Odbor sociálních věcí

Protidrogová prevence

Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni. Jejím účelem je zabezpečit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti, která je s drogami spojená.

(Zdroj: Národní protidrogová strategie)


Kontakty


Protidrogovou prevencí na místní úrovni se v Třinci zabývá odbor sociálních věcí MěÚ Třinec a Komise prevence kriminality:

Bc. Milena Haškovcová - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 349 Telefon: 558306330 E-mail: milena.haskovcova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice, Koordinátorka aktivizačních činností a prevence
Mgr. Iveta Hučíková - odbor sociálních věcí - Vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 350 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306336 E-mail: iveta.hucikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb, Koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb


Strategie protidrogové prevence

Pro nikoho asi není tajemstvím, že naše společnost je dlouhodobě velmi tolerantní k neúměrnému požívání alkoholických nápojů, a to nejen u dospělé populace. V posledních letech se navíc rozšiřuje nabídka a spotřeba nelegálních drog a zase jsou nejvíce ohroženi mladí lidé, dokonce i děti. Rozšířenými nešvary jsou také kouření, stravovací zlozvyky, nedostatek pohybu, návštěva heren atd. Důsledky takového jednání a takových postojů jsou pro člověka neblahé – od nízké kvality života přes hrozbu degenerace až po předčasnou smrt. Nejlépe by o tom mohli hovořit příbuzní těch, kdo propadli té či oné závislosti. Politická reprezentace města je si vědoma svých povinností v oblasti protidrogové prevence. V Třinci dlouhodobě realizuje protidrogovou politiku odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem školství, kultury a tělovýchovy, komisí prevence kriminality, Policií ČR, městskou policií, místními neziskovými organizacemi apod. Dosud však nebyl zpracován strategický dokument, který by protidrogovou politiku na místní úrovni koncepčně ukotvil. Proto byla odborem sociálních věcí ve spolupráci s komisí prevence kriminality zpracována Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 – 2020.

Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 - 2020.pdf

Plnění Strategie protidrohové politiky města Třince na období 2014-2020 k 31.12.2015.pdf


Další informace k protidrogové prevenci

Bereš? Zemřeš!

Nebezpečí drog a drogové závislosti bylo hlavním tématem v třineckém kině Kosmos ve čtvrtek 23. června. Město Třinec zde společně s Krajským ředitelstvím Policie Moravskoslezského kraje uspořádalo u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi jednu z akcí v rámci protidrogové kampaně „Bereš? Zemřeš!!“.

Tři stovky přítomných studentů informoval o úskalích a rizicích drog přednosta Ústavu soudního lékařství FNO MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., který připomněl také nutnost odborné lékařské pomoci v situacích, jež mohou nastat po požití drog. Vzhledem k cílové skupině byly zmíněny některé život ohrožující situace, ke kterým došlo po požití tzv. tanečních drog. Trestněprávní rovinu problematiky nealkoholové toxikomanie pak předestřel žákům por. Mgr. Jan Syslo, komisař služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Frýdek-Místek.

Součástí akce bylo také vyhodnocení preventivně-vzdělávací výtvarné soutěže s názvem „Drogová problematika v představách studentů“. Čtyři studenti, autoři nejzajímavějších výtvarných prací, převzali ocenění z rukou starostky města Třince, RNDr. Věry Palkovské a ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáše Kužela.

„Jsem velmi ráda, že krajské ředitelství šlo do této akce společně s námi a věřím, že se nám podařilo společně přesvědčit přítomné studenty, že nic nestojí za to, aby drogu vůbec vyzkoušeli, protože takové experimenty končí vždy hodně špatně,“ dodala starostka Věra Palkovská.

„Cílem celého spektra naší preventivní činnosti je informovat, jak mohou drogy ohrozit i změnit život. Závěr a vlastní rozhodnutí je však na každém jednotlivci,“ dodal plk. Tomáš Kužel. „V uplynulých letech jsme vedli vyšetřování okolností trestných činů, kdy se obětí v důsledku intoxikace drogou stali právě mladí lidé. „Připomenout lze skutek, kdy byla droga poskytnuta studentce za úklid. Jindy byl pervitin darován k narozeninám a poslední život ohrožující situace dívky po požití tzv. taneční drogy byla v těchto dnech řešena v řízení u soudu,“ vyjmenovala případy z praxe krajská policejní mluvčí mjr. Mgr. Gabriela Holčáková.

Preventivní projekt pro děti, mladistvé a jejich pedagogy s názvem „Bereš? Zemřeš!!“ odstartoval v prosinci roku 2015. V uplynulém pololetí realizovali moravskoslezští policisté na šest desítek besed a přednášek v rámci tohoto projektu, kterých se zúčastnilo na 2 500 žáků a studentů základních i středních škol. Projekt je často pozitivně hodnocen pedagogy i žáky. Obrazový spot „Bereš? Zemřeš!!“ už zhlédlo více než 65 000 lidí. Dospívající si často neuvědomují, že nejen výroba a prodej drog jsou trestné, ale také jednorázové poskytnutí či zprostředkování omamné či psychotropní látky v minimálním množství je trestným činem!

Kampaň „Bereš? Zemřeš!“ není na Třinecku ojedinělou akcí v oblasti protidrogové prevence, protože realizace akcí a programů pro děti a mládež zaměřených na problematiku závislostí na návykových látkách je jednou z priorit Strategie protidrogové politiky města Třince na léta 2014 – 2020. Statistické údaje k tématu drog:„Odhalování kriminality související s nedovolenou výrobou, distribucí či přechováváním omamných a psychotropních látek je prioritou moravskoslezské policie. V prvních měsících roku 2016 zahájili moravskoslezští kriminalisté trestní stíhání pro předmětnou trestnou činnost celkem 193 osob. Za stejné období zajistili policisté v letošním roce 18 varen a 16 pěstíren,“ uvedla Gabriela Holčáková.


Žáci besedovali o rizicích užívání drog


U příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi uspořádal odbor sociálních věcí města Třince preventivní akci pro žáky osmých tříd základních škol z Třince. Kampaň proti drogám, jak se akce nazývala, proběhla ve středu 24. června 2015 v kině Kosmos. Žáci zde shlédli krátký film „Drogová závislost aneb droga až na prvním místě“ a poté besedovali s odborníky o drogové problematice. Besedovat s žáky přišli zástupce obecně prospěšné společnosti Renarkon, která se věnuje drogově závislým lidem, Bc. Filip Hrkal, a také komisař Služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Frýdek-Místek Policie ČR, por. Mgr. Jan Syslo. Tato kampaň nebyla na Třinecku ojedinělou akcí v oblasti protidrogové prevence, ale volně navazovala na sérii přednášek „Řekni NE drogám, řekni ANO životu“, kterých se žáci osmých tříd základních škol z Třince a prvního ročníku šestiletého Gymnázia Třinec zúčastnili již na začátku tohoto školního roku. Součástí kampaně bylo také vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže „STOP drogám“ pro žáky druhého stupně třineckých základních škol. Do soutěže bylo přihlášeno 11 výtvarných a literárních děl, ze kterých veřejnost prostřednictvím internetového hlasování vybírala ta nejlepší. Na třetím místě se umístila žákyně 6. třídy Anna Mencnerová, druhé místo obsadila žákyně 7. třídy Katarzyna Vavroš. Obě žákyně soutěžily s výtvarnými pracemi. První místo patřilo žákyni 8. třídy Evě Mencnerové s literární povídkou. Všechny oceněné jsou žákyněmi Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím.

Eva Mencnerová, 1. místo - soutěž STOP drogám.jpg

Katarzyna Vavroš, 2. místo - soutěž STOP drogám.jpg

Anna Mencnerová, 3. místo - soutěž STOP drogám.jpg


Přednášky drogové prevence

V září 2014 proběhlo ve všech 8. třídách základních škol v Třinci (včetně 1. ročníku šestiletého gymnázia) 12 přednášek zaměřených na drogovou prevenci. Přednáškami prošlo více než 350 žáků. Z přednášky si žáci odnesli nejen mnoho nových znalostí a poznatků, ale také brožuru „Pravda o drogách“. Školní metodici prevence pro podporu své činnosti obdrželi soubor 13 brožur k jednotlivým návykovým látkám. Proškolení žáci i přítomní školní metodici prevence byli přednáškami přímo nadšeni. Závěrem přednášky žáci vypisovali dotazník, který pozitivní odezvu potvrdil. Realizátorem akce byl Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec spolu s o. s. Řekni NE drogám, řekni ANO životu. Uvedené občanské sdružení působí v České republice od roku 2002. Jejich hlavní činností je primární drogová prevence, a to zejména u dětí a mládeže. To zahrnuje přednáškovou činnost na základních a středních školách, poskytování tištěných vzdělávacích materiálů s názvem „Pravda o drogách“ a informační vzdělávací kampaně pro širokou veřejnost o zdravotních a sociálních rizicích drog. Přednášky byly plně hrazeny z vlastních zdrojů města a tudíž pro školy bezplatné. Podpora této aktivity se opírá o Prioritu č. 1 zpracované Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 – 2020, která se vztahuje ke vzdělávacím, přednáškovým a informačním aktivitám.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku