umístění shora popsané dopr. zn. ze strany vlastníka komunikace
Odp.: ad a)příslušný orgán státní správy podle ust. § 77/1 písm. c) zákona o silničním provozu nevydal v uplynulých 2 letech rozhodnutí. ad b)příslušný orgán státní správy podle ust. § 77/1 písm. c) zákona o silničním provozu nevydal v uplynulých 2 letech rozhodnutí týkající se umístění dopravní zn. č. B 11, případně doplněné o dodatkovou tabuli č. E 13 ad c)umístění svislého dopravního značení č.B 11 doplněné o dodatkovou tabuli č. E 13 na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Střítež bylo příslušnému správnímu úřadu oznámeno dne 7.3.2017.
136.  Projekty rozvoje města Třince
Dot.: -realizované projekty, které určitým způsobem přispěly ke zlepšení stavu životního prosředí a životní úrovně města -připravované projekty, které určitým způsobem přispěly ke zlepšení stavu životního prosředí a životní úrovně města -informace a materiály související s konceptem udržitelného rozvoje měst a obcí-Smart City -informace o projektech města souvisejících s konceptem Smart City -informace o projektu Vize 25 -informace o projektu Třinec-město nabité energií -odkazy na zdroje informací o projektech rozvoje města třinec
Odp.: Realizované projekty, které přispěly ke zlepšení stavu životního prostředí: Ochrana přírody 2016: • Ošetření významného krajinného prvku dub v Bystřici a lípa v Oldřichovicích – zdravotní a bezpečnostní řez, odstranění jmelí • Ošetření památných stromů – kontroly vazeb • Realizace tůněk v Třinci Dolní Líštné a zajištění monitoringu osidlování tůně živočichy Veřejná zeleň 2016: výsadby, které zlepší životní prostředí občanů v lokalitách: • Sadové úpravy podél komunikace vedoucí k Walmarku • Sadové úpravy u věžáku a MěÚ • Sadové úpravy svahu u STaRSjmu • Sadové úpravy parku u hvězdárny v Třinci • dále město Třinec zajišťuje péči o dřeviny v rámci arboristických prací, čímž se prodlužuje životnost dřevin na jejich stanovišti, aby mohly plnit své funkce Připravované projekty ke zlepšení stavu životního prostředí: Ochrana přírody 2017: • Ošetření památných stromů – lípa ve Vendryni, hrušeň a dub v Bystřici, dub v Neborech případně další • Ošetření významného krajinného prvku lípa a akátová alej v Bystřici • Pokračování v monitoringu osidlování tůně v Třinci Dolní Líštné Veřejná zeleň 2017: • Plánovaná realizace nových ploch záhonů z přímých výsevů, které výrazně rozšíří škálu rostlin pro užitečný hmyz a zvýší estetickou hodnotu veřejné zeleně • Péče o dřeviny v rámci arboristických prací • Započatý pilotní projekt na ošetření dřevin, napadených jmelím Koncepce udržitelného rozvoje města a obcí – Smart City • Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání konaném dne 1.11.2016 koncepci chytrého města „Třinec i ty“, tři kroky vpřed, která je strategickým dokumentem v oblasti Smart City. • Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 9. zasedání konaném dne 23.2.2016 o přistoupení ke společné deklaraci o spolupráci na přípravě chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Deklarace je uzavřena mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava a městem Třinec a vyjadřuje ochotu ke vzájemné spolupráci a podpoře vedoucí ke zlepšení kvality života a životního prostředí v regionu. Projekty v oblasti Smart City • Ve spolupráci se společností ČEZ vybudování veřejné dobíjecí stanice před městským úřadem v Třinci (více informací www.trinecko.cz, aktuality – archív) • Nákup nových elektrobusů pro městskou hromadnou dopravu (více informací www.trinekco.cz, aktuality) Vize 25 • jedná se o obecný plán, integrovaný přístup a nikoli o projekt. Bližší informace o plánu jsou k nalezení na http://www.cyklomesta.cz/dobra-adresa/vize-25-integrovany-pristup/ Třinec – město nabité energií • takový projekt neexistuje
135.  Stav nemovitostí
Dot.: Žádost o vysvětlení stavu nemovitostí na snímku katastrální mapyz roku 1924.
Odp.: Přiložený snímek katastrální mapy z roku 1924 zahrnuje území Starého třince. V tomto´území je i nemovitost č.p. 188. Pouze dedukujem, že informace by se měly týkat domu č.p. 188 a zároveň období let 1911 až 1924. K tomu sdělujeme, že ve spisovém materiálu, který se nachází v archívu stavebního úřadu, k domu. č.p. 188 z uvedeného období nejsou žádné doklady.
134.  Zda město Třinec vede evidenci šikanozních žádostí
Dot.: Evidence šikanozních žádostí o informace, jejich počet. Počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016.
Odp.: Poskytnutí informací Město Třinec, resp. Městský úřad Třinec k žádosti o zpřístupnění informací sděluje následující: Jako povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. nevedeme žádnou evidenci tzv. šikanozních informací. Jednak zákon takovouto evidenci neukládá a ani nepředpokládá. Za rok 2015 město Třinec vyřídilo 34 žádostí a v roce 2016 jich vyřídilo 25. Povinnost poskytovat informace v žádném případě nepovažujeme za omezující ve výkonu běžné agendy, jelikož tato povinnost je územně samosprávnému celku uložena zákonem a je v náplni práce příslušného úředníka.
133.  Kopie dokumentů
Dot.: Žádost o poskytnutí kopií usnesení zastupitelstva, vyvěšešní záměru prodeje na úřední desce včetně vyznačení dat vyvěšení a stažení ohledně smluv tvořících přílohy žádosti.
Odp.: K Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám zasíláme - kopii výpisu z usnesení 19. zasedání Městského zastupitelstva v Třinci ze dne 23. 6. 1998, z usnesení 20. zasedání Městského zastupitelstva v Třinci ze dne 29. 9. 1998 a z usnesení 7. zasedání Městského zastupitelstva v Třinci ze dne 8. 2. 2000, - kopii oznámení o záměrech převodů nemovitostí ve vlastnictví města, týkajícího se mj. záměru prodeje pozemku parc.č. 739/1, k.ú. Lyžbice, vyvěšeného na úřední desce města od 29. 4. 1998 do 29. 5. 1998, - kopii oznámení o záměrech převodů nemovitostí ve vlastnictví města, týkajícího se mj. záměru prodeje části pozemku parc.č. 2082/1, k.ú. Lyžbice, vyvěšeného na úřední desce města od 3. 8. 1998 po dobu 30 dní, - kopii oznámení o záměrech převodů nemovitostí ve vlastnictví města, týkajícího se mj. záměru směny části pozemku parc.č. 2082/1, k.ú. Lyžbice s částí pozemku parc.č. 2082/3, k.ú. Lyžbice, vyvěšeného na úřední desce města od 15. 12. 1999 po dobu 30 dní.
132.  Doklady ke stavbě č.p. 47 v k.ú. Třinec
Dot.: Doklad ke stavfbě oplocení u rodinného domku č.p. 47, třinec
Odp.: Požadovaný doklad o povolení oplocení z roku 1965 se ve spise v archívu stavebního úřadu nenachází.Jedinou zmínkou o tomto dokladu je evidence spisů v interním programu městského úřadu.
131.  Investiční plány města.
Dot.: Žádost o zaslání investičních plánů města Třince pro rok 2017.
Odp.: Dne 20.2.2017 byl žadateli zaslán plán veřejných zakázek pro rok 2017.
130.  Doklady o stavbě RD č.p. 32, v k.ú. Tyra
Dot.: Jaké veškeré listiny či jejich přílohy se nalézají u zdejšího úřadu do roku 2007 včetně.
Odp.: Dotčené odbory MěÚ Třinec k žádosti žadatele konstatují, že se v archivu nenachází požadované dokumenty. Stanoviska ke stavební činnosti na pozemních komunikacích, v ochranných pásmech a na sousedních nemovitostech mají skartační lhůtu 5 let a uplynutím této lhůty jsou skartována. V archívu úřadu územního plánování se nachází územní plán Tyry platný do roku 2007, z tohoto plánu je možno pořídit si fotokopie.
129.  Podklady pro zpracování technické analýzy
Dot.: Kolik bylo na ORP vyřízeno žádostí o trvalé, dočasné vyjmutí ze ZPF?
Odp.: Počet vyjmutí ze ZPF: Rok 2014 rok2015 rok 2016 trvalé/dočasné trvalé/dočasné trvalé/dočasné 93/4 88/11 139/4
128.  Hrubé platy zaměstnanců MěÚ Třinec
Dot.: Žádost o zaslání hrubých mezd všech zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Třinec za měsíc říjen 2016, kde bude uvedeno jméno, příjmení a hrubá mzda daného pracovníka.
Odp.: Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace se seznamy obsahujícími hrubé platy zaměstnanců města Třinec, zařazených do Městského úřadu Třinec, s uvedením čísla pracovní pozice, jména, příjmení a hrubého platu daného pracovníka.
127.  Informace o působnosti Kongresu Poláků v ČR, z.s.
Dot.: 1.Zda byl zřízen výbor pro národnostní menšiny. 2.Zda bylo požádáno o dvojjazyčné názvy a označení. 3.Zda je umožněn sňatek v polském jazyce, nebo dvojjazyčně. 4.Zda je kronika města vedena i dvojjazyčně.
Odp.: ad1. 21.11.2014 na zasedání ZM byl zřízen výbor pro národnostní menšiny v Třinci. ad2. 16.3.2011 usnesením č. 3/1/VNM/2011 a 3/2/VNM/2011 výboru pro národnostní menšiny bylo schváleno zavedení dvojjazyčných nápisů ve městě Třinci. ad3. Tzv. "česko-polské" sňatky jsou prováděny v českém jazyce, za přítomnosti tlumočníka jazyka polského. ad4. Kronika města Třince a okolních částí je vedena v jazyce českém, ale obsahuje i příspěvky v polském jazyce.
126.  Vymezení významného krajinného prvku Údolní niva Vendryně
Dot.: Jakým způsobem byl vymezen významný krajinný prvek, změny ve vymezení-před rokem 2014, v roce 2014.
Odp.: Před rokem 2014 byl vymezen v rámci zpracování veřejné zakázky, firmou Ekotoxa, s.r.o. Nezasahoval na pozemky p.č. 1662/1 a 1660/6 v k.ú. Vendryně. V r. 2014 byl aktualizován, aktualizace nezasahrnovala lokality všech existujících vodních toků v území. V roce 2014 nezasahoval do pozemků p.č. 1662/1 a 1660/6 v k.ú. Vendryně. Od r. 2014 nedošlo k žádné změně. V současnosti dle evidovaných územně analytických podkladů nezasahuje na pozemky p.č. 1662/1 a 1660/6 v k.ú. Vendryně.
125.  Zánik Honebního společenstva Vendryně -Vrožná
Dot.: Kdy zaniklo Honební společenstvo Vendryně -Vrožná
Odp.: HS vendryně-Vrožná zaniklo ze zákona dne 31.3.2003. Změna názvu stávajícího HS Vendryně-Prašivá na HS Vendryně-Vrožná nebyla do rejstříku HS zapsána. Honebním starostou HS Vendryně-Prašivá je pan B. K., zvolený valnou hromadou na VH konané dne 8.1.2015. Stávající honební výbor byl zvolen na VH 8.1.12015 a pozměněn na VH konané dne 16.3.2015. Lhůta, po kterou se mohli členové HS domáhat, aby soud vyslovil neplatnost VH, uplynula dne 8.4.2015, v případě VH ze dne 8.1.2015 a dne 16.6. 2015 v případě VH konané dne 16.3.2015.
124.  Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií
Dot.: Zda došlo ve městě Třinci k narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loteriíí a jiných podobných her.
Odp.: MěÚ Třinec, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupků, v období let 2010 až 2015 neprojednávalo žádný správní delikt týkající se narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loteriíí a jiných podobných her povolovaných podle zákona č. 202/1990 Sb.
123.  Zaslání podkladů pro závazné stanovisko orgánu ochrany přírody
Dot.: prosím o zaslání podkladů pro závazné stanovisko, kterým se p. Fojciková při svém odůvodnění řídila za OOP.
Odp.: Žadateli bylo vyhověno, zaslány podklady: 1.Studie Ateliér V-Ing. Arch.I. Vorel (studie KR) z roku 2008-část týkající se obce bystřice 2.Nesouhlasné stanovisko k návrhu ÚP Bystřice - 12 stran textu 3.protokol z místního šetření nza OOP
122.  Uchovávání datových zpráv
Dot.: 1. V jakém formátu jsou datové zprávy uchovávány. 2. Odkazy na skartační a spisový řád města Třinec. 3. Který subjekt poskytuje MěÚ Třinec program spisové služby.
Odp.: Žadateli bylo písemně odepovězeno společně s poskytnutím požadovaných výstupů.
121.  Informace o správcích obcí.
Dot.: Správci obcí, kteří byli jmenováni bývalými OÚ v období od 12.11.2000 do 31.12. 2002.
Odp.: Byla poskytnuta písemná informace: MÚ Třinec nedisponuje žádnými informacemi o správcích obcí.
120.  Rozvody na území města Třinec
Dot.: Kolik rozvodů se uskutečnilo na území města Třinec za rok 2015.
Odp.: Na území města Třinec je za rok 2015 evidováno 101 rozvodů.
119.  Příspěvky na chod integrovaného záchranného systému
Dot.: Zda-li město Třinec finančně přispívá na chod integrovaného záchranného systému
Odp.: Město Třinec finančně přispívá na chod integrovaného záchranného systému. Cleková částka v roce 2015 činila 4 274 000Kč.
118.  Software pro vedení spisové služby.
Dot.: Informace o softwaru, který MÚ třinec používá pro vedení spisové služby.
Odp.: Písemně odpovězeno: město Třinec používá spisovou službu od firmy GEOVAP, spol. s r.o.
117.  Propojení částí obce Třinec
Dot.: Kdy přesně město třinec plánuje realizaci propojení části obce Třinec, a to pozemku p.č.1493/4 přes pozemky 1493/2,1543/7,1543/5 na místní komunikaci p.č. 1569/1.
Odp.: Informace zaslána písemě žadatelům dne 30.3.2016.
116.  Uchovávání datových zpráv
Dot.: V jaké podobě a jak dlouho jsou MěÚT uchovávány datové zprávy.
Odp.: Datové zprávy jsou uchovávány v podobách a lhůtách daných spisovým a skartačním řádem.
115.  Švédská cesta,z.s.
Dot.: Seznam všech došlých faktur za léta 2010-2015.
Odp.: Informace byla poskytnuta zasláním požadovaného seznamu.
114.  Jiří Labaj-koordinované stanovisko
Dot.: Žádost o koordinované stanovisko vydané MÚ Třinec pro veřejné projednávání návrhu zadání územního plánu obce Bystřice na přelomu roku 2012-2013.
Odp.: Źadateli bylo poskytnuto koordinované stanovisko o rozsahu 11 stran textu.
113.  Jan Jurečka-dotace městské hromadné dopravy
Dot.: Jakou částkou obec dotuje městskou hromadnou dopravu za kalendářní rok?
Odp.: Byla poskytnuta informace v písemné formě za roky 2013-2015. Město Třinec hradí autobusovému dopravci na základě smlouvy podle zákona č. 111/19994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do 30.6. 2010, úhradu prokazatelné ztráty. 2013-26350120Kč 2014-26598332Kč 2015-27705066kč
112.  Jiří Bezděk-součinnost k ústavní stížnosti v problematice exekucí
Dot.: 1.Stanovisko ke společenské významnosti ústavní stížnosti. 2.Učiněné úkony a opatření. 3.Druhy součinnosti s exekutory. 4.Postupy a opatření. 5.Připomínkové návrhy k návrhům zákona č. 120/2001 sb. 6.Problémy s exekucemi. 7.Příjmy a výdaje za exekuční řízení.
Odp.: Žadateli byly písemně poskytnuty odpovědi na požadované dotazy. adI Město Třinec ani Městský úřad Třinec (dále jen povinný subjekt) k ústavní činnosti spisové zn. I. ÚS 2956/15 nezaujaly žádné stanovisko. adII Není posláním ani v kompetenci povinného subjektu činit jakékoliv úkony či opatření pro předejití vzniku krize ústavní moci. adIII Povinný subjekt poskytuje exekutorům obecně v součinnosti dané a určené rámcem právního řádu, tedy z. č. 128/2000Sb., o obcích, z. č. 500/2004 Sb., správní řád, z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a z. č. 120/2001 sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Je-li povinný subjekt účastníkem exekučního řízení jako oprávněný, pak poskytuje součinnost podle pokynů konkrétního exekutora. ad IV Postupy povinného subjektu odpovídají požadavkům právních předpisů označených v předchozím bodě. Celkové přehledy výdajů povinný subjekt nevede, jelikož takové výdaje nevznikají. ad V Povinný subjekt nedospěl k názoru, že je nutno činit návrhy k pozměňovacím návrhům zákona č. 120/2001 Sb. ad VI Povinný subjekt netrpí problémy souvisejícími s exekucemi. ad VII Za exekuční řízení nemá povinný subjekt do současné doby výdaje kromě nákladů na poplatky, ovšem tyto povinný subjekt neeviduje v položkovém členění. Příjmy povinného subjektu činí 271 Kč.
111.  Seizmický průzkum Raškovice - Morávka, Oldřichovicše a Bystřice-Hrádek
Dot.: Žádost o zaslání závazného stanoviska a souhlasného vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství k průzkumu u dotčených obcí Oldřicovice, Bystřice .
Odp.: Žadateli - Ing. Karel Kredba - byly poskytnuty žádané informace prostřrednictvím datové schránky.
110.  Rekonstrukce cesty k sauně, obec komorní Lhotka- B. Svorník
Dot.: Informace k povolení záměru, podmínky pro realizaci, kontroly na stavbě, porušování zákona o odpadech, technický dozor, současný stav stavby.
Odp.: Informace byla poskytnuta písemně v plném rozsahu.
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku