Odbor sociálních věcí

Rodinná politika

Rodinná politika představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jelikož se jedná o politiku průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura. Důležitým aktérem rodinné politiky je obec, která má k rodinám, na rozdíl od krajů a státu, blízko. Obce znají potřeby rodin, mají přehled o místních podmínkách a mají možnosti vytvářet opatření, která vedou k rozvoji místního prostředí přátelského rodinám.

Rodinou politikou se v Třinci zabývá odbor sociálních věcí MěÚ Třinec a pracovní skupina střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb "Rodina všech generací". Členy pracovní skupiny jsou zástupci města Třince, Městského úřadu a organizací, které se věnují rodinám.


Kontakty

Mgr. Zuzana Bocková - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 351 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306356 E-mail: zuzana.bockova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice, Koordinátorka prorodinných služeb a programů
Mgr. Iveta Hučíková - odbor sociálních věcí - Vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 350 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306336 E-mail: iveta.hucikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb, Koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb


Aktuality

Webový portál zaměřený na finance

Webový portál https://edufi.cz/ se zaměřuje na svět osobních financí, kdy informace jsou zde popsány srozumitelně, lidsky, bez odborných termínů, kterým laik neporozumí. K nalezení na webových stránkách jsou např. kalkulačky pro výpočet financí v různých životních situacích, dále ukázky rozmanitých smluv a popis, jak je vytvořit, zajímavé kvízy ohledně finanční gramotnosti, poučná videa a články o této problematice apod.


Webový portál zabývající se problematikou rodičů samoživitelů


V dnešní době je jedním z alarmujících problémů rodičů neplacení výživného na děti, kdy podle statistik se s touto situací v současné době potýká zhruba 200.000 matek či otců. Pomoc této cílové skupině poskytuje nezisková organizace Asociace Samoživitelek, z.s., která se zabývá vymáháním výživného na děti a poradenstvím rodičům samoživitelům. Podrobnější informace jsou k nalezení na webovém portále www.samozivitelky.cz, kde si rodiče mohou mj. vypočítat přibližnou výši výživného, podělit se o své příběhy, či využít online poradnu v této oblasti.


Nový webový portál pro rodiny s dětmi

Obecně prospěšná společnost Sirius nově zprovoznila webový portál www.sancedetem.cz, na kterém najdou rodiče odborné informace k nejrůznějším problémům, které se svými dětmi řeší. Články se na portále zaměřují například na témata poruchy chování a učení dětí, rizikové chování dětí, vliv rozvodu na dítě nebo psychické problémy u dětí a mnohé další. Informace jsou zde navíc doplněny o kontakty na odborná pracoviště a pomáhající organizace.


Krizová linka EDA

Krizová telefonická Linka EDA 800 40 50 60 slouží rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Na linku se mohou obracet rodiče nebo příbuzní v případě, že se dozvěděli závažnou diagnózu dítěte nebo se museli vypořádat s následky těžkého úrazu svého dítěte. Linka je zcela anonymní a je poskytována zdarma. V provozu je každý pracovní den od 9 do 15 hodin.
Plán rozvoje rodinné politiky


Nový Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 - 2018

Zastupitelstvo města Třince na svém třetím zasedání dne 25.2.2015 vyjádřilo podporu rodinám z Třince, kdy schválilo v pořadí již druhý Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 – 2017. K plánování rodinné politiky se město Třinec zavázalo po získání ocenění „Obec přátelská rodině roku 2012“ a po získání finanční dotace z MPSV na projekt „Třinec přátelský rodině“. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 skončila platnost prvního Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince, připravil odbor sociálních věcí MěÚ Třinec ve spolupráci se členy pracovní podskupiny pro rodinnou politiku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb nový Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 – 2017. Nový Plán stanovuje tři základní priority v oblasti rodinné politiky na místní úrovni. Tyto priority jsou zaměřeny jak na vznik, rozvoj a udržitelnost služeb a aktivit pro rodiny a jejich členy, tak na podporu slaďování rodinného a pracovního života a v neposlední řadě i na informovanost občanů města o rodinné politice.

Dne 13.12.2016 prodloužilo Zastupitelstvo města Třince na svém 16. zasedání platnost Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince do konce roku 2018.

Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 - 2018.pdf

Dodatečk č. 1 k Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 - 2018.pdf

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky za rok 2015.pdf

Dotazníkové šetření „Pro rodiny“ probíhalo od 30.06.2014 do 18.07.2014. Občané mohli dotazníky vyplnit elektronicky přes webové stránky města nebo písemně na sběrných místech v Městské knihovně Třinec, v Městském informačním centru a na Městském úřadě Třinec. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 145 respondentů.

Výsledky dotazníku pro rodiny.pdf

Další materiály k rodinné politice

Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2013 – 2014 byl schválen na 14. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 11.12.2012 usnesením č.j. 14/420/2012. Plán nabízí souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodin, zasahuje do různých oblastí jejich života. Zaměřuje se na otázku bydlení, školství, sociálních služeb, ale i dopravu, životní prostředí či bezpečnost a prevenci ve městě. Plán vychází z Analýzy prorodinné politiky v Třinci 2012, z dotazníkového šetření „Jak se žije rodinám v Třinci“ a dalších strategických dokumentů města.

Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2013 - 2014.pdf

Analýza prorodinné politiky v Třinci 2012 je zpracována za účelem zhodnocení současného stavu prorodinné politiky v Třinci. Shrnuje a hodnotí jednotlivé kroky, opatření, aktivity či služby zaměřené na rodinu jako celek i na její jednotlivé členy v duchu prorodinné politiky.

Analýza prorodinné politiky 2012.pdf

Dotazníky „Jak se žije rodinám v Třinci“ byly zpracovány za účelem zjištění potřeb rodin ve městě. Dotazníky bylo možné vyplnit v termínu od 01.10.2012 do 15.10.2012 písemnou formou nebo elektronicky (přes internetové stránky města). Dotazníky vyplněné písemně se vhazovaly do sběrných schránek umístěných ve vestibulu Městského úřadu, v Městské knihovně a v Městském informačním centru. Dotazník vyplnilo celkem 180 respondentů. 114 dotazníků bylo vyplněno přes internet a 66 písemnou formou.

Vyhodnocení dotazníků Jak se žije rodinám v Třinci.pdf
Ocenění Obec přátelská rodině

Město Třinec se v roce 2012 zúčastnilo 5. ročníku soutěže „Obec přátelská rodině“,
ve které se stalo vítězem v kategorii obcí od 10 0001 do 50 000 obyvatel. Město Třinec tak získalo ocenění „Obec přátelská rodině roku 2012“ a příslib neinvestiční dotace MPSV na projekty k podpoře rodin ve výši 1 500 000 Kč. Soutěž Obec přátelská rodině podporuje realizování prorodinných opatření a aktivit v českých obcích a napomáhá k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti. Zatímco v předchozích ročnících byla soutěž zaměřena na hodnocení aktuálního stavu aktivit v obci, od roku 2012 je cílem soutěž zefektivnit a ocenit ty obce, jejichž představitelé prokazatelně projeví snahu zlepšit dosavadní opatření na podporu rodiny. Titul získají obce, které aktivně

zjišťují potřeby rodin a usilují o zavedení koncepčních a dlouhodobých opatření na jejich podporu. Obce v soutěži předkládají tzv. koncepční dokument rodinné politiky, který umožňuje strategický postup při plánování a realizaci regionální rodinné politiky a předpokládá dlouhodobou udržitelnost navržených opatření. Nové koncipování soutěže umožňuje získat přesnější informaci o pojetí rodinné politiky v obci a pro všechny zúčastněné obce představuje přínos v podobě zmapování cílových skupin a jejich potřeb a vytipování opatření rodinné politiky, které by obec v budoucnu mohla realizovat. (Zdroj MPSV)


Informace a projekty rodinné politiky

Dítě v rodině - průvodce pro občany města Třince

Odbor sociálních věcí města Třince připravil historicky první vydání průvodce pro občany města Třince „Dítě v rodině“. V průvodci lze najít aktuální přehled o institucích a organizacích poskytujících na území města Třince služby pro rodiny s dětmi. „Město Třinec má dlouhodobou snahu o vytváření vstřícného prostředí rodinám s dětmi,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí Ellen Raszková důvod, proč se úřad k tomuto kroku rozhodl. „Cílem průvodce je, aby občan získal přehled o službách a aktivitách, které jsou v Třinci rodinám s dětmi dostupné, ale také, aby věděl, kde se má možnost poradit, informovat nebo hledat pomoc,“ doplňuje vedoucí odboru.Záměr vydat průvodce pro rodiny je navíc jedním z opatření Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 – 2017. Průvodce bude v nejbližších dnech distribuován na veřejná místa v Třinci tak, aby jej každý, kdo o něj má zájem, mohl získat. Již dnes je však možné průvodce si vyzvednout na odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec.

Informační letáky pro rodiny

Odbor sociálních věcí MěÚ Třinec připravil ve spolupráci s neziskovými organizacemi z Třince informační letáky pro rodiny, které jsou zaměřeny na nelehké životní situace, do kterých se mohou rodiny dostat. Letáky poskytují základní informace rodinám v dluzích, rodinám na prahu nouze, rodinám se závislým členem, dále pak rodinám, které pečují o osobu blízkou nebo rodinám, ve kterých dochází k domácímu násilí. Letáčky jsou k dispozici na odboru sociálních věcí MěÚ Třinec, u poskytovatelů sociálních služeb, v třineckých nemocnicích, v ordinacích lékařů nebo zde - pod následujícími odkazy:

Péče o osobu blízkou v rodině.pdf

Domácí násilí v rodině.pdf

Rodina na prahu nouze.pdf

Rodina se závislým členem.pdf

Rodina v dluzích.pdf

Vydání letáků bylo realizováno v rámci projektu Třinec přátelský rodině, který byl financován z dotace MPSV na podporu rodiny pro rok 2013. Z projektu Třinec přátelský rodině bylo dále financováno:

 • Vydání městského Zpravodaje pro rodiny (květen 2013)
 • Vytvoření webových stránek pro rodiny - http://www.info-trinec.cz/index.php?sec=60
 • Vytvoření webových stránek pro seniory - http://www.trinecko.cz/senior
 • Realizace Týdne pro rodinu 2013
 • Dovybavení startovacích bytů
 • Dovybavení dětských hřišť novými hracími prvky a vytvoření zóny pro seniory
 • Vytvoření Jednací místnosti pro rodiče s dětmi
 • Dovybavení dětského dopravního hřiště
 • Rozšíření materiálové základny
 • Rozvoj Klubu seniorů
 • Koordinace rodinné politiky


Akce pro rodiny a jejich členy

Týden pro rodinu 2017

Pátek 12. května a sobota 13. května patřily v Třinci rodinám. Neziskové a příspěvkové organizace připravily v těchto dnech společně s odborem sociálních věcí města Třince již dvanáctý ročník Týdne pro rodinu. V pátek si rodiny užily bezplatné promítání oblíbeného animovaného filmu „Tajný život mazlíčků“. V sobotu zase strávily rodiny zábavné odpoledne na náměstí Svobody a v areálu STaRS. Projížďky v kočáře, minigolf, rukodělné činnosti, lanové aktivity – to je jen malý výčet aktivit, kterými se rodiny bavily v kruhu svých nejbližších celé sobotní odpoledne. A když přišel hlad, rodiny je zahnaly placky „se špyrkou“ nebo párky, které si samy opekly na ohni. Celou sobotní akci zakončilo již tradiční vypouštění balónků přání. Pěkné počasí, rozzářené dětské oči a spokojené rodiny – takový byl Týden pro rodinu 2017 v Třinci.

Program Týden pro rodinu 2017 ke stažení

Národní týden manželství 2017

Recept na dobré manželství společně vytvořili účastníci hlavní akce v rámci Národního týdne manželství 2017, kterou pořádal odbor sociálních věcí města Třince ve spolupráci s neziskovými a příspěvkovými organizacemi. Podněty k zamyšlení nad „úspěšností“ manželství dal účastníkům akce rodinný terapeut PaedDr. Zdeněk Moldrzyk a ti pak sdíleli, jaké výhody a pozitiva spatřují na manželských vztazích. Pod pokličku svého dlouholetého manželství nechali účastníky akce nahlédnout manželé Koppovi a také manželé Robinsonovi, kteří navíc účastníkům akce připravili malé valentýnské občerstvení. Celou akci provázelo pěvecké vystoupení Noemi Macura, kterou doprovázel na klávesy její manžel Filip. Město Třinec se k Národnímu týdnu manželství zapojil již počtvrté s cílem podpořit důležitost manželství a propagovat iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů.

Program Národního týdne manželství 2017 ke stažení


ARCHIV AKCÍ

Třinec hrou s rodinou - celoroční hra pro rodiny s dětmi


Uzávěrka soutěže proběhla 10.12.2016. Nejvyššího počtu bodů dosáhly dva rodinné týmy - Superrodinka a Javorové listy.

Včerejším dnem odstartovala velká celoroční hra pro rodiny s dětmi, kterou přichystal odbor sociálních věcí u příležitosti 85. výročí povýšení Třince na město. Prostřednictvím hry „Třinec hrou s rodinou“ si mohou malí i velcí

Třinečané zábavnou formou rozšířit své znalosti o městě Třinci i jeho okolí a navíc strávit nenahraditelné chvíle se svými nejbližšími. „Prorodinné aktivity a podpora rodin je dlouhodobě v centru naší pozornosti, protože fungující rodina hraje zásadní roli v prevenci všech negativních jevů ve společnosti. Prostřednictvím soutěže Třinec hrou s rodinou chceme společně s rodinami z Třince nejen oslavit významné výročí našeho města, ale zároveň nabídnout možnost pobavit se, objevit zajímavá místa a strávit báječné chvíle s rodinou,“ podotkla starostka Věra Palkovská.

Rodinné týmy budou plnit bodované aktivity, které mají spojitost jak s naším městem, tak jeho okolím či s rodinou samotnou. Vše je na bázi dobrovolnosti a rodiny si mohou vybrat, kdy kterou aktivitu chtějí splnit. „Splnění aktivity pak stanovenou formou nahlásí na odbor sociálních věcí a obdrží za to body. Vítězem se stane ten rodinný tým, který za celý rok nasbírá největší počet bodů,“ přiblížila pravidla hry vedoucí odboru sociálních věcí Ellen Raszková. Do soutěže se mohou rodiny zaregistrovat v průběhu celého roku. Bodový stav a pořadí týmů mohou soutěžící sledovat průběžně na webových stránkách města v samostatném odkazu.

Přihlášené rodinné týmy si mohou vytvořit své logo a vymyslet název, pod kterým budou soutěžit. Mezi soutěžními aktivitami najdou například výlety po okolních kopcích, společné sportování v areálu STaRS, návštěvu hvězdárny, knihovny či muzea, procházku lesoparkem, pátrání po památném stromu či nejvyšší budově v Třinci, rodiny spolu musí uvařit jídlo podle starého rodinného receptu, navštívit utkání jakéhokoliv třineckého sportovního týmu a na závěr mohou vše zdokumentovat ve svém Rodinném albu roku 2016. Slavnostní zakončení hry proběhne 15. prosince 2016 v třineckém kině Kosmos.

Podrobná pravidla hry, přihlašovací formulář a seznam soutěžních aktivit naleznete v přílohách.

Hra pro rodiny

Pravidla hry, přihláška ke stažení

Soutěžní aktivity


Národní týden manželství 2016


V neděli 7. února odstartoval úvodním setkáním na téma Jak mít vztah, který vydrží Národní týden manželství v Třinci. Odbor sociálních věcí ve spolupráci s neziskovými a příspěvkovými organizacemi připravil několik akcí, jejichž cílem je podpořit důležitost manželství a propagovat iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů. Ve sborovém centrum Hutník pohovořili v přátelské atmosféře poradci, manželé Zajíčkovi, o tom, jaké jsou překážky trvalých vztahů a jak je důležité na vztahu pracovat. Přítomným posluchačům pak prozradili perličky ze soukromého života místostarosta města Třince Ing. Michael Trojka s manželkou Terézií, kteří jsou manželé již 25 let, a také mladý manželský pár Widenkových, kteří jsou svoji naopak jen půl roku. Celou akci zpestřilo hudební vystoupení MUDr. Miškeje nebo interaktivní testík „Rozumíme jazyku svých předků?“. Na závěr akce proběhlo také losování vítězů soutěže „Tajemství tvého rodu“. Zvláštní ocenění získala teprve desetiletá Zuzana Karasová, která sama zpracovala rodokmen své rodiny.

Týden manželství pokračoval ve čtvrtek 11. února seminářem s psycholožkou na téma „Pozitivní manželské komunikační návyky“. Seminář proběhl v sídle Kvalifikační a personální agentury, o.p.s. 11. února byl rovněž v 18:00 hod. zahájen kurz Příprava na manželství v modlitebně Apoštolské církve. V sobotu 13. února od 16:00 hod. byly manželské páry pozvány do sálu evangelického kostela v Oldřichovicích, kde pro ně bylo připraveno podvečerní setkání s hudbou, zábavou i zamyšlením. V sobotu 13. února již od 15:00 hod. bylo možné se také zúčastnit povídání na téma Hranice ve vztahu, které proběhlo v sálu Církve adventistů v Lyžbicích. V neděli 14. února mohli manželé oslavit svátek sv. Valentýna v komplexu STARS. Na krytém bazénu si užili romantické plavání při svíčkách, v nově zrekonstruované sauně objevili kouzlo společného saunování a v restauraci STARS si mohli pochutnat na speciálním Valentýnském menu. V neděli 14. února měly manželské páry také možnost obnovit své svatební sliby na bohoslužbě SCEAV v evangelickém kostele na Frýdecké ulici.

Program Národního týdne manželství 2016.pdf

Akce "Jak mít vztah, který vydrží.jpg

Soutěž "Tajemství tvého rodu".jpg

Pozitivní manželské komunikační návyky

Ve čtvrtek 11. února v podvečer se v prostorách Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. konala u příležitosti Národního týdne manželství bezplatná přednáška s názvem „Pozitivní manželské komunikační návyky“. Toto téma bylo určeno zejména manželským a partnerským párům, bylo pojato jako návod na vytvoření a udržení správné komunikace partnerů jakožto důležitého prvku, který kvalitu vztahu velmi zásadně ovlivňuje.

Přednášku vedla Mgr. Šárka Čípová, jež se prorodinným tématům a komunikačním dovednostem aktivně věnuje již mnoho let. Svůj výklad začala zajímavou větou: „Není vina, jsou jen chyby a z těch se učíme.“ Když se nad tímto lektorčiným moudrem zamyslíme, zjistíme, že už to samo osobě je jakýsi návod. Jak lektorka opakovaně zdůrazňovala, v partnerství bychom neměli kritizovat, obviňovat, mít přehnaná očekávání, ale naopak bychom především měli být pro svého partnera oporou.

Dle vyplněných dotazníků osmi účastníků byl výklad hodnocen jako velmi zajímavý, přínosný a poučný a účastníci si z něj odnášejí náměty, které ve svém vztahu chtějí uplatňovat.

Přednášku paní Čípová uzavřela vtipným a trefným vyjádřením čerpajícím svůj námět v reálném životě: Když muž doma mlčí, je spokojený, ale když mlčí žena, znamená to vždy problém“. Poznáváte se v tom také?

Národní týden manželství 2015

Týden věnovaný manželství proběhl v únoru 2015 opět i v Třinci. Veřejnost se mohla zúčastnit několika akcí, které připravilo město Třinec ve spolupráci s neziskovými a příspěvkovými organizacemi. Cílem Národního týdne manželství je podpořit důležitost manželství a propagovat iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů. Týden manželství byl poprvé uspořádán ve Velké Británii v roce 1998 a od té doby se rozšířil i do dalších zemí Evropy. V České republice proběhl v letošním roce již 9. ročník Národního týdne manželství. Letošní ročník provázelo motto „Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít vztah, který vydrží…“.


Národní týden manželství byl v Třinci oficiálně zahájen v pondělí 9. února v 17:00 hod. v kině Kosmos na akci „Jak mít vztah, který vydrží“. Na programu bylo povídání manželských poradců Jaroslava a Danuty Pokorných o tom, proč je třeba na manželském vztahu pracovat. Perličky ze svých manželských životů přiblížíiliMgr. Pavla Golasowská, poslankyně parlamentu ČR, s manželem a pan Radim Kozlovský, místostarosta města Třince, s manželkou. Na akci proběhlo také vyhlášení výsledků soutěže „Recept na šťastné manželství“. Týden manželství poté pokračoval ve čtvrtek 12. února od 16:00 hod. v Kulturním domě Trisia. Pro snoubence, kteří plánují uzavřít manželství, bylo v Zrcadlovém salónku KD Trisia připraveno povídání na téma „Praktické informace k uzavření manželství“. Dozvěděli se zde praktické informace o právních náležitostech manželství a o průběhu civilního a církevního svatebního obřadu. V pátek 13. února byl ve Sborovém centru Hutník připraven Manželský podvečer s hudbou a zpěvem – k poslechu zahráli a zazpívali manželé Kašlíkovi. V sobotu 14. února mohli manželé oslavit svátek sv. Valentýna v komplexu STARS. Na krytém bazénu si užili romantické plavání při svíčkách, v nově zrekonstruované sauně objevili kouzlo společného saunování a v restauraci STARS si mohohli pochutnat na speciálním Valentýnském menu. K Národnímu týdnu manželství se v letošním roce připojila i Městská knihovna Třinec, ve které je v průběhu celého měsíce února ke zhlédnutí výstava svatebních fotografií „Vzali jsme se na Těšínském Slezsku“. V měsíci únoru byly rovněž zahájeny přednášky o manželství na třineckých základních školách. Více informací o všech akcích Národního týdne manželství v Třinci je možné získat na tel.: 558 306 356


Program Národního týdne manželství 2015.jpg


Soutěž "Recept na šťastné manželství".jpg

Seminář "Praktické informace o uzavření manželství".jpg

Setkání "Jak mít vztah, který vydrží".jpg

Manželský podvečer s hudbou a zpěvem.jpg

Svátek sv. Valentýna ve STARS.jpg

Soutěž "Recept na šťastné manželství".pptx

Národní týden manželství 2014

U příležitosti Národní týdne manželství, který v ČR probíhá od 10. do 17. února 2014, pořádalo město Třince ve spolupráci s místními církvemi pod záštitou starostky města setkání pro širokou veřejnost „Manželství? ANO!!!“. Setkání proběhlo ve čtvrtek 13.02.2014 od 17:00 v prostorách Sborového centra Hutník na ulici Revoluční v Třinci. Setkání bylo pořádáno s cílem připomenout, že manželství má v dnešní společnosti pořád nezastupitelné místo a je více než „cárem papíru“. Na setkání vystoupili Ing. Jan Fürst, B.Th. s manželkou, Marcelou Fürstovou, s povídáním na téma: „Manželství není přežitek, ale prožitek.“ Na programu setkání byly také perličky ze života manželských párů, předání ocenění výherci fotosoutěže „Naše manželství žije!“, hudební vystoupení a další.

Plakát NTM 2014.jpg


ARCHIV AKCÍ

Týden pro rodinu 2016

Týden od 9. do 14. května byl v Třinci věnován rodinám. U příležitosti Mezinárodního dne rodiny uspořádalo město Třinec ve spolupráci s neziskovými a příspěvkovými organizacemi sérii akcí pro rodiny s dětmi. Hlavní akce proběhla v sobotu 14. května 2016. Z důvodu nepříznivého počasí byla sice spousta plánovaných aktivit odvolána, ale nakonec se počasí umoudřilo a Třinčané si mohli užít pěkné odpoledne se svými nejbližšími. Zábavné aktivity pro nejmenší děti, projížďky na koních nebo RC modely aut na dálkové ovládání potěšily návštěvníky akce. Všichni si také mohli zasportovat při orientačním běhu pro všechny „O kolečko více“. Závěr akce zpestřilo milé vystoupení dětí ze souboru Malý Javorový a samozřejmě nechybělo již tradiční vypouštění balónků přání.

Týden pro rodinu je v Třinci pořádán s cílem upozornit na důležitost rodiny a jejího nezastupitelného místa v naší společnosti. Organizátoři: Bunkr, o.p.s., Centrum sociální pomoci Třinec, p.o., Charita Třinec, Filadelfie, Institut Evy Kiedroňové, Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., kino Kosmos Třinec, město Třinec, odbor sociálních věcí, Městská knihovna Třinec, p.o., Royal rangers, Slezská církev evangelická, a.v., Slezská diakonie (Poradna Elpis, Sociální asistence a Program pro pěstounské rodiny), Spolek Karavana, Správa tělovýchovných a rekreačních služeb, p.o.

Fotografie z akce jsou dostupné zde.

Plakát Týden pro rodinu 2016.pdf

Týden pro rodinu 2015

I v letošním roce se u příležitosti Mezinárodního dne rodiny spojily třinecké organizace, aby společně s městem Třinec uspořádaly již 10. ročník Týdne pro rodinu. Organizátoři chtějí pořádáním Týdne pro rodinu upozornit na důležitost rodiny a vyjádřit názor, že fungující rodina má v naší společnosti nezastupitelné místo. Od 8. do 15. května 2015 tak v Třinci proběhlo několik akcí, na které byly zvány celé rodiny.

Týden pro rodinu byl zahájen 8. května 2015 v 13:30 hod. u Sborového centra Hutník, odkud se vydal za doprovodu dechového kvarteta z Oldřichovic balónkový průvod rodin do areálu STaRS (u minigolfu), kde proběhla hlavní akce – zábavné rodinné odpoledne. Celé rodiny se mohly těšit například na vystoupení voltižního klubu Duha z Dolních Domaslavic, zábavná stanoviště, pohybové aktivity, rodinné opékání párků, Lanáček, minigolf, air brush tetování, projížďky na koních a show Fitfactory Třinec. Samozřejmě nechybělo již tradiční vypouštění balónků přání. Na své si přišli také rodiče kojenců a batolat, pro které byl připraven program Evy Kiedroňové na téma „Něžná náruč rodičů“.

Týden pro rodinu pokračoval v pondělí 11. května 2015 v Městské knihovně Třinec. Zde bylo od 16:00 hod. pro rodiče dětí do 10 let připraveno povídání s trenérkou paměti Dagmar Maroszovou na téma Soustředění bez mučení. V Městské knihovně Třinec byla také po celý květen 2015 k vidění výstava fotografií o rodinných hodnotách a vzájemné soudržnosti rodiny včera a dnes s názvem „Mezinárodní rok rodiny v Evropském kontextu“.

Týden pro rodinu byl ukončen v pátek 15. května 2015 v kině Kosmos. Zde byl od 16:00 hod. pro rodiny přichystán Klub Mrkni a od 17:30 hod. mohly celé rodiny shlédnout zdarma českou hudební pohádku „Tři bratři“.

Veškeré vstupy na akce byly zdarma. Akce byla spolufinancována z rozpočtu města Třince. Organizátoři: Bunkr, o.p.s., Centrum sociální pomoci Třinec, p.o., Institut Evy Kiedroňové, Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., město Třinec, odbor sociálních věcí, Městská knihovna Třinec, p.o., Slezská církev evangelická, a.v., Slezská diakonie (Poradna Elpis, Sociální asistence a Program pro pěstounské rodiny), Spolek Karavana, Správa tělovýchovných a rekreačních služeb, p.o.

Fotografie - Sváteční den s rodinou (08.05.2015)

Program Týdne pro rodinu 2015.pdf

Týden pro rodinu 2014

Sváteční den 8. května strávily v Třinci rodiny společně. Byl zde totiž zahájen 9. ročník Týdne pro rodinu. Již dopoledne se rodiče s dětmi zúčastnili interaktivního workshopu Evy Kiedroňové „Něžná náruč rodičů“ zaměřeného na zásady správné manipulace a komunikace s novorozenci a batolaty. Odpoledne se vydal průvod rodin za doprovodu dechové kapely od Sborového centra Hutník do areálu STaRS, kde byly pro celé rodiny nachystány různorodé aktivity. Děti si na zábavných stanovištích vyzkoušely, jakou práci má maminka při skládání košil nebo se na stanovišti U babičky naučily poznávat bylinky. Celé rodiny si mohly zasportovat při pohybových aktivitách, zahrát si rodinný minigolf a opéct si klobásku na ohni. Velkým lákadlem byly také projížďky na koních, Lanáček a pohybové aktivity s Fit Faktory Třinec. Sváteční den zakončil Večerníček naživo a tradiční vypouštění balónků s přáníčky. V sobotu 10. května posnídaly rodiny společně na Férové snídani u kina Kosmos a večer se mohly vydat do baru Destiny na Literární večer s Janou Šrámkovou. Týden pro rodinu byl zakončen ve čtvrtek 15. května v kině Kosmos, kde byl pro děti nachystán Klub MRKni a filmové promítání Hugo a jeho velký objev. Zároveň se zde od 17.00 hodin uskutečnilo slavnostní vyhodnocení dubnové soutěže Hledá se kniha!, do které se zapojilo více než 50 rodin.

Plakát Týden pro rodinu 2014.jpg


ARCHIV AKCÍ

Den seniorů 2016

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který celosvětově připadá na 1. října, uspořádala Charita Třinec, SONS ČR, oblastní odbočka Třinec, ve spolupráci s odborem sociálních věcí města Třince akci pro veřejnost s názvem „Senioři seniorům“. Akce proběhla v Třinci v pondělí 3. října 2016 od 14:00 hodin v kině Kosmos. Senioři se mohli těšit například na vystoupení mažoretek z Vendryně, ukázku výcviku vodicích psů či na pěvecké vystoupení pana Czepiece. Na akci bylo možné v neposlední řadě získat i informace o sociálních službách a zajímavých aktivitách pro seniory na Třinecku.

Program Dne seniorů.jpg

Den seniorů 2015

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který připadá po celém světě na 1. října, uspořádala Charita Třinec ve spolupráci s odborem sociálních věcí města Třince „Den seniorů“. Třineckého Dne seniorů se zúčastnilo více než 150 návštěvníků. Hlavním bodem programu byla módní přehlídka. Modelkami a modely se stali samotní senioři, které doprovázela po mole jejich vnoučata. Senioři předváděli tematicky zaměřené oděvy z Charitního Bazárku – plesové šaty, podzimní módu a sportovní oblečení. Nejstarší modelka, která se přehlídky zúčastnila, má dokonce 93 let. Do módní přehlídky se také zapojily studentky Gymnázia s polským jazykem vyučovacím z Českého Těšína, které zde předvedly své vlastní originální modely, například šaty ušité z pánských kravat. Součástí programu byla také aukce zajímavých kousků oblečení, které do aukce věnovaly známé osobnosti jako Ewa Farna nebo Tomáš Klus. Výnos aukce je určen na pořízení kyslíkového přístroje pro charitní Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Celý program Dne seniorů zpestřila dvě vystoupení taneční skupiny seniorek „Jiřinek“ z Paskova. Na akci se také prezentovaly sociální služby a návazné aktivity poskytované seniorům na území města Třince. Město Třinec chce slavit svátek seniorů společně s Třineckými občany seniorského věku, proto hodlá v obdobné akci pokračovat i v příštích letech.

Plakát Den seniorů 2015.jpg

Den seniorů 2014

Odbor sociálních věcí uspořádal 1. října 2014 u příležitosti Mezinárodního dne seniorů akci pro všechny třinecké seniory. Více než stovka seniorů si tak mohla v kině Kosmos vyzkoušet praktické trénování paměti, ochutnat zdravou stravu, naučit se zásady cvičení v seniorském věku, informovat se o třineckých sociálních službách a návazných sociálních aktivitách, zhlédnout bezplatné filmové promítání a mnohé další. V neposlední řadě byl na akci vylosován vítěz soutěže o "Seniora roku 2014". Seniorkou roku 2014 se stala paní Marie Mrózková z Třince - Oldřichovic. „Je to skvělá, láskyplná, obětavá a neuvěřitelně vitální žena, která se kromě mnoha aktivit sportovního i kulturního charakteru vydala letos v létě i na poznávací zájezd do Británie a Irska, kde bylo pořízeno přiložené foto,“ říká o paní Mrózkové její dcera. „Mamince je sice již 75 let, ale aktivně se již několik let věnuje cvičení tai-chi, stihne i zumbu, aerobic a nezanedbává ani angličtinu, počítačové kurzy nebo další akce, které pořádá například Klub seniorů v Třinci.“

Program Dne seniorů 2014.jpg

Senior roku 2014.jpg

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku