Povinně zveřejňované informace
Vyhledávání:
 1. Oficiální název: Město Třinec

  Údaje ze statistického číselníku ČSÚ (k 1.1.2007)
  a) NUTS 3 - kraj: CZ080 - Moravskoslezský
  b) NUTS 4 / LAU 1 - okres: CZ0802 - Frýdek-Místek
  c) NUTS 5 / LAU 2 - obec: 598810 - TŘINEC - kód základní územní jednotka (ZUJ)
      8121 - TŘINEC - kód obce s rozšířenou působností (CISORP)

 2. Důvod a způsob založení:
  Třinec vznikl již ve 14. století, na město byl povýšen v roce 1931.

 3. Organizační struktura:

  • Starosta
  • 2 místostarostové
   • Tajemník
    • Interní audit
    • Oddělení právní
    • Oddělení personální a platové
    • Odbor informatiky
    • Odbor školství, kultury a tělovýchovy
    • Odbor ekonomický
    • Odbor investic
    • Odbor stavebního řádu a územního plánování
    • Odbor dopravy
    • Odbor sociálních věcí
    • Odbor správy majetku města
    • Odbor životního prostředí a zemědělství
    • Odbor živnostenský úřad
    • Odbor vnitřních věcí
    • Útvar krizového řízení
    • Kancelář vedení města

 4. Kontaktní spojení:
  Městský úřad Třinec
  Jablunkovská 160
  Třinec - Staré Město, 739 61

  Tel.: 558 306 111
  fax: 558 306 143
  email: epodatelna@trinecko.cz

 5. Případné platby můžete poukázat na: 19-1621781/0100 KB Frýdek-Místek, expozitura Třinec

  Ćíslo účtu u ČNB pro příjem dotací a výnosů daní nebo podílu na nich: 94-4128781/0710

 6. IČO: 00 297 313

 7. DIČ CZ00297313

 8. Dokumenty


 9. Příjem žádostí a dalších podání:
  Žádost o poskytnutí informace se podává písemně, je podána dnem, kdy ji obdržel Městský úřad Třinec (datum na razítku podatelny). V případě, že je žádost nesrozumitelná, nebo příliš obecná, je žadatel do 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil, pokud ji neupřesní do 30 dnů, rozhodne se o odmítnutí žádosti. Požadovaná informace je poskytnuta písemně, doporučeně, nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti. Ze závažných důvodů je možno lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit, nejvýše však o 10 dnů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty i důvodech tohoto prodloužení písemně informován.

  Podání k správním orgánům musí obsahovat:
  • označení správního orgánu, jemuž je určeno
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování
  • podpis osoby, která je činí.
  Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve správní orgán podatele k jejich odstranění v přiměřené lhůtě.

 10. Žádosti o informace:
  Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu městského úřadu, na podatelně městského úřadu nebo na příslušném odboru městského úřadu.

  Ústně lze podat žádost:
  • telefonicky
  • osobně (na sekretariátech jednotlivých odborů)

  Písemně lze podat žádost:
  • poštou (k rukám vedoucího odboru)
  • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo na sekretariát odboru
   úřední hodiny jsou na stránce Městský úřad -> Kontakt

  Elektronickou poštou lze podat žádost: epodatelna@trinecko.cz

 11. Opravné prostředky:
  Proti rozhodnutí městského úřadu je možno podat odvolání. Odvolání se podává písemně poštou na podatelně městského úřadu, do 15 dnů ode dne jeho oznámení (ve smyslu poučení uvedeného v rozhodnutí). Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Z odvolání musí být patrno kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

  Odvolacím orgánem proti rozhodnutí městského úřadu je jeho nejblíže nadřízený orgán, kterým je zpravidla Krajský úřad Moravskoslezského kraje, pokud ze zvláštní právní úpravy nevyplývá, že odvolacím orgánem je specializovaný orgán státní správy. Dle platné právní úpravy je v každém vydávaném rozhodnutí uvedeno poučení o odvolání, ve kterém je uvedeno, který nadřízený orgán bude o odvolání rozhodovat. Upozorňujeme, že i když se odvoláním bude zabývat orgán nadřízený městskému úřadu, odvolání se podává prostřednictvím městského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Tento postup má své opodstatnění v tom, že městský úřad musí spolu s přijatým odvoláním proti rozhodnutí zaslat odvolacímu orgánu i veškeré podklady, na základě kterých rozhodnutí vydal.

 12. Formuláře:
  Formuláře pro konkrétní žádosti jsou k dispozici:
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  viz Portál veřejné správy: www.portal.gov.cz

 14. Nejdůležitější předpisy


  Tyto předpisy jsou k nahlédnutí u pracovnice právního oddělení Marie Bockové, kancelář č. 310a. Ostatní právní normy, podle kterých rozhodují podle své působnosti jednotlivé odbory MěÚ, vzory žádostí, formuláře apod., jsou k dispozici na těchto odborech, kde jsou pracovníci MěÚ připravení poskytnout občanům všechny potřebné informace k vyřízení jejich záležitostí.

 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací byl schválen Radou města Třinec na 57. schůzi dne 20. července 2009 č. usnesení 2009/2956.

 16. Seznam příspěvkových organizací města Třince


 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 18. Informační systémy úřadu
  Agendy úřadu Jednoduchý popis
  ESPI8-Evidence správn.řízení - v8.3.6.7
  (INISOFT)
  Software pro automatizaci evidence správních řízení v oblasti životního prostředí.
  EVI8-Evidence odpadů, zaříz. - v8.3.6.7
  (INISOFT)
  Software pro evidenci úkonů při nakládání s odpady dle platné legislativy. Podporuje zpracování výkazů pro ČSÚ.
  Evidence dopravních agend
  (YAMACO Software)
  Software pro evidenci údajů o dopravcích, vozidlech, řidičích, stanicích TK, přestupcích.
  LHK SSL 4 ver. 1.3
  (Foresta SG, a.s.)
  Software pro správu údajů lesních hospodářských plánů a osnov.
  Městské informační systémy
  (Geovap s.r.o.)
  Software pro zpracování dat o obyvatelstvu města, bytech ve vlastnictví města, jejich původcích a zpracovatelích, příjmech města.
  Myslivecké a rybářské průkazy
  (YAMACO Software)
  Software pro evidenci údajů o držitelích rybářských lístků a mysliveckých průkazů.
  PUKNi ver. 5.5
  (Foresta SG, a.s.)
  Software pro správu informacích o lesních pozemcích.
  Správní úřad
  (VITA software, s.r.o.)
  Software pro vydávání rozhodnutí, opatření, vyjádření ve věci vyvlastňování
  Stavebni úřad
  (VITA software, s.r.o.)
  Software pro správu údajů o stavebních a územních řízeních
  Úřad územního plánování
  (VITA software, s.r.o.)
  Software pro pořizování, správu a aktualizaci územně analytických podkladů, rozbory dat.
  Webové stránky města Třinec
  (odbor informatiky MěÚ Třinec)
  Soubor informací o městě, městském úřadě, odborech. Povinně zveřejňované údaje


 19. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou zpřístupněny informace o zpracovávání osobních údajů jednotlivými odbory Městského úřadu v Třinci. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) výše uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.


 20. Kontroly provedené městem Třinec a MěÚ dle zákona č. 255/2012 Sb. v roce 2016
  Kontroly provedené městem Třinec a MěÚ dle zákona č. 255/2012 Sb. v roce 2015
  Kontroly provedené městem Třinec a MěÚ dle zákona č. 255/2012 Sb. v roce 2014
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku