Osadní výbor Oldřichovice

Osadní výbor Oldřichovice - vývěsní skříňka

Zápis č. 3/14

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 17.05. 2014


Přítomní: Rudolf Sagan, Dalibor Marosz, , Bohdan Mrózek, Jaroslav Rajca, Marian Plucnar

Hosté: Ing. Tomáš Sabovčík, Ing. Daniel Borski Ph.D.

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:

 1. Bylo přečteno sdělení VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU k žádosti OV a občanů o regulaci toku Hluboký potok (ID toku 10208881). Ve sdělení se uvádí, že správce vodního toku nemá dle vodního zákona k přirozenému korytu vodního toku žádné zvláštní povinnosti. Toto sdělení bylo předáno občanům, kteří se svými požadavky obrátili prostřednictvím osadního výboru na odbor ŽPaZ MěÚ Třinec.
 2. Předseda OV informoval členy OV o společné schůzce s vedoucím odborů investic Ing. Danielem Fojcikem. Tématem bylo avizované rozšíření kanalizační sítě v lokalitě Oldřichovice u „Vlněnky“. Schůzky se zúčastnili zástupci obyvatel, kteří požadují připojení svých rodinných domů na kanalizaci. Výstupy ze schůzky jsou následující:
 • v současnosti se připravují podklady pro zadání projektové dokumentace
 • podklady pro projektovou dokumentaci budou připraveny do konce měsíce června
 • realizace projektové dokumentace do konce září 2014
 • realizace stavby nejdříve v posledním čtvrtletí roku 2014
 • další schůzka ohledně postupu prací na MěÚ (druhá polovina června 2014)
 • Ze schůzky vyšel rovněž požadavek na zatrubnění potoka procházející přes pozemek pana Bičánka čp.716
 1. Předseda OV informoval členy OV o písemném výstupu požadavků občanů Oldřichovic na zvýšení bezpečnosti chodců kolem veřejných budov v Oldřichovicích (školy, penzion s pečovatelskou službou pro seniory). OV požadoval vybudování zpomalovacích semaforů. V odpovědi na požadavky se uvádi:
 • Správa silnic MSK, ve svém vyjádření dne 6.3.2014 vyslovila souhlas s umístěním zpomalovacích semaforů v požadovaných místech silnice III/4681 KÚ v Oldřichovicích.
 • Následně komise dopravy při Radě města 17.03.2014 vybudování semaforů zamítla

 1. OV požaduje obnovení nástřiku na vozovku přechodu pro chodce u české školy v Oldřichovicích.
 2. Na základě připomínek občanů se obracíme s žádostí občanů Oldřichovic na vedeni města s umístěním kontejnerů na bioodpad u každého rodinného domu v Oldřichovicích. Tato služba je prováděna bezplatně občanův v centrální části rodinné zástavby města Třince (např. ulice Růžova apod.) Občané se obracejí na členy OV s požadavky na bezplatné umístění kontejnerů u jejich rodinných domů.
 3. Na schůzi OV vystoupili pozvaní hosté Ing. Tomáš Sabovčík a Ing. Daniel Borski Ph.D. a informovali členy OV:
 • o historii a vývoji společnosti Nehlsen
 • o majetkové struktuře společnosti
 • o budoucím možném vývoji společnosti
 • o plánovaném přemístění třídírny odpadů na Tyrské u obchodu COOP do plánované lokality na Podlesí
 • o dalším zlepšení životních podmínek obyvatel lokality Tyrská (nové technologie na kompostárně, možnosti dokončení opláštění kompostárny, dokončení valu na odclonění areálu od hlavní cesty) a dalších možných opatření na zlepšení životních podmínek obyvatel Oldřichovice Tyrská

K bodu 2:

 1. osadní výbor vzal na vědomí bod 1a, 1b, 1f
 2. Osadní výbor uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1d, 1e a přehodnocení stanoviska komise dopravy bod 1c odst.2

Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 4/14

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 19.06. 2014


Přítomní: Rudolf Sagan, Dalibor Marosz, Jaroslav Rajca, Marian Plucnar

Téma: návštěva – třídící linka firmy Nehlsen v Oldřichovicích na Tyrské u prodejny COOP

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:

 1. Předseda OV informoval členy o průběhu přípravy rozšíření kanalizace v Oldřichovicích – část Závist (u Vlněnky)
 2. Předseda informoval členy o pomoci studentů z Norska, kteří se zapojí do obecně prospěšné aktivity ( čištění toku Tyrka)
 3. Na základě připomínek občanů požadujeme pokošení pozemku, naproti restaurace Napoleon vedle prodejny Turpil (parcela č. 3574, 1118/4 a 1118/5).
 4. Na základě zájmu členů OV i společnosti Nehlsen byla provedena prohlídka třídící linky firmy Nehlsen v Oldřichovicích u prodejny COOP. Provozním úsekem provedl členy OV vedoucí střediska pan Lukáš Pezda. Členové OV byli informováni o současnosti a možnostech dalšího rozvoje dotříďování odpadu. Pan Pezda informoval o snaze společnosti Nehlsen vybudovat novou třídící linku v Třinci na Podlesí a vysvětlil přednosti moderní třídící linky. Členové OV tyto aktivity společnosti podporují a svoji podporu potvrdili podpisem „Petice za vybudování nové třídící linky“.

K bodu 2:


 1. osadní výbor vzal na vědomí bod 1a, 1b, 1d
 2. Osadní výbor uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1c

Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 5/14

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 04.09. 2014

Přítomní: Rudolf Sagan, Dalibor Marosz, Bohdan Mrózek, Henryk Szlaur, Jan Martynek,, Marian Plucnar

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:

 1. Občané , žijící v bezprostřední blízkosti stavby přeložky silnice I/11 se obávají, že opět nedojde k zahájení výstavby vodovodu. Od města dostávali informace, že tato investice bude zahájena následující rok (opakovaně již několik let). Pokud nedojde k výstavbě vodovodu v roce 2015, pak hrozí, že po zahájení přípravných stavebních prací na stavbě přeložky, dojde k znehodnocení zdrojů podzemních vod a občané zůstanou bez zdrojů pitné vody. Tito občané byli vstřícní při prodeji svých pozemků s přislíbem toho, že se město postará o výstavbu vodovodu a nedojde ke zhoršení kvality života těchto občanů. Osadní výbor doporučuje městu urychlené zahájení této investiční akce (vodovod na Záhuří a následné pokračování vodovodu Gutská cesta).
 2. Bohužel po roce došlo opět k výraznému zhoršení situace kolem zápachu z kompostárny firmy Nehlsen. V tomto roce si stěžovali občané na zápach nejen v bezprostřední blízkosti, ale také ve vzdálenějších lokalitách – občané u depa České pošty, lokalita u Penzionu s pečovatelskou službou a kolem obchodu COOP na Tyrské. Tato nespokojenost byla během léta několikrát vyjádřena telefonicky vedoucímu areálu firmy Nehlsen naTyrské. Občané dané lokality a OV žádají o provedení opatření, která povedou k nápravě (provedení opláštění na celé hale kompostárny, zprovoznění filtrů na zachycení zápachů).
 3. Občané se ptají na termín dokončení prací – odvodnění dešťové kanalizace u evangelického kostela v Olřichovicích. Kanalizace v prostoru před kostelem je dokončena jen částečně, tento stav trvá od loňského podzimu. V tomto prostoru je zasypaný a sesednutý výkop. Ten je vizuálně nevzhledný a fakticky nebezpečný. Občané se ptají, kdy dojde k dokončení prací.
 4. Na osadní výbor se obrátila skupina občanů se žádostí o sjednání nápravy. Jedná se o košení trávy na pozemku č. 1118/9 na Tyrské. Občané si stěžují na zanedbanost tohoto pozemku dlouhodobě - bezvýsledně. Již druhým rokem nedošlo ke košení trávy na tomto pozemku. Dochází k šíření plevele a náletových dřevin na okolní pozemky. Místo je frekventované u hlavní komunikace.

K bodu 2:

 1. Osadní výbor uložil úkol – zajištění stanoviska města k bodu 1a, 1b, 1c, 1d

Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 6/14

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice,

ze dne 02.10. 2014

Přítomní: Rudolf Sagan, Dalibor Marosz, Henryk Szlaur, Jaroslav Rajca, Marian Plucnar

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:


 1. Osadní výbor navrhuje na rok 2015 následující investice:
 • vodovod na Záhuří (pro občany žijící v bezprostřední blízkosti stavby přeložky silnice I/11)
 • pokračování vodovodu – vodovod „Gutská cesta“
 • dokončení kanalizace v části Oldřichovice Závist „u Vlněnky“
 • chodník mezi Základní školou s polským vyučovacím jazykem a evangelickým kostelem v Oldřichovicích
 • autobusový přístřešek na zastávce Oldřichovice – „Vodárna“ – pod Kozincem
 1. zvýšení bezpečnostních prvků pro chodce u základních škol:
 • u ZŠ s českým vyučovacím jazykem zavedení tzv. inteligentního semaforu
 • u ZŠ s polským vyučovacím jazykem – přechod pro chodce a zavedení inteligentního semaforu
 1. občané žijící v části Oldřichovice Tyrská žádají prostřednictvím OV Oldřichovice město jako spoluvlastníka firmy Nehlsen a.s. o dokončení valu areálu firmy Nehlsen na Tyrské (od hlavní cesty a restaurace Napoleon) a provedení opatření, která sníží šíření zápachu z kompostárny (opláštění celé haly na zpracování kompostu – zatím pouze ze dvou stran, zavedení filtrů na odstranění zápachů z kompostárny).
 2. Občané Oldřichovic se obrátili na osadní výbor s dotazem týkajícím se bilbordu u hlavní cesty z Nebor, na kterém je reklama na nově vznikající průmyslovou zónu Oldřichovice.


K bodu 2:

 1. Osadní výbor uložil úkol – zajištění stanoviska města k bodu 1a, 1b, 1c

Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 7/14

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 18.12. 2014

Přítomní: Rudolf Sagan, Dalibor Marosz, , Bohdan Mrózek, Jaroslav Rajca, Henryk Szlaur, Bohdan Kadlubiec, Marian Plucnar

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:

 1. Členové OV rekapitulovali práci minulého volebního období. Členové OV vyjádřili svou vůli pokračovat v práci i v dalším funkčním období. Navržené složení OV Oldřichovice je následující:

Jan Martynek

Rudolf Sagan

Bohdan Kadlubiec

Henryk Szlaur

Dalibor Marosz

Jaroslav Rajca

Bohdan Mrózek

Marian Plucnarpředseda OV Oldřichovice


 1. Občané žijící v Oldřichovicích v oblasti mezi částí Ves a sídlem firmy firmy Walmark v Oldřichovicích se dotazují na možnosti rozšíření kanalizační sítě. Současný stav je takový, že na páteřní kanalizaci v této části jsou napojeny jen některé objekty a stávající čistička odpadních vod, která funguje v blízkosti areálu Agricoop pracuje na samé hranici své kapacity. Občané se dotazují, zda se v blízké době neplánuje napojení páteřní kanalizace z této oblasti na kanalizaci, která je vedena na čističku odpadních vod na Tyrské (v areálu firmy Nehlsen), a vede nedaleko kolem silnice spojující Oldřichovice s Tyrou. Dle dostupných informací čistička odpadních vod v areálu firmy Nehlsen na Tyrské pracuje v současnosti na méně než 50% své kapacity. Napojení části odpadních vod na tuto kanalizační větev by mohlo do určité míry přispět k řešení problémů s kanalizací v této části Oldřichovic.

 1. Na základě připomínek občanů se obracíme se žádostí o zlepšení komfortu na autobusových zastávkách. Jedná se o zhotovení plexiskel na bocích zastávek, aby byli čekající chránění před nepřízní počasí (např. autobusová zastávka Oldřichovice – Penzion aj.).

K bodu 2:

 1. Osadní výbor uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1a, 1b, 1c

Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 1/15

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 12.02 2015

Přítomní: Rudolf Sagan, Dalibor Marosz, , Bohdan Mrózek, Jaroslav Rajca, Jan Martynek, Bohdan Kadlubiec, Marian Plucnar

Hosté: Radek Mazur, Ervin Mazur, Jan Borski

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:

 1. Předseda informoval členy OV o faktickém přerušení lesní zpevněné cesty tzv. ALEJE přes „Karpentský les“ mezi částí Oldřichovice a Lyžbice (vedle hospody u Černého kohouta), z důvodu výstavby přeložky silnice I/11. Přerušena v této části bude také značená turistická trasa. Místo využívají turisté, cyklisté, běžkaři, rodiny s dětmi.

Na základě iniciativy občanů prohlédl místo předseda OV. Nyní je fakticky turistická trasa přerušena. Široká veřejnost není zatím informována o tom, že tuto trasu nelze nadále využívat (v současnosti zde probíhají terénní úpravy, v budoucnu zde povede silnice I/11).

Z informací obdržených občany vyplývá, že původně zde bylo naplánováno přemostění silnice I/11 pro vozidla do 25 t. Z důvodů úsporných opatření byla tato investice vyškrtnuta ze soupisu staveb souvisejících se stavbou přeložky.

Na základě požadavků občanů byla sjednána schůzka se starostkou města Třince RNDr.Věrou Palkovskou.Schůzka proběhla dne 30.1.2015. Na schůzce bylo potvrzeno, že zřizovatel přeložky nemá stavbu v plánu. Bylo rovněž uvedeno, že tato investice by musela být realizována z finančních prostředků města Třince. Pro rok 2015 ani pro následující roky není s touto investicí počítáno.

Na schůzce bylo navrženo, aby byla v současnosti provedena hrubá příprava budoucí stavby. Bylo konstatováno, že výstavba mostu s nosností 25 t je zbytečná.Občané navrhují výstavbu lávky pro pěší. Bylo navrženo, aby byla využita nadbytečná zemina ze stavby silnice 1/11 pro vytvoření náspů z obou stran přeložky silnice. Tyto náspy by v budoucnu sloužily jako podklad pro zhotovení lávky pro pěší. Současný zhotovitel stavby má nadbytek zeminy, která může být využita na zhotovení náspů. Pozemky pro vytvoření návozů zeminy (vytvoření náspů) byly vykoupeny pro původní účel – tzn. zhotovení mostu. Občanům je jasné, že zhotovenílávky pro pěší nebude realizováno v letošním roce, ale je třeba podniknout všechny dostupné kroky pro budoucí realizaci stavby, která bude využívána širokou veřejností.

 1. Opět upozorňujeme, že most frekventované mezinárodní silnici E75/11 přes tok říčky Tyry je v havarijním stavu. Písemné upozornění vč. fotodokumentace bylo uvedeno v zápisu schůze OV č. 6/12 z 11.10.2012 – bod 1b. Je nezbytně nutné, aby byla provedena zkouška statiky mostu a oprava trhlin.
 2. Občané části Oldřichovic – pod Kozincem žádají o zhotovení veřejného osvětlení , jejich žádost byla podána na MěÚ v Třinci.
 3. Od občanů byl požadavek na důsledný posyp solí komunikace u MŠ Čtyřlístek v Oldřichovicích na Tyrské (komunikace vede svažitým terénem).
 4. Předseda OV informoval členy OV o přislíbení realizace dodatečné investice – rozšíření kanalizační sítě (lokalita Oldřichovice závist u Vlněnky). O realizaci hovořila paní starostka RNDr. Věra Palkovská na setkání s občany (leden 2014), tento příslib potvrdila paní starostka i na posledním zastupitelstvu. Předseda OV informoval členy o nutnosti koordinace pomoci členů OV při realizaci stavby (informování občanů, souhlasy občanů apod.).

K bodu 2:

 1. OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodům 1a, 1b, 1c, 1d
 2. OV uložil úkol – předsedovi OV – pozvat na příští schůzi OV vedoucího odboru investic Ing. Fojcika , místostarostu města Třince Radima Kozlovského a občany, kterých se bude týkat rozšíření kanalizace (bod 1e).

Vypracoval: Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 2/15

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 25.03 2015

Přítomní: Rudolf Sagan, Dalibor Marosz, , Bohdan Mrózek, Jaroslav Rajca, Marian Plucnar

Hosté: Radim Kozlovský, ing. Daniel Fojcik, + veřejnost – občané části Oldřichovice Závist, kterých se týká rozšíření kanalizace v části tzv. Vlněnky

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:

 1. Předseda představil hosty a zopakoval důvod účasti hostů, tzn. harmonogram rozšíření kanalizace v části Oldřichovic u Vlněnky. Zopakoval, že v této věci proběhlo jednání s místostarostou města Třince ing. Ivo Kantorem a ing. Danielem Fojcikem již v roce 2008. V této věci byla na MěÚ v minulých letech předána petice. Osadní výbor považuje dokončení kanalizace v části Závist za jednu z prioritních investičních akcí. Od roku 2008 OV Oldřichovice připomíná nutnost dokončení této investiční akce, která začala již v roce 2000 a zůstala z nepochopitelných důvodů nedokončena. Každoročně zůstává tento investiční požadavek mimo priority města Třinec. Na hovorech s občany došlo v roce 2014 k přislíbení realizace této investiční akce starostkou města Třinec RNDr. Věrou Palkovskou. V této věci došlo ke schůzce zástupců občanů p. Kantora, Oldřichovice č.p.418, p. Bičánka Oldřichovice č.p.716 a předsedy OV Mariana Plucnara. Na schůzkách byl předběžně stanoven harmonogram přípravných prací, zhotovení projektu, příprava podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení, s možností realizace v roce 2015.

Záměrem schůzkybylo zjistit dosavadní stav přípravy, podání informací občanům, aby při přípravě této investice byli maximálně nápomocni.

Ing. Fojcik informoval o zpoždění celé investice z důvodu změny projektanta. Po dokončení projektové přípravy bude pokračovat příprava podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Přítomní občané, kterých se má v budoucnu realizovaná akce týkat, byli zpožděním přípravy velmi zklamáni stejně jako přítomní členové OV Oldřichovice.Pro všechny přítomné to byla nová informace. Přesto došlo k příslibu pokračování přípravy investice.Novou informací byla rovněž vyslovená podmínka realizace investice v návaznosti na projekt (blíže nespecifikovaný, neznámo zda se bude jednat o projekt vázaný na zdroje fondů EU, Ministerstva životního prostředí či Moravskoslezského kraje).

Členové OV považují tuto podmínku realizace za neopodstatněnou komplikacia důvod k odložení investice na neurčito. Zájem občanů o realizaci této investiční akce nadále trvá stejně jako ochota být maximálně vstřícní při její realizaci.

 1. Předseda OV informoval členy o zveřejnění záměru – výroba DASTITU v areálu tzv. sušičky firmy AGRICOOP Třinec a.s. Pro všechny přítomné to byla nová, překvapivá informace. Členové OV budou informovat občany, kteří mohou být tímto provozem zasaženi. Předseda OV informoval členy OV o technických datech provozu – hlučnost, výrobní kapacita, prašnost, které jsou uvedeny v záměru a studiích, které jsou jejími přílohami. Členové OV považují provoz na výrobu DASTITU s roční kapacitou 19 tisíc tun elektrárenského popílku za ekologicky problematickou záležitost a realizaci této akce v dané lokalitě z důvodů celkové přetíženosti této lokality nedoporučují. Považují umístění tohoto provozu za významný faktor, který zhorší už tak špatné životní podmínky obyvatel žijících v této lokalitě. OV bude v této věci informovat občany, Občanské sdružení za zlepšení životních podmínek regionu Tyrská.
 2. Předseda OV informoval o jednání posledního zastupitelstva. Zde bylo doporučeno, aby osadní výbory měly lichý počet členů. Navrženou novu členkou OV Oldřichovice je Anna Petříková nar. 26.2.1988, Oldřichovice 276.
 3. Předseda OV informoval členy o složení a záměrech komise životního prostředí např. o záměru úpravy lesíku u MŠ Čtyřlístek v Oldřichovicích na Tyrské.
 4. Předseda OV přečetl odpovědi na požadavky OV Oldřichovice č.7 ze dne 18.12.2015.
 5. Člen OV Bohdan Mrozek upozornil na havarijní stav oplocení kolem vodní nádrže (rybníku) v lokalitě „Pod Kozincem“. Špatný stav oplocení je podél místní komunikace a hrozí nebezpečí utonutí (děti, cyklisté). Fotografie ke stavu oplocení jsou přílohou č.1 zápisu.
 6. Člen OV Dalibor Marosz upozornil na stav pozemku u evangelického kostela. Jedná se o část přiléhající k tzv. bytovkám. V tomto místě je v budoucnu plánován chodník. Bylo zde v minulosti oplocení. To bylo demontováno v souvislosti se stavebními úpravami, které zde byly prováděny. Nový plot je plánován až zde bude vybudován nový chodník. Dle získaných informací by se měly tzv. bytovky bourat. Žádáme o vyjádření k budoucnosti tzv. bytovek a zároveň je zde požadavek, aby stavba v budoucnu plánovaného chodníku (ZŠ s polským vyučovacím jazykem-evangelický kostel) byla započata právě v této části.


K bodu 2:

 1. OV uložil úkol Odboru investic informovat občany prostřednictvím OV o průběhu přípravy investice – Rozšíření kanalizace v části Oldřichovice Závist u Vlněnky 1. Dokončení projektu 2. Zahájení územního řízení 3. Informování OV o jakýchkoliv komplikacích přípravné fáze 4. Získání územního rozhodnutí 5. Zahájení stavebního povolení 6. Získání stavebního povolení.
 2. OV uložil úkol vypracování stanoviska k bodům 1f, 1g
 3. OV doporučil zastupitelstvu města Třinec – nového člena OV Oldřichovice – bod 1c
 4. OV vzal na vědomí bod 1d,1e
 5. OV doporučuje městu Třinec jako účastníku řízení – neschválit provoz na výrobu DASTITU v areálu tzv. sušičky Agricoop z důvodů uvedených v bodu 1b

Vypracoval:

Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 3/15

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 14.05. 2015

Přítomní: Rudolf Sagan, Dalibor Marosz, , Bohdan Mrózek, Jaroslav Rajca, Henryk Szlaur, Marian Plucnar

Hosté: JUDr. Josef Gehringer, Ing. P. Mašek, Luboš Štanel + veřejnost

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:

 1. Předseda OV přivítal hosty na schůzi a objasnil důvod návštěvy výše uvedených hostů i to, že o přítomnost na schůzi požádal JUDr. Gehringer. Pan Gehringer spolu s Ing. Maškem hájili projekt realizace výroby Dastitu firmy Dithion s.r.o. v Oldřichovicích v arálu firmy Agricoop tzv. „sušičky“. Následně vystoupil předseda OV s informacemi ohledně průběhu záměru od jeho zveřejnění, přes petici občanů proti záměru realizace projektu, vystoupení na Radě města Třince až po stanovisko města Třince k projektu (na poslední schůzi zastupitelstva města Třince). Následně probíhala diskuze mezi občany a výše uvedenými hosty. Občané upozorňovali na to, že v současnosti je bydlení a život v lokalitě Tyrská a Závist na samé hranici únosnosti. Dalším realizovaným projektem by došlo k dalšímu zhoršení životních podmínek lidí žijících v této lokalitě. Hosté byli upozorněni na to, že se občané budou proti realizaci projektu bránit a to v občanskoprávní rovině. Hosté obhajovali technické parametry procesu výroby DASTITU a uvedli, že výroba v žádném případě nezhorší životní podmínky obyvatel. Diskuze byla bouřlivá, ale vedena v mezích normy z obou stran. Z diskuze uvádím pro přiblížení problematiky alespoň jeden z dotazů. Na dotaz, čím je lokalita sušičky Agricoop tak výjimečná pro realizaci záměru. Byla odpověď následující : „Je zde dostatečný zdroj elektrické energie a voda“. Hosté v samotném závěru diskuze uvedli, že připravují nové podklady pro posuzování záměru na životní prostředí tzv. EIA. Zastavení záměru ze strany oznamovatele je pouze na přechodnou dobu, než dojde k provedení propracovanější studie.

Na závěr uvádím následující údaje: firma Dithion má v záměru vyrábětDastit v hale firmy Agricoop Třinec a od firmy Agricoop by si halu k tomuto účelu pronajímala. Již v minulosti se firma Agricoop vyjádřila, že musí v bezprostřední blízkosti areálu úpravy krmiv (areálu sušičky) postavit velkokapacitní kravín, protože bude mít celý proces úpravy krmiv a produkci mléka v jedné lokalitě.

Poslední postřeh se týká zjevného nesouladu výroby Dastitu v areálu firmy Agricoop s platným územním plánem a plánovanou zemědělskou výrobou v této lokalitě.


 1. Předseda OV přečetl členům OV odpověď na zápis č. 2/15 OV Oldřichovice.
 2. Členové OV považují za nešťastný výrok p. místostarosty Radima Kozlovského v úvodu odpovědi na požadavky OV .
 3. Dle informací veřejnosti byla špatně provedeno odvodnění vozovky v lokalitě u evangelického kostela v Oldřichovicích. Z vozovky dochází k odtoku dešťové vody do objektu kostela. Řešením daného problému se jeví instalace odvodňovacího žlabu, který by ústil v místě šachtice, která má plnit funkci odvodnění dešťové vody z vozovky.
 4. Dle informací občanů Oldřichovic, přestože jsou práce na výstavbě přeložky silnice 1/11 v plném proudu. Stále se odkládá slíbená realizace vodovodu pro občany, kteří jsou odkázáni na vodu ze svých studní a městem jim byla slíbena realizace vodovodu. Je to již poněkolikáté (za posledních 5 let), kdy je tato investice připomínána a není doposud znám důvod zpoždění realizace
 5. Dle připomínek občanů se dotazujeme, na možnost položení asfaltového povrchu nebo zámkové dlažby na přístupovou cestu ke hřbitovu v Oldřichovicích Vsi. Cesta je nyní štěrkově oblázková ve svažitém terénu a pravidelně po vydatnějších srážkách dochází k poškození nezpevněného povrchu.

K bodu 2:

 1. OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodům 1a, 1b, 1c, 1d
 2. OV uložil úkol – předsedovi OV – pozvat na příští schůzi OV vedoucího odboru investic Ing. Fojcika , místostarostu města Třince Radima Kozlovského a občany, kterých se bude týkat rozšíření kanalizace (bod 1e).

Vypracoval: Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 4/15

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice ze dne 25.06.2015

Přítomní: Rudolf Sagan, Jaroslav Rajca, Bohdan Kadlubiec, Henryk Szlaur, Dalibor Marosz, Marian Plucnar

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:


 1. Členové OV byli seznámeni s průběhem 5. zasedání Zasupitelstva Města Třince 15.6.2015. Byli seznámeni se skutečností, že pokračuje příprava záměru „Výroba Dastitu“ v Oldřichovicích, v areálu přípravy krmiv tzv. „sušičky“. Předseda OV informoval o skutečnosti, že byl právním zástupcem investora záměru na „Výrobu Dastitu“ JUDr. Gehringerem informován o možnosti zúčastnit se tzv. „Ekologickém auditu“ 3.6.2015. Pozvání bylo přijato, zúčastnili se členové OV Rudolf Sagan, Marian Plucnar. Marian Plucnar podal k této záležitosti upřesňující informace. Skutečnost byla odlišná od podané informace. Nejednalo se celý tzv. „Ekologický audit“, ale pouze o dílčí měření. Proběhl sběr půdních sond a odběr povrchové vody z potoka Bystrý. Přítomní členové OV sdílí obavy místních obyvatel a jsou proti záměru zřízení provozu na „Výrobu Dastitu“ v této lokalitě z důvodu celkové přetíženosti (hlukem, zápachem, prachem) z okolních provozů a dopravy.
 2. Předseda informoval o schůzce s místostarostou Radimem Kozlovským. Dle rozhovoru s panem místostarostou je třeba mít na předchozí schůzi OV schváleno pozvání hosta nebo širší veřejnosti na schůzi osadního výboru. Důvodem je, že schůze osadního výboru jsou neveřejné.
 3. Člen OV p. Dalibor Marosz informoval o účasti na jednání schůzky Odboru dopravy se Správou silnic na místě u evangelického kostela. Na účast byl pozván představitel OV z důvodu znalosti problému s odvodněním vozovky. Důvody žádosti byly vysvětleny na místě a byl navržen způsob řešení. O opravě se rozhodne na dalším jednání. Odbor dopravy bude informovat o termínu příští schůzky
 4. OV znovu upozorňuje na havarijní stav mostu pře řeku Tyrku u prodejny COOP na Tyrské v Oldřichovicích. Dle informací získaných od občanů, most proti předpisům využívají vozidla s vyšší hmotností, než je povolená hmotnost pro most. Výsledkem je to, že dochází k alarmujícímu prohnutí mostu již při průjezdu osobního vozidla. Za tohoto stavu je nutný odborný posudek (statika), zda je provoz přes most bezpečný a neohrožuje bezpečnost a zdraví.
 5. OV znovu informuje na zhoršující se stav mostu přes Tyrku na hlavní silnici I/11 (viz elektronicky zaslaná fotodokumentace).

f. Na základě upozornění občanů prosíme o zintenzivnění čištění komunikací. Jedná se o komunikace znečištěné dopravou vozidel ze stavby obchvatu I/11. Žádost se týká nasazení kropicích vozů a následné čištění komunikací (silnice do Tyry a směr na Guty, jinde dle potřeby). Čištění tzv. suchou cestou zhoršuje situace zvířeným prachem.


g. OV hlasováním podpořilo žádost o vykoupení pozemku, na kterém prochází komunikace v soukromém vlastnictví. Jedná se o pozemek p. Kalety, Oldřichovice č.p,117, Nutnost výkupu (daru) městu je zdůvodněn povolováním novostaveb v dané lokalitě (stále větší využívání soukromými vozidly), přestože ji využívají veřejné služby, pošta, firma Nehlsen a soukromé osoby. Komunikace je v současnosti udržována majitelem na jeho náklady, přestože ji využívá stále větším okruh uživatelů.

h.Na osadní výbor se opět obrátili občané se žádostí o sjednání nápravy. Jedná se o košení trávy na pozemku č. 1118/9 na Tyrské. Občané si stěžují na zanedbanost tohoto pozemku dlouhodobě - bezvýsledně. Již třetím rokem nedošlo ke košení trávy na tomto pozemku. Dochází k šíření plevele a náletových dřevin na okolní pozemky. Místo je frekventované u hlavní komunikace.

K bodu 2:

 1. osadní výbor vzal na vědomí bod 1a, 1c
 2. členové osadního výboru navrhli a odhlasovali předsedovi OV Marianu Plucnarovi plnou kompetenci k návrhu pozvání hostů či veřejnosti na jednání osadního výboru. Důvodem tohoto rozhodnutí jsou neustále se měnící situace a potřeba svolání schůzí OV. Dosavadní zkušenosti s kompetencí předsedy na pozvání hostů či veřejnosti na schůzi OV se osvědčily. S touto praxí se bude pokračovat, a to po následující funkční období OV Oldřichovice, které končí na podzim r. 2018 – bod 1b
 3. Osadní výbor vyzval jednotlivé kompetentní odbory a komise k vyjádření k bodům 1d, 1e, 1f, 1g, 1h.
Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 5/15

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 03.09. 2015

Přítomní: Rudolf Sagan, , Jaroslav Rajca, Henryk Szlaur, Marian Plucnar

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:


 1. Předseda OV přečetl členům OV odpověď na zápis č. 4/15 OV Oldřichovice.
 2. Předseda OV informoval členy OV ohledně situace kolem výroby Dastitu v areálu úpravny krmiv v Oldřichovicích na Tyrské.

Informoval o obnovení záměru – vyvěšeno na stránkách KÚ a MěÚ Třinec v první polovině července 2015.

Informoval o sestavení petičního výboru a sepsání petice proti realizaci záměru výroby Dastitu v Oldřichovicích. Petici podepsalo celkem 258 občanů Třince (Oldřichovic a Nebor).

Petice byla adresována KÚ Moravskoslezského kraje. Zároveň byla na KÚ adresovány připomínky proti záměru výstavby provozu na výrobu Dastitu v Oldřichovicích.

Předseda informoval také o schůzce se starostkou města RNDr. Věrou Palkovskou (23.7.2015). Starostka města se vyjádřila, že město zaujme k této záležitosti své stanovisko a zašle toto stanovisko v zákonné lhůtě. V této věci vyjádřila svůj negativní postoj k realizaci provozu na výrobu Dastitu mimo jiné z důvodu zhoršení kvality života v přetížené lokalitě a tím, že výstavba provozu je v rozporu se současnými či budoucími projekty, které mají zlepšit životní prostředí obyvatelům města Třince. Na schůzce předseda OV informoval o stížnostech občanů, kteří upozorňují na návozy zeminy, které se provádějí za areálem úpravy krmiv společnosti Agriccop v Oldřichovicích. Starostka města informovala předsedu OV o tom, že pokud tomu tak skutečně je a návozy nejsou povoleny, je třeba to nahlásit, aby příslušné odbory situaci prošetřily.

 1. Předseda OV informoval členy OV o situaci kolem návozů zeminy za areál Agricoop tzv. úpravnu krmiv v Oldřichovicích na Tyrské. Na základě jednání (odst. 1b), došlo na samotném místě ke zjištění, že je za areálem množství zeminy a je zasypáván okraj tzv. Kanadského lesa a přilehlého potoka Bystrý. Po tomto zjištění došlo k ověření na stavebním úřadu, zda jsou v této lokalitě povoleny terénní úpravy. Na základě informace, že terénní úpravy stavební úřad v lokalitě nepovolil, došlo k oznámení celé záležitosti na odbor životního prostředí.
 2. Předseda OV informoval ohledně upozornění občana Oldřichovic na nedostatky týkající se zkulturnění prostoru kolem tzv. Stromu republiky z roku 1968, dále požadavek na ořez větví a výmladků kolem vysílače a ořezu větví kolem komunikace u parcely č. 3404/1. Předseda OV se zavázal dodat do příští schůze OV informace ohledně majetkových vztahů k pozemku, kde stojí Strom republiky a podat informace, zda byly vyřešeny ostatní výše uvedené připomínky.
 3. Předseda OV informoval o zájmu starostky města RNDr. Věry Palkovské navštívit schůzi OV.
 4. Předseda OV informoval členy o vzniku petice za realizaci lávky pro pěší přes Karpenstký les – tzv. alej. Předseda zdůvodnil vznik této petice tím, že turistická a rekreační trasa je velmi frekventovaná. Tato trasa je v současnosti přerušena stavbou obchvatu I/11. Stavba mostu v této části byla vypuštěna z úsporných důvodů. Náhradní řešení podchodu ve směru na Kamionku a pod pilíře mostu ve směru na Karpentnou nejsou odpovídající náhradou. Předseda OV seznámil členy OV s textem petice a možností sběru podpisů.
 5. Člen OV tlumočil požadavek občanů na opravu komunikace vedoucí k rodinným domům č.p. 341 a 342 u Tesly. V minulosti se na této komunikaci prováděly plynové přípojky a po letech vznikly na této komunikaci jámy a výtluky.


K bodu 2:

 1. OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1g
 2. OV vzal na vědomí bod 1a, 1b,1c, 1d, 1f
 3. OV uložil úkol předsedovi Mgr. Marianu Plucnarovi, dojednat termínu příští schůze OV za účasti starostky města RNDr. Věry Palkovské (bod 1e) a zjištění informací k bodu 1d

Vypracoval: Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 6/15

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 15.10. 2015

Přítomní: Rudolf Sagan, , Jaroslav Rajca, Henryk Szlaur, Dalibor Marosz, Jan Martynek, Bohdan Kadlubiec, Bohdan Mrózek, Marian Plucnar

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:


 1. Předseda OV přečetl členům OV odpověď na zápis č. 5/15 OV Oldřichovice.
 2. Předseda OV poskytl informace z 6. zasedání Zastupitelstva města Třince – záměr prodeje obchodního podílu ve společnosti Nehlsen, informace z prezentace „Studie zastavění města Třince“ aj.
 3. Předseda OV informoval členy o přípravě „Hovorů s občany Oldřichovic“ na konci roku 2015.
 4. Člen OV p. Dalibor Marosz informoval o průběhu jednání a prací při odstranění problémů se zatékáním dešťové vody do areálu evangelického kostela. Na základě několika jednání byl vybudován odvodňovací žlab, který daný problém vyřešil.
 5. Návrh investic v Oldřichovicích na rok 2016:
 • chodník mezi ZŠ s polským vyučovacím jazykem a evangelickým kostelem v Oldřichovicích
 • dokončení kanalizace v části Oldřichovice Závist „u Vlněnky“
 • autobusový přístřešek na zastávce Oldřichovice – „Vodárna“ – pod Kozincem
 • Pokračování vodovodu ze Záhuří – směr na Guty tzv. „Gutská cesta“ a propojení s částí Oldřichovice Ves.
 • Podél cesty na Záhuří a dále směrem na Guty příprava projektové dokumentace na vybudování kanalizace
 • Propojení kanalizace z částí „Snozky“ u Walmarku s páteřní kanalizací, která vede podél silnice Oldřichovice – Tyra.
 1. Informace a jednání před přípravou rekonstrukce křižovatky na Tyrské, nutnost komplexní sanace křižovatky na Tyrské. Kanalizace – nutnost zvýšení prostupnosti pro kanalizaci (spojení dvou páteřních kanalizací před křižovatkou). Sanace potoka, který prostupuje pod křižovatkou a ústí do toku vodního toku Tyrka.
 2. Předseda OV informoval o setkání se stavbyvedoucím obchvatu I/11 Ing. Retkou. Informoval o nadbytku zeminy ze stavby I/11. Členové OV se shodli na nutnosti dokončení valu – odclonění třídícího dvora I/11 (možnosti využití zeminy na vybudování valu)
 3. Opětovně jsou požadavky na čištění komunikací, které jsou znečištěné technikou ze stavby obchvatu I/11. Jedná se o hlavní komunikace v části u české školy v Oldřichovicích a na Záhuří (směr na Guty).
 4. Člen OV informoval o záměru p. Kalety odprodat pozemek místní komunikace městu Třinec. Tuto komunikaci využívá stále větší počet obyvatel i vozidla široké veřejnosti. Oprava a údržba je při současném provozu nad možnosti stávajícího majitele pozemku.


K bodu 2:

 1. OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1e, 1f, 1g, 1h
 2. OV vzal na vědomí bod 1a, 1b,1c, 1d, 1i
Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice


Zápis č. 7/15

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 19.11. 2015

Přítomní: Rudolf Sagan, , Jaroslav Rajca, Henryk Szlaur, Dalibor Marosz, Bohdan Mrózek, Marian Plucnar

Hosté: Anna Kaletová, pan Haškovec, paní Galuszková a další občané Oldřichovic (část Zagúří) – celkem 15 osob

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:


 1. Předseda OV přečetl členům OV odpověď na zápis č. 6/15 OV Oldřichovice.
 2. Předseda OV představil členům OV paní Annu Kaletovou, která požádala e-mailem o účast na schůzi OV. Schůze se zúčastnilo 15 občanů Oldřichovic- Zágúří. Pan Haškovec objasnil důvod účasti veřejnosti na schůzi osadního výboru.
 • Dlouhodobé problémy s vodou v této lokalitě.
 • Živelná nová rodinná zástavba bez možnosti napojení na vodovod a kanalizaci v lokalitě Zágúří (ve studnách se z tohoto důvodu snižuje hladina podzemní vody, v letošním roce je problém s vodou ještě větší než v minulých letech)
 • Písemným vyjádřením města o vybudování vodovodu v této části (před více než 15 lety), písemné vyjádření nebylo na schůzi předloženo.
 • Vyjádření, že vodovody se staví jen pro některé občany (myšleno lokalita dolní části Záguří)

Předseda OV informoval účastníky schůze o činnosti osadního výboru.

 • OV navrhuje vybudování vodovodu téměř od počátku existence osadního výboru (např. zápis č.6/09 ze dne 3.9.2009 č. 7/10 z 25.10.2010 a opakovaně v návrzích investic na následující léta (naposledy v zápisu 6/15 z 15.10.2015).
 • Předseda vysvětlil občanům, že osadní výbor je poradním orgánem města, nerozhoduje o přidělení investic.
 • Předseda podal vysvětlující informaci o tom, že stavba vodovodu pro občany dolní části Zágůří souvisí se stavbou obchvatu silnice I/11. Tito občané byli přímo postiženi stavbou obchvatu I/11 a prodej jejich pozemků byl často podmíněn zajištěním pitné vody (výstavbou vodovodu k jejich nemovitostem). Přestože se stavba vodovodu neustále odkládala, podařilo se ve druhé polovině letošního roku napojit tyto nemovitosti na vodovod.

Předseda OV navrhl veřejnosti ve věci výstavby vodovodu zprostředkovat na MěÚ Třinec schůzku s vedoucím investic Ing. Danielem Fojcikem za účasti vedení města. Na schůzce by se projednala výše uvedená problematika.

 1. Způsob vypořádání bodu 1f/ zápis č.6/15 odpovědi města Třinec na problém údržby nejmenovaného vodního toku pod křižovatkou na Tyrské není dostatečné. Neoznačený a neudržovaný vodní tok (potůček) je reálně nebezpečím při delším dešti.
 2. Způsob vypořádání bodu 1g) zápis č.6/15 dokončení valu – odclonění areálu sběrného dvora od křižovatky na Tyrské není dostatečné a je do velké míry zavádějící. Z odpovědi na požadavky OV Oldřichovice č.5/08 ze strany města (odpověď zn.40967/2008/PaO/Ko vyplývá, že stavba odclonění areálu proběhne ve dvou etapách. První etapa byla provedena před více než 5 lety. Na dokončení se neustále čeká. Místo je frekventované, nedůstojné. Dle informací vedení společnosti Nehlsen i města by mělo k dořešení dojít během rekonstrukce křižovatky. Občané lokality Tyrská si stěžují na nedůstojné prostředí a neúměrnou dobu řešení odclonění sběrného dvora.
 3. Stížnosti občanů na zanedbávání povinnosti zhotovitele obchvatu I/11 při čištění pozemních komunikací. Občané jsou rozhořčeni při zanedbání povinnosti stavebníka čistit pozemní komunikace a nedostatečným dohledem v této věci.
 4. Setkání s občany Oldřichovic – sdělení termínu Hovorů s občany Oldřichovic (prosinec 2015, leden 2016)
 5. Předseda informoval o situaci kolem záměru výroby Dastitu v Oldřichovicích (areál úpravy krmiv). OV vyjádřil nesouhlas se záměrem v této lokalitě.
 6. Předseda informoval o schůzce s místostarostou Mgr. Ivo Kaletou ve věci výkupu pozemní komunikace (bod 1i zápisu č. 6/2015 ze dne 15.10.2015). Předseda informoval se závěry schůzky:
 • Výkup je možný pouze v případě, že komunikace vede minimálně k 5 rodinným domkům
 • Jedná se o jedinou přístupovou komunikaci

Závěr jednání: podmínky pro výkup pozemní komunikace nejsou v tomto případě splněny. Pokud komunikaci užívá veřejnost a majitele komunikace provoz obtěžuje, má majitel právo zamezit přístupu veřejnosti na svoji komunikaci.

 1. Předseda OV informoval o ukončení Petice za vybudování lávky pro pěší přes Karpentský les. Petici podepsalo celkem 1201 osob.

K bodu 2:

 1. OV požádal příslušné odbory MěÚ Třinec o vyjádření stanoviska k bodům:

1c) účast člena OV při jednání o rekonstrukci křižovatky na Tyrské (z důvodu komplexnosti rekonstrukce a znalosti místní problematiky)

1d) neodkladné dokončení odclonění sběrného dvora na Tyrské (dokončení valu)

1e), 1f.

 1. OV uložil úkol – zprostředkování schůzky na MěÚ Třinec dle bodu 1b
 2. OV vzal na vědomí bod 1a, 1g, 1h, 1i

Vyhotovil:Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 1/16

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 18.02. 2016

Přítomní: Rudolf Sagan, Jaroslav Rajca, Jan Martynek, Dalibor Marosz, Marian Plucnar


Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:

 1. Předseda informoval o průběhu příprav – vodovod Oldřichovice Zágúří. V současnosti odevzdala paní Kaletová vyplněné dotazníky občanů. Požádala předsedu OV o zprostředkování schůzky s vedoucím odboru investic Ing. Fojcikem. Jednání je naplánováno na polovinu března.
 2. Předsedovi OV byla připomenuto, že má na MěÚ dohodnout termín Hovorů s občany Oldřichovic.
 3. Zlepšení čištění chodníku mezi Tyrskou a českou školou v Oldřichovicích (znečištění bahnem ze stavby obchvatu), viz přiložená fotodokumentace
 4. Oprava vozovky - výjezd na silnici mezi autobusovou zastávkou Penzion a školou (viz přiložené foto výmolu ve vozovce)
 5. Připomenutí oprav výtluků na asfaltového povrchu místní komunikace, která vede kolem domů čp. 341 a 342 u Tesly.

K bodu 2:

 1. OV požádal příslušné odbory MěÚ Třinec o vyjádření stanoviska k bodům 1c, 1d, 1e
 2. OV uložil úkol – zprostředkování schůzky na MěÚ Třinec dle bodu 1b
 3. OV vzal na vědomí bod 1a

Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 2/16

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice ze dne 31.03. 2016

Přítomní: Henryk Szlaur , Bohdan Mrozek, Jaroslav Rajca, Dalibor Marosz, Marian Plucnar

Host: Ing. Jaroslav Kisza


Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:

 1. Předseda informoval o průběhu schůzky s vedoucím odboru investic a starostkou města k plánované výstavbě vodovodu na katastru města Třince včetně hustě osídlené lokality Oldřichovice Záguří, která se potýká s nedostatkem vody. Schůzky se kromě jmenovaných zúčastnili také občané Oldřichovic Záguří – paní Kaletová a paní Galuszková. Na schůzce byl rámcově hodnocen sběr dat (dotazníků – na občany a jejich problémy s vodou). Byla sjednána další schůzka na červen 2016.
 2. Předseda OV informoval přítomné o termínu „Hovorů o občany Oldřichovic“ – stanoveno na 27.4.2016 v české škole.
 3. Předseda přečetl odpověď na požadavky uvedené v zápise OV č. 1/2016
 4. Předseda informoval o tom, že se město Třinec účastní akce „Ukliďme Česko“, zároveň nabídl možnost připojení k této dobrovolné akci
 5. Po krátké diskuzi byl vybrán termín úklidu čtvrtek 14.4.2016 od 16.30 hod. do 19.30 hod.

Uklízet se bude lokalita Tyrská směr k sušičce firmy Agricoop (chodník pro pěší). Následně tok Tyrka od obchodu Coop na Tyrské směr k české škole.Zajištění pytlů na odpad byl pověřen předseda osadního výboru.

 1. OV obdržel dotaz týkající se svozu bioodpadu. Občané se ptají, jak funguje svoz v zimních měsících, kdy jsou popelnice zaplněny jen z části. Stává se, že popelnice je zaplněna jen zčásti nejsou tudíž vyklopeny a bioodpad tlí v popelnicích. Zároveň se stává, že část odpadu propadá roštem a zapáchá. Dotaz byl položen, zda budou popelnice nějak čištěny a v jakých intervalech.
 2. Na schůzi byl přivítán host Ing. Jaroslav Kisza ze spolku (občanského sdružení) „Za zlepšení životních podmínek regionu Tyrská“. Předseda spolku informoval členy o činnosti spolku a o koordinaci aktivit s osadním výborem, které se týkají zlepšení životního prostředí v lokalitě Tyrská. Bylo konstatováno, že lidé v této lokalitě jsou postiženi stávajícími činnostmi (těžký průmysl TŽ, sběrný dvůr s kompostárnou firmy Nehlsen, přetížené dopravní zatížení). Bylo vyjádřeno znepokojení s dalšími plánovanými podnikatelskými aktivitami v této lokalitě – povolená stavba velkokapacitního kravína firmy Agricoop a především aktivity spojené s pronájmem části zemědělského areálu „sušička“ – úpravna krmiv, firmě Dithion, která plánuje zpracovávat elektrárenský popílek v lokalitě určené v územním plánu pro zemědělskou činnost. V této věci byla konstatována shoda mezi občanským sdružením a osadním výborem, že další aktivity v této lokalitě výrazně zhorší už tak špatné životní podmínky místních obyvatel. Zároveň bylo vyjádřeno zklamání nad vyjádřením úřadu územního plánování Městského úřadu Třinec, odboru stavebního řádu a územního plánování, který uvedl, že záměr budoucího provozu na výrobu Dastitu je ve shodě s platným Územním plánem Třince (zn.: MěÚT/55911/2014 SŘaÚP/Mit ze dne 14.11.2014). Příslušný odbor stavebního úřadu měl naprosto stejnou možnost vyjádření nesouladu stanov s platným územním plánem. Je s podivem, že se příslušný odbor stavebního úřadu neřídil známými zkušenostmi, které měl již při posuzování územního řízení pro velkokapacitní kravín prakticky ve shodné lokalitě. Zarážející je také skutečnost, že padají vyjádření předsedy představenstva firmy Agricoop p. Ing. Pilcha o tom, že potřebuje stavbu velkokapacitního kravína v lokalitě, kde má vše připraveno k úpravě krmiv pro ustájený dobytek. Dle stávajících posudků a vyjádření, odborníků je vše v pořádku a místní obyvatelé nepocítí zhoršení kvality života (nedojde ke kumulaci vlivů velkokapacitního kravínu a provozu na výrobu Dastitu).

Závěrem podalIng. Jaroslav Kisza a předseda OV informace týkající se posudku Ing.Václava Oblúka k posudku na provoz výroby Dastitu.V posudku se uvádí, že bude zpracováván popílek ze společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s., přestože Město Třinec zajistilo vyjádření této společnosti, že s budoucím provozovatelem nemá uzavřenu smlouvu. Existuje zde reálné nebezpečí, že zde bude zpracováván odpad z jiných regionů s různým chemickým složením a reálným nebezpečím pro obyvatele žijící v dané lokalitě.K bodu 2:

 1. OV požádal příslušné odbory MěÚ Třinec o vyjádření stanoviska k bodům 1f
 2. OV vzal na vědomí bod 1a, 1b, 1c, 1d, 1g
 3. OV uložil úkol předsedovi OV – zajištění pytlů pro sběr odpadu bod 1e

Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

Zápis č. 3/16

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 09.06. 2016

Přítomní: Jan Martynek , Rudolf Sagan, Bohdan Mrozek, Bohdan Kadlubiec, Dalibor Marosz, Marian Plucnar

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:

 1. Předseda OV přečetl odpověď místostarosty města Radima Kozlovského na zápis č.2/16 ze dne 31.3.2016
 2. Předseda OV Oldřichovice informoval členy OV o aktivitách, činnostech a dění od poslední schůze osadního výboru 31.3.2016. Jednalo se o následující záležitosti:
 • Zaslání Vyjádření k závaznému stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru výroby Dastitu na životní prostředí (10.4.2016)
 • Účast na veřejné projednávání záměru Výroba Dastitu (20.4.2016)
 • Akce – Ukliďme Česko v Oldřichovicích (21.4.2016)
 • Schůzka na odboru Životního prostředí k přípravě investice kanalizace „Vlněnka“, na telefonickou žádost vedoucí odboru Ing. Cholewikové (25.4.2016)
 • Hovory s občany Oldřichovic 9.5.2016
 • Schůzky s pracovníky Odboru investic a Odboru životního prostředí na místě – vymezení trasy kanalizace, setkání s majiteli pozemků (květen 2016 – celkem 3x, z toho 2x s pracovníky MěÚ Třinec)
 • Schůzka starostky města RNDr. Věry Palkovské se zástupci aktivních organizací a spolků z Oldřichovic (6.6.2016)
 • Plánovaná schůzka s vedoucím Odboru investic Ing. Danielem Fojcikem k vodovodu Gutská cesta (schůzka naplánována na 13.6.2016)
 1. Informace o rozšíření počtu členů osadního výboru na 11. Navržena paní JUDr. Jana Kantorová a Renáta Galuszková.
 2. Informace ohledně šířícího se zápachu z kompostárny Nehlsen v Oldřichovicích na Tyrské. Občané z lokality Tyrská si stěžují na zápach šířící se z kompostárny. Dosavadní opatření na snížení zápachu se nejeví jako dostatečná.
 3. Následující schůze osadního výboru je stanovena na 1.9.2016 od 19.00 hodin v penzionu s pečovatelskou službou v Oldřichovicích.

K bodu 2:

 1. OV požádal příslušné odbory MěÚ Třinec o vyjádření stanoviska k bodu 1d, především harmonogram opatření na snížení zápachu
 2. OV vzal na vědomí bod 1a, 1b, 1c, 1e

Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice


Zápis č. 4/16

Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice

ze dne 01.09. 2016

Přítomní: Henryk Szlaur, Rudolf Sagan, Bohdan Mrozek, JUDr.Jana Kantorová, Renáta Galuszková, Dalibor Marosz, Marian Plucnar

Program:

 1. Jednací body – komentář
 2. Usnesení

K bodu 1:

 1. Předseda OV přečetl odpověď místostarosty města Radima Kozlovského na zápis č.3/16 ze dne 19.7.2016.
 2. Předseda OV Oldřichovice informoval členy OV o schůzce (13.6.2016) s vedoucím odboru investic Ing. Danielem Fojcikem k rozšíření vodovodu „Gutská cesta“, výstupem schůzky - nutnost začlenění projektové dokumentace na vodovod až k hranici katastru Oldřichovic k autobusové zastávce Oldřichovice Záhoří.
 3. Předseda OV informoval o schůzce s místostarostou města Třince p. Radimem Kozlovským k tématu - oprava oplocení hřiště u evangelického kostela v Oldřichovicích.
 4. Předseda OV informoval přítomné o žádosti p. Ing. Daniela Borského Ph.D. Pan Borski žádá o účast na příští schůzi osadního výboru – téma jednání opatření firmy Nehlsen na snížení zápachu z kompostárny na Tyrské. Na schůzi bylo konstatováno, že zápach z kompostárny během letošních letních měsíců byl neúnosný a obtěžující obyvatele širokého okolí Oldřichovic (od Tyrské k čerpací stanici Shell, přes lokalitu Závist k české škole a lokalitě u Tesly).
 5. Požadavek vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Silvie Cholewikové. Zjistit kontakt na majitele plechové boudy na autobusové zastávce Oldřichovice Ves – konečná (u točny autobusů). Místo má být upraveno, předtím je nutno, aby majitel boudu demontoval (stojí na pozemku města).
 6. Požadavek na opravu autobusové zastávky v Oldřichovicích pod Kozincem (točna autobusů).
 7. Předseda přečetl žádost o poučení žáků, předání informací rodičům žáků ZŠ Oldřichovice. Jedná se o problematiku bezpečného průchodu stavbou a přes místní komunikaci (u české školy). Požadavek na zvýšení bezpečnosti – schůzka s paní Ing. Hronovskou (nepřehledná dopravní situace u české školy).
 8. Požadavek na opravu zastávek ve směru na Guty. Další požadavek se týká minimální vývěsní plochy pro občany na těchto zastávkách (mohly by se vyvěsit obecní informace, odstávky elektřiny a vody, parte apod.)
 9. Na dotaz uvedený v zápisu OV, který se týkal čištění popelnic na bioodpad, mělo docházet 2x za rok ke svozům sběrných nádob a jejich čištění. Od zahájení svozu bioodpadu do 1.9.2016 nedošlo k žádnému čištění popelnic na bioodpad.
 10. JUDr. Kantorová přednesla návrh nové vyhlášky, která se má týkat nočního klidu a pravidel jejího dodržování, možnosti výjimek aj.
 11. Následující schůze osadního výboru je stanovena na 6.10.2016 od 19.00 hodin v penzionu s pečovatelskou službou v Oldřichovicích.
K bodu 2:

 1. OV vzal na vědomí bod 1a, 1j, 1k
 2. K bodu 1b - schůzka s vedoucím odboru investic Ing. Danielem Fojcikem – září 2016, dohodne předseda OV, účast Plucnar, Galuszková
 3. K bodu 1c – schůzka s místostarostou Radimem Kozlovským na hřišti v Oldřichovicích u evangelického kostela – schůzku dohodne Marian Plucnar, účast Plucnar, Marosz
 4. K bodu 1d o termínu schůze bude p. Borského informovat - Plucnar
 5. K bodu 1e – informace o vlastníkovi plechové boudy – pokusí se zjistit JUDr. Jana Kantorová, Renáta Galuszková (budou informovat předsedu OV)
 6. K bodu 1f - oprava byla provedena – ověřil Dalibor Marosz
 7. K bodu 1g dotaz na místostarostu Radima Kozlovského zavolá Marian Plucnar, zvýšení bezpečnosti. Nutnost přítomnosti městské policie – především v ranních hodinách a po vyučování. Případně schůzka na místě s vedoucí odboru dopravy Ing. Miriam Hronovskou
 8. Vyjádření k problematice malých vývěsních ploch 1h– velikost A3. Fotodokumentaci současného stavu zajistí Renáta Galuszková (zašle předsedovi OV do 15.9.).
 9. OV požaduje vyjádření k bodu 1i

Zápis ověřil:Renáta Galuszková

Mgr. Marian Plucnar

předseda OV Oldřichovice

~

~Zápis č. 5/16
Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice
ze dne 6.10. 2016

Přítomní: Rudolf Sagan, , Jaroslav Rajca, JUDr. Jana Kantorová, Bohdan Kadlubiec, Bohdan Mrózek, Renáta Galuszková, Marian Plucnar

Hosté: Roman Tengler, Oldřichovice, Michael Trojka, Nehlsen Třinec, s.r.o. Daniel Borski, Nehlsen Třinec, s.r.o. Jaroslav Macháč, Nehlsen Třinec, s.r.o.
Program:
1. Jednací body – komentář
2. Usnesení

K bodu 1:
a) Předseda OV přečetl odpověď místostarosty Radima Kozlovského na zápis č. 4/16 ze dne 1.9.2016.
b) Během měsíce září nedošlo ke schůzce s vedoucím odboru investic ing. Danielem Fojcikem. Ing. Fojcik informoval předsedu, že agendu má na starosti p. Heczko, který následně písemně informoval předsedu o postupu přípravy rozšíření vodovodní sítě v Neborech a Oldřichovicích
c) Předseda OV informoval o zrušení schůzky s místostarostou Radimem Kozlovským na hřišti u evangelického kostela. Schůzka byla zrušena z důvodu neochoty města financovat opravu hřiště v roce 2016 (celkové náklady byly vyčísleny v rozpočtu na ca 70 tisíc Kč). Rozpočet byl předán místostarostovi Radimu Kozlovskému (není vyloučeno, že oprava bude financována v příštím roce)
d) Byl nalezen kontakt na majitele plechové boudy na točně autobusů v Oldřichovicích Vsi, předáno vedoucí odboru ŽPaZ .
e) Bezpečný přechod žáků ZŠ Oldřichovice a ostaních občanů stavbou 1/11.Bezpečnost dětí zajišťuje MěP Třinec. Zajištění průchodu stavbou pro chodce provizorním oplocením - splněno. Požadavek na dočasné osvětlení průchodu - zatím nebyl splněn.
f) Požadavek na opravu vývěsních ploch – opravu bude dle doporučení místostarosty Radima Kozlovského provedena na náklady OV (opravu zajistí p. Galuszková)
g) Na schůzi vystoupil host, pan Tengler. Přednesl požadavek na výstavbu chodníku a rozšíření cyklostezek v Odřichovicích. Navrhl výstavbu chodníku od restaurace Black Cavalino (býv. Grafitti) do části Oldřichovice Ves k hostinci U Miarky a pokračování cyklostezky směr na Guty.
V zásadě většina členů osadního výboru nemá problém s rozšířením chodníků pro chodce či zřízení cyklostezek. Pokud bude město zvažovat o rozšíření cyklostezek v katastru města Třince, OV navrhuje zřízení cyklostezky ve směru na Tyru s odbočkou do Oldřichovic Vsi a dále ve směru na Guty.

Panu Tenglerovi bylo vysvětleno, že v současnosti osadní výbor usiluje již 9. rokem o realizaci výstavby páteřního chodníku mezi školou s polským vyučovacím jazykem a evangelickým kostelem. Stejně tak nebyla zatím realizována investice kanalizace v části Závist u Vlněnky či rozšířena vodovodní síť v oblasti Záguří. Pokud se Rada města Třince rozhodne realizovat investici do rozšíření chodníku či cyklostezek dle výše uvedeného návrhu pana Tenglera, osadní výbor nebude proti realizaci.
h) OV navrhuje na základě připomínek občanů zřízení přístřešku na autobusové zastávce Tyrská (ve směru od Tyry na Třinec), dle mínění členů OV jsou i ostatní zastávky v této lokalitě v tristním stavu (jedná se o frekventované místo v bezprostřední blízkosti obchodní zóny, katastrálního úřadu aj. drobných obchodních a výrobních podniků.
i) Předseda OV informoval o schůzce s občany Oldřichovic p. Gawlem a panem Kajzarem. Občané v lokalitě u evangelického kostela požadují zvýšení bezpečnosti. Navrhují umístění zrcadla v místě křižovatky (viz foto č.1 a plánek č.1), dále požadují dokončení asfaltového povrchu na vedlejší obecní komunikaci (viz foto č.2 – plánek č.1).
j) Vznikla petice (návrh občanů) na opravu příjezdové cesty ke hřbitovu v Oldřichovicích. Členka OV JUDr. Kantorová sdělila, že oprava měla být již provedena nebo bude provedena v brzké době
k) Návrh na opravu nebezpečného místa při okraji silnice. V bezprostřední blízkosti okraje silnice (v části Oldřichovice Ves pod hřbitovem) je nebezpečné místo pro automobily, cyklisty i chodce. Jedná se o drobnou meliorační stavbu, kterou nejde dostatečně vidět a navazuje na okraj silnice. Nedávno bylo toto místo příčnou vážného úrazu a z tohoto místa byly vytahovány automobily, které zapadly do melioračního kanálu při parkování (viz foto č. 3,4, plánek č. 2). OV není známo, zda je toto nebezpečné místo ve vlastnictví města či soukromé osoby. Navrhuje však provést nezbytné kroky k zamezení možných budoucích úrazů či škodách na majetku.
l) OV přijal podnět občanů na odstranění náletových dřevin a křovin z okolí komunikace, která vede z části Oldřichovice Záhuří (od pily p. Martynka) do části Oldřichovice Ves (viz plánek č. 3). Kontrolu provedl předseda OV – křoviny na některých místech zasahují do komunikace, zčásti snižují bezpečnost a brání bezpečnému míjení vozidel. OV navrhuje provést odstranění náletových dřevin a větví. OV není známo, zda tuto údržbu má provádět město, či soukromý majitel.
m) Na schůzi OV byli přivítáni pozvaní hosté z firmy Nehlsen, Třinec, s.r.o. – p. Trojka, p. Borski a pan Macháč. Hosté byli pozváni na základě opakujících se stížností občanů na obtěžující zápach, který se šíří z areálu firmy Nehlsen na Tyrské (u křižovatky Napoleon).
Pan Trojka informoval o tom, že firma problémy občanů vnímá a snaží se tyto problémy řešit. Pan Borski vysvětlil, že společnost Nehlsen při likvidaci bioodpadu používá bezzápašnou technologii KNERR. Pan Borski dále upozornil, že se zápachem měli problém z občanů pouze p. Buba a předseda OV – Plucnar.
Na dotaz předsedy OV, zda vnímají ostatní přítomní členové OV zápach jako problém, bylo konstatováno, že se jedná nikoliv o problém jednotlivců, ale o problém obecný, který se týká širokého okruhu lidí (ca 500 osob) žijících v lokalitách Závist, u Tesly až k Větrníku (u čerpací stanice Schell). Stejně negativně tento problém vnímají občané, kteří projíždějí Tyrskou nebo vyřizují záležitosti na Katastrálním úřadě či přilehlém obchodním centru nebo firmách.
Pan Borski informoval, že možnou příčinou zápachu je zákaz překopávání kompostu během víkendu, kdy v důsledku tohoto zákazu nedochází k šíření zápachu z kompostárny, ale dochází k hromadění bioodpadu v areálu.
Panu Borskému bylo sděleno, že zápach se šíří, jak během víkendu, tak v dopoledních či večerních hodinách. Představitelům firmy Nehlsen bylo doporučeno opláštění celé kompostárny a souvisejících provozů, včetně zavedení účinných filtrů.
Představitelé firmy Nehlsen hovořili o dokončení projektu zapláštění směrem k čističce odpadních vod. Úplné zapláštění a zavedení účinných filtrů zatím nebylo vzhledem k finanční náročnosti investice zvažováno.
Představitelé firmy Nehlsen připustili, že zdrojem zápachu v areálu může být:
Překládací linka na komunál
Čistička odpadních vod
Kompostárna společně s návozem bioodpadu
Zároveň navrhují systém hlášení zápachu od občanů žijících v přilehlých lokalitách. Mělo by se jednat o 4 občany, kteří budou hlásit zápach, aby měli pracovníci firmy Nehlsen přehled o směru šíření zápachu a identifikovali zdroj.
Na tento návrh OV Oldřichovice přistupuje, ale podotýká, že tento způsob monitoringu byl v minulých letech prováděn bez jakékoliv odezvy. Osadní výbor zajistí od roku 2017 podrobný monitoring občanů.
Jelikož jsou tato hlášení pouze informativní a nemají žádný vliv na budoucí splnění opatření k zamezení zápachu, budou tato hlášení podávána v kopii rovněž MěÚ – Odboru ŽPaZ a Krajské hygienické stanici.
Závěrem bylo konstatováno, že cílem opatření je zlepšení nejen monitoringu, ale především zavedení účinných opatření na snížení zápachu v dané lokalitě
n) po schůzi se občané Oldřichovic ptali na výsledek dotazů setkání Hovory s občany Oldřichovic. Jednalo se o možnost zajíždění autobusové linky na parkoviště pod lanovkou v Oldřichovicích Vsi (občané nedostali k tomuto dotazu žádnou odpověď), další dotaz se týkal opravy chodníku, který vede do kopce za mostem u potravin Coop kolem třídírny firmy Nehlsen k silnici ve směru na Záhuří a Guty (viz plánek č. 4).

K bodu 2:
a) Osadní výbor vzal na vědomí bod 1a, 1b, 1c, 1d
b) K bodu 1e – požadavek na alespoň minimální nasvětlení průchodu pro chodce stavbou obchvatu I/11 (v Oldřichovicích – u české školy směrem k části Závist).
c) K bodu 1f – zajistí Galuszková, finanční prostředky – fond OV Oldřichovice
d) Bod 1g – popsán podrobně – popis problému i návrhy jsou podrobně uvedeny, žádáme o vyjádření
e) OV žádá o vyjádření k bodu 1h, 1i, 1j, 1k, 1l.
f) OV žádá o monitoring problému, který se dotýká obyvatel žijících v lokalitě Tyrská – např. odborná studie na množství zápachu či varianty řešení dané problematiky včetně možnosti omezení návozu bioodpadu do areálu firmy Nehlsen, v případě, že firma není schopna takové množství bezzápašně zpracovat.
g) Bod 1n nebyl na schůzi projednáván, připomenutí došlo předsedovi po termínu schůze, přestože se jedná o záležitost staršího data, zatím bez odezvy příslušných míst MěÚ Třinec. OV žádá o podání zprávy občanům nebo prostřednictvím odpovědi osadnímu výboru, který ji předá a zveřejní

Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar
Ověřil: Bohdan Mrózek, Renata Galuszková


~~Zápis č. 6/16
Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice
ze dne 24.11. 2016

Přítomní: Rudolf Sagan, , Jaroslav Rajca, Jan Martynek, Henryk Szlaur, Bohdan Kadlubiec, Bohdan Mrózek, Renáta Galuszková, Dalibor Marosz, Marian Plucnar

Program:
1. Jednací body – komentář
2. Usnesení

K bodu 1:
a) Předseda OV přečetl odpověď místostarosty Radima Kozlovského na zápis č. 5/16 ze dne 14.11.2016.
Osadní výbor zaujal výjimečně k zaslaným odpovědím následující stanoviska
1h) k požadavkům na vybudování autobusové zastávky Oldřichovice Tyrská – osadnímu výboru nejsou známé žádné komplikace, které by se týkaly vlastnických vztahů. Obvyklou praxí v těchto případech je, že příslušný odbor požádá v případě komplikací osadní výbor o spolupráci. Osadní výbor nežádal MěÚ o vyjmenování autobusových zastávek, které nemají přístřešky.
1i) požadavek na zvýšení bezpečnosti - zrcadlo v místě křižovatky. O konání místního šetření za účasti Policie ČR nebyl osadní výbor informován ani telefonicky ani prostřednictvím e-mailu. Ve výše uvedených obdobných případech je vhodné, aby se místního šetření zúčastnil delegovaný člen osadního výboru, případně osoba, která se na osadní výbor se žádostí obrátila. I v případě zamítnutí žádosti a vysvětlení důvodů je v těchto případech toto zamítnutí veřejností lépe vnímáno i přijato.
1j) dle zápisu osadního výboru v tomto bodě je zřejmé, že příjezdová cesta na hřbitov měla být již opravena. Vyplývalo tak z odpovědi členky osadního výboru a Rady města JUDr. Kantorové. Členům OV ani veřejnosti není znám důvod odkladu ani důvod změny v plánu oprav a zařazení do jiného většího investičního celku na rok 2017. Tento požadavek byl již několikrát občany připomínán – naposledy osadním výborem – zápis č. 3/2015 ze dne 14.05.2015 – bod 1f.
1n) Oprava chodníku za mostem přes Tyrku – osadní výbor požaduje na základě podnětu občanů, alespoň nejnutnější údržbu chodníku (vyčištění), aby se dal chodník v využívat (zejména během zimních měsíců).

b) Požadavek občanů na opravu (odvodnění) přechodu pro chodce na hlavní komunikaci mezi autobusovými zastávkami na křižovatce Tyrská. Předmětný přechod je v případě deště souvislou vodní plochou.
c) Dotaz na možnost obnovy nápisů padlých během 1. světové války – na hřbitově v Oldřichovicích.
d) Vybudování protihlukových zábran na obchvatu silnice I/11 u domu p. Vavroše čp.265.
e) Důvod proč nebyla zahájeny výkupy pozemků pro přípravu chodníku mezi školou s polským vyučovacím jazykem a evangelickým kostelem do plánu investic na rok 2017. Tato investice je dlouhodobě odsouvána a nebyla fakticky vyčleněna žádná částka na přípravu této investice v následujících letech. Občané se neustále ptají, kdy mají začít rekonstruovat ploty a provádět drobné investice na svých pozemcích. Je třeba, aby odpovědní představitelé města zaujali jasné stanovisko, zda v budoucnu a jakém časovém horizontu dojde k realizaci dané investice (investice je již několik let odsouvána - požadavky OV od roku 2008)
f) Návrh investic v Oldřichovicích na rok 2017:
- chodník mezi ZŠ s polským vyučovacím jazykem a evangelickým kostelem v Oldřichovicích
- dokončení kanalizace v části Oldřichovice Závist „u Vlněnky“
- autobusový přístřešek na zastávce Oldřichovice – „Vodárna“ – pod Kozincem, autobusová zastávka Tyrská
- Pokračování vodovodu ze Záhuří – směr na Guty tzv. „Gutská cesta“ a propojení s částí Oldřichovice Ves.
- Podél cesty na Záhuří a dále směrem na Guty příprava projektové dokumentace na vybudování kanalizace
- Propojení kanalizace z částí „Snozky“ u Walmarku s páteřní kanalizací, která vede podél silnice Oldřichovice – Tyra.
g) Poděkování panu Martynkovi za poskytnutí desek na vývěsní plochy.


K bodu 2:
a) OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1a- odstavec týkající se odpovědi 1n ( 1b, 1c, 1d, 1e, 1f
b) OV vzal na vědomí bod 1a, 1gVyhotovil: Mgr. Marian Plucnar
předseda OV Oldřichovice

Ověřil: Ing. Dalibor Marosz

Renáta Galuszková


~~Zápis č. 7/16
Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice
ze dne 15.12. 2016

Přítomní: Henryk Szlaur, Rudolf Sagan, JUDr.Jana Kantorová, Renáta Galuszková, Dalibor Marosz, Jan Martynek, Bohdan Kadlubiec, Marian Plucnar

Program:
1. Jednací body – komentář
2. Usnesení

K bodu 1:
a) Předseda OV informoval členy o zasedání zastupitelstva (13.12.2016) a schválení rozpočtu a plánovaných investicích města v roce 2017.

b) Předseda OV předal informace o povinných revizích kotlů na tuhá paliva dle Zákona o ovzduší č.201/2012 Sb. a možných kontrolách. Téma bylo projednáno na Komisi životního prostředí.


c) Dotaz ohledně přípravy kanalizace (přepojení) pod stávající komunikací – trasa na Záhuří. Stávající komunikace bude v nejbližší době zasypána a v budoucnu, pokud se bude realizovat kanalizace směr Záhuří a dále ve směru na Guty by se mohly výrazným způsobem ušetřit finanční prostředky. V této věci je nutné jednání se stavbyvedoucím obchvatu I/11 a vedoucím odboru investic MěÚ Třinec.

d) Požadavek na opravu chodníku Oldřichovice – Kamionka u domu v Oldřichovicích čp. 245, přes potok na Kamionku na ulici Svornosti. Chodník je majetkem města Třince. Byl vybudován před více jak 30 lety. Je zhotoven z betonových desek, které tvoří nebezpečné místo pro chodce a cyklisty. Zvlášť nebezpečné místo je u můstku přes potok.
K bodu 2:
a) OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1c, 1d
b) OV vzal na vědomí bod 1a, 1b


Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar
předseda OV Oldřichovice
Ověřil: Ing. Dalibor Marosz


~~Zápis č. 1/17
Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice
ze dne 02.02. 2017

Přítomní: Rudolf Sagan, Dalibor Marosz, Jan Martynek, Jaroslav Rajca, Bohdan Mrózek Marian Plucnar
Program:
1. Jednací body – komentář
2. Usnesení

K bodu 1:
a) Předseda OV přečetl odpověď místostarosty města Radima Kozlovského na zápis č.7/2016

b) Předseda OV informoval o schůzce s p. Vavrošem, požadavek na vybudování protihlukových bariér (u domu č.p. 265) a následujícím jednání na MěÚ Třinec u vedoucí odboru dopravy Ing. Hronovské. Jednání na MěÚ se účastnil také pan Vavroš a zástupce zhotovitele. Předseda OV informoval o možnosti nahlédnout do dokumentace hlukové studie. Možnost nahlédnutí do dokumentace 13.2.2017 v 16.40 hod. u Ing. Hronovské (účastní se Plucnar, Marosz)

c) Předseda OV informoval o uzavírce silnice od 8.2.2017 do 30.6.2017– z Tyrské k české škole a dál na Tyru. Obslužná bude nově zprovozněná silnice směrem ke kruhovému objezdu k čerpací stanici Shell. Zároveň informoval o přemístění autobusové zastávky u Penzionu na novou silnici – za Vlněnku.

d) Byl podán návrh na svoz bioodpadu v zimních měsících – prosinec – kolenec února na 1x měsíčně – z důvodu celkově menší tvorby bioodpadu.

e) Návrh na vytýčení míst, kde může zimní údržba vyorávat sníh (místní komunikace).

K bodu 2:
a) OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1d, 1e
b) OV vzal na vědomí bod 1a, 1b,1c


Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar
předseda OV Oldřichovice
Ověřil: Ing. Dalibor Marosz


~~Zápis č. 2/17
Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice
ze dne 09.03. 2017

Přítomní: Rudolf Sagan, Bohdan Kadlubiec, Henryk Szlaur, Bohdan Mrózek, Marian Plucnar
Hosté: Ing. Česlav Marek
Program:
1. Jednací body – komentář
2. Usnesení

K bodu 1:
a) Předseda OV přečetl odpověď místostarosty města Radima Kozlovského na zápis č.1/2017

b) Na schůzi vystoupil host - předseda spolku TJ Oldřichovice Ing. Česlav Marek. Informoval o aktivitách spolku a seznámil přítomné se studií - záměru výstavby sportovní haly v areálu fotbalového hřiště v Oldřichovicích.

c) Předseda OV informoval o plánovaném jednání na MěÚ Třinec – Odboru dopravy. Jednání se zúčastnily pracovnice odboru, zástupce zhotovitele stavby I/11, vedoucí odboru dopravy Ing. Hronovská, místostarosta Mgr. Kaleta, předseda OV Plucnar a člen OV Marosz. Téma - nahlížení do dokumentace hlukové studie. Záměrem bylo zjistit relevantní data k výstavbě protihlukových bariér u domu p. Vavroše č.p.265. Kromě získání dat z hlukové studie bylo rozporováno umístění protihlukové bariéry na opačné straně mostu (výjezdu na Třinec). Protihluková bariéra je umístěna nelogicky na opačné straně vozovky – do volného prostoru (pole - první obytné domy jsou více jak 300m vzdálené), naopak dům č.p. 265 je vzdálen 30-50m. Protihluková bariéra umístěná pouze na opačné straně může způsobit větší problémy s hlukem u obytné zástavby kolem domu čp. 265. Je možné se domnívat, že umístění protihlukové bariéry na opačné straně komunikace je chybou projektanta.

d) Předseda OV informoval členy OV o schůzce s místostarostou města Radimem Kozlovským. Téma jednání – revitalizace parčíku u české školy za autobusovou zastávkou. Členové OV podpořili záměr města obnovit parčík – umístěním laviček, vytýčení chodníku. Členové OV podpořili obnovu kamene s nápisem o vysazení lípy k 50. výročí vzniku Československa (v roce 1968). Důstojná by byla obnova místa i nápisu. Za zmínku jistě stojí fakt, že v příštím roce si budeme připomínat 100. výročí vzniku Československa. Dalším bodem revitalizace místa je obnova památníku, který stojí v křižovatce – odbočka k mostu přes Tyrku. Tento kamenný památník není v současnosti osazen žádnou pamětní deskou. Stanovisko OV je následující: Pokud památník leží na městském pozemku, byla by škoda jej odstranit. Na příští schůzi OV budou dány návrhy osazení pamětní desky se jménem nebo jmény významných osob, jejichž život byl spojen s Oldřichovicemi.

e) Další dotaz se týká dočasné zrušené autobusové zastávky u penzionu. Na základě požadavků seniorů bychom se chtěli dotázat, zda by bylo možné pro obyvatele penzionu zajistit 1-2x denně odvoz do Třince (na autobusové stanoviště přes Terasu) např. ráno v 8.00 hod. a zpět kolem 10.00 hod.

f) Na základě upozornění občanů bychom chtěli poukázat na poškozenou kanalizační skruž – křižovatka na Tyrské (viz příloha – snímky).

g) Další dotazy se týkají čištění komunikace (současná slepá komunikace) od I/11 po křižovatku na Tyrské. V případě suchého znečištění komunikace by mělo být provedeno kropení komunikace a následně čištění. Zároveň by měla být věnována pozornost čištění chodníku. V této záležitosti bychom chtěli upozornit, že je silně zanesená kanalizace. Je nutné provést čištění a před dokončením stavby tlakování z kanalizace k jednotlivým rodinným domům – z důvodů zanesení nečistot ze stavby do kanalizačního řádu, který vede ve výše popsané komunikaci.

h) Předseda OV informoval o pravidelné aktivitě „Ukliďme Česko – resp. Ukliďme Třinec“. Termín byl stanoven na čtvrtek 20.4.2017 – sraz účastníků akce v 16.00 hod. na autobusové zastávce Tyrská. Po akci bude pokračovat schůze osadního výboru. Pytle ke sběru zajistí Plucnar.

K bodu 2:
a) OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1c (ověření, zda umístění sporné protihlukové bariéry není chybou projektanta), 1e, 1f, 1g
b) OV vzal na vědomí bod 1a, 1b, 1c, 1d, 1h


Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar
předseda OV Oldřichovice
Ověřil: Henryk Szlaur


~~Zápis č. 2/17
Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice
ze dne 09.03. 2017

Přítomní: Rudolf Sagan, Bohdan Kadlubiec, Henryk Szlaur, Bohdan Mrózek, Marian Plucnar
Hosté: Ing. Česlav Marek
Program:
1. Jednací body – komentář
2. Usnesení

K bodu 1:
a) Předseda OV přečetl odpověď místostarosty města Radima Kozlovského na zápis č.1/2017

b) Na schůzi vystoupil host - předseda spolku TJ Oldřichovice Ing. Česlav Marek. Informoval o aktivitách spolku a seznámil přítomné se studií - záměru výstavby sportovní haly v areálu fotbalového hřiště v Oldřichovicích.

c) Předseda OV informoval o plánovaném jednání na MěÚ Třinec – Odboru dopravy. Jednání se zúčastnily pracovnice odboru, zástupce zhotovitele stavby I/11, vedoucí odboru dopravy Ing. Hronovská, místostarosta Mgr. Kaleta, předseda OV Plucnar a člen OV Marosz. Téma - nahlížení do dokumentace hlukové studie. Záměrem bylo zjistit relevantní data k výstavbě protihlukových bariér u domu p. Vavroše č.p.265. Kromě získání dat z hlukové studie bylo rozporováno umístění protihlukové bariéry na opačné straně mostu (výjezdu na Třinec). Protihluková bariéra je umístěna nelogicky na opačné straně vozovky – do volného prostoru (pole - první obytné domy jsou více jak 300m vzdálené), naopak dům č.p. 265 je vzdálen 30-50m. Protihluková bariéra umístěná pouze na opačné straně může způsobit větší problémy s hlukem u obytné zástavby kolem domu čp. 265. Je možné se domnívat, že umístění protihlukové bariéry na opačné straně komunikace je chybou projektanta.

d) Předseda OV informoval členy OV o schůzce s místostarostou města Radimem Kozlovským. Téma jednání – revitalizace parčíku u české školy za autobusovou zastávkou. Členové OV podpořili záměr města obnovit parčík – umístěním laviček, vytýčení chodníku. Členové OV podpořili obnovu kamene s nápisem o vysazení lípy k 50. výročí vzniku Československa (v roce 1968). Důstojná by byla obnova místa i nápisu. Za zmínku jistě stojí fakt, že v příštím roce si budeme připomínat 100. výročí vzniku Československa. Dalším bodem revitalizace místa je obnova památníku, který stojí v křižovatce – odbočka k mostu přes Tyrku. Tento kamenný památník není v současnosti osazen žádnou pamětní deskou. Stanovisko OV je následující: Pokud památník leží na městském pozemku, byla by škoda jej odstranit. Na příští schůzi OV budou dány návrhy osazení pamětní desky se jménem nebo jmény významných osob, jejichž život byl spojen s Oldřichovicemi.

e) Další dotaz se týká dočasné zrušené autobusové zastávky u penzionu. Na základě požadavků seniorů bychom se chtěli dotázat, zda by bylo možné pro obyvatele penzionu zajistit 1-2x denně odvoz do Třince (na autobusové stanoviště přes Terasu) např. ráno v 8.00 hod. a zpět kolem 10.00 hod.

f) Na základě upozornění občanů bychom chtěli poukázat na poškozenou kanalizační skruž – křižovatka na Tyrské (viz příloha – snímky).

g) Další dotazy se týkají čištění komunikace (současná slepá komunikace) od I/11 po křižovatku na Tyrské. V případě suchého znečištění komunikace by mělo být provedeno kropení komunikace a následně čištění. Zároveň by měla být věnována pozornost čištění chodníku. V této záležitosti bychom chtěli upozornit, že je silně zanesená kanalizace. Je nutné provést čištění a před dokončením stavby tlakování z kanalizace k jednotlivým rodinným domům – z důvodů zanesení nečistot ze stavby do kanalizačního řádu, který vede ve výše popsané komunikaci.

h) Předseda OV informoval o pravidelné aktivitě „Ukliďme Česko – resp. Ukliďme Třinec“. Termín byl stanoven na čtvrtek 20.4.2017 – sraz účastníků akce v 16.00 hod. na autobusové zastávce Tyrská. Po akci bude pokračovat schůze osadního výboru. Pytle ke sběru zajistí Plucnar.

K bodu 2:
a) OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1c (ověření, zda umístění sporné protihlukové bariéry není chybou projektanta), 1e, 1f, 1g
b) OV vzal na vědomí bod 1a, 1b, 1c, 1d, 1h


Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar
předseda OV Oldřichovice
Ověřil: Henryk Szlaur

~~Zápis č. 3/17
Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice
ze dne 27.04. 2017

Přítomní: Rudolf Sagan, Henryk Szlaur, Bohdan Mrózek, Renáta Galuszková, Jana Kantorová, Dalibor Marosz, Jaroslav Rajca, Marian Plucnar

Program:
1. Jednací body – komentář
2. Usnesení

K bodu 1:
a) Předseda OV přečetl odpověď místostarosty města Radima Kozlovského na zápis č.2/2017

b) Vzhledem ke stále nepříznivému počasí se aktivita „Ukliďme Česko – resp. Ukliďme Třinec“, překládá na příští čtvrtek tzn. 4.5.2017 od 16.00 hod. Sraz účastníků na autobusové zastávce na Tyrské.

c) Na základě informací v bodu 1d schůze OV Oldřichovice 2/17, která se týká revitalizace parčíku za autobusovou zastávkou se navrhuje následující: Obnova kamenné desky u pamětní lípy, která byla na místě vysazena k 50.výročí vzniku Československa. Dále navrhujeme osazení památníku, který stojí v křižovatce – odbočka k mostu přes Tyrku. OV navrhuje osadit památník dvěma pamětními deskami. Na jedné by bylo jméno Jana Taciny (1909-1990) – rodáka z Oldřichovic. Významného folkloristy, kterému se podařilo sebrat mnoho odkazů našich předků, které jsou zdrojem informací o bohatosti místní kultury (zejména písní). Jan Tacina byl rovněž významným hudebníkem a dirigentem. Druhou osobností je významný básník, spisovatel a novinář Henryk Jasiczek (1919-1976). Henryk Jasiczek prožil mládí v Oldřichovicích. Tato skutečnost se mimo jiné objevuje v jeho dílech. Uvedením těchto dvou osobností nepodléhá zákonu č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech. OV navrhuje schůzku s vedoucí Odboru školství a tělovýchovy a odhalení pamětních desek v rámci oslav státního svátku 28.10.2018 (100. výročí vzniku Československa).

d) Předseda OV informoval o možnosti brigády – střežení staveniště v Oldřichovicích. Podrobnosti rozešle všem členům OV, včetně kontaktů na zaměstnavatele a podmínek. Tyto informace zašle na základě písemné žádosti zaměstnavatele, který hledá ostrahu z řad místních obyvatel.

e) Na základě upozornění byly reklamovány následující připomínky OV, které dosud nebyly řešeny. Jedná se o opravu nebezpečného místa – Oldřichovice Ves pod hřbitovem – zápis OV č.5/16 bod 1k z 6.10.2016. Dle došlé odpovědi mělo být nebezpečné místo opraveno v co možná nejkratším období. Další dotaz se týká oprava chodníku za mostem přes řeku Tyrku od prodejny COOP kolem třídírny odpadů firmy Nehlsen k silnici ve směru na Záhuří. Tato oprava byla již několikrát připomínána. Přes několikeré upozornění zatím k opravě nedošlo (naposledy zápis č. 6/2016). Další dotaz se týká opravy chodníku směr na Kamionku za domem Oldřihovice č.p. 245, viz zápis č. 7/2016 – bod 1d.


f) Dle požadavků obyvatel penzionu je připomínán požadavek na odvoz obyvatel penzionu. V došlé zamítavé odpovědi byl zaslán odkaz na tzv. novodobou sanitku. OV navrhuje využití této služby s dotací 50Kč z fondu osadního výboru, případně navržení řešení přepravy v rámci kapacit automobilového parku MěÚ Třinec po dobu dopravní proluky (tzn. do 30.6.2017).


K bodu 2:
a) OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1c (na základě schůzky s vedoucí odboru ŠKaTv), 1e, 1f
b) OV vzal na vědomí bod 1a, 1b, 1d


Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar
předseda OV Oldřichovice
Ověřil: Henryk Szlaur

~~Zápis č. 3/17
Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice
ze dne 27.04. 2017

Přítomní: Rudolf Sagan, Henryk Szlaur, Bohdan Mrózek, Renáta Galuszková, Jana Kantorová, Dalibor Marosz, Jaroslav Rajca, Marian Plucnar

Program:
1. Jednací body – komentář
2. Usnesení

K bodu 1:
a) Předseda OV přečetl odpověď místostarosty města Radima Kozlovského na zápis č.2/2017

b) Vzhledem ke stále nepříznivému počasí se aktivita „Ukliďme Česko – resp. Ukliďme Třinec“, překládá na příští čtvrtek tzn. 4.5.2017 od 16.00 hod. Sraz účastníků na autobusové zastávce na Tyrské.

c) Na základě informací v bodu 1d schůze OV Oldřichovice 2/17, která se týká revitalizace parčíku za autobusovou zastávkou se navrhuje následující: Obnova kamenné desky u pamětní lípy, která byla na místě vysazena k 50.výročí vzniku Československa. Dále navrhujeme osazení památníku, který stojí v křižovatce – odbočka k mostu přes Tyrku. OV navrhuje osadit památník dvěma pamětními deskami. Na jedné by bylo jméno Jana Taciny (1909-1990) – rodáka z Oldřichovic. Významného folkloristy, kterému se podařilo sebrat mnoho odkazů našich předků, které jsou zdrojem informací o bohatosti místní kultury (zejména písní). Jan Tacina byl rovněž významným hudebníkem a dirigentem. Druhou osobností je významný básník, spisovatel a novinář Henryk Jasiczek (1919-1976). Henryk Jasiczek prožil mládí v Oldřichovicích. Tato skutečnost se mimo jiné objevuje v jeho dílech. Uvedením těchto dvou osobností nepodléhá zákonu č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech. OV navrhuje schůzku s vedoucí Odboru školství a tělovýchovy a odhalení pamětních desek v rámci oslav státního svátku 28.10.2018 (100. výročí vzniku Československa).

d) Předseda OV informoval o možnosti brigády – střežení staveniště v Oldřichovicích. Podrobnosti rozešle všem členům OV, včetně kontaktů na zaměstnavatele a podmínek. Tyto informace zašle na základě písemné žádosti zaměstnavatele, který hledá ostrahu z řad místních obyvatel.

e) Na základě upozornění byly reklamovány následující připomínky OV, které dosud nebyly řešeny. Jedná se o opravu nebezpečného místa – Oldřichovice Ves pod hřbitovem – zápis OV č.5/16 bod 1k z 6.10.2016. Dle došlé odpovědi mělo být nebezpečné místo opraveno v co možná nejkratším období. Další dotaz se týká oprava chodníku za mostem přes řeku Tyrku od prodejny COOP kolem třídírny odpadů firmy Nehlsen k silnici ve směru na Záhuří. Tato oprava byla již několikrát připomínána. Přes několikeré upozornění zatím k opravě nedošlo (naposledy zápis č. 6/2016). Další dotaz se týká opravy chodníku směr na Kamionku za domem Oldřihovice č.p. 245, viz zápis č. 7/2016 – bod 1d.


f) Dle požadavků obyvatel penzionu je připomínán požadavek na odvoz obyvatel penzionu. V došlé zamítavé odpovědi byl zaslán odkaz na tzv. novodobou sanitku. OV navrhuje využití této služby s dotací 50Kč z fondu osadního výboru, případně navržení řešení přepravy v rámci kapacit automobilového parku MěÚ Třinec po dobu dopravní proluky (tzn. do 30.6.2017).


K bodu 2:
a) OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1c (na základě schůzky s vedoucí odboru ŠKaTv), 1e, 1f
b) OV vzal na vědomí bod 1a, 1b, 1d


Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar
předseda OV Oldřichovice
Ověřil: Henryk Szlaur

~~Zápis č. 4/17
Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice
ze dne 15.06. 2017

Přítomní: Rudolf Sagan, Henryk Szlaur, Bohdan Mrózek, Jana Kantorová, Dalibor Marosz, , Marian Plucnar
Program:
1. Jednací body – komentář
2. Usnesení

K bodu 1:
a) Předseda OV přečetl odpověď místostarosty města Radima Kozlovského na zápis č.3/2017

b) Předseda OV informoval o schůzce s vedoucím odboru investic Ing. Danielem Fojcikem a místostarostou města Radimem Kozlovským. Schůzka se týkala připravenosti investic v Oldřichovicích, požadavkům na investice v Oldřichovice v následujících letech.

Na schůzce bylo připomenuto, že dlouhodobými prioritami jsou:
- Chodník od ZŠ s polským vyučováním jazykem k evangelickému kostelu v Oldřichovicích
- Realizace (dokončení) kanalizace v lokalitě Oldřichovice Závist u Vlněnky
- Realizace vodovodu Záhuří ve směru na Guty
- Napojení kanalizace z oblasti Snozki (u Walmarku) na páteřní kanalizaci (vede do ČOV ve firmě Nehlsen na Tyrské).
Žádosti o realizaci těchto investic jsou neustále připomínány (každým rokem od roku 2008), mnohé požadavky byly zaslány na MěÚ již před vznikem OV Oldřichovice.
Schůzka se také týkala menších investic nebo úprav (např. parčík za zastávkou u české školy).

c) Na základě dotazů občanů se chceme zeptat, zda zábradlí na novém mostě (most křižící obchvat na I/11) ve směru na Guty je již ve finální podobě. Současná výška zábradlí se jeví občanům jako nízká.

d) Za mostem (bod 1c) je slepá cesta (bývalá silnice na Guty), v současnosti tam bloudí každým dnem několik motoristů. Požadavek občanů žijících v této části se týká osazení značky slepá ulice. Zároveň se občané dotazují, zda tuto silnici bude mít ve správě zimní údržby město či kraj.


e) Dotaz týkající se bezpečnosti u české školy v Oldřichovicích. Po výstavbě nového mostu hrozí nebezpečí velmi rychlé jízdy neukázněných motoristů v úseku z nového mostu (křižící obchvat I/11) kolem autobusové zastávky u české školy. Požadavek nebo doporučení se týká zavedení bezpečnostních prvků, kamer, retardérů či jiných opatření, které zvýší bezpečnost na dopravně rizikovém místě. Inspirací může být zpomalovací semafor v obci Louky u Karviné aj. Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000008725/neukaznene-ridice-zastavi-v-loukach-semafor


f) S požadavkem (bod 1e) dále souvisí požadavek na častější provádění kontrol rychlosti jízdy v Oldřichovicích. Zejména během víkendu – rizikové oblasti jsou od polské školy směrem k evangelickému kostelu v Oldřichovicích nebo na Záhuří.


K bodu 2:
a) OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1b(požadavky na investice v roce 2017), 1d, 1e, 1f
b) OV vzal na vědomí bod 1a, 1b


Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar
předseda OV Oldřichovice


Ověřil: Ing. Dalibor Marosz


~~Zápis č. 5/17
Ze schůze osadního výboru Třinec – Oldřichovice
ze dne 31.08. 2017

Přítomní: Rudolf Sagan, Jaroslav Rajca, Bohdan Kadlubiec, Jana Kantorová, Dalibor Marosz, , Renata Galuszková, Marian Plucnar
Program:
1. Jednací body – komentář
2. Usnesení

K bodu 1:
a) Předseda OV přečetl odpověď místostarosty města Radima Kozlovského na zápis č.4/2017

b) Předseda OV společně s členkami OV Janou Kantorovou a Renatou Galuszkovou znovu informoval o schůzce s vedoucím odboru investic p. Fojcikem. Schůzka se týkala připravenosti investic v Oldřichovicích, požadavkům na investice v Oldřichovicích v následujícím roce či letech.

Na schůzce bylo připomenuto, že dlouhodobými prioritami jsou:
- Chodník od ZŠ s polským vyučováním jazykem k evangelickému kostelu v Oldřichovicích
- Realizace (dokončení) kanalizace v lokalitě Oldřichovice Závist u Vlněnky
- Realizace vodovodu Záhuří ve směru na Guty
- Napojení kanalizace z oblasti Snozki (u Walmarku) na páteřní kanalizaci (vede do ČOV ve firmě Nehlsen na Tyrské).
Žádosti o realizaci těchto investic jsou neustále připomínány (každým rokem od roku 2008), mnohé požadavky byly zaslány na MěÚ již před vznikem OV Oldřichovice.
Schůzka se také týkala menších investic nebo úprav (např. parčík za zastávkou u české školy).
Od schůzky, která byla již v zápisu č.4/2017 došlo k posunu. Na základě žádosti Ing. Fojcika byl podán návrh úpravy parčíku u české školy. Členka osadního výboru Ing. Anna Petříková zpracovala na základě dodaných podkladů studii k úpravě parčíku. Zároveň byly předloženy možnosti využití případných hracích prvků. Studie návrhu úpravy parčíku byla předána vedoucímu investic Ing. Fojcikovi v elektronické podobě.

c) Na základě upozornění občanů bylo zpochybněno umístění dvou sloupů veřejného osvětlení uprostřed nového chodníku na mostě křížící obchvat 1/11 u české školy v Oldřichovicích. Předseda OV se účastnil schůzky na místě za přítomnosti projektanta, vedoucích odborů dopravy a stavebního a zástupce zhotovitele. Z jednání vyplynulo, že stížnost je bezpředmětná a umístění dvou sloupů neporušuje normy. Přes toto tvrzení nedošlo ze stran zhotovitele, projektanta ani úředníků k uspokojivému objasnění příčiny umístění sloupů uprostřed chodníku. Z jednání osadního výboru vyplynulo, že sloupy jsou překážkou přesahující 150mmm. Dle dostupných informací by taková překážka neměla být umístěna uprostřed chodníku. Žádáme odpovědný odbor o prověření dané normy i provádění důsledné kontroly projektové dokumentaci i kontroly provádění stavby. Zdůvodnění o pracnosti zřízení dalšího věcného břemene na pozemku ŘSD (pro umístění sloupů mimo chodník) je neomluvitelné.

d) K nutným souvisejícím pracím v souvislosti s dokončením obchvatu 1/11 by měla být důsledná kontrola páteřního kanalizačního řádu kolem komunikace od křižovatky Tyrská k české škole kamerovým monitoringem. Kontrola by měla být provedena rovněž u napojení jednotlivých objektů (rodinných domů) na tuto kanalizaci. Během provádění stavby byly tyto přípojky několikrát zaneseny bahnem. OV požaduje provedení monitoringu kanalizace včetně uložení výsledků na MěÚ.

e) Předseda OV informoval o krátké schůzce s vedoucí odboru školství Ing. Kacířovou. Jednal o možnosti obnovení památníku u české školy (bývalý památník Julia Fučíka), v současnosti bez osazení pamětní desky. Osadní výbor navrhoval osazení pamětních desek s připomínkou osobností spjatých s Oldřichovicemi – básníkem Henrykem Jasiczkem a etnografem Janem Tacinou. Texty byly předány Odboru školství a tělovýchovy k posouzení. Zatím OV neobdržel žádnou zprávu, zda dojde k renovaci památníku a osazení pamětních desek (např. v termínu ke zvažované revitalizaci přilehlého parčíku k 100. výročí vzniku Československa v roce 2018).

f) Na základě připomínek ze stran občanů i Svazu zahrádkářů se obracíme na město s požadavkem na opravu či výměnu vývěsní skříňky v Oldřichovicích Vsi. Skříňka je zrezivělá a zatéká do ní. Zároveň došlo k odstranění vývěsní tabule u zastávky autobusů v Oldřichovicích u penzionu bez jakékoliv náhrady. OV požaduje obnovení této skříňky.

g) Z tisku se členové OV dozvěděli informaci o rekonstrukci vodovodu v Oldřichovicích Vsi. Je pozitivní dozvědět se, že došlo k významné investiční akci v katastru Oldřichovic. Prosíme město, pokud bude docházet k podobným investicím, aby došlo k zaslání informace na osadní výbor ať už je investorem město či jiný subjekt. OV by měl plnit také informační funkci a měl by být informován o významných stavbách, investicích či rekonstrukcích, které se provádějí v katastru působnosti osadního výboru.

h) Na základě dotazů občanů a proklamované rekonstrukce křižovatky na Tyrské se chceme dotázat, zda bude tato akce realizována. V této souvislosti je nezbytně nutné, aby před započetím projekčních prací došlo k přizvání pověřeného člena osadního výboru znalého místních poměrů a byly provedeny související práce – spojené s odvodněním, rozšířením propustku potoka, rozšíření kanalizačního svodu či slibovaného odclonění areálu firmy Nehlsen – dokončením valu. S dokončením obchvatu 1/11 by mělo dojít k rekonstrukci mostu přes tok říčky Tyra (v současnosti most mezinárodní silnice E75). Prosíme o dodání výstupů z jednání s majitelem komunikace. O havarijním stavu mostu OV informoval již několikrát informoval, byly dodány rovněž snímky, které dokumentují havarijní stav mostní konstrukce.

i) Předseda OV informoval o schůzce s vedoucím areálu firmy Nehlsen na Tyrské panem Mgr. Klusem. Předseda OV informoval vedoucího areálu o opakujících se problémech se zápachem. Během jarní a letní sezóny došlo k opětovnému šíření zápachu o této skutečnosti byl informován předchozí vedoucí Ing. Borski i p. Mgr. Klus. Lze konstatovat, že pozitivní je alespoň to, že k šíření zápachu v letošním roce nedocházelo během víkendu (platí zákaz překopů na kompostárně během víkendu). Předseda OV byl informován, že na zápach si stěžovali také někteří občané – stížnost na odbor životního prostředí. Předseda OV navrhl pro zlepšení situace dokončení celkového opláštění kompostárny a zavedení účinných filtrů. O tomto opatření se v současné době neuvažuje. Předseda OV narhl p. Mgr. Klusovi návštěvu jedné z příštích schůzí osadního výboru.

j) Kontrolou bylo zjištěno, že zatím nedošlo k rekonstrukci chodníku kolem areálu bývalé Tesly, od prodejny potravin COOP na Tyrské naproti třídírny odpadů firmy Nehlsen. Tato oprava byla již několikrát připomínána. Přes několikeré upozornění zatím k opravě nedošlo (naposledy zápis č. 6/2016). Další dotaz se týká opravy chodníku směr na Kamionku za domem Oldřihovice č.p. 245, viz zápis č. 7/2016 – bod 1d.

k) OV požaduje o průběžné doplňování údajů elektronické vývěsky osadního výboru Oldřichovice o odpovědi MěÚ na požadavky OV. Došlo by tímto k efektivnímu informování občanů o způsobu vypořádání s dotazy a požadavky OV.

l) Na základě upozornění občanů se OV dotazuje na důvod stavebních prací v areálu firmy Agricoop (bývalá sušička). Dle informací od občanů zde dochází ke stavební či jiné činnosti. Z úřední desky nevyplývá, že by v této lokalitě mělo dojít k výstavbě nového provozu. Vzhledem ke zvažované realizaci problematických projektů v minulosti v této lokalitě se OV dotazuje na důvod těchto prací i zda jsou tyto práce jsou řádně ohlášené (např. ohlášení stavby, územní řízení, stavební povolení apod.).

K bodu 2:
a) OV uložil úkol – zajištění stanoviska k bodu 1b-1f a 1j-1l
b) OV vzal na vědomí bod 1a, 1i


Vyhotovil: Mgr. Marian Plucnar
předseda OV Oldřichovice


Ověřil: Bc. Renáta Galuszková


Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku