RYCHLÁ NAVIGACE: Úvodní stránka Šipka Město
Témata

Občanské záležitosti


V tomto tématu naleznete nejčastější otázky a odpovědi spojené například s vyřízením občanského průkazu, cestovního pasu, zařízením svatby, rodného listu, trvalého pobytu a dalších záležitostí ve vztahu občan a úřad.
25.2.2013 09:37


Dobrý den, chtěl bych se zeptat, které dny je možno si vyřídit nový občanský průkaz, kolik to stojí a jak dlouho trvá než ho dostanu. Předem díky za odpověď.


Úřední hodiny na agendách občanských průkazů a cestovních dokladů jsou stanoveny takto: pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod, úterý 8:00 – 13:00 hod. Vydání občanského průkazu zpoplatněno není a jeho zhotovení a vydání trvá dle zákona 30 dnů. Občanské průkazy se vyřizují v kanceláři č. 136 v přízemí budovy, tel. 558 306 131 a 558 306 133.
25.2.2013 10:00


Mám trvalý pobyt v Jablunkově, ale pracuji v Třinci. Můžu si z časových důvodů o cestovní pas požádat na úřadě v Třinci?


Vyřídit cestovní doklad lze jen v místě trvalého pobytu občana – dle ust. §12 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn Bližší informace na tel. 558 306 kl. 128, 129, 130
25.2.2013 09:50


Vdala jsem se a mám změněné příjmení, musím si vyměnit cestovní pas?


Platnost cestovního dokladu ze zákona skončí uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení.
25.2.2013 09:49


Pro děti ve věku do 15 let potřebuji vystavit cestovní pas, jaké doklady musím předložit a kdo o cestovní pas žádá?


K vystavení cestovního dokladu pro dítě do 15-ti let nutno předložit rodný list dítěte, rodný list matky a rodný list otce. U podání žádosti musí být přítomno i dítě, z důvodu pořízení fotografie, popř. i otisků prstů od 12-ti let. Žádost vyřizuje rodič, který dokládá svou totožnost platným občanským průkazem – dle ust. § 17 odst. 3, 4, 9 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn.
25.2.2013 09:48


Mám trvalý pobyt mimo správní obvod Třince, můžu si požádat o vydání občanského průkazu (OP) v Třinci?


O občanský průkaz si občan může požádat na kterémkoliv městském úřadě nebo magistrátě v ČR.
25.2.2013 09:47


Může za občana převzít jeho vyhotovený občanský průkaz (OP) jiná osoba na základě plné moci?


Dle ust. § 8 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech je občan povinen převzít občanský průkaz osobně.
25.2.2013 09:46


Rozvedl/a jsem se a u soudu mě upozornili, že si musím vyměnit občanský průkaz (OP). Jaké doklady musím předložit?


Občan doloží dosavadní občanský průkaz a originál rozsudek o rozvodu s vyznačením nabytí právní moci.
25.2.2013 09:46


Byli jsme oddáni a máme občanské průkazy s ustřiženým rohem a potvrzením o změně stavu, v jaké lhůtě si musíme požádat o nový občanský průkaz (OP)?


Dle ust. § 14 odst. 1 písm. d, zákona č. 328/1999Sb., o občanských průkazech je občan povinen požádat o vydání nové občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu.
25.2.2013 09:45


Mohu jako žena užívat své příjmení v mužském tvaru? A jak to bude s příjmením mého dítěte v případě narození dcery?


Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice, na základě žádosti ženy lze uvést v matriční knize příjmení v mužském tvaru, jde-li o cizinku, občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, občanku, jejíž manžel je cizinec, a občanku, která je jiné než české národnosti. Příjmení dcery po narození bude vždy v souladu s pravidly české mluvnice, i když je matka nositelka příjmení v mužském tvaru. Po narození dcery lze na žádost rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě cizincem, občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, občanem jehož jeden z rodičů je cizincem, občanem, který je jiné než české národnosti dle ust. § 69 odst. 1-3zákona č. 301/2000Sb., o matrikách.
25.2.2013 09:45


Chtěla bych mít ještě druhé jméno. (Chtěla bych dát dvě/druhé jméno svému dítěti). Jak mám postupovat?


Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem (příslušným dle trvalého pobytu nebo před matričním úřadem, v jehož matriční knize je narození zapsáno) prohlásit, že bude užívat dvě jména. Za nezletilého činí toto prohlášení jeho zákonní zástupci. Dle ust. § 62 odst. 3–4 zákona č. 301/2000Sb. o matrikách toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze vzít zpět.
25.2.2013 09:44


Moje dítě se narodilo v cizině a jeho druhý rodič je cizinec. Je dítě po mně státní občan České republiky? Kde získám pro dítě narozené v cizině doklad o státním občanství?


Pokud se narodí dítě v cizině, jehož jeden z rodičů je český státní občan pak dítě nabývá státní občanství ČR narozením. Doklad o státním občanství na žádost zákonného zástupce (českého občana) vystavuje Úřad městské části Praha 1 (správní poplatek je ve výši 100 Kč) a rodný list vydá na základě žádosti o zápis narození, Zvláštní matrika Brno.
25.2.2013 09:43


Jaké jsou správní poplatky za matriční dokumenty (rodný, oddací list, úmrtní list)?


Za prvopis matričního dokladu se neplatí žádný poplatek. Vystavení každého následného dokladu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč.
25.2.2013 09:42


Chtěl bych na úřadě vyzvednut rodný list (matriční doklad) svého rodinného příslušníka namísto něho. Je to možné?


O vydání matričního dokladu může žádat dle ust. § 25 odst. 1a zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů) fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci) a zplnomocněný zástupce. Převzít mohou pouze výše uvedení po předložení dokladu totožnosti a prokázání příbuzenské linie.
25.2.2013 09:41


Co mám dělat při ztrátě nebo poškození rodného, oddacího či úmrtního listu?


Při ztrátě či poškození matričního dokladu (rodný, oddací, úmrtní list) je možné požádat o vystavení druhopisu tohoto dokladu u matričního úřadu v místě matriční události. Za vydání matričního dokladu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč. Žádat lze osobně nebo písemně, na písemné žádosti musí být úředně ověřený podpis žadatele. Žádat může dle ust. § 25 odst. 1a) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci) a zplnomocněný zástupce.
25.2.2013 09:40


Jak mohu zrušit trvalý pobyt jinému občanovi, který je hlášen k trvalému pobytu v mém bytě nebo domě a nebydlí zde?


Rušení trvalého pobytu se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, jestliže zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena, jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Osobou oprávněnou podat návrh je osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt (dům) nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Návrh lze podat písemně i osobně na MěÚ Třinec, v kanceláři evidence obyvatel č. 128 a musí v něm být uvedeno, komu a jaký údaj o místu trvalého pobytu se navrhuje zrušit. K návrhu je nutno doložit, doklad o tom, že návrh podává oprávněná osoba (u vlastníků rodinných domů nebo bytů výpis z katastru nemovitostí, u nájemců bytů nájemní smlouvu), doklad o tom, že osoba, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, pozbyla užívací právo(např. pravomocný rozsudek soudu o majetkoprávním vypořádání, pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství, pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného nájmu bytu apod.), doklad o tom, že se osoba v místě trvalého pobytu nezdržuje a objekt neužívá (např. doklad o soudním vystěhování, navržení výslechů svědků apod.).
25.2.2013 09:39


Jaké doklady musím předložit, když si chci změnit trvalý pobyt?


Dle ust. § 10 odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je k dispozici na evidenci obyvatel), předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu. Dále je občan povinen doložit vlastnictví bytu či domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Toto se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Výše tohoto správního poplatku je 50,- Kč za osoby uvedené v jednom přihlašovacím lístku. V případě konkrétních dotazů, můžete kontaktovat evidenci obyvatel. Telefonní kontakt: 558 306 123-126.
25.2.2013 09:39
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku