Odbor sociálních věcí

Příspěvkové organizace odboru

Město Třinec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací působících v sociální oblasti. V záležitostech příspěvkových organizací je možné obracet se na:

Ikona vedoucí odboru Mgr. Ellen Raszková, vedoucí odboru sociálních věcí
Kancelář: 348 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306335 E-mail: ellen.raszkova-a v kolečku-trinecko.cz
Mgr. Iveta Hučíková, vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 350 Telefon: 558306336 E-mail: iveta.hucikova-a v kolečku-trinecko.cz
Ing. Darina Rusnoková, finanční referentka
Kancelář: 347 Telefon: 558306362 E-mail: darina.rusnokova-a v kolečku-trinecko.cz


Sociální služby města Třince, p.o.

Příspěvková organizace "Sociální služby města Třince" (dále jen SSMT) byla zřízena ke dni 01.01.2006.SSMT poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. SSMT poskytuje následující sociální služby:

1. Domov Sosna

 • domov pro seniory - poskytuje pobytové služby seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nemohou situaci řešit pomocí rodiny, blízkých nebo terénních služeb.
 • domov se zvláštním režimem - poskytuje pobytové sociální služby osobám s poruchou paměťových, orientačních a pohybových schopností, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby.
 • domov pro osoby se zdravotním postižením - poskytuje pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením nebo s mentálním postižením a ztrátou hybnosti v důsledku prodělaného úrazu, jejichž situace vyžaduje pomoc a péči druhé osoby.
 • odlehčovací služby - poskytuje pobytové sociální služby na dobu nepřesahující 3 měsíce osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí.

2. Domov Nýdek

 • domov pro seniory - poskytuje pobytové sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit vlastními silami, s pomocí rodiny či terénních nebo ambulantních služeb.

3. Pečovatelská služba - poskytuje individuální pomoc a podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, jenž samy nezvládnou řešit tak, aby co nejdéle mohly žít ve svém domácím prostředí.

4. Denní Stacionář Jantar - poskytuje pomoc při udržování schopností a dovedností osobám se zdravotním postižením (především osobám s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a jinými typy demence), kteří se chtějí setkávat se svými vrstevníky a aktivně vyplnit čas, kdy se o ně nemohou postarat rodinní příslušníci.

Bližší informace o jednotlivých sociálních službách příspěvkové organizace SSMT lze získat zde.

Mgr. Pavel Pezda, ředitel SSMT, p.o.
Telefon: 558 993 711 E-mail: reditel@ssmt.cz
Ing. Jarmila Hofierková, ekonom CSPT, p.o.
Telefon: 558 993 705 E-mail: jarmila.hofierkova@ssmt.cz

Centrum sociální pomoci Třinec, p.o.

Centrum sociální pomoci Třinec (dále jen CSPT) je příspěvkovou organizací města Třince, jejíž základním posláním je poskytovat sociální služby, které mají napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. CSPT poskytuje následující sociální služby:

1. Denní stacionář PAPRSEK – pro děti od 1 – 18 let věku

 • s opožděným psychomotorickým vývojem,
 • děti zdravotně postižené,
 • děti se smyslovým postižením (neslyšící, se zrakovým postižením),
 • děti s poruchami autistického spektra,
 • děti s poruchami hybnosti,
 • děti s chronickým duševním onemocněním.

2. Denní stacionář RADOST – pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 50 let, kteří ve svém zdravotním omezení potřebují pravidelnou pomoc, včetně těch, kteří jsou na invalidním vozíku.

3. Osobní asistence - pro osoby se sníženou soběstačnosti z důvodu zdravotního postižení, ve věku 1 - 50 let.

4. Azylový dům pro matky – pro matky s dětmi, těhotné ženy a výjímečně otce a prarodiče, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

5. Dům na půl cesty - pro mladé dospělé od 18 do 26 let, kteří po dosažení zletilosti opouštějí výchovné ústavy, dětské domovy, školská zařízení.

CSPT dále poskytuje tyto návazné služby:

1. Léčebná rehabilitace - je poskytována ambulantní formou, osobám od narození do 50 let v Denním stacionáři PAPRSEK a v Denním stacionáři RADOST.

2. Mediace - odborné poradenství pro péči o děti - v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb. §40..

Bližší informace o jednotlivých sociálních službách příspěvkové organizace CSPT lze získat zde.

Mgr. Alena Kostková, ředitelka CSPT, p.o.
Telefon: 558 332 167 E-mail: reditelka@csptrinec.cz
Silvie Putniorzová, ekonom CSPT, p.o.
Telefon: 558 332 167 E-mail: s.putniorzova@csptrinec.cz

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku