Odbor sociálních věcí

Náhradní rodinná péče

Sociální pracovnice na úseku náhradní rodinné péče přijímají žádosti o osvojení (adopci), pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, poskytují poradenství v oblasti náhradní rodinné péče a dohlížejí na řádný vývoj dětí svěřených do pěstounské a poručenské péče.

Informační leták o náhradní rodinné péči

Informační leták o náhradní rodinné péči v polštině


Jak postupovat v různých životních situacích

Zde Vám nabízíme zpracované návody, jak postupovat v různých životních situacích, které se týkají agendy náhradní rodinné péče:

Žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče
Kontakty na sociální pracovnice

Jednotlivé sociální pracovnice mají přidělenu oblast ve správním obvodu Městského úřadu Třinec, kde sociálně-právní ochranu vykonávají:

Bc. Kristina Hahnová, sociální pracovnice na úseku náhradní rodinné péče
Kancelář: 344 Telefon: 558306341 E-mail: kristina.hahnova-a v kolečku-trinecko.cz
Oblast:
 • V Třinci: Dolní Lištná, Horní Lištná, Jablunkovská, Kanada, Lidická, Staré Město, Tyršova, ul. SNP, Guty, Hnojník, Kojkovice, Konská, Nebory, Oldřichovice, Osůvky, Tyra,
 • Obce: Ropice, Řeka, Střítež, Smilovice, Vělopolí
Mgr. Lucie Sikorová, DiS., sociální pracovnice na úseku náhradní rodinné péče
Kancelář: 344 Telefon: 558306346 E-mail: lucie.sikorova-a v kolečku-trinecko.cz
Oblast:
 • V Třinci: Kamionka, Lyžbice, Terasa
 • Obce: Karpentná, Komorní Lhotka, Bystřice, Košařiska, Nýdek, Vendryně

Nejste-li si jistí, kterou sociální pracovnici kontaktovat, obraťte se na vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí nebo napište e-mail na: ospod@trinecko.cz .

Věra Majerová

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Telefon: 558 306 361

E-mail: vera.majerova@trinecko.cz


Pracovní profily sociálních pracovníků na úseku náhradní rodinné péče

Odbor sociálních věcí má zpracován pracovní profil sociálních pracovníků na úseku náhradní rodinné péče. Pracovní profil obsahuje popis vykonávaných činností a také osobnostní a kvalifikační předpoklady těchto pracovníků.

1. Osobnostní a kvalifikační předpoklady pracovníka pro náhradní rodinnou péči:

 • zdravotní způsobilost,
 • trestní bezúhonnost,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., k výkonu sociálního pracovníka - pracovníka pro náhradní rodinnou péči,
 • výhodou pracovní zkušenosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rodinného práva,
 • orientace v subjektech, které mají pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí ve vztahu k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
 • znalost práce na PC v rozsahu MS Office (výhodou zkouška ECDL),
 • dobré komunikační schopnosti,
 • aktivní a empatický přístup ke klientům,
 • samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, schopnost týmové spolupráce,
 • schopnost zvládat stresové situace,
 • řidičské oprávnění skupiny B pro referentská vozidla zaměstnavatele.

Vykonávané činnosti:

 • zabezpečuje úkoly v rámci stanovených činností odboru a funkčních náplní a plní další úkoly uložené nadřízeným vedoucím zaměstnancem.
 • Činnosti na úseku přenesené působnosti:
 • v souladu s platnými právními předpisy poskytuje soudům, orgánům Policie ČR a dalším správním úřadům požadované informace a údaje z oblasti přenesené působnosti,
 • zabezpečuje plnění úkolů přeneseného výkonu státní správy pro správní obvod města Třince obce s rozšířenou působností (ORP),
 • je povinna při výkonu činností v souladu s legislativou využívat údaje ze základních registrů (ROB – registr obyvatel, ROS – registr osob - tj. ztotožnění,
 • podílí se na zpracování standardů kvality a řídí se jimi při výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí,
 • např. písemná tvorba a revize postupů, vnitřních pravidel nebo metodik odboru SV k jednotlivým standardům v souvislosti se směrnicemi úřadu, se spolupracujícími orgány, podíl na analýze stavu místních podmínek a potřeb, vyhodnocování individuálních plánů,
 • vykonává všechny činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 473/2012 SB., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, především:
 • provádění šetření v rodinách, u zaměstnavatelů, obecních úřadů, školských, zdravotnických aj. zařízeních,
 • vede rejstřík dětí svěřených do pěstounské péče,
 • sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do náhradní rodinné péče,
 • zastává na OSPOD pozici specialisty na děti se zdravotním postižením,
 • spolupracuje s orgány obcí, státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, poradnou pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy aj. institucemi,
 • poskytuje výchovnou a poradenskou péči pěstounům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů souvisejících s péči a poskytuje či zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, včetně poradenství pěstounům zdravotně postižených dětí,
 • navštěvuje děti, které jsou v pěstounské péči a jejich pěstouny, sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do náhradní rodinné péče,
 • vykonává funkci opatrovníka nezletilým dětem, poručníka a funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných orgánů a organizací,
 • podává soudu a dalším orgánům na žádost zprávy po provedeném komplexním sociálním šetření, činí potřebné návrhy a opatření včetně možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně,
 • podává soudu návrh na předběžné opatření, je-li zdraví a výchova či vývoj dítěte vážně ohroženo,
 • podává soudu návrh na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě na její zrušení,
 • podává podněty (návrhy) na omezení, pozastavení či zbavení rodičovské zodpovědnosti,
 • podává podněty na zahájení trestního stíhání pěstounů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu proti dítěti,
 • provádí sociální šetření v terénu, zajišťuje informace a podklady pro sociální práci včetně jejich zpracování,
 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na ně, spolupracuje v daném směru s dalšími orgány sociálně-právní ochrany, dalšími státními a nestátními subjekty, zejména školskými a zdravotnickými zařízeními,
 • provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte, zpracovává individuální plány ochrany dítěte a pořádá případové konference k řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, nebo se jich účastní,
 • připravuje k podpisu dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími a sleduje naplňování těchto dohod a je nápomocna pěstounům při jejich naplňování,
 • připravuje vyjádření krajské pobočce ÚP pro účely rozhodnutí o přiznání/nepřiznání odměny pěstouna, je-li pěstoun osobou pečující prarodič nebo praprarodič,
 • zaměřuje svou činnost na děti se zdravotním postižením,
 • navštěvuje děti, které byly svěřeny do péče jiného občana než rodiče,
 • činí potřebné návrhy a opatření včetně možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně,
 • činí opatření potřebná pro převzetí dítěte, jež se nachází v cizině bez doprovodu, v daném směru spolupracuje se zastupitelskými úřady ČR,
 • vykonává činnosti dané zákonem v rámci pohotovostní služby,
 • v indikovaných případech ukládá rodičům povinnost využít pomoci odborného poradenského zařízení, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, vydává v tomto směru rozhodnutí.
 • Popis dalších činností:
 • plní povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole a z „Kontrolního řádu města Třince“,
 • neprodleně sděluje nadřízenému pracovníkovi případy vznikající v rámci působnosti odboru, u kterých nastávají povinnosti uplatnit sankce vyplývající z uzavřených smluv a uplatňují tyto sankce,
 • je povinna se řídit při své činnosti aktuálním organizačním řádem, a dalšími příslušnými vnitřními předpisy organizace a předpisy v oblasti sociální práce,
 • zachovává mlčenlivost o všech osobních (důvěrných) údajích, se kterými zaměstnanec přišel do styku při výkonu pracovní činnosti;
 • podílí se na zastupování v agendách spolupracovníků v rámci svého oddělení, a to na pokyn nadřízeného pracovníka,
 • zabezpečuje ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávaných orgány města,
 • vede evidenci klientů v Systému včasné intervence (SVI) a GEOVAP a spisovou dokumentaci dle platných předpisů, podílí se na zpracování statistických údajů,
 • - povinně se průběžně vzdělává v oblastech pro odborné sociální poradenství dle požadavků daných právních předpisů a dále rozvíjí svou odbornost v oblasti sociální práce dle plánu vzdělávání,
 • je oprávněnou úřední osobou ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v případě písemného pověření vedoucí odboru,
 • dodržuje etické zásady sociálního pracovníka, dodržuje základní principy sociálně-právní ochrany s cílem hájení nejlepšího zájmu dítěte a dodržování základních lidských práv a svobod,
 • zúčastňuje se porad oddělení a plní další úkoly v rozsahu svého pracovního zařazení,
 • při výkonu své činnosti se rovněž řídí dalšími platnými právními předpisy a vnitřními předpisy úřadu,
 • odpovídá za svěřené technické a materiální vybavení.
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku