Department of Social Affairs

Prevence kriminality

Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. Součástí prevence je i pomoc obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Preventivní aktivity se uskutečňují v rámci celostátním, regionálním i místním. Na místní úrovni jsou do prevence kriminality zapojeny orgány veřejné správy, policie, nevládní organizace a další instituce působící v obcích. Podstatou systému prevence kriminality na místní úrovni je optimální rozložení působnosti v oblastech sociální a situační prevence s ohledem na místní situaci, potřeby i možnosti.

(Zdroj: MPSV)


Kontakty

Prevencí kriminality se v Třinci zabývá odbor sociálních věcí MěÚ Třinec a Komise prevence kriminality, která zde funguje již od r. 2007.

Bc. Milena Haškovcová - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 349 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306330 E-mail: milena.haskovcova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice, Koordinátorka aktivizačních činností a prevence
Mgr. Iveta Hučíková - odbor sociálních věcí - Vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 350 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306336 E-mail: iveta.hucikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb, Koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb

AKTUALITY - Projekt Bezpečnostní řetízky pro seniory 2017


Po úspěšném projektu Bezpečnostní řetízky pro seniory, který proběhl v roce 2013, nabízí třinecká radnice všem seniorům starším 65 let a občanům zdravotně hendikepovaným žijícím na území města Třince možnost bezplatného namontování bezpečnostních řetízků ve svých domácnostech. Realizátorem projektu „Bezpečnostní řetízky pro seniory 2017“ je město Třinec, konkrétně odbor sociálních věcí ve spolupráci s Městskou policií Třinec a Policií ČR. Cílem projektu je zvýšit pocit bezpečí seniorů a zdravotně hendikepovaných občanů ve městě a znesnadnit páchání trestné činnosti na těchto osobách. Uvedeného bude dosaženo montáží bezpečnostních řetízků na vstupní dveře v bytech rizikové cílové skupiny občanů za přítomnosti strážníka městské policie nebo příslušníka Policie ČR provádějícího v rámci montáže osvětu o zásadách bezpečného chování, prodiskutování individuálních pocitů, případných obav a předání informačního letáku.

Termín realizace projektu je podzim 2017 s překlenutím do roku 2018. Předpokládáme, že bude namontováno cca 170 kusů řetízků.

Předtištěné formuláře žádostí jsou k dispozici:

 • u Bc. Haškovcové, MěÚ, 3. poschodí, dveře č. 349,
 • v Klubu seniorů, ul. Husova 404
 • nebo v městském informačním centru městské knihovny na ul. Lidické.
 • Žádost na monžáž řetízku ke stažení zde

V žádosti mimo jiné nezapomeňte uvést platné telefonní číslo, na kterém vás budeme informovat o termínu montáže bezpečnostního řetízku.

Vyplněnou žádost lze podat:

 • na podatelně MěÚ,
 • osobně u Bc. Haškovcové, MěÚ, 3. poschodí, dveře č. 349
 • nebo zaslat poštou na adresu MěÚ.

Projekt je v souladu s cíli stanovenými ve strategických materiálech města Třince – Strategický plán města Třince pro období 2014-2020, Plán prevence kriminality města Třince na léta 2016 – 2020 a Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 – 2021.Plán prevence kriminality


Plán prevence kriminality města Třince na léta 2016 - 2020

Plán prevence kriminality města Třince na léta 2016 – 2020 je dokument, který navazuje na Koncepci prevence kriminality města Třince na období 2009 – 2011 a na Plán prevence kriminality města Třince na období 2012 - 2015. Jeho cílem bylo znovu analyzovat situaci ve městě Třinci a reagovat na nově vzniklé, popř. nově identifikované potíže v oblasti prevence kriminality. Nejdůležitějším cílem je navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení v oblasti prevence kriminality. Na tomto plánu se svými odbornými názory podíleli především členové komise prevence kriminality. Priority a opatření tohoto dokumentu byly zveřejněny na úřední desce a nabídnuty k vyjádření a diskusi třineckým občanům i široké veřejnosti. Dokument vypracoval odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec a byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 8. zasedání konaném dne 8.12.2015.

Při tvorbě Plánu prevence kriminality se dále vycházelo z následujícího:

 • Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb města Třince na období let 2013 – 2017,
 • Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 - 2020,
 • Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 - 2017,
 • aktuální analýzy kriminality (rozbory trestné činnosti, skutky, pachatelé, oběti),
 • sociodemografických údajů (strategický plán města, evidence obyvatel apod.),
 • institucionální analýzy,
 • analýzy možných zdrojů financování preventivních aktivit (např. dotační tituly ústředních orgánů státní správy, dotační tituly Moravskoslezského kraje (MSK), dotační politika samosprávy),
 • doporučení expertů,
 • zkušeností města s realizací preventivních aktivit.

Věříme, že tento dokument přinese nové pohledy na řešení prevence kriminality na území města Třince, ale že také bude strategickým dokumentem nejen pro neziskový sektor, ale i pro občany města.


Plán prevence kriminality města Třince na léta 2016 - 2020.pdf


Plán prevence kriminality města Třince na léta 2012 - 2015

Plán prevence kriminality města Třince na léta 2012 – 2015 je dokument navazující na Koncepci prevence kriminality města Třince na období 2009 – 2011. Je tvořen na podkladě vládou schválené Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 - 2015. Jeho cílem je znovu analyzovat situaci ve městě Třinci a reagovat na nově vzniklé, popř. nově identifikované potíže v oblasti prevence kriminality. Nejdůležitějším cílem je navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení v oblasti prevence kriminality.

Plán prevence kriminality města Třince na léta 2012 - 2015.pdf

Plnění Plánu prevence kriminality města Třince na léta 2012 - 2015.pdf


Projekty prevence kriminality


Preventivní víkendové pobyty (r. 2015)

Projekt byl zaměřen na realizaci dvou intenzivních víkendových pobytů rodin s dětmi a mládeží s kriminálně rizikovým chováním. Jednalo se o děti v evidenci kurátorů pro děti a mládež na MěÚ Třinec, v jejichž rodinách selhaly běžné preventivní nebo kurativní aktivity zaměřené na řešení výchovných, sociálně negativních nebo kriminálně rizikových problémů, a vznikla potřeba s těmito rodinami pracovat intenzivněji. Během víkendových pobytů se mimo jiné rodinám věnovali odborní pracovníci - etoped, psycholog, kteří s rodinami a jejich členy pracovali dle individuálně určených potřeb rodiny. Program byl prokládán organizovanými prožitkovými aktivitami, které měly za úkol posílit spolupráci v rodině a zároveň odborným pracovníkům přinést podněty pro další práci s rodinou. Vybraných aktivit se zúčastnili také kurátoři pro mládež oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Třinec. Zapojení kurátorů do aktivit přineslo prohloubení spolupráce kurátorů s rodinou. Odborní poradci zpracovali o dítěti a jeho rodině zprávu s doporučením pro další práci kurátorů s rodinou za účelem cíleného řešení problémů.

Projekt byl realizován za finanční podpory ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality 2015. Dotaci jsme obdrželi ve výši 96 000 Kč, spoluúčast města 16 660 Kč.


Bezpečnostní řetízky na dveře (r. 2013)

Pro zvýšení bezpečnosti seniorů a zdravotně postižených občanů v Třinci realizovalo město Třinec spolu s Městskou policií Třinec projekt instalace bezpečnostních řetízků na vstupní dveře jednotlivých bytů. Tento projekt byl realizován v rámci prevence kriminality obce a byla na něj z Ministerstva vnitra ČR schválena státní účelová dotace z Programu prevence kriminality na rok 2013. Na základě definovaných kritérií byli vybráni senioři a zdravotně postižení občané, kterým bylo za přítomnosti strážníka městské policie nainstalováno kvalitní bezpečnostní zařízení tzv. bezpečnostní řetízek. Montáží bezpečnostních řetízků na vstupní dveře bytů a domů byla technicky zvýšena bezpečnost občanů při kontaktu s cizími osobami a jejich vnitřní pocit bezpečí. Bezpečnostní řetízek slouží jako ochrana před nechtěnou návštěvou, zejména podomními prodejci a jinými osobami, které by mohly páchat trestnou činnost. Přítomný strážník osobně vysvětlil, jak se chovat v případě, že by do bytu chtěla vniknout cizí osoba, upozornil na kriminogenní faktory a předal leták s užitečnými radami a informacemi. Na tento problém byly také zaměřeny přednášky a besedy pořádané Městskou policií Třinec a Policií ČR, jejichž cílem bylo oslovit co největší skupinu obyvatel z řad seniorů a zdravotně postižených.


Projekt Skatepark (r. 2013)

Díky dotaci z ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality byl třinecký skatepark v areálu STaRS obohacen o nový prvek „Mystic Class“. Nový prvek byl umístěn v roce 2013. Ve skateparku přibyla také informační tabule s bezpečnostními pravidly. Celkový rozpočet projektu byl 138 680 korun, z čehož 80% tvořila dotace. Tento projekt je provázán s projekty komunitních center, na jejichž provoz získalo město finance v předchozích letech.Navštěvováním skateparku se dětem z lokalit na pokraji sociálního vyloučení opět rozšíří oblast smysluplných volnočasových aktivit, jejichž nabídkou se na ně snaží pracovníci komunitních center působit. V areálu skateparku také na všechny návštěvníky působí svou pravidelnou činností „streetworkeři“. Třinecký skatepark se nachází v městském sportovním areálu na ulici Tyršově a je umístěn mezi fotbalové hřiště a lesopark. Byl vybudován v roce 2005 s celkovými náklady 2 625 896 Kč. V roce 2011 byla vlastními silami členů skateboardového klubu vybudována U-rampa. V současné době je ve skateparku umístěno devět překážek.

Projekt Komunitní centrum Borek (r. 2012)
Dne 30.07.2012 bylo v Třinci slavnostně otevřeno komunitní centrum „Borek,“ které nabízí zázemí lidem žijícím v nepříznivé sociální situaci. Komunitní centrum vzniklo v městské části Staré město – Borek, která je označována jako lokalita na hraně sociálního vyloučení. Na Borku žije 659 obyvatel, značnou část tvoří děti a mládež do 18 let (134 osob). Je zde zvýšená míra nezaměstnanosti, nižší úroveň vzdělání a nízká úroveň bydlení. Proto se město Třinec rozhodlo, na základě podnětu komise prevence kriminality rady města, zkvalitnit život obyvatel v této lokalitě.
Komunitní centrum nabízí všem návštěvníkům širokou škálu aktivit. Děti zde mají k dispozici vybavenou hernu, dále jsou pro ně připravovány zájmové kroužky, doučování, výlety po okolí aj. Je zde zřízeno mateřské centrum, které je určeno rodičům a jejich dětem do 6ti let věku. Pro dospělé pořádá komunitní centrum besedy, odborné přednášky a kurzy vaření. Veškeré nabízené aktivity jsou bezplatné.
Komunitní centrum vzniklo za finanční podpory ministerstva vnitra, které městu Třinec poskytlo dotaci ve výši 270 000 Kč. Město Třinec se na nákladech podílelo částkou 60 000 Kč. Partnerem projektu se stala také společnost CPI Byty, a.s., která městu pronajala pro komunitní centrum za symbolickou cenu prostory, na jejichž rekonstrukci vynaložila nemalé finanční prostředky.
V současné době se na základě smlouvy o partnerství stará o provoz Komunitního centra Borek občanské sdružení Bunkr za finanční podpory z rozpočtu města Třince.

Fotografie z Komunitního centra Borek.pdf

Zvýšení nabídky volnočasových aktivit jako prostředek prevence kriminality - inline (r. 2012)

Nové skříňky na odložení bot a dalších věcí mají nově k dispozici všichni in--line bruslaři, kteří využívají ovál kolem atletického stadionu. Zároveň je zřízena půjčovna vybavení pro in-line bruslení, která slouží organizacím pracujícím s dětmi a mládeží. Na tento projekt s názvem „Zvýšení nabídky volnočasových aktivit jako prostředek prevence kriminality mladistvých osob – in-line bruslení“ město získalo dotaci ve výši 116 tisíc korun od Ministerstva vnitra ČR z Programu prevence kriminality. Projekt reaguje na potřeby uživatelů in-line dráhy v areálu stadionu, která byla otevřena v roce 2011 a při pěkném počasí ji využívá 100–200 bruslařů denně. Tyto skříňky jsou instalovány ve stejné budově přímo na in-line okruhu, kde jsou návštěvníkům k dispozici i toalety. Bruslaři mohou využít 24 bezpečnostních skříněk a nové vybavení určené k půjčování, konkrétně 30 párů in-line bruslí, 25 souprav chráničů a 25 bezpečnostních přileb. Hlavní cílovou skupinou je však bezesporu mládež a děti, jež se ocitly na pokraji sociálního vyloučení a jejichž rodiče si nemohou dovolit drahé kroužky či sporty. Navázáním spolupráce s domem dětí a mládeže a s koordinátory nedávno vzniklých komunitních center tak chce město umožnit cílové skupině dětí navštěvovat in-line okruh a areál lesoparku za účelem provozování in-line bruslení. Více informací o projektu podá odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Třinec.

Komunitní centrum "Most přátelství" (r. 2011)

Komunitní centrum „Most přátelství“ vzniklo v roce 2011 v místní části Folvark. Město Třinec na základě spolupráce s nestátní neziskovou organizací Klub Pathfinder, o.s., (dále jen „občanské sdružení“) využilo možnosti a podalo žádost o dotaci v rámci programu vyhlašovaného Ministerstvem vnitra ČR, Městský program prevence kriminality. „V dubnu roku 2011 jsme obdrželi dotaci a v květnu 2011 byla schválena smlouva o partnerství s občanským sdružením,“ vysvětlila vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Třinec Vladimíra Kacířová. Po vytipování vhodné lokality, která byla doporučena také Komisí prevence kriminality, byl ušit na míru dětem, mládeži i dospělým z místní části Folvark projekt s názvem Komunitní centrum „Most přátelství“. Posláním komunitního centra je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži z rodin, které žijí v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Cílovou skupinou jsou všechny věkové kategorie obyvatel žijících v této místní části Třince. Centrum v klubovně občanského sdružení realizuje zábavné kroužky, besedy, sportovní aktivity, kulturní akce, to vše s mottem ,,Kdo si hraje, nezlobí“. Z nabízených aktivit se jedná například o dívčí klub určený dívkám ve věku 12-18 let, klub tvořivé ruce, který je určen hlavně dětem školou povinným, hudební kroužek zaměřený na všechny věkové kategorie, sportovní kroužek a dramatický kroužek, zaměřené hlavně na mládež. Všichni zájemci, kteří mají zájem účastnit se aktivit v komunitním centru Most přátelství, mohou získat informace u odboru školství, kultury a tělovýchovy. Celkové výdaje projektu činí 375.500 Kč, z toho byl vlastní podíl města 38.500 Kč a dotace činila 337.000 Kč.

Materiálová základná - Zázemí (r. 2011)

Město Třinec obdrželo v roce 2011 v rámci Městského programu prevence kriminality vyhlašovaného Ministerstvem vnitra ČR dotaci ve výši 394 000 Kč na projekt ,,Materiálová základna - Zázemí“. Jedním z cílů projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro mládež a umožnění dostupnosti volnočasových aktivit pro děti znevýhodněné sociálním prostředím. Pro zatraktivnění těchto aktivit bylo nutné vytvořit podmínky dle aktuálních potřeb a trendů v oblasti trávení volného času. V rámci tohoto projektu rada města schválila uzavření kupní smlouvy na nákup zboží pro výše uvedené aktivity (materiálová základna). V rámci materiálové základny byly zakoupeny např.: skákací boty, sněžnice, spací pytle, plovací vesty, neopreny, kanoe, koloběžky, horolezecké sety…Dle projektu stanovilo město Třinec, jako příjemce dotace a vlastník pořízeného materiálu, provozovatelem a správcem této materiálové základny Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace. Otázky spojené s provozem materiálové základny musí dle projektu řešit organizace pracující s dětmi a mládeží, společně s vlastníkem pořízeného materiálu.Na základě smlouvy o partnerství je ustavena Rada materiálové základny, ve které jsou zastoupeni město Třinec, DDM, a Asociace TOM ČR, TOM 1303 Maracaibo. Smlouva o partnerství řeší fungování materiálové základny, její pojištění, údržbu, uskladnění a budoucí rozšiřování. Organizace TOM (turistický oddíl mládeže), která je jedním z partnerů Rady materiálové základny a využívá část sportovního vybavení materiálové základny, zajišťuje i jeho výpůjčky. Rada materiálové základny tímto vyzývá třinecké organizace, pracující s dětmi a mládeží, k zaregistrování se u správce materiálové základny, tj. DDM, za účelem výpůjček sportovního materiálu pro zajištění svých volnočasových aktivit.


Prevence únosu dítěte či útoku na něj – informační leták

Základní informace o prevenci únosu dítěte či jak postupovat v útoku na něj předkládá leták (viz příloha). Materiál je volně šiřitelný, doporučujeme jeho použití všem zainteresovaným stranám pracujícími s dětmi. Leták jsme obdrželi prostřednictvím lektora společnosti Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s. Níže představuje společnost v krátkosti svou činnost, bližší informace naleznete na jejich internetových stránkách.Jsme lektoři z praxe, kteří mají s problematikou agrese, náhlých ozbrojených útoků, únosů, krizové komunikace, jakož i intervencí po takto mimořádných událostech dlouholetou praxi. V problematice zvládání emočně náročných a rizikových situací jsme vyškolili více jak 4000 pedagogů v Moravskoslezském či Zlínském kraji. Provádíme školení ve školách, nemocnicích, úřadech, obecních policiích a mnoha dalších organizacích. Aktuálně probíhá i s modelovými situacemi školení pracovníků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.Jsme v daném tématu spoluautoři informačních letáků/brožur KÚ Msk (2013, 2015):http://www.msk.cz/cz/skolstvi/strategicke-dokumenty--legislativa-a-dalsi-informace-ve-vecech-prevence-42434/ I v návaznosti na tato témata jsme schopni ve Vaší organizaci zrealizovat další zajímavé přednášky a programy. Pro školy lze využít dotační programy MŠMT k prevenci (akreditované i neakreditované programy):http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-program-bezpecne-klima-v-ceskych-skolach-1

Informační leták prevence únosu dítěte či útoku na něj.pdf

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku