Odbor sociálních věcí

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb

V dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, které ne vždy umějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, zdravotně postižení, starší lidé, lidé ohrožení sociálním vyloučením. Tito spoluobčané, pokud se dostávají do složitých sociálních situací, pak spoléhají především na pomoc (a to pomoc města). Jejich potřeby se mapují a zahrnují do tzv. střednědobého (komunitního) plánování sociálních služeb, což je obnovující se živý proces. Je charakteristický vysokým podílem účasti veřejnosti, klientů a potencionálních klientů na definování vlastních potřeb a hledání zdrojů a možností řešení problémů v rámci komunity. Během tohoto procesu se více poznávají uživatelé, poskytovatelé a klienti, získávají informace o sobě navzájem, klienti nebo potencionální klienti získávají přehled o poskytovaných službách v regionu, poznávají paletu možností, jak řešit různé problémy. V konečném důsledku umí svůj problém řešit sami nebo vědí, kam a na koho se mají obrátit. Naplňování takového plánu má vést k zajištění systému sociálních služeb a programů, které odpovídají místním podmínkám a potřebám. Proces plánování je nástrojem pro zlepšení nabídky, kvality, efektivity a využití stávajících sociálních služeb a prostředků na ně vynakládaných a to tím, že se více přizpůsobí potřebám místních občanů.

Koordinační tým
Střednědobého plánovaní
rozvoje sociálních služeb města Třince


Kontaktní údaje

Mgr. Iveta Hučíková
koordinátorka střednědobého plánování – vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb
tel.: 558 306 336
email: iveta.hucikova@trinecko.cz

Mgr. Ellen Raszková
projektová manažerka – vedoucí odboru sociálních věcí
tel.: 558 306 335
email: ellen.raszkova@trinecko.cz


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Dokument obsahuje představu toho, čeho chce město v sociální oblasti v letech 2013 – 2017 dosáhnout. Od roku 2005, kdy vznikl první komunitní plán, je to už čtvrtá verze. Změny byly vyvolány nejen přijetím zákona o sociálních službách v roce 2006 a jeho úpravami v následujících letech, naposled v roce 2013, ale také měnícími se životními poměry občanů a z toho vyplývající potřebností jiných služeb. Zpracování střednědobého plánu předcházela důkladná analýza potřeb občanů, pečlivě se určovaly priority, zvažovala se dostatečnost stávajících služeb a předpokládané finanční možnosti města a poskytovatelů sociálních služeb a služeb sociální prevence. Na tomto základě se stanovila opatření a konkrétní kroky, které povedou k udržení už existujících služeb, k jejich zkvalitnění, rozvoji nebo utlumení tak, aby město pružně reagovalo na aktuální potřeby svých občanů.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na léta 2013 - 2018.pdf

Dodatek c. 1 k SPRSS 2013 - 2018.doc

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k SPRSS 2013 - 2018.docx

Příloha č. 2 k Dodatku č. 1 k SPRSS 2013 - 2018.doc

Dodatek č. 2 k SPRSS 2013 - 2018.doc

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 k SPRSS 2013 - 2018.doc

Příloha č. 2 k Dodatku č. 2 k SPRSS 2013 - 2018.doc

Plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Třince na léta 2013 - 2018 k 31.12.2016.pptx

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na léta 2009 - 2012.pdf

Plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Třince na léta 2013 - 2017 k 31.12.2015.pdf
Organizační struktura Střednědobého plánování sociálních služeb


Organizační struktura.docx

Řídící skupina.doc

Členové pracovní skupiny Rodina všech generací.doc

Členové pracovní skupiny Osoby v obtížné sociální situaci.doc

Členové pracovní skupiny Osoby se zdravotním znevýhodněním.doc


V Třinci proběhl další ročník Týdne sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb letos vyhlásila již devátý ročník „Týdne sociálních služeb“, který měl za cíl ukázat široké veřejnosti, že sociální služby v České republice jsou kvalitní a pomáhají velkému množství lidí. Tato akce proběhla letos opět také v Třinci, a to od 2. do 6. října 2017, kdy poskytovatelé sociálních služeb ve svých zařízeních zorganizovali dny otevřených dveří včetně dalších doprovodných aktivit. Třinecké sociální služby ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ Třinec připravily pro veřejnost pestrý program, mj. filmové promítání, kreativní tvoření či různé besedy o zajímavých tématech.

Den sociální práce 2017

Odbor sociálních věcí MěÚ Třinec uspořádal v úterý 21. března u příležitosti Mezinárodního dne sociální práce odbornou konferenci pro poskytovatele sociálních služeb a návazných aktivit. Konference s názvem Den sociální práce 2017 nabídla sociálním pracovníkům z regionu prostor pro sdílení dobré praxe, zkušeností a novinek ze sociální oblasti a zároveň měla za úkol podpořit je v jejich mnohdy nelehké práci.

„Velmi si ceníme záslužné a důležité práce lidí angažujících se v sociální oblasti a uvědomujeme si důležitost a nenahraditelnost jejich činnosti. Dlouhodobě věnujeme velkou pozornost zkvalitňování sociálních služeb a zvyšování jejich dostupnosti občanům. Sociální služby jsou v Třinci na vysoké profesionální úrovni a těší mě, že patříme k městům s nejširší nabídkou poskytovaných sociálních služeb,“ uvedl místostarosta Třince Radim Kozlovský.

U příležitosti Mezinárodního dne sociální práce ocenilo město Třinec nejlepší pracovníky, kteří svou kvalitní, obětavou a profesionální prací přispívají ke zlepšení života potřebných lidí na Třinecku.

Ocenění Osobnost v sociálních službách 2017 v kategorii pracovník v sociálních službách patří Ruth Bockové z organizace Sociální služby města Třince, v kategorii sociální pracovník ocenění získala ředitelka Centra sociální pomoci Třinec Mgr. Alena Kostková. Obě dámy dlouhodobě vykonávají svou práci mimořádně kvalitně, obětavě a zodpovědně.

„Paní Ruth Bocková pracuje v Pečovatelské službě a je velmi oblíbená u klientů i spolupracovníků pro svůj lidský, empatický a současně odborný přístup. Klienti u ní oceňují její důvěryhodnost, pro kterou se jí dokáží svěřit se svým osobním trápením. Ví, že je vždy ráda vyslechne. Nestará se jen o tělo nebo domácnost klientů, ale také o jejich duševní pohodu. Je přátelská ke kolegyním, loajální, zodpovědná a ochotná pomoci kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek,“ pochválila svou kolegyni vedoucí Pečovatelské služby Zdeňka Mitrengová.

Mgr. Alena Kostková se dlouhodobě věnuje péči o zdravotně postižené děti. „V práci s klienty je velmi svědomitá, energická, cílevědomá a má zájem na tom, aby péče o uživatele byla co nejvíce kvalitní, aby ve službách měli klienti příjemné a dostatečné zázemí. V posledních letech se aktivně podílela na zřízení nových služeb, a to domu na půl cesty a osobní asistence. Má také velký podíl na zřízení první dětské skupiny Pampelišky v Třinci. Svým elánem a entuziasmem pro sociální práci dokáže předávat své zkušenosti a schopnosti a tak "nakazit" další lidi kolem sebe,“ uvedla mimo jiné v nominaci na ocenění vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Třinec Ellen Raszková.

Den sociální práce 2016

Odbor sociálních věcí města Třince uspořádal u příležitosti Mezinárodního dne sociální práce konferenci pod záštitou starostky města Třince pro poskytovatele sociálních služeb, návazných aktivit a jejich sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Konference „Den sociální práce 2016“ proběhla v úterý 15. března 2016 v sálu Sborového centra Hutník. Cílem akce je nabídnout sociálním pracovníkům z regionu prostor pro sdílení dobré praxe, zkušeností a novinek ze sociální oblasti. Padesát pracovníků v sociální oblasti tak na konferenci vyslechlo prezentace svých kolegů na téma bezdomovectví v Třinci, drogová situace na Třinecku, terénní hospicová péče a další. Posluchači byli na konferenci také seznámeni s aktuálním naplňováním priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Třince pro léta 2013 – 2017. „Mnoho priorit a opatření již máme splněných díky naší dobré spolupráci s členy komunitního plánování, poskytovateli sociálních služeb a dalšími subjekty,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí města Třince, Mgr. Ellen Raszková.

V loňském roce se podařilo splnit dvě významná opatření Střednědobého plánu. Prvním z nich je zajištění humanizace Domova Nýdek, který prošel v loňském roce rozsáhlou rekonstrukcí. „V nové přístavbě Domova Nýdek byly vybudovány prostornější pokoje, nový výtah, bezbariérové koupelny a další. Celá rekonstrukce byla prováděna se záměrem humanizovat dosavadní prostory a vytvořit obyvatelům domova zázemí odpovídající jejich potřebám“ vysvětlila vedoucí odboru. Modernizace a rozšíření prostor domova byly financovány z rozpočtu města Třince, vybavení rekonstruovaného domova z projektů podpořených Evropským sociálním fondem.

Další novinkou je zajištění pobytové sociální služby pro závislé osoby, které nejsou schopny se o sebe postarat vlastními silami. „Situaci, kdy v našich zařízeních nebylo možné poskytnout péči osobám závislým, které mají sníženou soběstačnost, jsme na odboru sociálních věcí intenzivně řešili. Osoby, které jsou v akutní fázi závislosti a zároveň potřebují péči, totiž nemohou využít stávajících pobytových služeb, které na území města působí,“ vysvětlila vedoucí odboru. Řešení našel odbor sociálních věcí ve spolupráci s nově otevřeným Domovem Přístav ve Frýdku-Místku, ve kterém jsou dle skutečné potřeby zajištěna místa pro ty Třinecké občany, kteří mají sníženou soběstačnost a zároveň trpí závislostí.

Sociální oblast je po celá léta v centru pozornosti třinecké radnice. Město Třinec realizuje střednědobé plánování sociálních služeb již od roku 2005. Aktuální Střednědobý plán je v pořadí čtvrtým plánem, ve kterém město Třinec deklaruje své priority v sociální oblasti a následně je ve spolupráci s dalšími subjekty realizuje.

Program konference

Den sociální práce 2015

Odbor sociálních věcí MěÚ Třinec uspořádal u příležitosti Mezinárodního dne sociální práce 2015 konferenci pod záštitou starostky města Třince pro poskytovatele sociálních služeb, návazných aktivit a jejich sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Konference „Den sociální práce 2015“ proběhla ve čtvrtek 19. března v prostorech Domu dětí a mládeže Třinec. „Tato akce chce nabídnout sociálním pracovníkům z regionu prostor pro sdílení dobré praxe, zkušeností a novinek ze sociální oblasti a zároveň je pořádáním akce chceme podpořit v jejich mnohdy nelehké práci,“ vysvětluje cíl akce vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Třinec, Mgr. Ellen Raszková. Posluchačům se na konferenci mimo jiné představily nové sociální služby poskytované na Třinecku. Jedná se o středisko Slezské diakonie, Archa Třinec, chráněné bydlení určené osobám s duševním onemocněním a středisko Sociálních služeb města Třince, p.o., Denní stacionář Jantar určený především osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.

Na konferenci proběhlo také ocenění osobnosti v sociální oblasti pro rok 2015, kterou se rozhodnutím Rady města Třince stala paní Anna Krečmerová, pracovnice v sociálních službách v Pečovatelské službě (SSMT, p.o.). Paní Krečmerová pracuje v Pečovatelské službě již 26 let. „Za dobu své praxe poskytla službu mnoha typům klientů, ať už se zdravotním postižením, s duševním onemocněním či seniorům,“ říká Zdeňka Mitrengová, vedoucí Pečovatelské služby. „Umožňuje klientům, kterým poskytuje službu, prožívat spokojené stáří a překonávat životní překážky. Umí klienty vyslechnout, dokáže empaticky reagovat na jejich situace. Je vždy pozitivně naladěná a optimismem dokáže motivovat nejen své spolupracovníky, ale i klienty. Dává své práci něco navíc, něco co nelze přesně specifikovat,“ dodává paní Mitrengová.

Program Dne sociální práce 2015.jpg

Fotografie z konference.pdf


Průvodce sociálními službami a návaznými aktivitami

Odbor sociálních věcí zpracoval publikaci "Průvodce sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015". Průvodce obsahuje základní informace (včetně kontaktů) o sociálních službách a návazných aktivitách poskytovaných v Třinci a blízkém okolí různým skupinám osob. Jedná se zejména o služby poskytované seniorům a osobám se zdravotním postižením, osobám v obtížných životních situacích, rodinám s dětmi apod. Průvodce je k dispozici na odboru sociálních věcí MěÚ Třinec, u poskytovatelů sociálních služeb a návazných aktivit atd.

Průvodce 2015.pdf


Centrum sociální pomoci Třinec, p.o.:

Azylový dům pro matky.docx

Dům na půl cesty .docx

Osobní asistence .docx

Denní stacionář Radost .doc

Denní stacionář Paprsek .doc

Sociální služby města Třince, p.o.:

Pečovatelská služba.doc

Denní stacionář Jantar.docx

Domov Nýdek - domov pro seniory.docx

Domov Sosna - domov pro osoby se zdravotním postižením.docx

Domov Sosna - domov se zvláštním režimem.docx

Domov Sosna - domov pro seniory.docx

Domov Sosna - odlehčovací služby.doc

Slezská diakonie:

ARCHA Třinec, chráněné bydlení.docx

BETHEL Třinec, azylový dům pro muže.docx

BETHEL Třinec, terénní program.docx

ELPIS Třinec, poradna pro oběti domácího násilí.docx

JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služba.docx

RÚT Třinec, sociální rehabilitace.docx

SÁRA Třinec, azylový dům pro ženy.docx

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec.docx

TABITA Třinec, odlehčovací služba.docx

TABITA Třinec, osobní asistence.docx

Další organizace poskytující sociální služby:

Charita Třinec, osobní asistence.docx

Poradna Ergon (Ergon, chráněná dílna).docx

Terénní program Frýdecko-Místecko (Renarkon, o.p.s.).docx

NZDM Bunkr (Bunkr, o.p.s.).docx

(Příběhy ze sociálních služeb budou postupně doplňovány.)

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku