Odbor sociálních věcí


Specifické činnosti odborů a oddělení

 1. Detailní rozpis všech činností městského úřadu je součástí pracovních náplní jednotlivých zaměstnanců města, které eviduje oddělení PaP. Zde uvádíme obecný přehled o činnosti odborů a oddělení městského úřadu.
 2. Název odboru

  ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

  2.1
  Členění odboru
  Odbor se člení na:
  1. oddělení technické ochrany životního prostředí,
  2. oddělení ekologie krajiny.
  2.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
  1. oddělení technické ochrany životního prostředí
   2.2.1
   vykonává povodňové prohlídky v souladu s Povodňovým plánem města a Povodňovým plánem správního obvodu ORP,
   2.2.2
   zabezpečuje výkon povinností správce vodního toku u vodních toků, jejichž správcem je určeno město, správcem je určeno město,
   2.2.3
   zajišťuje provoz vodních nádrží a drobných vodohospodářských zařízení v majetku města, včetně opravy a údržby jejich zařízení (fontány, pítka),
   2.2.4
   zajišťuje samosprávné činnosti na úseku provozu vodovodů a kanalizací v majetku města v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a legislativou na úseku vodního hospodářství a vydanými rozhodnutími,
   2.2.5
   zajišťuje systém nakládání s komunálními odpady na území města Třince v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ostatní platnou legislativou v oblasti odpadů a právními předpisy města, spolupracuje s oprávněnou osobou nakládající s komunálním odpadem města a zajišťuje dodržování hospodářské smlouvy,
   2.2.6
   zajišťuje povinnosti obce vyplývající ze zapojení do systému EKO-KOM a systému zpětného odběru elektrozařízení, včetně vedení výkazů a zpracování podkladů pro fakturaci,
   2.2.7
   eviduje nepovolené skládky na území města a řeší jejich odstraňování,
   2.2.8
   zajišťuje chod systému automatizovaného monitoringu znečištění ovzduší, včetně oprav a údržby,
   2.2.9
   zjišťuje denně stav ovzduší a v případě jeho zhoršení zajišťuje informovanost občanů, školských a zdravotnických zařízení, zodpovídá za aktualizaci informací a obsluhu EKO-telefonu, provádí opatření při vyhlášení smogových situací, předává občanům informace pylového zpravodajství,
   2.2.10
   zodpovídá za aktualizaci dat a provoz světelných informačních panelů kvality ovzduší a za aktualizaci dat o stavu ovzduší na internetových stránkách města,
  2. oddělení ekologie krajiny
   2.2.11
   zajišťuje celoplošnou deratizaci na území města v souladu s obecně závaznou vyhláškou (OZV),
   2.2.12
   zajišťuje celoplošné očkování psů (vzteklina) na území města,
   2.2.13
   zajišťuje samosprávné činnosti na úseku správy a údržby veřejných pohřebišť včetně příslušenství a zeleně u pomníků na území města Třince aktualizuje pasporty, koordinuje činnost hřbitovní správy v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   2.2.14
   zajišťuje samosprávné činnosti v oblasti péče o veřejně přístupné pozemky ve vlastnictví města, které jsou svěřeny odboru do péče
   2.2.15
   zajišťuje samosprávné činnosti v oblasti péče o veřejnou zeleň na celém území města dle pasportu údržby veřejné zeleně,
   2.2.16
   zajišťuje samosprávné činnosti v oblasti péče o dřeviny (arboristika) na pozemcích ve správě odboru ŽPaZ a na pozemcích místních komunikací dle požadavků odboru dopravy,
   2.2.17
   zajišťuje samosprávné činnosti v oblasti péče o lesní pozemky ve správě odboru,
   2.2.18
   zajišťuje celoroční provoz Městského útulku pro psy,
   2.2.19
   podporuje osvětu, výchovu a vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí se zvláštním zaměřením na výchovu dětí a mládeže, ve spolupráci se školami a s nevládními neziskovými organizacemi,
  3. společné činnosti obou oddělení
   2.2.20
   řeší podněty a oznámení občanů v rozsahu svěřených činností,
   2.2.21
   připravuje podklady pro zadávací dokumentace veřejných zakázek v rozsahu svěřených činností, podílí se na tvorbě a realizaci díla (např. stavby, sadové úpravy, rekonstrukce zeleně),
   2.2.22
   spolupracuje v rámci územně plánovací dokumentace města a ostatních rozvojových a koncepčních materiálů, studií, dokumentací města v rozsahu svěřených činností,
   2.2.23
   vyjadřuje se k územně plánovací dokumentaci,
   2.2.24
   vyjadřuje se ke stavbám, záměrům, koncepcím v rámci stanoviska města v rozsahu svěřených samosprávných činností,
   2.2.25
   vyjadřuje se ke stavbám, záměrům, územním plánům nejen v rámci koordinovaných stanovisek ve všech stupních řízení vedených dle stavebního zákona,
   2.2.26
   zúčastňuje se kontrolních dnů na stavbách, v rámci kompetencí či majetku svěřeného do péče odboru ŽPaZ,
   2.2.27
   spolupracuje při ekologické výchově, osvětě a vzdělávání občanů.
  2.3
  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  Nevykonává.
  2.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností komise životního prostředí.
  2.5
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky a majetkem svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 01 a 20.
  2.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  Zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu ve správním obvodu ORP, a to:
  1. oddělení technické ochrany životního prostředí
   2.6.1
   na úseku výkonu státní správy podle zákona č 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.2
   vodoprávní úřad je editorem referenčních údajů v základním registru RÚIAN dle § 42 - 44 zákona č. 111/2009 Sb. nahlíží na referenční údaje z ROB, a to dle § 104 vodního zákona,
   2.6.3
   na úseku výkonu státní správy podle § 26 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.4
   na úseku výkonu státní správy ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.5
   nahlíží na referenční údaje v ROB dle § 31 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.6
   na úseku výkonu státní správy dle § 79 a § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.7
   nahlíží na referenční údaje v ROB, a to dle § 71a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.8
   vede společné územní a stavební řízení podle § 94a zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v případech, kdy jde o umístění speciální stavby,
  2. oddělení ekologie krajiny
   2.6.9
   na úseku výkonu státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.10
   nahlíží na referenční údaje v ROB, a to dle § 47 odst. 5 lesního zákona,
   2.6.11
   na úseku státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.12
   je editorem údajů v základním registru ROS dle § 28 odst. 5 zákona o myslivosti, nahlíží na referenční údaje z ROB, a to dle § 60a zákona o myslivosti,
   2.6.13
   na úseku státní správy podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.14
   na úseku rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb. (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.15
   na úseku státní správy podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.16
   nahlíží na referenční údaje v ROB dle § 18b zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.17
   na úseku rostlinolékařské péče podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.18
   nahlíží na referenční údaje z ROB a to dle § 72 odst. 9 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
   2.6.19
   na úseku ochrany krajiny a přírody v rozsahu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.20
   nahlíží na referenční údaje z ROB, a to dle § 75a zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.21
   dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými, zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.22
   nahlíží na referenční údaje z ROB, a to dle § 10a zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými, zvláště chráněnými živočichy,
   2.6.23
   na úseku veterinární péče dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a ochrany zvířat dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.24
   výkon státní správy na úseku zemědělství podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.25
   nahlíží na referenční údaje v ROB dle §2fb zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
   2.6.26
   edituje údaje v evidenci zemědělského podnikatele informačního systému centrální evidence zemědělského podnikatele ministerstva zemědělství podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  2.7
  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  2.8
  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  2.9
  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
  2.9.1
  v oblasti vodního hospodářství, správy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší,
  2.9.2
  v oblasti lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zemědělského půdního fondu, rostlinolékařské péče, ochrany krajiny a přírody, veterinární péče, ochrany zvířat, zemědělství.
 3. Název odboru

  ODBOR INVESTIC

  3.1
  Členění odboru
  Odbor se člení na:
  1. oddělení rozvoje města,
  2. oddělení výstavby.
  3.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
  1. oddělení rozvoje města
   3.2.1
   provádí předprojektovou přípravu (investiční a neinvestiční záměry, generely inž. sítí, technicko - ekonomické studie, plány rozvoje, atd.), v průběhu zpracování zajišťuje konzultace s dotčenými ORJ, formou výrobních výborů,
   3.2.2
   shromažďuje projektové záměry města a posuzuje jejich návaznost na strategii města,
   3.2.3
   provádí průzkum terénu, zajišťuje stanoviska v předprojektové fázi,
   3.2.4
   spolupracuje se zpracovatelem předprojektové dokumentace,
   3.2.5
   podílí se na zpracování strategických rozvojových dokumentů města,
   3.2.6
   koordinuje pasportizaci majetku města a zapracovává ji do datových souborů pro informační systém města,
   3.2.7
   zajišťuje výběrové řízení na zpracovatele, dodavatele předprojektové a projektové přípravy,
   3.2.8
   zajišťuje smluvní vztahy (smlouvy o dílo, objednávky, smlouvy s technickým dozorem investora, autorským dozorem, koordinátorem bezpečnosti práce, smlouvy v souvislosti s rozhodnutím dle stavebního zákona, atd.) v souladu s vnitřní směrnicí „Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince“,
   3.2.9
   poskytuje odborné konzultace, hodnotí předložená ideová i projektová řešení z hlediska veřejného zájmu, efektivnosti a rozvoje města,
   3.2.10
   spolupracuje s jednotlivými ORJ při zpracovávání požadavků pro Zásobník akcí, na základě doporučení jednotlivých ORJ provádí aktualizaci priorit města v rámci Zásobníku akcí,
   3.2.11
   spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města při zpracovávání požadavků pro Zásobník akcí,
   3.2.12
   zajišťuje metodiku a podporu procesů Facility managementu - sledování, řízení a vyhodnocování investičních a neinvestičních činností,
   3.2.13
   podílí se na průběhu výstavby v souladu s účelem projektové dokumentace a časovým plánem výstavby,
   3.2.14
   vydává vyjádření k investičním i neinvestičním záměrům, ke studiím, k předloženým projektovým dokumentacím stavby pro územní, stavební, kolaudační a obdobná řízení,
   3.2.15
   navrhuje podmínky pro zadávací řízení na dodavatele projektové dokumentace ve všech stupních dle stavebního zákona,
   3.2.16
   koordinuje odstraňování případných reklamačních závad projektových dokumentací vzniklých během záruční lhůty, vyřizuje reklamace na všech stavbách po dobu jejich záruky a vede evidenci těchto reklamací,
  2. oddělení výstavby
   3.2.17
   kontroluje soulad projektu s podmínkami výběrového řízení, žadatele, uživatele, resp. oddělení rozvoje města a to formou výrobního výboru,
   3.2.18
   vyřizuje podklady pro územní rozhodnutí, stavební povolení, resp. jiná nutná rozhodnutí, stanoviska a souhlasy v souladu se stavebním zákonem, pro stavby města,
   3.2.19
   zajišťuje vyjádření, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, vynětí ze zemědělského a lesního půdního fondu,
   3.2.20
   projednává s vlastníky pozemků vstupy na pozemky,
   3.2.21
   připravuje podklady pro uzavření smluv na věcná břemena (u inženýrských sítí zajišťuje uzavření smluv v rámci zpracování PD), nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce pozemků, atd.,
   3.2.22
   zajišťuje podklady pro zpracování zadávací dokumentace k provedení výběrových řízení pro stavby města a podílí se na přípravě zadávacích podmínek těchto staveb,
   3.2.23
   po ukončení zadávacího řízení předává staveniště a v součinnosti se stavebním dozorem koordinuje provádění stavby, svolává kontrolní dny stavby a kontroluje dodržování všech podmínek smlouvy o dílo,
   3.2.24
   po dokončení díla se zúčastňuje předání a převzetí stavby, zajišťuje její geometrické zaměření, podává žádost o užívání stavby,
   3.2.25
   vede evidenci průběhu realizace jednotlivých staveb, vč. kompletního písemného materiálu souvisejícího s danou stavbou,
   3.2.26
   předkládá radě města návrh na uzavírání smluv o provozování nebo nájmu dokončené stavby,
   3.2.27
   předává dokončené dílo do správy odborů městského úřadu nebo dle uzavřené smlouvy, provede ekonomické ukončení stavby a předání všech dokladů budoucímu uživateli,
   3.2.28
   po kolaudaci stavby zařadí kompletní projektovou dokumentaci vč. skutečného provedení a evidence průběhu přípravy a realizace stavby do archivu staveb,
   3.2.29
   kontroluje odstranění kolaudačních závad a nedodělků z přejímky stavby,
   3.2.30
   vyřizuje žádosti občanů k možnostem napojení na hlavní řady plynovodů, vodovodů a kanalizace.
  3.2
  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím
  Nevykonává.
  3.3
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Nevykonává.
  3.4
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 02.
  3.5
  Úkoly v přenesené působnosti
  1. oddělení rozvoje města,
   Nevykonává.
  2. oddělení výstavby
   Provádí vidimaci a legalizaci dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
  3.6
  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  3.7
  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  3.8
  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
  Neprojednává.
 4. Název oddělení

  ODDĚLENÍ PRÁVNÍ

  4.1
  Členění oddělení
  Oddělení se nečlení.
  4.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou oddělení trvale svěřeny
  4.2.1
  zpracovává, popř. zajišťuje právní stanoviska ve věcech příslušejících městu,
  4.2.2
  posuzuje smlouvy (kromě smluv pracovněprávní povahy a smluv zabezpečujících prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců) před jejich podpisem starostou či jinými pověřenými osobami, v souladu s vnitřním předpisem,
  4.2.3
  zabezpečuje zápis do obchodního rejstříku a zveřejňování stanovených údajů v Ústředním věstníku ČR; zajišťuje zastupování města v soudních sporech a vede jejich evidenci,
  4.2.4
  zpracovává a aktualizuje přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města, zveřejňuje je na internetu, zasílá na MV ČR a KÚ MSK,
  4.2.5
  zajišťuje soudní vymáhání pohledávek města vyplývajících z výkonu jeho samostatné působnosti, včetně podávání návrhů na výkon rozhodnutí,
  4.2.6
  navrhuje odborům provedení odpisů nevymahatelných pohledávek v orgánech města dle vnitřní směrnice,
  4.2.7
  sepisuje a podává žaloby dle návrhu jednotlivých odborů, přihlašuje pohledávky do insolvenčního řízení, do likvidace nebo dědického řízení, uplatňuje náhradu škody v trestních a přestupkových věcech a zajišťuje její vymáhání,
  4.2.8
  účastní se soudních výkonů rozhodnutí u bytů jiných vlastníků,
  4.2.9
  zadává veřejné zakázky pro jiné odbory a příspěvkové organizace města dle aktuální směrnice o veřejných zakázkách, organizačně zajišťuje zadávací řízení, předkládá radě města ke schválení nutné dokumenty vč. návrhu na uzavření příslušné smlouvy,
  4.2.10
  zajišťuje zveřejňování údajů o veřejných zakázkách zadávaných oddělením Pr v elektronickém systému,
  4.2.11
  předává dotčeným odborům usnesení o nařízení exekuce občanů a společností žijících a působících ve správním obvodu města Třince,
  4.2.12
  řeší agendu osob neznámého pobytu (opatrovnictví) pro správní orgán MěÚ Třinec i pro jiné správní orgány ve smyslu § 32, odst. 4 správního řádu anebo soudy ve smyslu § 29 odst. 3 občanského soudního řádu,
  4.2.13
  kontroluje plnění pravomocných rozhodnutí soudu a rozhodnutí správních orgánů týkajících se vymáhání pohledávek města,
  4.2.14
  zabezpečuje činnosti spojené se jmenováním, odvoláním a volbou přísedících okresního soudu,
  4.2.15
  eviduje a ukládá právní předpisy města, podílí se na jejich zpracování, aktualizaci, zpracovává a vydává jejich přehledy a úplná znění na intranetu,
  4.2.16
  na základě podkladů vedoucích odborů provádí zápis do centrální evidence příjemců podpor (de minimis),
  4.2.17
  zajišťuje vyřizování stížností, které nejsou stížnostmi dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a petic, které nejsou peticemi dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů,
  4.2.18
  eviduje petice podané v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, sleduje jejich vyřizování,
  4.2.19
  zajišťuje vyřizování žádostí orgánů činných v trestním řízení,
  4.2.20
  poskytuje jednotlivým odborům metodickou a odbornou pomoc při uzavírání smluv, poskytuje právní pomoc.
  4.3
  Úkoly, které jsou oddělení trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  Nevykonává.
  4.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Nevykonává.
  4.5
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 03.
  4.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  Zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu, a to:
  4.6.1
  zajišťuje vyřizování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  4.6.2
  vede centrální evidenci žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  4.6.3
  zpracovává výroční zprávu za příslušný rok o poskytování informací.
  4.7
  Činnosti, které oddělení vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  4.8
  Činnosti, které oddělení vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  4.9
  Přestupky a správní delikty, které oddělení projednává v 1. Stupni
  4.9.1
  rozhoduje o ostatních správních deliktech, pokud nejsou svěřeny do kompetence jiných odborů.
 5. Název odboru

  ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

  5.1
  Členění odboru
  Odbor se člení na:
  1. oddělení majetkoprávní.
  5.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
  5.2.1
  zpracovává každoročně plán a rozpočet oprav bytového a nebytového fondu rozdělený na celoroční zakázky a opravy většího rozsahu a zajišťuje provádění oprav a údržby,
  5.2.2
  provádí předprojektovou přípravu, průzkum v terénu a zpracovává technickou dokumentaci k zadávacím řízením na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu,
  5.2.3
  ke stavebním činnostem a změnám účelu užívání staveb vyřizuje povolení nebo jiné opatření podle stavebního zákona,
  5.2.4
  zajišťuje deratizaci a provádění všech předepsaných revizí a kontrol v objektech bytového a nebytového fondu, včetně odstranění zjištěných závad,
  5.2.5
  vydává souhlas se stavebními úpravami bytu, nebytového prostoru a věci nemovité a souhlas s napojením na inženýrské sítě ve vlastnictví města, kontroluje technický stav bytového a nebytového fondu, provádí fyzické přejímky a předávky bytů, prostor a prostor sloužících podnikání, kontroluje stavební úpravy v těchto prostorách a bytech, provádí fyzické kontroly předmětů vnitřního vybavení a vede evidenci předmětů vnitřního vybavení,
  5.2.6
  u oprav předává staveniště, zúčastňuje se kontrolních dnů, provádí namátkové kontroly pracovního postupu firem, kontroluje dodržování smluvních podmínek, po ukončení těchto oprav zajišťuje podklady pro předání a převzetí díla včetně geometrických plánů a užívání staveb, kontroluje faktury, kontroluje odstranění závad a nedodělků, zajišťuje odstranění reklamačních a poreklamačních závad,
  5.2.7
  vytváří předpis nájemného a podnájemného a záloh na služby spojené s nájmem, na základě bankovních výpisů rozděluje a navádí do evidence všechny došlé platby nájemného, záloh na služby a vyúčtování služeb, měsíčně předává odboru Ek předpisy a průběžně rozpis plateb nájemného a služeb, u bytů a garáží odesílá předpis na SIPO,
  5.2.8
  navádí do evidence nové byty, prostory a prostory sloužící podnikání, veškeré změny týkající se vyúčtování služeb a nájemného, tj. změna počtu osob, výše záloh na služby, oznámení o změnách nájemného nájemcům,
  5.2.9
  zajišťuje uzavírání smluv, jejich dodatků a ukončení s dodavateli elektrické energie, plynu, vody, TUV, tepla, včetně odečtů měřičů jednotlivých médií,
  5.2.10
  provádí komplexní vyúčtování služeb bytového a nebytového fondu, fakturaci vyúčtování služeb jednotlivým nájemcům a vyřizuje reklamace s tím spojené,
  5.2.11
  účastní se soudních výkonů rozhodnutí a exekucí u bytů ve vlastnictví města,
  5.2.12
  prostřednictvím právního oddělení podává návrhy na výkon rozhodnutí a exekuce prodejem movitých věcí z vyklizovaných bytů, a výkon rozhodnutí vyklizením bytů, přebírá za město movité věci neprodané v dražbách po soudním vyklizení bytu, které byly městu nabídnuty jako protihodnota nákladů úschovy a zodpovídá za likvidaci nepoužitelných a hygienicky závadných movitých věcí,
  5.2.13
  eviduje nemovité věci ve vlastnictví města a věcná práva k nim, včetně efektivního využití tohoto nemovitého majetku,
  5.2.14
  podává u katastrálního úřadu návrhy na vklady a zápisy do katastru nemovitostí, popř. jiné návrhy tak, aby listy vlastnictví města byly aktuální,
  5.2.15
  zajišťuje, popř. koordinuje činnosti související s nabýváním nemovitých věcí do vlastnictví města, s převodem nemovitých věcí z vlastnictví města, s užíváním, pronájmem a výpůjčkou věcí nemovitých, se zřizováním věcných břemen (služebností),
  5.2.16
  připravuje návrhy příslušných smluv zajišťovaných a předkládaných odborem,
  5.2.17
  zpracovává vnitřní směrnici Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince a předkládá jej radě města ke schválení,
  5.2.18
  zpracovává vnitřní směrnice Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince, Domovní řád, Zásady pro pronájmy, pachty a výpůjčky věcí nemovitých a jejich částí a Zásady převodu a nabytí věcí nemovitých a předkládá je radě města ke schválení,
  5.2.19
  zpracovává materiály pro jednání orgánů města v oblasti majetkové a ve všech dalších případech nakládání s majetkem daných právními nebo interními předpisy,
  5.2.20
  podává daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí,
  5.2.21
  vypracovává stanoviska za město ke vstupu na pozemky města, stanoviska vlastníka sousedního pozemku pro jiné subjekty na základě vyjádření příslušných odborů pro územní a stavební řízení, kde následně bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti), nájemní smlouva, pacht, výpůjčka nebo příslušná smlouva o převodu nemovitých věcí,
  5.2.22
  vypracovává stanoviska za město k zásahům do komunikace na základě souhlasu odboru Do,
  5.2.23
  vyhotovuje situační snímky v geografickém informačním systému,
  5.2.24
  vede bytovou agendu podle vnitřní směrnice Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince, vede a každoročně aktualizuje evidenci žadatelů o byt, předkládá radě města návrh na sestavení užšího pořadí žadatelů pro daný rok,
  5.2.25
  vyhotovuje nájemní smlouvy, projednává postoupení práv a povinností z nájmu bytu mezi nájemci a podnájmy bytů ve spolupráci s bytovou komisí rady města,
  5.2.26
  na základě doporučení odboru SV vyhotovuje nájemní smlouvy, včetně dodatků, na byty v Domě s pečovatelskou službou, Třinec – Oldřichovice čp. 783,
  5.2.27
  provádí podání návrhů na vyklizení bytů,
  5.2.28
  vede agendu domovních důvěrníků,
  5.2.29
  spravuje pohledávky vzniklé v souvislosti s pronajímáním bytů, prostor určených podnikání a pozemků, se zřizováním služebností a dalších věcných práv, s převody a nabytím nemovitých věcí a s další činností vykonávanou odborem, uzavírá dohody o uznání dluhu a jeho splátkách a dohody o postoupení pohledávky u městských bytů,
  5.2.30
  podává návrhy na výpověď z nájmu bytů, návrhy na prominutí poplatků z prodlení.
  5.3
  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  Nevykonává.
  5.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce související s činností
  5.4.1
  komise bytové,
  5.4.2
  komise majetkoprávní.
  5.5
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 05 a 19.
  5.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  1. oddělení majetkoprávní
   5.6.1
   provádí vidimaci a legalizaci dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
   5.6.2
   plní povinnost statistických zjišťování u sčítání lidu, domů a bytů apod.,
   5.6.3
   nahlíží na referenční údaje v ROB v souladu s občanským zákoníkem, ROS v souladu s obchodním zákoníkem a RÚIAN v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
  5.7
  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  5.8
  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  5.9
  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
  Neprojednává.
 6. Název odboru

  ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY

  6.1
  Členění odboru
  Odbor se nečlení.
  6.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
  6.2.1
  navrhuje příspěvek na provoz a investice příspěvkových organizací města spadajících do kompetence odboru ŠKaTv, navrhuje usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy příspěvkových organizací spadajících do kompetence odboru ŠKaTv (kromě škol a školských zařízení), navrhuje úpravy rozpočtu v průběhu roku,
  6.2.2
  provádí rozpis jednotlivých částí rozpočtu podle položek na organizační celky, výkony, práce, výrobky nebo služby a sledování jeho čerpání, provádí dílčí rozpočtové změny,
  6.2.3
  zpracovává podklady pro zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných městem, připravuje stanovisko k působení základní školy nebo základní umělecké školy jiných zřizovatelů na území města,
  6.2.4
  zajišťuje rozvoz stravy do výdejen školských organizací zřizovaných městem, zabezpečuje provoz a údržbu osobního vozidla pro rozvoz stravy a vede evidenci spotřeby pohonných hmot,
  6.2.5
  poskytuje škole před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, jichž se týká povinnost zahájení povinné školní docházky, pro které je tato škola spádová,
  6.2.6
  zajišťuje podklady pro zřízení přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle § 47 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
  6.2.7
  připravuje návrhy pro povolení výjimky počtu dětí, žáků ve třídě dle § 23 zákona č. 651/2004 Sb., školský zákon,
  6.2.8
  navrhuje stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných městem dle § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
  6.2.9
  připravuje tvorbu a koordinuje realizaci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v rámci ORP,
  6.2.10
  připravuje návrhy pro zřízení školských rad při základních školách zřizovaných městem, návrhy na jmenování třetiny členů školských rad a návrh na vydání volebního řádu dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
  6.2.11
  zajišťuje údržbu, investice a opravy majetku ve správě odboru, v rozsahu vnitřních předpisů,
  6.2.12
  provádí předprojektovou přípravu, průzkum terénu a organizačně zajišťuje zadávací řízení na dodavatele projektové dokumentace (PD) v rozsahu vnitřních předpisů a vyjadřuje se k PD v rámci stavebních a správních řízení,
  6.2.13
  vyřizuje podklady týkající se stavebních prací zajišťovaných odborem školství, kultury a tělovýchovy dle stavebního zákona, vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a návrhy a doklady s tím související, zajišťuje výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu interních předpisů,
  6.2.14
  vyjadřuje se k územně plánovací dokumentaci, ke stavbám v rámci územního a stavebního řízení,
  6.2.15
  kontroluje činnost na úseku investorské a inženýrské činnosti na majetku ve správě odboru, tuto činnost koordinuje a usměrňuje,
  6.2.16
  zajišťuje podklady ke škodním událostem v souvislosti s pojištěním majetku města ve správě odboru včetně uplatnění náhrad za škodní události,
  6.2.17
  spolupracuje se společenskými a sportovními organizacemi na území města při rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoji sportu a kultury,
  6.2.18
  podílí se na organizování významných kulturně-společenských akcí,
  6.2.19
  organizačně a administrativně zabezpečuje agendu dotací v oblasti kultury a sportu a provádí formální kontrolu vyúčtování příspěvků,
  6.2.20
  vede veškerou agendu spojenou s vedením hlavní kroniky města Třince a kronik místních částí města Třince,
  6.3
  spolupracuje s redakční radou Třineckého zpravodaje,Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  6.3.1
  metodicky vede příspěvkové organizace města v působnosti odboru (školy a školská zařízení, Městská knihovna Třinec, Městské kino Kosmos, Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec) a zpracovává pro ně metodické materiály,
  6.3.2
  provádí sledování, průběžnou analýzu, vyhodnocování a kontrolní činnost zaměřenou na hospodaření příspěvkových organizací,
  6.3.3
  vede platovou a personální agendu ředitelů příspěvkových organizací města, spadajících do kompetence odboru ŠKaTv, připravuje návrhy platů a odměn ke schválení radou města,
  6.3.4
  v souladu s platnou legislativou zajišťuje konkursní řízení na funkci ředitelů příspěvkových organizací města spadajících do kompetence odboru ŠKaTv,
  6.3.5
  koordinuje zadávací řízení na veřejné zakázky příspěvkových organizací v působnosti odboru v souladu s vnitřními předpisy,
  6.3.6
  s útvarem IA realizuje rozbory hospodaření příspěvkových organizací města, spadajících do kompetence odboru ŠKaTv,
  6.3.7
  ve spolupráci s útvarem IA se účastní veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací města ve správě odboru ŠKaTv,
  6.3.8
  vede agendu pronájmů nebytových prostor ve správě příspěvkových organizací ve správě odboru ŠKaTv,
  6.3.9
  s řediteli příspěvkových organizací ve správě odboru projednává koncepci rozvoje organizací, rozpočet organizací, personální podmínky zaměstnanců, požadavky zřizovatele na rozvoj a zkvalitnění činnosti organizací,
  6.3.10
  zpracovává zřizovací listiny příspěvkových organizací a jejich změny,
  6.3.11
  předkládá k projednání rozbory hospodaření organizací za kalendářní rok.
  6.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce související s činností
  6.4.1
  komise pro výchovu a vzdělání,
  6.4.2
  komise pro kulturu a sport,
  6.4.3
  komise pro poskytování účelových finančních příspěvků pro kulturu a sport.
  6.5
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 06 a 07.
  6.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  Zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu, a to:
  6.6.1
  ve vazbě na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s právními předpisy MŠMT ČR a krajskou metodikou zpracovává a předkládá Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ) návrhy rozpisů přímých výdajů rozpočtu právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení ve správním obvodu města Třince, včetně úprav,
  6.6.2
  zajišťuje sběr statistických údajů škol a školských zařízení ve správním obvodu města Třince a zpracovává statistické podklady pro analytickou činnost statistického úřadu MŠMT ČR,
  6.6.3
  pro krajský úřad zajišťuje ucelené odborné agendy z dokumentací škol a školských zařízení ve správním obvodu města Třince,
  6.6.4
  v rozsahu daném zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech pro zajištění sběru statistických údajů využívá a nahlíží na referenční údaje v ROB, ROS, RÚIAN,
  6.6.5
  v souladu s výše uvedenými zákony a zákonem o knihovnách nahlíží na referenční údaje do základních registrů ROB, ROS, RÚIAN,
  6.6.6
  je editorem v základním registru ROS referenčních údajů o příspěvkových organizacích města,
  6.6.7
  v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, vede evidenci válečných hrobů ve správním obvodu města Třince
  6.6.8
  v rámci zákona č. 122/2004 Sb., spolupracuje s okolními obcemi na péči o válečné hroby a pietní místa a spolupracuje s obcemi a koordinuje žádosti o dotace.
  6.7
  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  6.8
  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  6.9
  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. Stupni
  Neprojednává.
 7. Název odboru

  ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

  7.1
  Členění odboru
  Odbor se člení na:
  1. oddělení rozvoje sociálních služeb,
  2. oddělení sociální pomoci,
  3. oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
  7.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
  1. oddělení rozvoje sociálních služeb
   7.2.1
   připravuje koncepci a rozvoj poskytování sociálních služeb na území Třince a v regionu,
   7.2.2
   připravuje střednědobý (komunitní) plán rozvoje sociálních služeb včetně jeho aktualizace,
   7.2.3
   zajišťuje koordinaci střednědobého plánu s nestátními formami sociální péče na území města, partnersky spolupracuje s neziskovými organizacemi, církvemi a občanskými sdruženími,
   7.2.4
   zajišťuje plánování, vyhodnocování služeb a jejich úrovně, zavádění metod kvality, propagaci a medializaci sociálních služeb,
   7.2.5
   poskytuje informace a poradenství o poskytovatelích sociálních a návazných služeb v regionu,
   7.2.6
   spolupracuje v sociální oblasti na území města s neziskovými organizacemi, církvemi a občanskými sdruženími a jinými orgány státní správy,
   7.2.7
   připravuje návrhy na dotace v sociální oblasti vč. následného zápisu do registru veřejné podpory (de minimis), provádí kontrolu jejich vyúčtování a vrácení v případě, že byly použity v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty,
   7.2.8
   zpracovává finanční analýzy hospodaření příspěvkových organizací a neziskových organizací, které jsou financovány ze sociálních dotací města,
   7.2.9
   sleduje úroveň a kvalitu poskytovaných sociálních služeb v regionu,
   7.2.10
   provádí poradenskou a metodickou činnost při hospodaření s finančními prostředky pro odbor a příspěvkové organizace ve správě odboru,
   7.2.11
   zajišťuje dědické řízení včetně přihlášení pohledávky z vypravení pohřbu, v případě zastavení dědického řízení dle § 153 a § 154 odst.1) zákona č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů; zajišťuje úhradu pohřebních nákladů u Ministerstva pro místní rozvoj či u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
   7.2.12
   zajišťuje agendu pohřebnictví pro osoby, jejichž ostatky se nalezly na území města Třince,
   7.2.13
   spravuje rozpočet odboru a zajišťuje všechny související činnosti, vyúčtovává získané dotace,
   7.2.14
   spravuje majetek odboru, včetně vybavení Klubu seniorů, eviduje movité věci, které byly zakoupeny výhradně z projektů realizovaných odborem SV (např. z fondů Evropské unie, z krajských a státních dotačních programů),
   7.2.15
   zajišťuje činnost Klubu seniorů, připravuje plán činností jednotlivých aktivit a kontroluje jejich zajištění a naplňování,
   7.2.16
   připravuje projekty v sociální oblasti v rámci odboru a podílí se na projektech nadřízeného orgánu,
   7.2.17
   zajišťuje agendu spisové služby, včetně uchovávání a archivace včetně vedení specializované spisovny,
   7.2.18
   ve spolupráci s útvarem IA se účastní veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací města ve správě odboru SV,
   7.2.19
   zajišťuje protidrogovou prevenci v obci, vytváří koncepce a plány protidrogové prevence, spolupracuje při této činnosti s jinými subjekty a nadřízenými orgány,
   7.2.20
   zajišťuje činnost pro rodinné politiky v obci, vytváří koncepce a plány v této oblasti, spolupracuje při této činnosti s oddělením sociálně právní ochrany dětí a s dalšími subjekty a nadřízenými orgány,
   7.2.21
   zajišťuje oblast prevence kriminality v obci, vytváří koncepce a plány,
  2. oddělení sociální pomoci
   7.2.22
   zabývá se prevencí sociálního vyloučení těchto skupin: osoby zdravotně postižené, osoby trpící demencí a psychickými poruchami, senioři, osoby s příjmovou nedostatečností, osoby finančně negramotné, osoby osamělé, azylanti, imigranti,
   7.2.23
   na základě pověření plní funkci zvláštního příjemce v případech, kdy je město Třinec ustanoveno zvláštním příjemcem nepojistných sociálních dávek nebo dávek důchodového pojištění,
   7.2.24
   poskytuje informace a poradenství o poskytovatelích sociálních služeb v regionu,
   7.2.25
   poskytuje informace a poradenství o ostatních návazných službách v sociální sféře,
   7.2.26
   poskytuje poradenství k umísťování klientů do zařízení sociálních služeb a sociální prevence,
   7.2.27
   působí k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc,
   7.2.28
   zajišťuje poradenství v oblasti poskytování služeb sociální prevence,
   7.2.29
   spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi, s Městskou policií a Policií ČR,
   7.2.30
   vyhledává pozůstalé v rámci sociální práce při řešení sociálního pohřbu,
   7.2.31
   zajišťuje agendu spojenou s evidencí žádostí o byt zvláštního určení včetně správy pořadníků v Domech s pečovatelskou službou,
   7.2.32
   vydává doporučení k umísťování klientů do zařízení sociálních služeb,
   7.2.33
   zajišťuje činnost Komunitního centra Borek, po dobu partnerství s neziskovou organizací Bunkr se podílí na plánu činností jednotlivých aktivit a kontroluje jejich zajištění a naplňování,
   7.2.34
   vytváří koncepci bydlení v sociální oblasti ve spolupráci s ostatními odbory, zajišťuje agendu sociálního bydlení,
   7.2.35
   zajišťuje agendu Fondu sociální pomoci, podílí se na zpracování podmínek pro jeho používání a na rozhodování o rozdělování finančních prostředků potřebným občanům včetně uzavírání smluv,
   7.2.36
   kontroluje účelnost využití poskytnutých finančních prostředků z Fondu sociální pomoci,
  3. oddělení sociálně-právní ochrany dětí
   7.2.37
   zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času ohrožených skupin dětí, včetně dětí vyhledávajících styky s osobami požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost,
   7.2.38
   ve správním obvodu města spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, se zdravotnickými zařízeními, s probační a mediační službou, s pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty,
   7.2.39
   sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí, zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí, věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty,
   7.2.40
   zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku,
   7.2.41
   zajišťuje užívání společného informačního systému v rámci Systému včasné intervence a z něho vyplývajících povinností se zaměřením na prevenci rizika a na péči o ohrožené děti a mladistvé vč. vedení Týmu pro mládež,
   7.2.42
   zajišťuje provoz v jednací místnosti pro rodiny s dětmi.
  7.3
  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  1. oddělení rozvoje sociálních služeb
   7.3.1
   spolupracuje s odborem Ek při sestavování rozpočtu pro příspěvkové organizace spadající do kompetence odboru (Sociální služby města Třince, Centrum sociální pomoci Třinec), navrhuje usměrňování výše prostředků rozpočtu a navrhuje úpravy rozpočtu během roku,
   7.3.2
   metodicky vede a finančně se podílí na provozu příspěvkových organizací Centrum sociální pomoci Třinec a Sociální služby města Třince, včetně jejich středisek,
   7.3.3
   zpracovává podklady pro účetnictví, včetně vyhodnocování skutečného čerpání rozpočtu,
   7.3.4
   vede platovou a personální agendu ředitelů příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí, připravuje návrhy jejich platů a odměn pro schválení v radě města,
   7.3.5
   zajišťuje konkurzní řízení na funkci ředitelů příspěvkových organizací v souladu s platnou legislativou,
   7.3.6
   zajišťuje pravidelné zasílání finančního příspěvku příspěvkovým organizacím ve správě odboru,
   7.3.7
   ve spolupráci s útvarem IA realizuje rozbory hospodaření v příspěvkových organizacích ve správě odboru,
   7.3.8
   účastní se veřejnoprávní kontroly prováděné útvarem IA v příspěvkových organizacích ve správě odboru,
   7.3.9
   provádí průběžnou analýzu a kontrolní činnost zaměřenou na hospodaření příspěvkových organizací,
   7.3.10
   zajišťuje metodickou činnost a kontrolu naplňování a dodržování standardů kvality,
   7.3.11
   podílí se na vypracování a realizaci projektů na téma standardů kvality apod.
  2. oddělení sociální pomoci
   Nevykonává.
  3. oddělení sociálně-právní ochrany dětí
   Nevykonává.
  7.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností:
  7.4.1
  komise sociálně-zdravotní,
  7.4.2
  komise sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), jako zvláštního orgánu starosty města,
  7.4.3
  komise prevence kriminality,
  7.4.4
  komise pro výběrové řízení na finanční příspěvky v sociální oblasti z rozpočtu města.
  7.5
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 08 a ORJ 31.
  7.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  Zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu, a to:
  1. oddělení rozvoje sociálních služeb
   7.6.1
   koordinuje poskytování sociálních služeb, poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením,
   7.6.2
   zajišťuje pro nadřízený orgán shromažďování statistických dat z dokumentací, podává údaje o čerpání přidělených finančních prostředků,
   7.6.3
   vede evidenci vymáhání pohledávek odboru,
   7.6.4
   zajišťuje evidenci a výdej receptů a žádanek na omamné látky,
   7.6.5
   ve spolupráci s nadřízeným orgánem koordinuje čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb,
   7.6.6
   podílí se na skupinové sociální práci,
   7.6.7
   zajišťuje agendu protidrogového koordinátora a vytváří plán protidrogové prevence,
  2. oddělení sociální pomoci
   7.6.8
   zabývá se prevencí před sociálním vyloučením těchto skupin: osoby zdravotně postižené, osoby trpící demencí a psychickými poruchami, senioři, osoby s příjmovou nedostatečností, osoby finančně negramotné, osoby osamělé, azylanti, imigranti, rodiny s dětmi,
   7.6.9
   pro výše uvedené cílové skupiny provádí terénní sociální šetření, depistáž, zajišťuje odborné sociální poradenství a poskytuje pomoc různými technikami sociální práce - individuální i skupinové,
   7.6.10
   navazuje kontakty se zástupci sociálních a dalších návazných služeb a provádí jejich síťování,
   7.6.11
   vyhledává osoby ohrožené sociálním vyloučením, poskytuje jim sociální poradenství a pomáhá při řešení jejich situace,
   7.6.12
   zajišťuje pomoc při ohrožení života či zdraví občanů, kterým není poskytována sociální služba,
   7.6.13
   zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobám umístěným ve zdravotnických zařízeních služby sociální péče a zprostředkovává jejich poskytnutí,
   7.6.14
   poskytuje občanům odbornou pomoc při výběru sociálních služeb,
   7.6.15
   zpracovává sociální anamnézy, diagnózy a plány sociální terapie, vede Standardizované záznamy sociálního pracovníka,
   7.6.16
   zajišťuje funkci sociálního kurátora pro dospělé (koordinátor) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
   7.6.17
   rozhoduje o ustanovení, příp. uvolnění zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v případech stanovených zákonem o sociálním zabezpečení, zároveň provádí dohled nad ním,
   7.6.18
   zajišťuje funkci romského poradce,
   7.6.19
   vykonává všechny činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
   7.6.20
   vykonává všechny činnosti stanovené zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, včetně provádění sociálních šetření,
   7.6.21
   spolupracuje s krajskou pobočkou úřadu práce,
   7.6.22
   doporučuje uzavření bytové nájemní smlouvy pro občana v bytě zvláštního určení,
   7.6.23
   uzavírá smlouvy o poskytování sociálních služeb za občany, kteří nejsou schopni sami jednat,
   7.6.24
   vydává „parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ a „označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou“ dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
   7.6.25
   vede agendu osob, které byly omezeny ve svéprávnosti a vykonává kontrolní činnost na základě vyžádání soudu, vykonává veřejné opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti, vykonává opatrovníka k ochraně zájmů osoby v případě, že ji zdravotní stav působí obtíže při správě jejího jmění nebo k hájení práv.
  3. oddělení sociálně-právní ochrany dětí
   7.6.26
   vykonává všechny činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
   7.6.27
   uzavírá dohody (smlouvy) o pěstounské péči a sleduje jejich naplňování.
   7.6.28
   zpracovává a řídí se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
  7.7
  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  7.8
  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  7.9
  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
  Neprojednává.
 8. Název odboru

  ODBOR DOPRAVY

  8.1
  Členění odboru
  Odbor se člení na:
  1. oddělení správy dopravy a pozemních komunikací,
  2. oddělení dopravně správních agend.
  8.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
  1. oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
   8.2.1
   zajišťuje správu a údržbu místních komunikací včetně součástí a příslušenství, účelově veřejných přístupných komunikací v majetku města, tj. zejména zpracovává plány oprav, údržby a rekonstrukcí místních komunikací a dopravních staveb, plán zimní údržby, aktualizuje pasport místních komunikací, dopravního značení, zimní údržby, veřejného osvětlení a grafický informační systém,
   8.2.2
   zajišťuje údržbu cyklostezek, cyklistických tras, cyklokoordinaci,
   8.2.3
   zajišťuje správu a údržbu veřejného osvětlení (VO), světelného signalizačního zařízení, městských hodin, světelné výzdoby včetně úhrady elektrické energie, zajišťuje realizaci nového VO,
   8.2.4
   poskytuje technickoekonomické informace, odborná vyjádření a návrhy v oblasti VO
   8.2.5
   připravuje podklady pro zpracování projektové dokumentace na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci sítě VO
   8.2.6
   zajišťuje evidenci komunikačních závad a jejich odstranění,
   8.2.7
   zajišťuje evidenci a odstraňování vraků,
   8.2.8
   zajišťuje odstranění silničního vozidla pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení včetně evidence,
   8.2.9
   vyřizuje připomínky občanů a společností na úseku místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
   8.2.10
   zajišťuje správu a údržbu autobusových zastávek, aktualizuje jejich pasport a navrhuje stavbu nových autobusových přístřešků,
   8.2.11
   povoluje umístění reklam a informačních orientačních značek na sloupy VO,
   8.2.12
   vyřizuje připomínky k jízdnímu řádu veřejné dopravy,
   8.2.13
   připravuje podklady pro územní, stavební a kolaudační řízení za vlastníka komunikací,
   8.2.14
   organizuje činnost pracovní skupiny pro dopravní obslužnost v souladu se smlouvou o dopravní obslužnosti,
   8.2.15
   zabezpečuje úkoly vyplývající z účasti města na budování a rozvoji integrovaného dopravního systému v rámci kraje,
   8.2.16
   zajišťuje zkoušky řidičů taxislužby, vydává osvědčení řidiče taxislužby na území města Třince dle OZV města Třince,
   8.2.17
   vydává povolenky k vjezdům na komunikace ve vlastnictví města,
   8.2.18
   sleduje a zabezpečuje realizaci opatření ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu,
   8.2.19
   podílí se na rozvoji dopravní výchovy ve městě a na akcích pořádaných městem,
   8.2.20
   řídí úsek pracovníků veřejně prospěšných prací (VPP), obecně prospěšných prací a občanů vykonávajících veřejnou službu,
   8.2.21
   plánuje rozvoj dopravní politiky,
  2. oddělení dopravně správních agend
   8.2.22
   zabezpečuje provoz specializované spisovny odboru dopravy.
  8.3
  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  Nevykonává.
  8.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce související s činností komise dopravy.
  8.5
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 10.
  8.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  Zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu, a to:
  1. oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
   8.6.1
   vykonává činnost silničního správního úřadu podle zákona č. 13/1997 S., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci místních komunikací (dále jen MK) na svém území, veřejně přístupných účelových komunikací a silnic II. a III. tříd na svém území a v ORP, zejména rozhoduje o povolení zvláštního užívání MK a silnic II. a III. tříd (vč. přidělení či zrušení vyhrazeného parkování), rozhoduje o povolení připojení, úpravy připojení nebo zrušení připojení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k MK nebo silnici II. a III. třídy, rozhoduje o připojování komunikací navzájem, rozhoduje o připojení sousední nemovitosti k silnici II. a III. třídy a MK, rozhoduje o omezení obecného užívání uzavírkou na MK, veřejně přístupných účelových komunikací a silnicích II. a III. tříd,
   8.6.2
   vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci,
   8.6.3
   rozhoduje o zařazení, změně a zrušení kategorie MK,
   8.6.4
   rozhoduje o úpravě nebo omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci,
   8.6.5
   rozhoduje o neveřejné účelové komunikaci,
   8.6.6
   ukládá provozovateli vraku povinnost k odstranění vraku z pozemní komunikace,
   8.6.7
   rozhoduje o dočasném zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel na MK nebo průjezdním úseku silnice a o označení těchto komunikací příslušnou dopravní značkou,
   8.6.8
   rozhoduje o umístění pevné překážky na pozemních komunikacích,
   8.6.9
   zajišťuje a provádí vysokorychlostní kontrolní vážení na místních komunikacích, které se nacházejí v územním obvodu obce,
   8.6.10
   rozhoduje o povolení zřídit a provozovat v silničním pozemku a v ochranném pásmu MK a silnic II. a III. tříd reklamní poutače, propagační a jiná zařízení, světelný zdroj, barevnou plochu a jiné obdobné zařízení,
   8.6.11
   rozhoduje o povolení provádět stavby nebo terénní úpravy v ochranném silničním pásmu,
   8.6.12
   rozhoduje o odstranění zdroje ohrožení MK nebo silnice II. a III. třídy,
   8.6.13
   rozhoduje o povolení zřízení úrovňového křížení pozemní komunikace s dráhou,
   8.6.14
   rozhoduje o opatření obecné povahy k umístění dopravního značení na území ORP,
   8.6.15
   stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, vydává povolení výjimky z místní úpravy a přechodné úpravy, vydává povolení praktickým lékařům podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje omezení vjezdu některých vozidel na silnici II. a III. třídy,
   8.6.16
   zajišťuje prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích formou BESIP,
   8.6.17
   vyjadřuje se a účastní se územního, stavebního a kolaudačního řízení jako dotčený orgán státní správy, včetně vyjádření k projektovým dokumentacím,
   8.6.18
   uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům, závazné stanovisko v územním řízení,
   8.6.19
   dopravní úřad podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o udělení, změně a odejmutí licence na provoz městské hromadné dopravy (MHD), o schvalování jízdního řádu MHD a o jeho změně, včetně postoupení do celostátního informačního systému, o vydání osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě,
   8.6.20
   podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících řeší postup města při zajišťování dopravní obslužnosti včetně prováděcích vyhlášek a nařízení,
   8.6.21
   uděluje a odnímá oprávnění řidiče taxislužby a vydává průkaz řidiče taxislužby, zapisuje vozidla do evidence vozidel taxislužby, vydává výpis z této evidence, vyřazuje vozidla z evidence vozidel taxislužby,
   8.6.22
   provádí záznamy v rejstříku podnikatelů v silniční dopravě,
   8.6.23
   drážní úřad podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o udělení, zrušení a zániku úředního povolení pro lanovou dráhu, o omezení provozování dráhy a drážní dopravy na lanové dráze, o schvalování jízdního řádu na lanové dráze a jeho změně, včetně postoupení do celostátního informačního systému,
   8.6.24
   rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí, vydává osvědčení o oprávnění provozování stanice měření emisí,
   8.6.25
   vykonává státní dozor v oblasti pozemních komunikací, MHD, taxislužby, stanic měření emisí a lanové dráhy dle příslušných zákonů,
   8.6.26
   je editorem referenčních údajů v základním registru ROS podle § 24-27 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
   8.6.27
   nahlíží na referenční údaje v registru ROB a ROS, údaje ztotožňuje v rámci vedených správních řízení podle správního řádu,
  2. oddělení dopravně správních agend
   8.6.28
   zajišťuje úkoly registru motorových vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména rozhoduje o první registraci silničního motorového nebo přípojného vozidla, o změně provozovatele nebo vlastníka vozidla, o zapsání nebo zrušení leasingu nebo výmazu zástavního práva, o vyřazení vozidla z provozu a o ukončení vyřazení, zápis zániku silničního vozidla, zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účel jeho využití, o vývozu vozidla do jiného státu,
   8.6.29
   přiděluje zvláštní registrační značky pro jednorázové použití, vydává a kontroluje vedení knihy zvláštních registračních značek, povoluje manipulační provoz a přiděluje trvalé manipulační značky, vydává knihu jízd trvale manipulačních značek,
   8.6.30
   rozhoduje o výměně registrační značky z důvodu poškození, odcizení nebo ztráty, o změně v osvědčení o registraci vozidla část I a část II (jméno a příjmení, sídlo podnikání, bydliště, úřední opravy),
   8.6.31
   vystavuje duplikát osvědčení o registraci vozidla část I a část II,
   8.6.32
   schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla, přestavby vozidla,
   8.6.33
   rozhoduje o výdeji dokladů při schválení technické způsobilosti vozidel,
   8.6.34
   zapisuje technické změny na vozidle (výměna karoserie, výměna dílů podléhajících registraci), zápis nebo zrušení tažného zařízení, zápis nebo zrušení pohonu plynem LPG a CNG, zápis změny barvy, zápis druhého ovládání pro výcvikové vozidlo autoškoly, zápis výsledku technické silniční kontroly do centrálního registru vozidel (CRV),
   8.6.35
   rozhoduje o schválení silničního vozidla k výcviku v autoškole,
   8.6.36
   plní funkci správce sítě CRV v rámci ORP,
   8.6.37
   přijímá žádosti o vydání paměťových karet řidičů a vozidel a vydává je,
   8.6.38
   nahrává registrační značky, osvědčení o registraci vozidla část I a II do systému CRV,
   8.6.39
   stanovuje výši ekologického poplatku,
   8.6.40
   vydává data z registru vozidel,
   8.6.41
   vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
   8.6.42
   úsek evidence řidičů a řidičských průkazů podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o vydávání prvopisu řidičských průkazů (dále jen ŘP), o výměně ŘP, o vydávání duplikátů ŘP,
   8.6.43
   eviduje rozšíření řidičského oprávnění,
   8.6.44
   vyměňuje ŘP Evropských společenství, ŘP vydané cizím státem,
   8.6.45
   rozhoduje o vydávání mezinárodních ŘP, o vydávání průkazu profesní způsobilosti řidičů,
   8.6.46
   eviduje dopravní přestupky,
   8.6.47
   eviduje ŘP odňaté pro ztrátu odborné a zdravotní způsobilosti,
   8.6.48
   vydává data z registru řidičů,
   8.6.49
   provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečítání bodů,
   8.6.50
   provádí řízení o zadržení ŘP,
   8.6.51
   rozhoduje a odnímá řidičské oprávnění po dosažení 12 bodů,
   8.6.52
   vydává na žádost řidičů výpis z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení,
   8.6.53
   projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
   8.6.54
   vede správní řízení a vydává meritorní rozhodnutí ve věci zadržení ŘP do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu,
   8.6.55
   vydává rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění,
   8.6.56
   provádí správce sítě registru řidičů (ELIŠKA) v rámci ORP,
   8.6.57
   provádí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   8.6.58
   provádí zkoušky žadatelů k získání profesní způsobilosti řidičů,
   8.6.59
   provádí přezkušování držitelů řidičských oprávnění z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (u ŘP odebraných pro zdravotní, odbornou způsobilost, správním orgánem a soudem),
   8.6.60
   schvaluje registraci autoškol, vede jejich evidenci a evidenci zahájených kurzů,
   8.6.61
   vykonává státní dozor nad autoškolami podle příslušného zákona,
   8.6.62
   vykonává funkci správce sítě MD e-testy v rámci ORP,
   8.6.63
   objednává a eviduje registrační značky, tiskopisy pro evidenci vozidel a řidičů,
   8.6.64
   rozhoduje o odnětí a vrácení řidičských oprávnění v souvislosti s uložením a ukončením trestu či sankce zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel na základě rozhodnutí správního orgánu nebo soudu,
   8.6.65
   nahlíží na referenční údaje v registru ROB a ROS, údaje ztotožňuje v rámci vedených správních řízení podle správního řádu,
  3. ostatní činnosti v dopravě
   8.6.66
   rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku sankce, kterou uložil,
   8.6.67
   rozhoduje o odnětí, podmínění a vrácení řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti.
  8.7
  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  8.8
  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  8.9
  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
  8.9.1
  podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  8.9.2
  podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
  8.9.3
  podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
  8.9.4
  podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  8.9.5
  podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komuni-kacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobe-nou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
  8.9.6
  podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  8.9.7
  podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozmezí § 23 ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství, podle jiných paragrafů téhož zákona v případě společného řízení a přestupky podle zvláštních právních předpisů,
  8.9.8
  podle § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě podle ust. § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Název odboru

  ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

  9.1
  Členění odboru
  Odbor se člení na:
  1. hospodářské oddělení,
  2. správní oddělení,
  3. přestupkové oddělení.
  9.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
  1. hospodářské oddělení
   9.2.1
   zabezpečuje provoz podatelny a elektronické podatelny městského úřadu, zabezpečuje doručování poštovních zásilek, zabezpečuje provoz centrální spisovny, rozmnožovny a telefonní ústředny,
   9.2.2
   zabezpečuje provoz kopírovacích služeb pro občany města i pro potřeby městského úřadu,
   9.2.3
   zajišťuje nákup a následný prodej parkovacích kotoučů a map města Třinec,
   9.2.4
   zabezpečuje řádné a včasné vyvěšování a snímání dokumentů na úřední desce městského úřadu, vede evidenci vyvěšovaných dokumentů a ukládá jejich kopie,
   9.2.5
   připravuje návrh a změny spisového řádu,
   9.2.6
   zajišťuje převzetí a uchování věcí nalezených,
   9.2.7
   eviduje hlášení o ztrátách a nálezech věcí v prostorách městského úřadu a zabezpečuje další nakládání s nimi,
   9.2.8
   vede centrální evidenci všech úředních razítek městského úřadu, zajišťuje zhotovení nových razítek a zodpovídá za řádnou likvidaci nepotřebných razítek,
   9.2.9
   zajišťuje podávání informací občanům,
   9.2.10
   zajišťuje materiálně technické vybavení potřebné pro činnost orgánů města a jeho obnovu, zpracovává podklady k jeho inventarizaci,
   9.2.11
   spravuje a eviduje movité věci v užívání orgánů města s výjimkou výpočetní techniky, včetně příslušného programového vybavení a potřebných informačních technologií,
   9.2.12
   zabezpečuje technickou správu majetku v užívání městského úřadu, dodávky energií a médií, požární ochranu, úklid, zajišťuje údržbu a opravy budov, strojů, přístrojů a zařízení ve správě odboru,
   9.2.13
   zajišťuje úkoly související se závodním stravováním,
   9.2.14
   zabezpečuje činnost autodopravy města, odpovídá za technický stav vozového parku města, jeho údržbu, zajišťuje proškolování řidičů,
   9.2.15
   zajišťuje na všech pracovištích městského úřadu plnění povinností zaměstnavatele při vytváření podmínek pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu se zákoníkem práce a dalšími předpisy v oblasti bezpečnosti a požární ochrany, včetně školení zaměstnanců,
   9.2.16
   předkládá radě a zastupitelstvu města návrh OZV Požární řád města a Podmínky požární bezpečnosti,
   9.2.17
   řídí sbory dobrovolných hasičů (SDH) na území města, zajišťuje věcné prostředky pro SDH v rozsahu stanoveném rozpočtem města,
   9.2.18
   spravuje rekreační zařízení města, zajišťuje jejich provozuschopnost, koordinuje jejich využití apod.,
   9.2.19
   zajišťuje pojištění majetku, služebních vozidel a odpovědnosti organizace pro město, dále pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a pojištění zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s pracovní činností,
   9.2.20
   zajišťuje úkoly spojené se správou a čerpáním prostředků ze sociálního fondu,
   9.2.21
   vyřizuje povolení ke vstupu do areálu Třineckých železáren, a. s., včetně proškolení jednotlivých zaměstnanců,
   9.2.22
   připravuje rozesílání blahopřání a dárkových balíčků u příležitosti životních jubileí občanů města Třince,
   9.2.23
   spolupracuje při vítání dětí do života, zajišťuje dárečky pro děti,
   9.2.24
   předkládá radě města ke schválení návrh termínů svatebních obřadů a vítání dětí do života na příslušný kalendářní rok,
   9.2.25
   zabezpečuje autorizovanou konverzi dokumentů včetně související evidence,
   9.2.26
   zabezpečuje fotografování občanů pro průkazy totožnosti včetně zhotovování reprodukcí,
   9.2.27
   spolupracuje při organizačním zajištění voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, voleb do zastupitelstva Evropského parlamentu, kraje a obce a při volbě prezidenta ČR,
  2. správní oddělení
   9.2.28
   ve spolupráci s odborem SŘaÚP připravuje pro radu města a zastupitelstvo města podklady pro rozhodování o územních změnách, pojmenování ulic a veřejných prostranství,
   9.2.29
   spolupracuje při organizačním zajištění voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, voleb do zastupitelstva Evropského parlamentu, kraje a obce a při volbě prezidenta ČR,
   9.2.30
   zajišťuje přípravu a průběh slavnostních obřadů vítání dětí do života.
  3. přestupkové oddělení
   9.2.31
   zajišťuje vyřizování výjimky z OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučnosti,
   9.2.32
   zajišťuje agendu veřejnosti přístupných společenských, kulturních a sportovních akcí.
  9.3
  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  Nevykonává.
  9.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Nevykonává.
  9.5
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 04,12 a 24.
  9.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  1. hospodářské oddělení
   9.6.1
   plní úkoly stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
  2. správní oddělení
   9.6.2
   plní úkoly stanovené zákonem č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   9.6.3
   plní úkoly stanovené zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
   9.6.4
   plní úkoly stanovené zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
   9.6.5
   plní úkoly stanovené zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   9.6.6
   plní úkoly stanovené zákonem č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,
   9.6.7
   provádí vidimaci a legalizaci dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
   9.6.8
   zabezpečuje úkoly ve věcech voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev kraje a města, do Evropského parlamentu a ve věcech volby prezidenta ČR, stanovené příslušnými zákony,
   9.6.9
   zabezpečuje úkoly při konání referenda a při sčítání lidu, domů a bytů,
   9.6.10
   vydává ověřené výstupy z programu Czech Point,
   9.6.11
   nahlíží na referenční údaje v registru ROB, ROS a RÚIAN, údaje ztotožňuje v rámci vedených správních řízení podle příslušných zákonů uvedených v bodě 9.6.4 až 9.6.7,
   9.6.12
   je editorem referenčních údajů v základním registru ROB a poskytuje Ministerstvu vnitra údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 111/2009 Sb. prostřednictvím agendového informačního systému evidence obyvatel,
   9.6.13
   je editorem referenčních údajů v základním registru ROB a poskytuje Ministerstvu vnitra údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. g) a odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb. prostřednictvím agendového informačního systému občanských průkazů nebo agendového informačního systému cestovních dokladů,
  3. přestupkové oddělení
   9.6.14
   plní úkoly uvedené v bodech 9.7 a 9.9 tohoto organizačního řádu,
   9.6.15
   nahlíží na referenční údaje v registru ROB a ROS, údaje ztotožňuje v rámci vedených správních řízení podle příslušných zákonů uvedených v bodě 9.9.
  9.7
  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Řešení přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pro obce: Nýdek, Vendryně, Košařiska, Střítež, Vělopolí, Řeka, Smilovice, Hnojník, Komorní Lhotka, Ropice, Bystřice.
  9.8
  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  9.9
  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. Stupni
  9.9.1
  přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.2
  přestupky dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.3
  přestupky dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.4
  přestupky dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.5
  přestupky dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.6
  přestupky dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.7
  přestupky dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.8
  přestupky dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.9
  přestupky dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.10
  přestupky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.11
  správní delikty dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.12
  přestupky a správní delikty podle § 48 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.13
  přestupky a správní delikty podle § 5 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů,
  9.9.14
  přestupky, které nejsou svěřeny tímto organizačním řádem jinému odboru městského úřadu.
 10. Název odboru

  ODDĚLENÍ PLATOVÉ A PERSONÁLNÍ

  10.1
  Členění oddělení
  Oddělení se nečlení.
  10.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou oddělení trvale svěřeny
  10.2.1
  zodpovídá za vedení komplexní personální administrativy spojené se vznikem, změnami a ukončením pracovního poměru, včetně osobních spisů zaměstnanců, organizačně zabezpečuje výběrová řízení na volná pracovní místa,
  10.2.2
  zajišťuje komplexní zpracování platů zaměstnanců města Třinec a odměn členů zastupitelstva města a fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva obce zapojených do činnosti výborů zastupitelstva, komisí rady a zvláštních orgánů
  10.2.3
  vede platové účetnictví,
  10.2.4
  zajišťuje vedení Informačního systému o platech (ISP) v souladu se standardy pro informační systémy a zabezpečuje ochranu osobních dat v ISP,
  10.2.5
  zpracovává a aktualizuje pracovní řád,
  10.2.6
  vede evidenci funkčních náplní zaměstnanců a posuzuje soulad jejich obsahu s platovým zařazením,
  10.2.7
  sleduje a vyhodnocuje plnění kvalifikačních požadavků,
  10.2.8
  zabezpečuje prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zabezpečuje přihlášky ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti,
  10.2.9
  připravuje návrhy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zabezpečuje výplatu odměn za provedené práce,
  10.2.10
  zpracovává plány vzdělávání úředníků, kontroluje jejich plnění, v souladu s těmito plány zajišťuje, případně organizuje vzdělávání zaměstnanců,
  10.2.11
  spolupracuje s úřadem práce při uzavírání dohod na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) a nově zřízených pracovních míst,
  10.2.12
  vede kmenovou podobu docházkového systému zaměstnanců na PC,
  10.2.13
  na základě mandátních smluv zajišťuje komplexní zpracování platů zaměstnanců, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, odměn členů zastupitelstev pro obce, se kterými je uzavřena mandátní smlouva,
  10.2.14
  zajišťuje výkon trestů obecně prospěšných prací občanů města,
  10.2.15
  na základě požadavku okresního soudu a Probační a mediační služby ČR vyhledává vhodná pracovní místa pro výkon trestu OPP, přiděluje občany k výkonu, informuje okresní soud a Probační a mediační centrum o průběhu a odpracování trestu,
  10.2.16
  zajišťuje agendu Fondu rozvoje bydlení města Třince (shromažďuje žádosti občanů o úvěry z FRB, připravuje podklady pro jednání komise pro poskytnutí úvěrů z FRB, připravuje materiály ke schválení v radě města, zpracovává smlouvy a splátkové kalendáře, navrhuje zápisy o zástavách do katastru nemovitostí, vystavuje platební příkazy k úvěrům z FRB).
  10.3
  Úkoly, které jsou oddělení trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  Nevykonává.
  10.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Nevykonává.
  10.5
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 13 a 17.
  10.6
  Úkony v přenesené působnosti
  Nevykonává.
  10.7
  Činnosti, které oddělení vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  10.8
  Činnosti, které oddělení vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  10.9
  Přestupky a správní delikty, které oddělení projednává v 1. stupni
  Neprojednává.
 11. Název odboru

  ODBOR EKONOMICKÝ

  11.1
  Členění odboru
  Odbor se člení na:
  1. oddělení účetnictví a rozpočtu,
  2. oddělení poplatků a vymáhání.
  11.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
  1. oddělení účetnictví a rozpočtu
   11.2.1
   ve spolupráci s jednotlivými ORJ sestavuje návrh rozpočtového výhledu města jako nástroje pro střednědobé finanční plánování,
   11.2.2
   ve spolupráci s jednotlivými ORJ města sestavuje návrh rozpočtu města, provádí jeho rozpis, kontroluje a vyhodnocuje čerpání rozpočtu města jako celku, vedoucí odboru vystupuje jako správce rozpočtu města podle § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
   11.2.3
   na základě požadavků jednotlivých ORJ předkládá radě a zastupitelstvu města rozpočtová opatření města a po schválení orgány města zajišťuje jejich realizaci,
   11.2.4
   metodicky vede organizační jednotky města v oblasti rozpočtu,
   11.2.5
   zajišťuje finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem kraje,
   11.2.6
   ve spolupráci s jednotlivými ORJ sestavuje návrh závěrečného účtu města,
   11.2.7
   řídí peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků, zajišťuje průběžné financování města a plnění dluhové služby, zabezpečuje styk s peněžními ústavy, včetně zřizování a zrušování účtů,
   11.2.8
   vede účetnictví města, pověřená osoba vystupuje jako hlavní účetní podle § 26 zákona o finanční kontrole,
   11.2.9
   zpracovává účetní a finanční výkazy za město jako účetní jednotku včetně jejich odeslání do CSÚIS,
   11.2.10
   zpracovává statistické výkazy,
   11.2.11
   organizačně zabezpečuje inventarizaci majetku a závazků města, kontroluje a vede písemné materiály k inventarizaci,
   11.2.12
   zpracovává daňová přiznání za město (daň z příjmu právnických osob za obce, daň z přidané hodnoty),
   11.2.13
   na základě požadavků jednotlivých ORJ sepisuje dohody o hmotné zodpovědnosti v rámci města,
   11.2.14
   provádí likvidaci cestovních příkazů zaměstnanců města,
   11.2.15
   zajišťuje plnění všech povinností vyplývajících ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
   11.2.16
   zajišťuje pokladní službu a provoz pokladen městského úřadu (příjem místních poplatků, plateb nájemného, půjček z fondu rozvoje bydlení, výdaje související s výkonem pěstounské péče aj., odvod hotovosti do banky na příslušné účty),
   11.2.17
   provádí namátkové kontroly pokladen týkající se stavu hotovosti v pokladně,
  2. oddělení poplatků a vymáhání
   11.2.18
   připravuje podklady pro tvorbu a zrušení obecně závazných vyhlášek u zavedených místních poplatků.
  11.3
  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  11.3.1
  na základě požadavků ORJ předkládá radě a zastupitelstvu města rozpočtová opatření týkající se příspěvkových organizací a po schválení orgány města zajišťuje jejich realizaci.
  11.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce související s činností:
  11.4.1
  finanční komise.
  11.5
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 14 a ORJ 15.
  11.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  1. oddělení poplatků a vymáhání
   Zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu, a to:
   11.6.1
   vykonává správu zavedených místních poplatků včetně jejich vymáhání,
   11.6.2
   vykonává správu tombol,
   11.6.3
   vykonává správu pokut udělených odbory městského úřadu a městskou policií, včetně jejich vymáhání,
   11.6.4
   vymáhá přeplatky na dávkách sociální péče,
   11.6.5
   vystavuje potvrzení o stavu osobního účtu a bezdlužnosti,
   11.6.6
   nahlíží na referenční údaje v registru ROB a ROS a ztotožňuje je na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
  11.7
  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  11.8
  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  11.9
  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
  Neprojednává.
 12. Název odboru

  ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

  12.1
  Členění odboru
  Odbor se člení na:
  1. registrační oddělení.
  12.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
  12.2.1
  Připravuje pro radu města vydání nařízení města „Tržní řád“ a návrhy jeho aktualizace.
  12.3
  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  Nevykonává.
  12.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Nevykonává.
  12.5
  Vztah k rozpočtu města
  Nevykonává.
  12.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  Zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu, a to:
  1. registrační oddělení
   12.6.1
   provádí registraci podnikatelských subjektů v oblasti ohlašovacích živností,
   12.6.2
   vydává výpisy z živnostenského rejstříku,
   12.6.3
   provádí změny a rozhoduje o změně nebo pozastavení provozování živnosti a o zrušení živnostenského oprávnění a písemně vyrozumívá podnikatele o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku,
   12.6.4
   vykonává činnosti živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností,
   12.6.5
   vyřizuje veškerou agendu při pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele osobami k tomu oprávněnými,
   12.6.6
   rozhoduje o rozsahu oprávnění daného předmětu podnikání,
   12.6.7
   ruší živnostenská oprávnění na žádost podnikatele,
   12.6.8
   vydává výpisy prostřednictvím Czech POINTu,
   12.6.9
   vykonává činnosti centrálního registračního místa,
   12.6.10
   vede spisovou agendu živnostenského úřadu,
  2. kontrolně-správní činnosti
   12.6.11
   provádí živnostenskou kontrolu, vyhotovuje protokol o kontrole,
   12.6.12
   vede další řízení k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou,
   12.6.13
   provádí dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
   12.6.14
   provádí dozor nad dodržováním zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně ukládání pokut za jeho porušení,
   12.6.15
   provádí dozor nad dodržováním vybraných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu,
   12.6.16
   provádí kontrolu dodržování OZV „Tržní řád“,
   12.6.17
   vede správní řízení vyplývající z činnosti živnostenského úřadu,
  3. společné činnosti
   12.6.18
   v souladu se zákonem č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
   12.6.19
   je provozovatelem živnostenského rejstříku,
   12.6.20
   prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání (IS RŽP) využívá a nahlíží, v rozsahu oprávnění daných zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na referenční údaje v základních registrech RÚIAN, ROB, ROS, RPP, ISIR a CIS,
   12.6.21
   prostřednictvím IS RŽP je editorem referenčních údajů v základním registru ROS dle § 18 až 23 zákona č. 111/2009 Sb. a RPP dle § 52 téhož zákona,
   12.6.22
   řeší přestupky a správní delikty na úseku živnostenského podnikání a připravuje rozhodnutí o sankcích za nesplnění povinností podle živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů včetně návrhu na opatření,
   12.6.23
   ukládá pokuty v blokovém řízení.
  12.7
  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  12.8
  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  12.9
  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
  Porušení zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Název odboru

  ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

  13.1
  Členění odboru
  Odbor se člení na:
  1. oddělení stavebního řádu,
  2. oddělení územního plánování s památkové péče
  13.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
  1. oddělení stavebního řádu
   13.2.1
   přiděluje čísla popisná budovám na území města,
  2. oddělení územního plánování a památkové péče
   13.2.2
   předkládá podklady pro jednání zastupitelstva města a obcí spadajících do působnosti obce s rozšířenou působnosti k schválení zadání územně plánovací dokumentace (ÚPD) města a obcí v působnosti obce s rozšířenou působnosti,
   13.2.3
   předkládá pokyny pro zpracování návrhu územního plánu k jednání zastupitelstva města a obcí v působnosti obce s rozšířenou působnosti,
   13.2.4
   předkládá podklady pro jednání zastupitelstva města a obcí spadajících do působnosti obce s rozšířenou působnosti k schválení územních a regulačních plánů,
   13.2.5
   předkládá na jednání zastupitelstva města a obcí spadajících do působnosti obce s rozšířenou působnosti zprávu o uplatňování územního plánu,
   13.2.6
   předkládá na jednání zastupitelstva města návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu města,
   13.2.7
   předkládá na zasedání rady města přednes týkající se námitek k zásadám územního rozvoje a připomínek k územnímu plánu sousední obce,
   13.2.8
   předkládá zastupitelstvu města spolu se svým stanoviskem návrhy na pořízení územního plánu a jeho změn,
   13.2.9
   zajišťuje organizačně průběh a vyhodnocení soutěže „Stavba roku“.
  13.3
  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  Nevykonává.
  13.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Nevykonává.
  13.5
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 16.
  13.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  Zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu, a to:
  1. oddělení stavebního řádu,
  2. oddělení územního plánování a památkové péče.
   13.6.1
   plní funkce obecného stavebního úřadu pro území města Třince a obcí Vendryně a Ropice, a speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby pro území města Třince a všech obcí v působnosti obce s rozšířenou působnosti kromě silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic,
   13.6.2
   vede územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o ochranném pásmu, dělení nebo scelování pozemků,
   13.6.3
   uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí,
   13.6.4
   vede zjednodušené územní řízení a rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků,
   13.6.5
   vydává územní souhlas, který může nahradit územní rozhodnutí,
   13.6.6
   provádí stavební řízení, vydává stavební povolení na stavby v působnosti obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby,
   13.6.7
   provádí řízení na základě ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
   13.6.8
   provádí zkrácené stavební řízení po vydání certifikátu na stavbu autorizovaným inspektorem, vydává kolaudační souhlas na stavby, které stanoví stavební zákon, vydává povolení k předčasnému užívání staveb a ke zkušebnímu provozu,
   13.6.9
   rozhoduje o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a stavebního povolení,
   13.6.10
   rozhoduje o změnách ve způsobu užívání staveb,
   13.6.11
   nařizuje vlastníkům, kteří neprovádějí řádně údržbu své stavby, aby v určené lhůtě a za stanovených podmínek zjednali nápravu,
   13.6.12
   nařizuje vlastníkům stavby stavebních pozemků nebo zastavěných stavebních pozemků provedení nezbytných úprav,
   13.6.13
   provádí řízení o odstranění staveb na základě žádosti jejich vlastníků,
   13.6.14
   nařizuje vlastníkům staveb popř. s jejich souhlasem jiné osobě jejich odstranění, které svým závadným stavem ohrožující život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí nebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby:
   1. prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním,
   2. stavby, k níž bylo stavební povolení zrušeno, a stavbu nelze zachovat,
   3. dočasné stavby, u níž uplynula stanovená doba jejího trvání, nebo pominul účel, pro který byla zřízena,
   13.6.15
   vede řízení o dodatečném povolení staveb,
   13.6.16
   provádí kontrolní prohlídky staveb a vede o nich jednoduchou evidenci,
   13.6.17
   nařizuje vlastníkovi stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečí její odstranění, jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením,
   13.6.18
   nařizuje provedení nutných zabezpečovacích prací, ohrožuje-li stavba svým stavem život nebo zdraví osob nebo zvířat,
   13.6.19
   nařizuje všem osobám, které se ve stavbě zdržují, její vyklizení, jestliže stavba bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví osob či zvířat,
   13.6.20
   provádí řízení a ukládá pokuty za porušení ustanovení stavebního zákona,
   13.6.21
   provádí vyvlastňovací řízení a vydává rozhodnutí o vyvlastnění staveb, pozemků a práv k nim jako vyvlastňovací úřad pro celé území spadající do pravomoci obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí,
   13.6.22
   vydává souhlas k povolení staveb speciálními stavebními úřady po ověření dodržení podmínek územního rozhodnutí,
   13.6.23
   eviduje a zabezpečuje ukládání rozhodnutí a jiných opatření, týkajících se staveb, spolu s veškerými písemnostmi, které se jich týkají,
   13.6.24
   nařizuje vlastníkovi stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace,
   13.6.25
   ukládá těm, kteří mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům či stavbám, aby trpěli provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud je to nutné pro uskutečnění stavby nebo její změny,
   13.6.26
   vydává potvrzení k zápisu staveb do katastru nemovitostí,
   13.6.27
   při všech řízeních zajišťuje výpisy z katastru nemovitostí dotčených nemovitostí,
   13.6.28
   vyřizuje připomínky a stížnosti občanů,
   13.6.29
   připravuje podklady pro projednání správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob,
   13.6.30
   provádí vidimaci a legalizaci dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
   13.6.31
   plní úkoly editora údajů v Registru územní identifikace dle § 43 a 44 zákona č. 111/2009 Sb.,
   13.6.32
   nahlíží na referenční údaje v registru ROB, ROS a RÚIAN, údaje ztotožňuje v rámci správních řízení vedených podle stavebního zákona,
  3. oddělení územního plánování
   13.6.33
   pořizuje jako úřad územního plánování územní plán a regulační plány pro území města,
   13.6.34
   pořizuje na požádání obcí spadajících do správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti Třinec územní plány a regulační plány jejich území,
   13.6.35
   pořizuje změny schválených územních a regulačních plánů na území města,
   13.6.36
   pořizuje na požádání obcí spadajících do správního obvodu obecního úřadu ORP změny schválených územních a regulačních plánů,
   13.6.37
   pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
   13.6.38
   pořizuje územně analytické podklady pro celé území spadající do působnosti obecního úřadu ORP,
   13.6.39
   průběžně aktualizuje územně analytické podklady a každé 2 roky pořizuje jejich úplnou aktualizaci,
   13.6.40
   pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
   13.6.41
   je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování,
   13.6.42
   je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
   13.6.43
   podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
   13.6.44
   poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a o podmínkách vydání regulačního plánu,
   13.6.45
   připravuje podklady pro vydání územního opatření o stavební uzávěře a asanaci území radou města,
   13.6.46
   předkládá na katastrální úřad vymezení veřejně prospěšných staveb pro vyznačení předkupního práva,
   13.6.47
   vydává stanoviska a provádí celou agendu nutnou k vydání koordinovaného stanoviska dotčených orgánů na městském úřadě,
   13.6.48
   zajišťuje podklady a návrh stanoviska města k územním a stavebním řízením, pokud se nejedná o smluvní vztahy, které zajišťuje odbor SMM.
   13.6.49
   ve vazbě na zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, provádí ve správním obvodu města Třince výkon státní správy v oblasti péče o památky podle platných právních předpisů, zejména:
   13.6.49.1
   vede správní řízení, evidence, výkaznictví, kontrolní a sankční činnosti, spolupráce s vlastníky památek při ochraně památek,
   13.6.49.2
   zajišťuje podle platných právních předpisů ochranu veřejných zájmů, zejména při tvorbě a projednávání územních plánů a jejich změn, při územním rozhodování, při povolování staveb, kolaudování staveb a povolování změn v jejich užívání, schvalování provozních předpisů,
   13.6.49.3
   provádí kontrolu dodržování stanovených podmínek při využívání území a staveb, předkládá návrhy na opatření v oblasti územního plánování a dbá na respektování schválených záměrů územního plánování.
  13.7
  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  13.8
  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  13.9
  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
  Přestupky a správní delikty dle ustanovení stavebního zákona a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Název útvaru

  ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

  14.1
  Členění útvaru
  Útvar se nečlení.
  14.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou útvaru trvale svěřeny
  14.2.1
  zpracovává střednědobý a roční plán činnosti útvaru interního auditu a kontroly,
  14.2.2
  provádí interní audity a kontroly v souladu s ročním plánem nebo operativními audity a kontroly na základě příkazu starosty města a v souladu se Statutem interního auditu,
  14.2.3
  předkládá starostovi města zprávy o zjištěních z provedených interních auditů a kontrol s doporučením k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků a ke zlepšení vnitřního kontrolního systému,
  14.2.4
  zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole,
  14.2.5
  plní úkoly stanovené zákonem o finanční kontrole,
  14.2.6
  koordinuje postup odborů, útvarů a MěP při vyhodnocování rizik souvisejících s jejich činností, zpracovává a předkládá starostovi plán řízení rizik za celý úřad,
  14.2.7
  vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, která je poskytována z rozpočtu města Třince,
  14.2.8
  dohlíží na plnění opatření k nápravě uložených úřadu na základě kontrol provedených vnějšími kontrolními orgány,
  14.2.9
  zajišťuje konzultační a poradenskou činnost při aplikaci vnitřních kontrolních mechanizmů a zdokonalování procesů v rámci MěÚ, MěP, organizačních složek a příspěvkových organizací města.
  14.3
  Úkoly, které jsou útvaru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  14.3.1
  plní úkoly celoročního plánu uložené zastupitelstvem, radou, starostou a tímto organizačním řádem, a to v oblasti kontroly jejich hospodaření, včetně kontroly funkčnosti vnitřního kontrolního systému organizace,
  14.3.2
  provádí mimořádné kontroly dle požadavků orgánů města.
  14.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Nevykonává.
  14.5
  Vztah k rozpočtu města
  Nevykonává.
  14.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  Nevykonává.
  14.7
  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  14.8
  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  14.9
  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
  Ukládá pokuty podle § 17 a § 20 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Název odboru

  ODBOR INFORMATIKY

  15.1
  Členění odboru
  Odbor se nečlení.
  15.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
  15.2.1
  definuje a realizuje koncepci návrhu topologie počítačové sítě, hardwarového vybavení (aktivní prvky sítě, síťové rozhraní, servery, zálohovací zařízení, výpočetní technika) a základního programového vybavení (operační systémy, komunikační programové vybavení a rozhraní, programové vybavení pro správu sítě),
  15.2.2
  definuje a realizuje standardy a doporučení kraje a Ministerstva informatiky ČR ve vztahu k počítačovým sítím a softwaru,
  15.2.3
  spravuje počítačovou síť v hardwarové oblasti a v oblasti základního programového vybavení a vykonává dohled nad provozem počítačové sítě,
  15.2.4
  provádí pravidelné zálohování dat na serverech,
  15.2.5
  definuje bezpečnostní politiku provozu počítačové sítě a přístupových práv na úrovni základního programového vybavení,
  15.2.6
  zajišťuje bezpečné ukládání osobních údajů na serverech podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  15.2.7
  zajišťuje nákup, přejímku a servis hardwarového vybavení, základního programového vybavení, databázového a aplikačního programového vybavení,
  15.2.8
  zajišťuje kompletní podporu uživatelů v oblasti hardwarového, základního a aplikačního programového vybavení,
  15.2.9
  eviduje hardwarové, základní a aplikační programové vybavení, zpracovává podklady k jeho inventarizaci,
  15.2.10
  schvaluje připojování vnášených prostředků výpočetní techniky, kontroluje a provádí veškerý pohyb výpočetní techniky v rámci městského úřadu,
  15.2.11
  definuje a realizuje koncepci návrhu databázového a aplikačního programového vybavení,
  15.2.12
  zajišťuje nasazování a údržbu centrálních databázových systémů,
  15.2.13
  definuje a kontroluje bezpečnostní politiku dat umístěných v databázových a aplikačních programových vybaveních,
  15.2.14
  provádí softwarový audit,
  15.2.15
  provádí instalaci, správu a údržbu aplikačního programového vybavení městského úřadu,
  15.2.16
  vytváří nadstavbové a doplňkové aplikační programové vybavení městského úřadu,
  15.2.17
  zajišťuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti obsluhy aplikačního programového vybavení,
  15.2.18
  zajišťuje technickou správu internetových stránek města, koordinuje umisťování dokumentů na www serveru a vytváří technickou podporu uživatelům,
  15.2.19
  podílí se na konfiguraci a oživování síťových aplikací,
  15.2.20
  definuje a zpracovává strategii a koncepci rozvojových projektů v oblasti informačních technologií (IT) v rámci městského úřadu,
  15.2.21
  řídí koncepční a projekční práce, dodavatelské i vlastní práce v oblasti IT,
  15.2.22
  řídí technickou realizaci nasazování IT,
  15.2.23
  zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli IT,
  15.2.24
  provádí kontroly plnění norem a standardů v oblasti IT,
  15.2.25
  provádí komplexní koordinaci a metodické usměrňování spisové služby v působnosti celého správního obvodu města Třince,
  15.2.26
  zajišťuje funkčnost a přístupnost pro obce správního obvodu negarantovaného úložiště provozovaného městem Třinec,
  15.2.27
  zajišťuje školení k implementaci e-governmentu ve správním obvodu města Třince,
  15.2.28
  zajišťuje metodickou pomoc a poradenství obcím a příspěvkovým organizacím v rámci elektronizace veřejné správy ve správním obvodu,
  15.2.29
  zajišťuje provoz technologického centra v režimu 5/12.
  15.3
  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  Nevykonává.
  15.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Nevykonává.
  15.5
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 23.
  15.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  15.6.1
  provádí vidimaci a legalizaci dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
  15.6.2
  zajišťuje technologickou připravenost agendových informačních systémů na komunikaci se základními registry a podílí se na implementaci zákona č. 111/2009 Sb.,
  15.6.3
  je pověřen oznamováním výkonu působnosti, rozporováním oznámené resp. registrované působnosti vůči správci RPP, zadáváním údajů do jednotného identitního prostoru, pověřením osob správou a připojením AIS, obnovou certifikátů získaných pro lokální AIS apod.,
  15.6.4
  vede přehlednou evidenci zjištěných a oznámených údajů minimálně na úrovni: ohlášená agenda, ohlášený počet úředních osob pro výkon konkrétní činnostní role (agendy jako celku), výčet příslušných pracovních pozic, konkrétní jmenný seznam zaměstnanců,
  15.6.5
  zajišťuje funkci metodika dle zákona o základních registrech.
  15.7
  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  15.8
  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  15.9
  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
  Neprojednává.
 16. Název útvaru

  ÚTVAR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

  16.1
  Členění útvaru
  Útvar se nečlení.
  16.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou útvaru trvale svěřeny
  16.2.1
  pořizuje, vyřazuje, spravuje a eviduje svěřený hmotný majetek,
  16.2.2
  plní úkoly stanovené na úseku ochrany utajovaných informací dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  16.3
  Úkoly, které jsou útvaru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  Nevykonává.
  16.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce související s činností:
  16.4.1
  zvláštního orgánu města – Bezpečnostní rady ORP Třinec,
  16.4.2
  zvláštního orgánu města – Krizového štábu ORP Třinec,
  16.4.3
  zvláštního orgánu města – Povodňové komise města Třince a Povodňové komise ORP Třinec.
  16.5
  Vztah k rozpočtu města
  Nevykonává.
  16.5.1
  Nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 24 zabezpečuje a zodpovídá za ně odbor vnitřních věcí.
  16.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  Zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu, a to:
  16.6.1
  plní úkoly v oblasti krizového řízení a integrovaného záchranného systému, a to dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  16.6.2
  spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a poskytuje mu podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje, havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu,
  16.6.3
  plní úkoly v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  16.6.4
  plní úkoly v oblasti zajišťování obrany státu dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  16.6.5
  plní úkoly v oblasti civilní ochrany obyvatel (CO),
  16.6.6
  zajišťuje rozpracování Krizového plánu Moravskoslezského kraje pro obce ve správním obvodu města Třince.
  16.7
  Činnosti, které útvar vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  16.8
  Činnosti, které útvar vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  16.9
  Přestupky a správní delikty, které útvar projednává v 1. stupni
  Neprojednává.
 17. Název útvaru

  ODBOR KANCELÁŘ VEDENÍ MĚSTA

  17.1
  Členění útvaru
  Útvar se nečlení.
  17.2
  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou útvaru trvale svěřeny
  17.2.1
  zabezpečuje zpracování návrhů jednacích řádů orgánů města, jejich změn a doplnění,
  17.2.2
  zabezpečuje zasedání zastupitelstva města po organizačně technické stránce, soustřeďuje podkladové materiály pro zasedání, zpracovává návrh programu, včetně návrhu zprávy o činnosti rady města a kontroly plnění úkolů, pořizuje zápis z jednání zastupitelstva města, zpracovává usnesení a zajišťuje jeho rozeslání v souladu s jednacím řádem,
  17.2.3
  zabezpečuje přípravu schůzí rady města po organizačně technické stránce, soustřeďuje podkladové materiály pro jednání, pořizuje zápis z jednání rady města, zpracovává usnesení a zajišťuje jeho rozeslání v souladu s jednacím řádem,
  17.2.4
  připravuje návrhy na řešení dotazů, připomínek a podnětů vznesených členy zastupitelstva,
  17.2.5
  zajišťuje informační servis pro členy zastupitelstva města,
  17.2.6
  vede agendu členů zastupitelstva města, včetně zpracování podkladů pro výplatu odměn a náhrad členům zastupitelstva města,
  17.2.7
  zabezpečuje činnosti sekretariátu starosty, místostarostů a tajemníka městského úřadu,
  17.2.8
  organizačně zabezpečuje akce celoměstského charakteru,
  17.2.9
  organizačně zajišťuje akce „Setkání s občany města Třince“, pořizuje z těchto akcí zápisy,
  17.2.10
  organizačně zajišťuje předávání „Ceny města Třince“ a „Čestného občanství města Třince“,
  17.2.11
  organizačně zajišťuje konference, setkání se starosty a veřejností, s představiteli vyšších institucí a ministerstev,
  17.2.12
  vede agendu a organizačně zajišťuje přednášky Univerzity třetího věku,
  17.2.13
  zpracovává zápisy z porad vedoucích odborů městského úřadu,
  17.2.14
  vede a spravuje centrální evidenci docházky,
  17.2.15
  koordinuje a zajišťuje zpracování stanovisek a vyjádření orgánů města k veškerým záměrům (např. posuzování vlivů na životní prostředí – EIA, integrované povolení – IPPC) na území města Třinec,
  17.2.16
  vede evidenci, zpracovává a aktualizuje přehled vnitřních předpisů a směrnic městského úřadu, zveřejňuje je na intranetu popřípadě na internetu,
  17.2.17
  monitoruje všechny možnosti financování investičních a neinvestičních akcí z národních a evropských zdrojů,
  17.2.18
  svolává jednání příslušných vedoucích odborů k možnostem čerpání finančních prostředků v rámci zveřejněných výzev,
  17.2.19
  zpracovává žádosti o dotace města z národních zdrojů ČR a evropských fondů,
  17.2.20
  předkládá na zasedání rady města přednesy a podklady pro jednání zastupitelstva města týkající se dotací města z národních zdrojů ČR a evropských fondů k splnění podmínek nutných k podání žádosti a přidělení těchto dotací,
  17.2.21
  komunikuje se správcem dotačního titulu,
  17.2.22
  administruje dotovanou akci, sleduje dotační podmínky a závazky vyplývající ze smluv a rozhodnutí k dotovaným akcím, sleduje projekty v jednotlivých fázích, koordinuje ORJ MěÚ
  17.2.23
  vyhodnocuje akce dotované z národních zdrojů ČR a evropských fondů,
  17.2.24
  vede centrální evidenci žádostí o dotace města z národních zdrojů ČR a evropských fondů,
  17.2.25
  zajišťuje přípravu a zpracování Strategického plánu rozvoje města Třince,
  17.2.26
  zajišťuje zpracování a průběžné hodnocení Akčních plánů aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města,
  17.2.27
  řídí (koordinuje, kontroluje) specifické úkoly vedení města,
  17.2.28
  zajišťuje a koordinuje propagaci a prezentaci města v médiích, na internetu, v tištěných materiálech města, na výstavách a veletrzích,
  17.2.29
  zajišťuje aktuálnost a aktualizaci internetových stránek města, vč. rubriky Dotazy, ve spolupráci s ostatními odbory,
  17.2.30
  zajišťuje zpracování, evidenci, distribuci veškerých propagačních materiálů města Třince,
  17.2.31
  zajišťuje vydávání Zpravodaje a vydávání tiskových zpráv o činnosti města,
  17.2.32
  zajišťuje spolupráci s partnerskými městy,
  17.2.33
  organizačně zajišťuje exkurze pro školy ve spolupráci s vedením města,
  17.2.34
  zajišťuje funkci tiskového mluvčího,
  17.2.35
  zajišťuje agendu povolování použití znaku města, udělování čestného občanství a čestné záštity podle směrnice S/11/2015 a udělování výjimky z OZV č. 5/2013.
  17.3
  Úkoly, které jsou útvaru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
  Nevykonává.
  17.4
  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
  Zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce související s činností výborů zastupitelstva města
  17.4.1
  kontrolního výboru,
  17.4.2
  finančního výboru,
  17.4.3
  výboru pro národnostní menšiny,
  17.4.4
  výboru pro strategický rozvoj města,
  17.4.5
  osadních výborů.
  17.5
  Vztah k rozpočtu města
  Zabezpečuje a zodpovídá za nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 03 a 25.
  17.6
  Úkoly v přenesené působnosti
  Zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu, a to:
  Nevykonává
  17.7
  Činnosti, které útvar vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
  Nevykonává.
  17.8
  Činnosti, které útvar vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
  Nevykonává.
  17.9
  Přestupky a správní delikty, které útvar projednává v 1. stupniNeprojednává.

(Výpis z organizačního řádu Městského úřadu Třinec)

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku