Odbor sociálních věcí

Kurátoři pro děti a mládež


Sociální pracovníci na pozici kurátora pro děti a mládež pracují s dětmi a mladistvými se závažnými výchovnými problémy, kteří zanedbávají povinnou školní docházku, požívají alkohol nebo jiné návykové látky, páchají trestnou činnost, jinými slovy vedou zahálčivý život. Kurátoři pro děti a mládež se účastní trestního a přestupkového řízení proti mladistvým, vykonávají funkci opatrovníka mladistvých při trestních a přestupkových řízeních. Poskytují také odborné poradenství v oblasti poruch chování dětí a mladistvých osobám zodpovědným za jejich výchovu.

Informační leták o kurátorech pro děti a mládež

Informační leták o kurátorech pro děti a mládež v polštiněJak postupovat v různých životních situacích

Zde Vám nabízíme zpracované návody, jak postupovat v různých životních situacích, které se týkají agendy kurátorů pro mládež:

Dítě má závažné a opakované poruchy chování
Kontakty na kurátory pro děti a mládež

Bc. Eva Plucnarová, kurátorka pro děti a mládež
Kancelář: 345 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306343 E-mail: eva.plucnarova-a v kolečku-trinecko.cz

Kurátorka pro děti a mládež

 • agenda dětí a mladistvých se závažnými poruchami chování a patologickými jevy (příjmení klientů začínající A - K)
 • účast a plnění úkolů v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým
 • agenda opatrovníka mladistvým
Mgr. Vlastimil Starzyk, kurátor pro děti a mládež
Kancelář: 345 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306333 E-mail: vlastimil.starzyk-a v kolečku-trinecko.cz

Kurátor pro děti a mládež

 • agenda dětí a mladistvých se závažnými poruchami chování a patologickými jevy (příjmení klientů začínající L - Z)
 • účast a plnění úkolů v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým
 • agenda opatrovníka mladistvým

Nejste-li si jistí, kterou kurátorku pro mládež kontaktovat, obraťte se na vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí nebo napište e-mail na: ospod@trinecko.cz .

Věra Majerová

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Telefon: 558 306 361

E-mail: vera.majerova@trinecko.cz


Pracovní profily kurátorů pro děti a mládež

Odbor sociálních věcí má zpracován pracovní profil kurátorů pro děti a mládež. Pracovní profil obsahuje popis vykonávaných činností kurátorů pro děti a mládež a také osobnostní a kvalifikační předpoklady těchto pracovníků.

 • Osobnostní a kvalifikační předpoklady kurátora pro děti a mládež:
 • zdravotní způsobilost,
 • trestní bezúhonnost,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., k výkonu sociálního pracovníka - kurátora pro děti a mládež,
 • výhodou pracovní zkušenosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rodinného práva,
 • orientace v zákoně trestním a přestupkovém, v trestním řádu,
 • znalost práce na PC v rozsahu MS Office (výhodou zkouška ECDL),
 • dobré komunikační schopnosti,
 • aktivní a empatický přístup ke klientům,
 • samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, schopnost týmové spolupráce,
 • schopnost zvládat stresové situace,
 • řidičské oprávnění skupiny B pro referentská vozidla zaměstnavatele.
 • zabezpečuje úkoly v rámci stanovených činností odboru a funkčních náplní a plní další úkoly uložené nadřízeným vedoucím zaměstnancem.
 • Činnosti na úseku samostatné působnosti:
 • zabezpečuje ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávaných orgány města,
 • zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času ohrožených dětí, včetně dětí vyhledávajících styky s osobami požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchající trestnou činnost,
 • ve správním obvodu města spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, se zdravotnickými zařízeními, s probační a mediační službou, s pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty,
 • sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí, zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí, věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty, zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené věku,
 • zajišťuje užívání společného informačního systému v rámci Systému včasné intervence a z něho vyplývajících povinností se zaměřením na prevenci rizika a na péči o ohrožené děti a mladistvé.
 • v případě určení zastává pozici tajemníka pracovní skupiny Týmu pro mládež,
 • v případě jmenování radou města je členem Komise prevence kriminality,
 • v případě jmenování starostou města vykonává funkci tajemníka Komise sociálně-právní ochrany dětí
 • Činnosti na úseku přenesené působnosti:
 • v souladu s platnými právními předpisy poskytuje soudům, orgánům Policie ČR a dalším správním úřadům požadované informace a údaje z oblasti přenesené působnosti,
 • zabezpečuje plnění úkolů přeneseného výkonu státní správy pro správní obvod města Třince obce s rozšířenou působností (ORP),
 • je povinna při výkonu činností v souladu s legislativou využívat údaje ze základních registrů (ROB – registr obyvatel, ROS – registr osob - tj. ztotožnění),
 • podílí se na zpracování standardů kvality a řídí se jimi při výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí,
 • např. písemná tvorba a revize postupů, vnitřních pravidel nebo metodik odboru SV k jednotlivým standardům v souvislosti se směrnicemi úřadu, se spolupracujícími orgány, podíl na analýze stavu místních podmínek a potřeb, vyhodnocování individuálních plánů,
 • vykonává všechny činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 473/2012 SB., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů:
 • zabývá se nezletilými dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného,
 • zabývá se mladistvými od 15 – 18 let, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku,
 • zabývá se dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce),
 • podává soudu návrh na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě na její zrušení, a na předběžná opatření, je-li zdraví a výchova či vývoj dítěte vážně ohroženo,
 • sleduje dodržování práv dítěte ve škole, zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou trestné činnosti,
 • upozorňuje školy na potřebu pomáhat dětem, které ukončily školní docházku, a to při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména jde-li o děti propuštěné z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody,
 • spolupracuje s úřady práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti,
 • zastává na oddělení SPOD pozici specialisty se zaměřením na děti týrané, zanedbávané a zneužívané (CAN),
 • pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování,
 • účastní se trestního řízení proti mladistvému a podává návrh soudu na upuštění a propuštění z ochranné výchovy nebo podmíněné umístění mimo výchovné zařízení,
 • spolupracuje s věznicemi a státním zastupitelstvím při řešení sociálních a výchovných problémů dětí,
 • vede rejstříky trestné činnosti nezletilých do 15 let, mladistvých a dětí, na které se zaměřuje sociální kuratela, a rejstřík výchovných problémů dětí a mladistvých,
 • na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podává kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu,
 • podílí se na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy do příslušných zařízení (zajištění dokladů, místa, doprovodu dítěte) ve spolupráci se soudem,
 • navštěvuje děti, které jsou ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a projednává s nimi zejména možnost zaměstnání nebo budoucí přípravu na povolání nebo zaměstnání po ukončení výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody,
 • zároveň zde sleduje dodržování práv dítěte, zjistí-li, že jsou porušovány povinnosti, oznámí tuto skutečnost příslušným orgánům, vyjadřuje se k pobytu dítěte mimo zařízení,
 • spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní nebo ochranná výchova s cílem umožnit jejich návrat do rodiny,
 • poskytuje komplexní odbornou sociální pomoc v případech, kdy není mladistvý odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odsouzení),
 • zastupuje děti s poruchami chování v řízení o ústavní výchově a zúčastňuje se trestního řízení proti mladistvým,
 • v indikovaných případech ukládá rodičům povinnost využít pomoci odborného poradenského zařízení, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, vydává v tomto směru rozhodnutí,
 • podává podněty (návrhy) na omezení, pozastavení či zbavení rodičovské zodpovědnosti,
 • podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu proti dítěti,
 • vykonává funkci opatrovníka, poručníka a funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem,
 • navštěvuje děti v zařízení, kde je realizována ústavní výchova, zde sleduje dodržování práv dítěte, zjistí-li, že jsou porušovány povinnosti, oznámí tuto skutečnost příslušným orgánům; vyjadřuje se k pobytu dítěte mimo zařízení,
 • podává soudu a dalším orgánům na žádost zprávy po provedeném komplexním sociálním šetření, zastupuje děti při jednání u soudu, policie i u jiných orgánů v daném směru potřebné úkony,
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích; analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů u mládeže, navrhuje a podílí se na organizování a realizaci preventivních opatření,
 • spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce a jinými organizacemi,
 • pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí a poskytuje či zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte,
 • pořádá a účastní případové konference k řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny,
 • provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte, zpracovává individuální plány ochrany dítěte a pořádá případové konference k řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny,
 • vykonává činnosti dané zákonem v rámci pohotovostní služby.
 • v případě určení vykonává funkci koordinátora SVI (nebo ho v této činnosti zastupuje), zodpovídá za odstranění nedostatků v samotném projektu SVI a vede písemnou agendu v souvislosti se zřízením přístupových práv do SVI a jejich určených pracovníků,

Popis dalších činností:

 • plní povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole a z „Kontrolního řádu města Třince“
 • je povinna se řídit při své činnosti aktuálním organizačním řádem, a dalšími příslušnými vnitřními předpisy organizace a předpisy v oblasti sociální práce,
 • zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v rámci sociálně právní ochrany seznámil,
 • je oprávněnou úřední osobou ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v případě písemného pověření vedoucí odboru,
 • podílí se na zastupování v agendách spolupracovníků v rámci svého oddělení, a to na pokyn nadřízeného pracovníka.
 • vede evidenci klientů v Systému včasné intervence (SVI) a GEOVAP a spisovou dokumentaci dle platných předpisů, podílí se na zpracování statistických údajů,
 • - povinně se průběžně vzdělává v oblastech pro odborné sociální poradenství dle požadavků daných právních předpisů a dále rozvíjí svou odbornost v oblasti sociální práce dle plánu vzdělávání,
 • dodržuje etické zásady sociálního pracovníka, dodržuje základní principy sociálně-právní ochrany s cílem hájení nejlepšího zájmu dítěte a dodržování základních lidských práv a svobod,
 • zúčastňuje se porad oddělení a plní další úkoly v rozsahu svého pracovního zařazení,
 • při výkonu své činnosti se rovněž řídí dalšími platnými právními předpisy a vnitřními předpisy úřadu,
 • odpovídá za svěřené technické a materiální vybavení.
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku