Odbor sociálních věcí

Základní informace o sociálně-právní ochraně dětí

Základní informace o oddělení sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ Třinec je možné stáhnout zde.


Pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace vedené OSPOD


Rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte (popřípadě jejich zástupci na základě písemně udělené plné moci) jsou oprávněni podat písemnou žádost o nahlížení do spisové dokumentace vedené o dítěti oddělením sociálně-právní ochrany dětí.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí umožní nahlížení do spisové dokumentace dítěte pouze, pokud to není v rozporu se zájmem dítěte nebo pokud ze spisové dokumentace nelze zjistit, která fyzická osoba upozornila na porušení povinností nebo zneužívání práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, popřípadě na další skutečnosti dle § 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhoví-li oddělení sociálně-právní ochrany dětí žádosti o nahlížení do spisové dokumentace, sdělí toto žadateli ve lhůtě do 15 dní ode dne podání žádosti a určí termín k nahlédnutí. Žadatel je pak oprávněn ve stanoveném termínu nahlédnout do spisové dokumentace, činit si z ní výpisky a pořizovat si její kopie (za úhradu).

Neumožní-li oddělení sociálně-právní ochrany dětí z výše uvedených důvodů žadateli nahlédnutí do spisové dokumentace, vydá o tom ve lhůtě do 15 dní ode dne podání žádosti rozhodnutí.


Pravidla pro podávání stížností


Není-li klient spokojen se způsobem řešení situace nebo s postupem sociálního pracovníka, může se obrátit osobně na vedoucího příslušného oddělení, vedoucí odboru sociálních věcí nebo na zastupujícího tajemníka úřadu.

Věra Majerová - vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 347 Telefon: 558306361 E-mail: vera.majerova-a v kolečku-trinecko.cz
Mgr. Ellen Raszková - vedoucí odboru sociálních věcí
Kancelář: 348 Telefon: 558306335 E-mail: ellen.raszkova-a v kolečku-trinecko.cz
Mgr. Jana Gawlasová - tajemnice MěÚ Třinec
Kancelář: 301 Telefon: 558306107 E-mail: jana.gawlasova-a v kolečku-trinecko.cz

Nechce-li klient stížnost řešit osobně s výše uvedenými pracovníky, může ji podat následujícími způsoby:

  • zaslat písemně poštou - Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61
  • zaslat datovou schránkou - ID datové schránky: 4anbqsj
  • zaslat e-mailem - epodatelna@trinecko.cz
  • může požádat o její sepsání kteréhokoli pracovníka Městského úřadu Třinec
  • může svou stížnost vhodit do schránky „Podněty, přání a stížnosti“, která je umístěna na odboru sociálních věcí.

Stížnost nebo jiné podání (např. podnět, poděkování) je posouzeno oddělením právním a dále řešeno. Klient obdrží odpověď do 60 dní (v případě stížnosti na nevhodné chování úředníka nebo na postup sociálního pracovníka), případně do 30 dní, pokud jeho podání není vyhodnoceno jako stížnost.

Pokud stěžovatel nebude se způsobem vyřízení stížnosti spokojen, může se dále obrátit na:


Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Telefon: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
Adresa: 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava
Nejvyšší správní soud
Telefon: 542 532 311 E-mail: podatelna@nssoud.cz
Adresa: Moravské náměstí 611/6, 602 00, Brno-město
Kancelář veřejného ochránce práv
Telefon: 542 542 111 E-mail: podatelna@ochrance.cz
Adresa: Údolní 39, 602 00, Brno-město
Český helsinský výbor
Telefon: 257 221 142 E-mail: info@helcom.cz
Adresa: Štefánkova 21, 150 00, Praha 5


Vnitřní směrnice a metodiky - Standardy kvality

Vnitřní směrnice a metodiky, kterými se řídí poskytování sociálně-právní ochrany dětí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Třinec jsou k dispozici zde:

Standard č. 1 - Místní a časová dostupnost

Standard č. 2 - Prostředí a podmínky

Standard č. 3 - Informovanost o výkonu SPOD

Standard č. 4 - Personální zabezpečení

Standard č. 5 - Přijímání a zaškolování pracovníků

Standard č. 6 - Profesní rozvoj zaměstnanců

Standard č. 7 - Prevence a návazné služby

Standard č. 8 - Přijetí oznámení

Standard č. 9 - Principy, vyhodnocení situace dítěte a IPOD

Standard č. 10 - Kontrola případu

Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace

Standard č. 12 - Dokumentace k výkonu SPOD

Standard č. 13 - Podání a vyřizování stížností

Standard č. 14 - Příprava na samostatný život

Vnitřní směrnice a metodiky jsou občanům také k nahlédnutí v úředních hodinách na odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Třinec v kanceláři vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Věra Majerová - odbor sociálních věcí - vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 347 Telefon: 558306361 E-mail: vera.majerova-a v kolečku-trinecko.cz

Vnitřní směrnice a metodiky byly vytvořeny v rámci projektu č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00097 Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci, který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku