Odbor sociálních věcí

Protidrogová prevence

Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni. Jejím účelem je zabezpečit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti, která je s drogami spojená.

(Zdroj: Národní protidrogová strategie)


Kontakty


Protidrogovou prevencí na místní úrovni se v Třinci zabývá odbor sociálních věcí MěÚ Třinec a Komise prevence kriminality:

Bc. Milena Haškovcová - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 349 Telefon: 558306330 E-mail: milena.haskovcova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice, Koordinátorka aktivizačních činností a prevence
Mgr. Iveta Hučíková - odbor sociálních věcí - Vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 350 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306336 E-mail: iveta.hucikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb, Koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb


Strategie protidrogové prevence

Pro nikoho asi není tajemstvím, že naše společnost je dlouhodobě velmi tolerantní k neúměrnému požívání alkoholických nápojů, a to nejen u dospělé populace. V posledních letech se navíc rozšiřuje nabídka a spotřeba nelegálních drog a zase jsou nejvíce ohroženi mladí lidé, dokonce i děti. Rozšířenými nešvary jsou také kouření, stravovací zlozvyky, nedostatek pohybu, návštěva heren atd. Důsledky takového jednání a takových postojů jsou pro člověka neblahé – od nízké kvality života přes hrozbu degenerace až po předčasnou smrt. Nejlépe by o tom mohli hovořit příbuzní těch, kdo propadli té či oné závislosti. Politická reprezentace města je si vědoma svých povinností v oblasti protidrogové prevence. V Třinci dlouhodobě realizuje protidrogovou politiku odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem školství, kultury a tělovýchovy, komisí prevence kriminality, Policií ČR, městskou policií, místními neziskovými organizacemi apod. Dosud však nebyl zpracován strategický dokument, který by protidrogovou politiku na místní úrovni koncepčně ukotvil. Proto byla odborem sociálních věcí ve spolupráci s komisí prevence kriminality zpracována Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 – 2020.

Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 - 2020.pdf

Plnění Strategie protidrohové politiky města Třince na období 2014-2020 k 31.12.2015.pdf


Aktuality


Přednášky protidrogové prevence

V říjnu letošního roku proběhl již čtvrtý ročník přednášek protidrogového vzdělávání. Přednášky realizuje Městský úřad Třinec, odbor sociálních věcí ve spolupráci se spolkem „Řekni NE drogám – řekni ANO životu“. Přednášky jsou určeny žákům a studentům všech 8. tříd základních škol v Třinci a pro 1. ročník šestiletého gymnázia. V tento jeden den bylo čtyřmi lektory proškoleno zhruba 300 dětí. Přednášky představují setkání žáků a studentů v relativně malém třídním kolektivu s přednášejícím. Hlavní část představuje samotná přednáška, která nepoučuje ani nenavádí, ale objektivně informuje o nebezpečí drog. Přednáška je doplněna o promítnutí krátkých spotů o možných následcích užívání drog. Na základě přednášky a získaných informací je pak na každém z žáků a studentů, jak se v životě, co se týče drog, k danému tématu postaví. Již během přednášek je vždy zřejmé, že téma to je zajímavé a vyhodnocené dotazníky potvrzují, že se jedná o přednášku „podařenou“ a o informace žákům a studentům poučné. Přednášky jsou plně hrazeny z vlastních zdrojů města a tudíž pro školy bezplatné. Podpora této aktivity se opírá o Prioritu č. 1 zpracované Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 – 2020, která se vztahuje ke vzdělávacím, přednáškovým a informačním aktivitám.


Třinec se připojil k projektu Policie ČR s názvem Správným směrem

Vernisáží poutavých plakátů s protidrogovou tematikou byl v Knihovně Třinec zahájen protidrogový preventivní projekt s názvem „Správným směrem“, který vyhlásila Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Projekt byl realizován již v pěti krajích republiky a Třinec je prvním hostitelem výstavy v Moravskoslezském kraji.

Současně s vernisáží, které se zúčastnili zástupci Národní protidrogové centrály v Praze, Policie ČR, Městské policie Třinec a Městského úřadu Třinec, byla rovněž zveřejněna výzva k účasti ve stejnojmenné výtvarné soutěži o nejlepší protidrogový plakát, jejímž mottem je právě heslo „Správným směrem“.

Soutěž je určena pro žáky druhého stupně všech třineckých základních škol vč. základních škol přilehlých obcí (ORP) a pro studenty středních škol, kteří mají možnost touto uměleckou cestou vyjádřit svůj životní postoj k problematice nelegálních drog. Jako motivace pro zpracování daného tématu jim může posloužit právě otevřená expozice plakátů v třinecké knihovně, které vytvořili studenti v rámci již realizovaných regionálních kol tohoto preventivního projektu. Od listopadu bude výstava přemístěna do prostor kina Kosmos.

Hlavním smyslem projektu „Správným směrem“ je zapojení všech složek zabývajících se protidrogovou prevencí v regionu a vytvoření co nejúčinnějších opatření vycházejících z konkrétních problémů s návykovými látkami. Součástí projektu je vyhlášení soutěže o nejlepší protidrogový plakát (Výzva do soutěže). Hlavní kritéria hodnocení jsou fantazie, originalita tématu a náročnost zpracování zvoleného tématu v grafické technice. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a vyhodnocení celé akce proběhne s doprovodným programem v kině Kosmos v polovině února 2018.

V boji proti drogám se vydal Třinec „správným směrem“ už před několika lety. Po schválení Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 – 2020 jsou od roku 2014 pro žáky osmých tříd třineckých základních škol vč. gymnázia každoročně na podzim pořádány přednášky protidrogové prevence. V červnu od roku 2015 se pro stejnou cílovou skupinu (čítající více než 300 žáků a studentů) konají v kině Kosmos kampaně proti drogám. Prevenci závislostí se ve své činnosti věnuje také Městská policie Třinec a Policie ČR. Nedílnou součástí prevence je projekt městské policie, který spočívá v anonymní a bezplatné distribuci testovacích sad na přítomnost drog. V letošním roce vznikla v Třinci na ul. Máchova nová poradna pro řešení závislosti (Slezská diakonie, poradna Elpis).
Stop drogám – výstava prací v městské knihovně

Město Třinec, odbor sociálních věcí zve na komorní výstavu literárních a výtvarných prací žáků třineckých základních škol a gymnázia, které vznikly u příležitosti konání červnové Kampaně proti drogám vyhlášením soutěže „Stop drogám“. Expozice je k vidění od srpna do září v městské knihovně na ul. Lidická 541. Cílem výstavy je podpora správného postoje obyvatel bez rozdílu věku k drogám a závislostem všeobecně.


Kampaň proti drogám 2017

Nebezpečí drog a drogové závislosti bylo hlavním tématem v třineckém kině Kosmos v pátek 23. června, kde uspořádalo město Třinec společně s Policií ČR preventivní Kampaň proti drogám. Akce se konala už potřetí u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a její program oslovil žáky osmých tříd základních škol a prvního ročníku gymnázia. Byly promítnuty filmy „Bereš? Zemřeš!!“ a film „Drogová závislost aneb droga až na prvním místě“. Následovala beseda, na které se zúčastnění aktivně podíleli svými dotazy. Po ukončení oficiální části pro žáky a studenty v předsálí kina proběhlo přátelské setkání školních metodiků prevence s odborníky na prevenci z řad Policie ČR, s kurátorem pro děti a mládež a s dalšími pozvanými odborníky. Samotné akci v kině předcházela literární a výtvarná soutěž s protidrogovou tématikou vyhlášená odborem sociálních věcí, jejíž vítězkou se stala Kateřina Walachová z 1.C Gymnázia Třinec. Na druhém a třetím místě se se svými výtvarnými díly umístily její spolužačky z 1.C Anna Miškejová a Michaela Kufová.

Bezplatné testy na drogy – distribuce na služebně městské policie

V souvislosti s problematikou užívání drog nezletilými připomeňme, že Městská policie Třinec realizuje nový preventivní projekt, který vzešel z podnětu Komise prevence kriminality a oddělení sociálně právní ochrany dětí a spočívá v anonymní a bezplatné distribuci testovacích sad na přítomnost drog.

Testy jsou jednorázové a slouží k orientační zkoušce na detekci nejčastěji užívaných drog, mezi které patří marihuana, pervitin, hašiš či efedrin. Samotné testování přítomnosti omamných a psychotropních látek je zjišťováno z drogových metabolitů v moči a může být provedeno velmi jednoduše. Vyhodnocení testovaného vzorku trvá pouze několik málo minut.

A jaké praktické využití má tento projekt? Zájemci, resp. rodiče, si mohou při podezření, že jejich potomek užívá návykovou látku, kdykoliv zdarma vyzvednout testovací sadu, a to na služebně třinecké městské policie v budově Integrovaného výjezdového centra na Frýdecké ulici. Samotné testování je již věcí rodiče a zjištěné výsledky slouží pouze pro jejich potřebu. Použité testy se nevracejí zpět, ale ekologicky likvidují vhozením do směsného odpadu.

Zpřístupněním bezplatných testů na drogy na služebně MěP dává město Třinec možnost rodičům bezplatně, anonymně a kdykoliv otestovat své dítě na přítomnost návykových látek v těle dítěte. Tento projekt je dalším krokem v rámci protidrogové prevence, kterou dlouhodobě realizuje město Třinec společně s ostatními partnery,“ dodal místostarosta města Radim Kozlovský.


Další informace k protidrogové prevenci

Bereš? Zemřeš!

Nebezpečí drog a drogové závislosti bylo hlavním tématem v třineckém kině Kosmos ve čtvrtek 23. června. Město Třinec zde společně s Krajským ředitelstvím Policie Moravskoslezského kraje uspořádalo u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi jednu z akcí v rámci protidrogové kampaně „Bereš? Zemřeš!!“.

Tři stovky přítomných studentů informoval o úskalích a rizicích drog přednosta Ústavu soudního lékařství FNO MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., který připomněl také nutnost odborné lékařské pomoci v situacích, jež mohou nastat po požití drog. Vzhledem k cílové skupině byly zmíněny některé život ohrožující situace, ke kterým došlo po požití tzv. tanečních drog. Trestněprávní rovinu problematiky nealkoholové toxikomanie pak předestřel žákům por. Mgr. Jan Syslo, komisař služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Frýdek-Místek.

Součástí akce bylo také vyhodnocení preventivně-vzdělávací výtvarné soutěže s názvem „Drogová problematika v představách studentů“. Čtyři studenti, autoři nejzajímavějších výtvarných prací, převzali ocenění z rukou starostky města Třince, RNDr. Věry Palkovské a ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáše Kužela.

„Jsem velmi ráda, že krajské ředitelství šlo do této akce společně s námi a věřím, že se nám podařilo společně přesvědčit přítomné studenty, že nic nestojí za to, aby drogu vůbec vyzkoušeli, protože takové experimenty končí vždy hodně špatně,“ dodala starostka Věra Palkovská.

„Cílem celého spektra naší preventivní činnosti je informovat, jak mohou drogy ohrozit i změnit život. Závěr a vlastní rozhodnutí je však na každém jednotlivci,“ dodal plk. Tomáš Kužel. „V uplynulých letech jsme vedli vyšetřování okolností trestných činů, kdy se obětí v důsledku intoxikace drogou stali právě mladí lidé. „Připomenout lze skutek, kdy byla droga poskytnuta studentce za úklid. Jindy byl pervitin darován k narozeninám a poslední život ohrožující situace dívky po požití tzv. taneční drogy byla v těchto dnech řešena v řízení u soudu,“ vyjmenovala případy z praxe krajská policejní mluvčí mjr. Mgr. Gabriela Holčáková.

Preventivní projekt pro děti, mladistvé a jejich pedagogy s názvem „Bereš? Zemřeš!!“ odstartoval v prosinci roku 2015. V uplynulém pololetí realizovali moravskoslezští policisté na šest desítek besed a přednášek v rámci tohoto projektu, kterých se zúčastnilo na 2 500 žáků a studentů základních i středních škol. Projekt je často pozitivně hodnocen pedagogy i žáky. Obrazový spot „Bereš? Zemřeš!!“ už zhlédlo více než 65 000 lidí. Dospívající si často neuvědomují, že nejen výroba a prodej drog jsou trestné, ale také jednorázové poskytnutí či zprostředkování omamné či psychotropní látky v minimálním množství je trestným činem!

Kampaň „Bereš? Zemřeš!“ není na Třinecku ojedinělou akcí v oblasti protidrogové prevence, protože realizace akcí a programů pro děti a mládež zaměřených na problematiku závislostí na návykových látkách je jednou z priorit Strategie protidrogové politiky města Třince na léta 2014 – 2020. Statistické údaje k tématu drog:„Odhalování kriminality související s nedovolenou výrobou, distribucí či přechováváním omamných a psychotropních látek je prioritou moravskoslezské policie. V prvních měsících roku 2016 zahájili moravskoslezští kriminalisté trestní stíhání pro předmětnou trestnou činnost celkem 193 osob. Za stejné období zajistili policisté v letošním roce 18 varen a 16 pěstíren,“ uvedla Gabriela Holčáková.


Žáci besedovali o rizicích užívání drog


U příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi uspořádal odbor sociálních věcí města Třince preventivní akci pro žáky osmých tříd základních škol z Třince. Kampaň proti drogám, jak se akce nazývala, proběhla ve středu 24. června 2015 v kině Kosmos. Žáci zde shlédli krátký film „Drogová závislost aneb droga až na prvním místě“ a poté besedovali s odborníky o drogové problematice. Besedovat s žáky přišli zástupce obecně prospěšné společnosti Renarkon, která se věnuje drogově závislým lidem, Bc. Filip Hrkal, a také komisař Služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Frýdek-Místek Policie ČR, por. Mgr. Jan Syslo. Tato kampaň nebyla na Třinecku ojedinělou akcí v oblasti protidrogové prevence, ale volně navazovala na sérii přednášek „Řekni NE drogám, řekni ANO životu“, kterých se žáci osmých tříd základních škol z Třince a prvního ročníku šestiletého Gymnázia Třinec zúčastnili již na začátku tohoto školního roku. Součástí kampaně bylo také vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže „STOP drogám“ pro žáky druhého stupně třineckých základních škol. Do soutěže bylo přihlášeno 11 výtvarných a literárních děl, ze kterých veřejnost prostřednictvím internetového hlasování vybírala ta nejlepší. Na třetím místě se umístila žákyně 6. třídy Anna Mencnerová, druhé místo obsadila žákyně 7. třídy Katarzyna Vavroš. Obě žákyně soutěžily s výtvarnými pracemi. První místo patřilo žákyni 8. třídy Evě Mencnerové s literární povídkou. Všechny oceněné jsou žákyněmi Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím.

Eva Mencnerová, 1. místo - soutěž STOP drogám.jpg

Katarzyna Vavroš, 2. místo - soutěž STOP drogám.jpg

Anna Mencnerová, 3. místo - soutěž STOP drogám.jpg


Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku