SZYBKA NAWIGACJA: Wprowadzająca strona Šipka Miasto
Témata

Ze života třineckých škol


V tomto tématu dáváme prostor třineckých školám, které mají zájem podělit se s širokou veřejností o zajímavé aktivity, nejrůznější projekty a informovat o úspěších svých žáků a studentů.
29.11.2013 08:53


Angličtina s ERASMEM+ (Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ)


Jubilejní Masarykově základní škole a mateřské škole v Třinci se podařilo získat grant z finančních prostředků Evropské unie na vzdělávání pedagogických pracovníků, a proto měli někteří učitelé možnost zúčastnit se dvoutýdenních metodických kurzů v zahraničí.

Již v průběhu školního roku se učitelé aktivně zapojili do příprav výjezdu v rámci projektu Erasmus+, vzdělávali se v jazykových kurzech, prostudovali dostupné informace o cílových destinacích a v neposlední řadě připravovali své plány rozvoje.

První skupina zamířila na Maltu, která je známá svým otevřeným přístupem ke vzdělávání a širokou nabídkou kurzů zaměřených na výuku  anglického jazyka. Studium probíhalo na jazykové škole Gateway v městečku San Gwann. Intenzivní vzdělávací kurzy nebyly zaměřeny pouze na rozvoj jazykově komunikačních dovedností, ale především na nové jazykové metody a přístupy ve výuce, na motivaci žáků, využití didaktických her a ICT, dále na aktivity zaměřené k upevňování gramatických jevů apod. Zvláštní pozornost byla věnována výuce metodou CLIL a její začlenění do běžné výuky.

Jednou z dalších možností rozvoje jazykových dovedností, obzvlášť mluveného projevu, bylo ubytování v hostitelských rodinách, kde probíhala komunikace nejen se členy rodiny, ale i se studenty z různých zemí.

Svůj volný čas o víkendech věnovali učitelé poznávání zajímavých historických a přírodních míst. Navštívili například hlavní město Valleta, jenž je zapsáno ve světovém dědictví UNESCO, historická města Mdinu a Rabat, jedinečné ostrovy Gozo a Comino.

Druhá skupina učitelů odjela na jih Velké Británie do přímořského letoviska Bournemouth. Vzdělávání probíhalo v prestižní jazykové škole English 2000. Hlavní náplní kurzu byl rozvoj osobních jazykových a komunikativních dovedností a jejich využití v praxi. Lektoři této školy byli velice profesionální, inspirativní a vyučovali moderní angličtinou, odrážející i životní styl současné generace.

V rámci pobytu měli učitelé rovněž možnost se seznámit s poutavou historií Anglie, jako je třeba legendami opředený Stonehange.

Velice si vážíme možnosti účastnit se projektu programu ERASMUS+ KA1, který pomohl pedagogům s rozvojem jazykové vybavenosti a zvýšil povědomí o různých evropských kulturách. Chtěli bychom, aby se naše škola zařadila do sítě evropských škol, které vzájemně spolupracují na žákovských projektech a zároveň sdílí pedagogické a metodické zkušenosti na všech úrovních.

 


8.11.2017 15:18


Projekt Let Us Speak dospěl do svého konce (ZŠ Petra Bezruče)


Po dvouleté spolupráci s Rumunskem, Tureckem a Bulharskem jsme ukončili projekt Let Us Speak. Dovolte mi, jakožto koordinátorovi projektu, abych shrnul několika větami, čeho jsme v projektu dosáhli a co všechno jsme vytvořili.

Jedním z hlavních cílů projektu bylo vytvořit novou a účinnou metodu – „Progressive Speaking and Communicative Method“, která povede k zajímavějšímu a více motivujícímu způsobu učení. V návaznosti na to jsme snažili o nový unifikovaný způsob hodnocení mluveného projevu k určení jazykové úrovně žáka – z tohoto důvodu vznikly publikace „Speaking Assessment Guide“ spolu s knihou „Book of Speaking tests“. Ověřovali jsme, zda pravidelné dvouleté virtuální konference měly pozitivní dopad na žáky. Pro zdokonalování mluveného projevu žáků jsme také využívali metodu CLIL.

Cílem čtyř teambuildingových kempů zaměřených na komunikativní, kooperační, kreativní hry a hry na řešení problému bylosnížení strachu a ostychu z mluvení. Domníváme se, že hraním teambuildingových her je anglický jazyk posunut do pozadí, jelikož se u žáků upřednostňuje emoční složka.

Projekt L.U.S. kladl hlavní důraz na to, aby žáci především získali větší sebejistotu v mluvení, zbavili se ostychu a strachu, a mohli tyto získané kompetence v budoucnu využít jako svou devizu na trhu práce.

Dopad projektu byl primárně směřován na žáky druhého stupně základní školy a sekundárně na učitele. Obě skupiny získaly řadu nových kompetencí. Celkově bylo do projektu zapojeno 350 žáků, kteří se aktivně podíleli na projektových aktivitách, účastnili se skype konferencí a výměnných pobytů. Do projektu se také zapojilo 42 učitelů a dalších 22 administrativních pracovníků.

Žáci uskutečnili tři veřejná vystoupení v anglickém jazyce pro rodiče, na kterých je informovali o probíhajících aktivitách a dosažených výsledcích. Celkem se těchto akcí zúčastnilo přes 450 rodičů a díky jejich zpětné vazbě víme, že byli projektem velmi nadšeni a také překvapeni jeho viditelným přínosem.

Na základě dosažených výsledků během dvouletého testování můžeme říct, že žáci, kteří se pravidelně účastnili skype konferencí, se v anglickém jazyce viditelně zlepšili. V průměru se zvýšily kompetence u 85% žáků. Naše zjištění potvrdilo i názory žáků získané z jejich zpětnovazebních dotazníků. 98,3% účastníků skype konferencí se shodlo, že si zlepšili verbální a komunikativní dovednosti v anglickém jazyce. 75% z nich se domnívá, že snížili svůj strach a ostych z mluvení a nyní se nebojí rozhovor v anglickém jazyce zahájit či v něm pokračovat. K tomu jim dopomohly pravidelné konverzace s kamarády z jiných zemí. Realizací projektových aktivit se žáci naučili novým IT dovednostem v oblasti natáčení, editace videa a zvuku. Získali dovednosti v oblasti přípravy mezinárodních jídel, poznali jiné kultury, navázali nová přátelství, a také získali jedinečné zážitky a postoje. Pedagogové nabyli nové poznatky a metodologie v oblasti anglického jazyka, které využijí ve svých hodinách. S těmito  dovednostmi budou moci připravit své hodiny atraktivnějším a motivujícím způsobem, což povede ke zlepšení kvality výuky. Porovnáváním různých vzdělávacích systémů mohou zavádět nové, lépe fungující pracovní režimy pro zlepšení správy škol, přijmout moderní strategie ve svých školních kurikulech.
Pořádáním nadnárodního projektu Erasmus+ získaly koordinující školy nové schopnosti na poli strategie vedení a řízení projektu.

V květnu a červnu 2017 proběhly čtyři diseminační konference zaměřené na prezentaci zásadních výstupů a poskytnutí metodických materiálů zúčastněným. Konferencí se zúčastnilo 134 učitelů a podle ohlasů byly pro ně obrovským přínosem a získané materiály se stanou praktickým pomocníkem ve výuce. V přítomnosti devadesáti pedagogických pracovníků na semináři pořádaném Národní agenturou v Praze jsme představili náš projekt a jeho výstupy. Zaznamenali jsme pozitivní reakce a zájem o vypracované materiály. Naše zásadní výstupy projektu Speaking Assessment Guide (Průvodce hodnocením ústního projevu žáků), The Book of Speaking Tests (Kniha testů pro Speaking), The Megabook of Team-building Games (Kniha teambuildingových her) jsme šířili mnoha způsoby, aby se dostaly do rukou pedagogů. Rozeslali jsme přes 3.000 emailů školám, sdílíme tyto materiály mezi učitelskou veřejností na FB, která čítá přes 82.000 členů, nahráli jsme je na webovou platformu eTwinning s více než 400.000 registrovanými uživateli a stránky věnující se výuce angličtiny s téměř 800.000 členy. Z tohoto výčtu je patrné, že náš projekt má obrovský přes hraniční dosah, který dále překračuje hranice samotné Evropy.

Ke větší propagaci jsme v České republice zasílali články na stránky města Třince a v místní kabelové televizi proběhla reportáž. V Rumunsku pravidelně přispívali informacemi nejen na stránkách školy a města, ale i v novinových denících. Suceavská televize odvysílala dvě reportáže. V Bulharsku kromě reportáže v regionální televizi se podařilo propagovat projekt i v televizi národní. V Turecku se postarala o reportáž regionální kabelová televize.

 A co vytvořili žáci? Nebylo toho zrovna málo:

- proběhlo 20 sykpe konferencí mezi žáky s Rumunska a České republiky

- soutěžili o nejlepší logo a motto projektu

- nahráli 120 video pohlednic

- vytvořili celovečerní zprávy

- napsali scénář, namluvili a nahráli audio příběh

- vytvořili scénář a prezentace k výměnným pobytům

- s pomoví učitele připravili 3 veřejná vystoupení pro rodiče a přátele školy

- připravili, namluvili a natočili 5 receptů regionálních jídel

- zúčastnili se testování mluvních dovedností

- zúčastnili se čtyř výměnných pobytů

- připravili vystoupení pro partnerské školy

Vytvořené zásadní výstupy se stanou a v některých případech se už staly, běžnou součástí výuky anglického jazyka. S Rumunskem jsme se dohodli na pokračování skype konferencí mezi žáky. Byla také dohodnuta další spolupráce a v budoucnu se plánuje spolupráce na dalším projektu. Takže ...projektu Let Us Speak - "Zdar"! A dalším projektům - "Nazdar" :-)

Mgr. Martin Raška

 


4.10.2017 10:05


Olympijský víceboj (ZŠ Petra Bezruče)


V letošním školním roce se naše škola již tradičně zapojila do Sazka Olympijského víceboje. Cílem tohoto projektu je zvednout co nejvíce dětí od počítačů a televize a dostat je ke sportu. Vedoucí víceboje, paní učitelce Radce Hvozdovičové, a dalším učitelům se podařilo rozhýbat děti jak prvního tak druhého stupně. Po pilné celoroční práci jsme se dočkali.  Počtvrté jsme získali ocenění!
Výhru v podobě peněžitého poukazu na nákup sportovních potřeb pro školu jsme si vyzvedli na velkolepém předávání cen 14. června v budově České národní banky v Praze. Zároveň jsme zhlédli zajímavý program a setkali se s některými našimi významnými olympioniky. Pro nás bylo příjemné setkání se sympatickou Šárkou Kašpárkovou.
Věříme, že se nám cíle Olympijského víceboje podaří i nadále realizovat.  Sportu zdar!
Mgr. P. Protznerová
 


17.7.2017 08:53


Konference Let Us Speak (ZŠ Petra Bezruče)


Konferenci Let Us Speak uspořádala 14. června Základní škola Petra Bezruče v hotelu Vitality ve Vendryni. Konference byla vyvrcholením dvouletého mezinárodního projektu Let Us Speak, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie a sdružuje čtyři země, a to Českou republiku, Rumunsko, Turecko a Bulharsko.
Jedná se o společný projekt těchto zemí, jehož cílem je zdokonalení ústního projevu žáků v anglickém jazyce na základních školách. Této konference se zúčastnilo 36 učitelů anglického jazyka ze základních a středních škol z Třinecka, Těšínska, Jablunkovska a Ostravska. Nechyběli ani učitelé z gymnázií a obchodních akademií z Třince a Těšína.
Hlavním obsahem konference byly tři semináře, ve kterých se učitelé seznámili s tím, jak hodnotit a testovat ústní projev žáků v anglickém jazyce na II. stupni základních škol, a to v podání rodilého mluvčího, odborníka na oblast hodnocení ústního projevu, pana Simona Gilla, žijícího na Moravě. Dále se pedagogové inspirovali v tom, jak aktivně zapojit žáky do výuky a podporovat jejich mluvený projev za využití teambuildingových her, a také zjistili, jak postupovat při realizaci projektů, které jsou dnes nedílnou součástí školního prostředí. Na konferenci rovněž vystoupili žáci Základní školy Petra Bezruče, kteří v anglickém jazyce přiblížili účastníkům svůj nedávný pobyt v Turecku zaměřený na kreativní teambuildingové hry.
Mgr. D. Wawrzaczová
 


17.7.2017 08:47


Týden řemesel pro žáky 4. tříd třineckých škol (Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ)


Předposlední školní týden prožili čtvrťáci všech třineckých a okolních škol pěkné dopoledne v DDM v Třinci. Učitelé z Jubilejní Masarykovy základní školy a Domu dětí a mládeže v Třinci si ve spolupráci s pracovní skupinou – polytechnika a digitalizace projektu Místní akční plán ORP Třinec pro děti připravili zajímavou akci s názvem Týden řemesel. Děti si vyzkoušely korálkování, ubrouskovou techniku, quilling, práci s plstí či dřevem a 3D tisk. V těchto dílničkách si vyrobily například náramky na ruku, srdíčka z korálků, medvídky z dekorační plsti, přáníčka quillingovou technikou, obrázky na stěnu. Všechny výrobky si děti odnesly domů, aby se pochválily svým rodičům a sourozencům.
V dalších dílnách se zábavnou formou seznámily s přírodními vědami a nahlédly i do tajů včelařství. Velmi oblíbenou aktivitou byla dílna, ve které si děti vyzkoušely zajímavé chemické pokusy. Po skončení si mnoho z nich přálo stát se jednou chemikem. Děti odcházely spokojené a s úsměvem na rtech. Cestou do školy barvitě líčily své zážitky spolužákům. A to bylo naším cílem.
Všechny nás těší, že se tato akce povedla. K vzájemné spokojenosti přispěla vstřícnost
a nadšení učitelů dílniček. Proto všem děkujeme a těšíme se napříště.         

Zpracovala:
Mgr. Sylva Hermanová


17.7.2017 08:42


Noc s Andersenem v MŠ Konská


V ranních hodinách, kdy se děti scházely ve školce, jste velmi dobře poznali, kdo se zúčastní naší NOCI S ANDERSENEM. Napěchované batůžky, plyšáci pod paží a v obličeji výraz bojovníka, protože přece budu spát ve školce….a sám.
Třebaže v naší školce jsme tuto noc organizovali poprvé, zájem ze strany učitelek, rodičů a hlavně dětí byl veliký. Přihlásilo se celkem 15 dětí, většinou předškoláčků. O půl čtvrté, kdy odešly děti z běžného provozu domů se svými rodiči, ve školce zůstalo jen klubíčko rozjívených, ale správně natěšených bojovníků, kteří samou radostí nevěděli, jestli se mají převléct do pyžama nebo ukazovat, co mají v batohu. S paní učitelkou Evou jsme představily celý průběh večera a společně jsme vyrazili na autobus, který nás vezl do třinecké knihovny. Zde jsme si vyslechli povídání o knihách a věnovali se tématu celého večera – planetě Zemi. Na malé zvědavce čekala společná práce, v níž zdokonalovali svou paměť a vytvářeli na koberci společnou planetu.
Po návratu se děti najedly a my jsme měli konečně čas je vyzpovídat, jak se jim celé odpoledne líbilo. Bavili jsme se o pocitech, které prožívají a na co se ještě těší. Děti přepadla únava, a tak se se zíváním převlékly do pyžamek, vyčistily si zoubky a odebraly se do ložnice, kde se zachumlaly do peřinek a čekaly na poslední pohádku dnešní noci…

Zpracovala: Lucie Lebedová, vedoucí učitelka


17.7.2017 08:33


ZŠ Kanada oslavila 80. výročí školy(ZŠ a MŠ Míru)


V pátek 9. června vyvrcholily oslavy 80. výročí ZŠ Kanada. Do školy se po vyučování začali sjíždět hosté. Byli mezi nimi bývalí i současní zaměstnanci školy, kolegyňky z odloučených pracovišť MŠ a ZŠ Osůvky a MŠ a ZŠ Nebory, vedení spolku rodičů Bc. Martin Vícha a pan Aleš Kučera, zástupci zřizovatele Ing. Vladimíra Kacířová a PhDr. Milada Hejmejová. Školu navštívily mimo jiné také paní Vozábalová a paní Neupauerová, ředitelky, které ji v minulosti vedly. Hosté byli přivítáni chlebem a solí. Poté si měli možnost prohlédnout školu, zhlédnout prezentaci z její minulosti a prolistovat staré kroniky. Po přátelských rozhovorech a občerstvení se všichni přesunuli na zahradní slavnost, kterou uspořádal spolek rodičů pro rodičovskou veřejnost. Děti a žáci školy na této slavnosti poděkovali pod vedením p. učitelek svým rodičům za celoroční péči a podporu školy a připomenuli jim a ostatním hostům 80. výročí ZŠ Kanada. Opět dokázali, že umí i v tak malém počtu sestavit nápaditý a zábavný program - zpívali, tančili, přednášeli a vypouštěli holoubky s přáním k narozeninám. Škole přijely písni popřát za všechny žáky a zaměstnance organizace děvčata ze ZŠ Nebory. Ukázku řecko-římského zápasu předvedli zápasníci oddílu zápasu TJ TŽ Třinec pod vedením předsedy oddílu Oto Wrzecionky.

 

Děkuji všem dětem, žákům a zaměstnancům za přípravu oslav, zpracování projektového vyučování, almanachu, vzájemnou podporu a spolupráci, díky které se úspěšně a důstojně podařilo oslavit toto krásné jubileum.  Děkuji také vedení Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Třinec - Kanada, kolegyním z odloučených pracovišť a Městu Třinec za podporu oslav.

 

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školy


20.6.2017 10:55


Druhačky ZŠ Nebory získaly 3. místo ve výtvarné soutěži Zelenina plná vitamínů(ZŠ a MŠ Míru)


Republiková rada Českého zahrádkářského svazu vybrala 28. dubna 2017 z více než dvou tisíc výtvarných dílek polytechnickou soutěžní práci žákyň 2. ročníku ZŠ Nebory. Adéla Cemerková a Zuzana Szkanderová tvořily na základě dojmů z výstavy, na kterou zvou školu v září každého roku zahrádkáři z Nebor. Soutěžilo se v kategoriích malba, kresba a polytechnické práce na téma „Zelenina plná vitamínů“. Děvčata vyhrála 3. místo za kolektivní zpracování v kategorii polytechnické práce. Adéla vyhrála také 5. místo v kategorii malba. Do soutěže žákyně přihlásila paní vychovatelka Jarmila Franková. Děkujeme tímto děvčatům a paní vychovatelce za úspěšnou reprezentaci školy. Poděkování patří také zahrádkářům z Nebor za dlouholetou velmi dobrou spolupráci a každoroční podporu v této soutěži. Konečně to vyšlo.

Více o soutěži zde: https://zahradkari.cz/czs/index.php?str=47&akce=1&poradi=2&start=0

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školy


20.6.2017 10:52


Recyklohraní na ZŠ Kaštanová


Žáci 4. a 5. r. ZŠ Kaštanová Třinec se ve školním roce 2016/2017 aktivně účastnili školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který je realizován pod záštitou MŠMT a zaměřen na získání znalostí o šetrné spotřebě materiálů (předmětů) kolem nás, prohloubení dovedností k jejich správnému třídění, hledání pro ně náhradního využití. Za úspěšně splněné úkoly jsme získávali body, které se následně měnily za výukové pomůcky. V posledním letošním úkolu: "Tajemství červeného kontejneru" bylo cílem vyrobit a navrhnout výzdobu kontejneru na elektro odpad, zjistit, co vše k elektro odpadu patří. Nefunkční nebo nepotřebné přístroje a elektrospotřebiče nepatří do obyčejné popelnice! Jak se podařilo úkol splnit, si můžete prohlédnout na fotografiích.

Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka


19.6.2017 11:32


Žák ZŠ Nebory získal 3. místo v soutěži Matematický klokan (ZŠ a MŠ Míru)


Žák 5. ročníku ZŠ Nebory Samuel Pilch převzal ve středu 14. června 2017 diplom za 3. místo v celostátním kole soutěže Matematický klokan (kategorie Klokánek). Udělal nám tím ohromnou radost, neboť nám ukázal, že se naše škola dokáže úspěšně prezentovat nejen v literárních, pěveckých a dopravních soutěžích. Ze srdce mu gratulujeme a děkujeme. Poděkování patří také rodičům Samuela, Mgr. Vandě Promne a paní asistentce Zuzaně Bílé Flaškové za přípravu.

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školy

 

                                                                            


19.6.2017 11:26


ZŠ Nebory získala 3. místo v celostátním kole mezinárodní literární soutěže (ZŠ a MŠ Míru)


Ve středu 14. června 2017 proběhlo v sále Nové scény Vlast ve Frýdku Místku slavnostní vyhodnocení 18. ročníku mezinárodní literární soutěže Tvoříme vlastní vydavatelství. Žákyně 5. ročníku ZŠ Nebory Veronika a Nikola získaly v celostátním kole za svůj příběh na téma „Tajemná místa mého města“ krásné 3. místo. Za výtvarné zpracování byli oceněni také jejich spolužáci Jakub a Eliška. Na soutěž je připravila paní asistentka Zuzana Bílá Flašková. Patří jim za to naše upřímné poděkování a gratulace.

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školy

                                                                            


19.6.2017 11:24


Den dětí na ZŠ Kaštanová


Dne 1. června se slaví Mezinárodní den dětí. Rodiče si pro nás připravili dopolední program ke Dni dětí. Hned ráno v 1. hodině jsme se přesunuli do literární učebny. Tam nás paní Hýblová a paní Novotná seznámily s programem. Byly nám rozdány hrníčky s logem naší školy s obrázkem ke Dni dětí, pití, oplatek, medaile, placky s naší školou a instrukce. Následně jsme odešli do tříd, kde jsme se nasvačili. Pak jsme se přesunuli na školní hřiště. Byla tam různá stanoviště, na kterých jsme museli splnit úkol, a když jsme splnili všechny, přišli jsme si pro odměnu. Za úkol jsme například měli doskákat v pytli ke kuželu a zpět nebo po slepu najít na stole 5 trojúhelníku… Dostali jsme balíčky, které nakoupilo Sdružení rodičů. Kluci měli v balíčku např. šátek, sešit, hopík… Holky dostaly např. gumičku, propisku, rýsovací pomůcky… Po splnění jsme si mohli užít různých atrakcí např. skákací hrad, trampolína, lukostřelba, dočasné tetování… Mohli jsme chodit i ve skupinách. Když dorazily i přidružené MŠ, nastal čas na překvapení. Všechny děti si sedly na velkou tribunu a čekaly na překvapení. Nikdo netušil, co se bude dít. Najednou začaly maminky nosit na stůl 3 nádherné dorty pro školu, MŠ Sosnovou i MŠ Habrovou. Byl na nich fondán. Dort pro naši školu vypadal jako tabule, křídy a jiné školní potřeby. Ten pro MŠ Sosnovou vypadal jako pískoviště i s pískem a hračkami a pro MŠ Habrovou jako papír a pastelky. Dorty byly úžasné a na toto překvapení nikdy nezapomeneme. Pak zábava pokračovala dál. Když se blížila dvanáctá hodina, Den dětí pomalu končil. Všichni si Dětský den moc užili a doufáme, že tento Den dětí nebyl poslední.

Autor: Filip Michejda


19.6.2017 11:20


Májové nocování 2017 (ZŠ Kaštanová)


Dne 26. 5. 2017se na ZŠ Kaštanové konalo Májové nocování 2017. V 18:00h paní ředitelka otevřela vchod do školy. Přespávání a program se uskutečnil ve ŠD. Když jsme si odložili věci, nastalo přivítání a seznámení s programem. Pod vedením paní Kaletové jsme se přemístili do tělocvičny, kde se konaly pohybové hry např. slalom mezi kužely… Soutěžili jsme ve skupinách, které byly rozděleny podle barev a měly své kapitány. Vyhrálo žluté družstvo s největším počtem bodů a dostalo také malou odměnu. Pak nastal čas večeře. Sedli jsme si ke stolu a pořádně se navečeřeli. Aby se mohla nachystat noční hra, pod vedením paní Novotné jsme si vyrobili zavěšovací papírové kočky a „3D želvy“, které jsme si odnesli domů. Následovala oblíbená noční hra pod vedením paní ředitelky. Vysvětlili nám pravidla, odpověděli nám na otázky a rozdali vše potřebné. Cílem hry bylo najít 25 obrázků, které byly rozmístěny po škole a zakreslit je tužkou do tabulky. Měli jsme 2 životy a mohli jsme o ně přijít tím, že jsme mluvili. Dalším pravidlem bylo, že pokud nás uvidí učitel, musíme se přestat hýbat. Pokud toto nedodržíme, můžeme život ztratit také. Všichni si noční hru velmi užili. Hra skončila kolem 21:30h. Všichni jsme se sešli v ŠD, kde jsme odevzdali naše nákresy a životy. Potom nastala večerní hygiena a příprava na spaní. Když byli všichni na svém místě, začala paní ředitelka číst z knížky Tatínku, ta se ti povedla. Kolem 7:00h ráno jsme se začali probouzet. Převlékli jsme se a šli na snídani. Ke snídani jsme měli různé bábovky, muffiny, koláče a jiné dobroty, které nám napekly naše maminky či babičky. Pak začali rodiče nosit na stůl ceny a všichni poznali, že se koná vyhodnocení. Bylo tam mnoho krásných cen a k tomu jsme dostali účastnický list. Všichni se sbalili a šli jsme domů. Bylo to moc zábavné a skvělé nocování a všichni si ho moc užili. Už se těšíme na další.

Filip Michejda, 5. třída

          


19.6.2017 09:37


Vystoupení v Domově Sosna (ZŠ Kaštanová)


Dne 8. 6. 2017 jsme šli do domova seniorů. Tam jsme si připravili program ke Dni rodin. Po 1. hodině jsme se začali připravovat na vystoupení. Přemístili jsme se do domova, kde jsme si ve společenské místnosti odložili věci. Začali jsme úvodem. Žáci 2. a 3. třídy řekli básně o rodině, písně, divadlo…. Žáci 1. třídy předvedli své divadlo „Domeček pod mezí“, tancovali na lidovou píseň Maličká su… Žáci ze 4. třídy si připravili divadlo „Rodinný výlet“, tanec… A pátá třída zpívala píseň „Šla děvečka“ i s dramatizací a někteří zahráli, např. na flétnu a na akordeon. Bylo vidět, že se to všem z domova důchodců líbilo. Hodně nám tleskali a byli šťastní. Nám se náš výkon moc líbil a jsme s ním spokojeni. Na závěr vystoupení jsme všichni společně zazpívali píseň od pana Svěráka a pana Uhlíře „Jaro dělá pokusy“. Nakonec jsme se uklonili a paní ředitelka popřála všem hezké léto. Potom za námi přišly sestřičky, které nám poděkovaly za krásné vystoupení a řekly, že se těší, až přijdeme zase. Dostali jsme také perník jako odměnu. Jsme rádi, že jsme udělali radost a těšíme se na další vystoupení.

Filip Michejda, 5. ročník, ZŠ Kaštanová Třinec


15.6.2017 11:25


Hrátky s angličtinou v přírodě


I v letošním školním roce se žáci Jubilejní Masarykovy základní školy v Třinci zúčastnili pobytu s rozšířenou výukou anglického jazyka na malebném místě v  penzionu Zátiší v Komorní Lhotce. Pro velký zájem dětí bylo soustředění rozděleno do dvou částí, jedna proběhla v měsíci březnu, druhá v květnu. Počasí nám na obou pobytech přálo, a tak si děti mohly užít pět báječných dní plných her, zajímavých aktivit zaměřených na anglický jazyk, tvoření a sportování přímo v přírodě. Žáci pracovali v týmech, ve kterých spolupracovaly menší děti společně se staršími a vzájemně si pomáhaly ve vypracovávání úkolů. Ani v penzionu se žáci nenudili, každý večer byl pro ně připraven bohatý program, např. soutěže ve stavění Lega, turnaje v bowlingu, návštěvy solné jeskyně nebo diskotéky, kterých se s chutí účastnili nejen všechny děti, ale i učitelé. Ve čtvrtek všichni úspěšně zdolali výstup na horu Godulu, večer se pak vyhodnocovalo, odměňovalo a loučilo. Díky krásnému počasí, dobré náladě a výbornému jídlu v penzionu se letošní soustředění velmi vydařilo a děti i vyučující si pobyt moc užili.

 


14.6.2017 08:57


Školáci v Třinci soutěžili v poskytování první pomoci


Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. z Třince zorganizovala dne 2. 6. 2017 akci názvem „První pomoc = zachraň život“. Šlo o šestý ročník soutěže určené žákům 8. tříd základních škol, kteří se v předešlých týdnech poctivě se svými učiteli připravovali na úskalí poskytování první pomoci. Akce se zúčastnilo 55 dětí z jedenácti základních škol z Třinecka, Jablunkovska a Českotěšínska. Vybraní žáci soutěžili jako tým v 10 modelových ukázkách záchrany života a měli za úkol předvést své znalosti z oblasti první pomoci, kterým se naučili během své přípravy.

Soutěž byla zorganizována díky finančním prostředkům získaným z grantu města Třince, partnerem se stal Dům dětí a mládeže v Třinci, kde se akce konala.

Vítězství v soutěži získala ZŠ Slezská Třinec, druhé místo obsadila ZŠ Petra Bezruče Třinec a na třetím místě se umístila Masarykova ZŠ Návsí. Vítězové získali pro své školy vítězné poháry, medaile a hodnotné ceny v podobě resuscitačních loutek. Také ostatní účastníci obdrželi drobné dárečky, které věnovali sponzoři akce.

Na celou akci dohlíželi a organizačně se na jejím průběhu podíleli záchranáři MSK, SDH Jablunkov, dobrovolníci v rolích figurantů. Ochrannou ruku nad akcí drželi dlouholetí zdravotničtí odborníci a lektoři Mgr. Libuše Koppová a Mgr. Radim Holek.

Soutěže se zúčastnily týmy těchto základních škol: ZŠ Jablunkov, Lesní, ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem, vyučovacím, Třinec, Masarykova ZŠ, Návsí, Gymnázium Třinec, ZŠ a MŠ Petra Bezruče, Třinec, ZŠ a MŠ Koperníkova, Třinec, ZŠ Slezská, Třinec., Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o., Církevní základní škola a mateřská škola Třinec, Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín , Základní škola a mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241

Fotky ze soutěže najdete zde: http://kapapp.rajce.idnes.cz/


6.6.2017 13:36


Mezinárodní projektová schůzka v Turecku (ZŠ Petra Bezruče)


Mezi 22. a 27. květnem proběhla mezinárodní projektová schůzka v Turecku. Cílem setkání bylo zhodnotit všechny fáze projektu, zkontrolovat dokončení všech výstupů a uzavřít dvouletý projekt Let Us Speak.

Koordinátoři ze všech zemí se také aktivně podíleli na přípravě konference pro turecké učitele, pro které připravili tři semináře: Testování mluveného projevu žáků v anglickém jazyce, Teambuildingové hry ve vyučovacím procesu a Jak uspět v podávání žádosti o Erasmus+.
Kromě těchto pracovních záležitostí jsme navštívili místa v překrásné oblasti Cappadocia a seznámili se s místní bohatou kulturou a historií.

Mgr. Martin Raška, ZŠ Petra Bezruče, Třinec


2.6.2017 08:59


Den otevřených dveří v Nemocnici Třinec očima žáků ZŠ Kaštanová


Den otevřených dveří byl 15. 5. z důvodu, že datum bez teček je linka na zdravotní záchrannou službu 155.

Už tam pro nás byly připravené různé stánky. Učili nás masáž srdce. Museli jsme si vyhledat místo, kde jsme to měli masírovat. Učili nás i dýchání z úst do úst. Pak nám ukázali přístroj na pomáhání při masáži srdce.

Potom jsme šli na promítání záchranné služby. Ukázali nám různé fotky a k tomu nám říkali různé případy. Povídali jsme si o tom, co dělat, když má někdo tepenné krvácení, ale i o tom, kam se dovoláme, když zavoláme linku 155. Dovoláme se do Ostravy.

Byli jsme na prohlídce záchranného auta a svezla jsem se ve vozíku a měřili mi tep srdce – spolužačka sama poznala, jaké je to být v sanitce. Další žákyně byla ve vakuové matraci a spolužáci ji zvedali. Další tři žáci se projeli ve vozíku, který jezdí (převáží pacienty) po schodech.

Velmi se mi to líbilo, bylo to moc zajímavé.

Upraven text Adély Bilkové, Terezy Hulbojové a Denisy Juroszkové, žákyň 4. ročníku ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p.o.


29.5.2017 13:46


V rámci projektu ERASMUS + LET US SPEAK navštívili vybraní žáci a učitelé ZŠ Petra Bezruče Turecko. Jak se tam měli, posuďte sami.


Türkiye'den selamlar! - Zdravíme z Turecka!

Den 1.

Po náročné šestnáctihodinové cestě včetně dvou hladkých přistání na letišti v Istambulu a Keyseri jsme konečně dorazili do naší cílové destinace - hotel Dinler. "Huráá, už jsme tady!!!". Cesta byla vyčerpávající a na některých z nás se projevila značná únava. Ale stálo to zato! Odpoledne svítilo sluníčko a bylo příjemných 23 stupňů. Před hotelem nás čekal usměvavý personál, který nás vřele přivítal a některým nabídl vzorek parfému. Jelikož turecky ještě dobře nerozumíme, myslela si dotyčná, že to je chutný drink, a jala se ho vypít. Naštěstí byla včas upozorněna a tak si s ním alespoň umyla ruce, domnívaje se, že jde o místní zvyk. Nu, jiný kraj, jiný mrav, že, Zuzko? Dorazili jsme tak akorát včas na večeři, která nás příjemně překvapila formou rautíku „nemalých“ rozměrů. Ještě jsme si pak chvíli povídali s našimi novými spolubydlícími, ale únava nás brzy zahnala do postele.

 

Den 2.

Po skvělé snídani nás čekaly první teambuildingové hry. Tentokrát zaměřené na kreativitu. Slavnostního uvítání se zhostil pan ředitel turecké školy, který oficiálně zahájil náš společný pobyt. Každý z nás obdržel tašku s bledě modrým tričkem, visačkou, tureckými delikatesními sladkostmi a informacemi o regionu.  A jdeme na to. Účastníci vytvořili šest skupinek z různých zemí po čtyřech. Dali svým týmům název, pod kterým budou soutěžit až do konce pobytu. Hry byly zaměřené na vzájemné poznání se (ice-breaking games) a na rozvoj komunikačních dovedností, zručnost a především na zábavu (viz. foto). Ani oběd nás nezklamal! Počítáme s tím, že po návratu budeme hold o pár kileček těžší. To víte, vybrat si z 10 -15 různých desertů ten nejlepší není jen tak. Odpoledne foukal trošku větřík, ale příjemných 23 stupňů bylo na návštěvu místního tržiště (bazaru) ideální. Nakoupili jsme si suvenýry domů a už opět sedíme u skvělé večeře. A co budeme dělat po ní? Hmm...., že by bazének nebo saunička? No, my už si nějak vybereme. Tak zítra ahoj!

 

Den 3

Dneska se nám zatáhla obloha a vydatně prší, ale nám to vůbec nevadí. Dopoledne jsme strávili na hotelu v konferenčním sále, kde jsme ve skupinkách za pomoci počítačů vytvářeli video prezentace z fotek a krátkých video spotů, které jsme stihli pořídit během cesty, na tržišti či hotelu. Tato aktivita bude probíhat vždy každé ráno po snídani. V pátek budou žáci své výtvory prezentovat. Prezentace budou následně bodově ohodnoceny nekompromisní porotou. Po obědě jsme se vydali splnit velmi nabitý program. Cestou do Bílím ve Sanat Merkezi jsme se zastavili na několika místech. Co tento název vlastně znamená? Jméno partnerské školy v městě Nigde. První zastávkou jsme se vrátili zpátky do historie. Návštěva skalního městečka, které bylo vytvořeno křesťany v době před naším letopočtem, byla nevšední a zajímavá. Jde o unikátní komplex budov vytesaný ve skalách, který se v minulosti táhl několik desítek kilometrů, a jeho velká část byla postavena pod zemí tzv. - Underground city. Zub času způsobil, že dnes můžeme vidět jenom několik zachovalých budov. Unikátem byla nástěnná malba, na které je vyobrazena Ježíšova matka držící ho v náruči. Je to jediný obraz na světě s usmívající se matkou. Další zastávkou bylo 100 000 město Nigde – sídlo turecké školy. Jaká by to však byla návštěva Turecka, aniž bychom neprozkoumali místní mešity. Navštívili jsme dvě. K jedné z nich se váže tato pověst. Kdysi dávno žil jeden významný náboženský představitel, který se zamilovat do dívky. Jelikož nemohl opětovat svou lásku veřejně z náboženských důvodů, rozhodl se vystavět mešitu a s pomocí kamenů ukrýt její tvář při jejím vchodu, a mít tak svou lásku u sebe. Tvář dívky se zjevuje jen při správném dopadu slunečních paprsků. A my jsme zrovna v takovou dobu přišli. Nevěříte? Přesvědčte se sami. Škola našich přátel je opravdu malinká. Není divu. Vyučuje se max. v šesti žácích. Třídy velikosti našich učitelských kabinetů jsou však moderně vybaveny a mnohé z nich jsou uzpůsobeny pro práci na projektech v různých oblastech: robotika, mechatronika, matemtika, hudba, výtvarné umění atd. Škola je jen pro nadané děti a ty ji navštěvují v odpoledních hodinách. Po velmi vřelém uvítání, jsme měli možnost ochutnat místní pochutiny připravené rodiči žáků. S prohlídkou školy byla spojena hra ve třídě výtvarné výchovy. EBRU – malování na vodě. Podívejte se, jaká krásná díla jsme vytvořili. S blaženým pocitem si každý odnesl svůj „piece of art“ domů. Naše děvčata se zde seznámila s několika tureckými děvčaty a zažila na vlastní kůži, jak přátelští a otevření lidé Turci jsou. Děvčata byla obdarovaná malými dárečky, které jim vyvolaly první slzy na tvářích. Nejenom sport, ale také hudba spojuje lidi. Na cestě tam i zpět jsme tomu byli svědky. Zuzka, coby hlavní DJka, pouštěla známé hudební kusy a ostatní ochotně zpěvem přidávali. Jak? No anglicky, samozřejmě. Cesta nám rychle ubíhala. Dobrou noc.

Den 4

Po výtečné snídani jsme asi 45 minut pracovali na našich projektech. Po skončení jsme vyrazili do místního muzea vytesaného ve skále, ve kterém jsme měli možnost zhlédnout hliněné artefakty a historické předměty z dob před a našeho letopočtu nalezené na území Cappadocie – Země krásných koní – jak zní v překladu název. Součástí muzea je i dílna s ruční výrobou hliněného nádobí (talířů, misek, pohárů atd.). Předměty jsou ručně zdobené malbou a některé jsou opravdu mistrovská díla. Ale my se nejenom dívali. Na hrnčířském kruhu si každý z nás mohl vyzkoušet, jak náročné, ale i zábavné je něco podobného vytvořit. V obchůdku jsme si koupili několik suvenýrů domů. Rychle jsme uháněli do hotelu na oběd, abychom se znovu vydali na výlet do Ihlara Valley – Údolí Ihlara. Všem nám velmi připomínalo slavný Grand Canyon (ani ne tak všem, jako hlavně Verči se Zuzkou, pozn. redakce :-). Údolím protékal potok, po jehož bocích se tyčily vysoké skály, ve kterých byly vidět zbytky obydlí dávných křesťanů. Navečer jsme se vypravili do našeho městečka Imran, jehož krása při západu slunce teprve vynikne. My, holky, jsme ještě rozpouštěly „špíčky“ v sauně, zatímco kluci „tvrdě“ makali na svých svalech v posilovně. Sauna i bazén byla skvělá a po dlouhém a vyčerpávajícím dnu přišla vhod. A teď už fičíme do postele, ať jsme ready na zítřek. No, stejně víme, jak to dopadne. Hold wifina je droga :-).

Napsali Verča Samiecová a Zuzka Tomiczková

Den 5

Po další hodinové editační dřině jsme začali dopolední program oslavou jednoho z našich bulharských přátel Naska. Koordinátor z Turecka, Osman, pro něho připravil narozeninový dort a dárek a my si mohli užít malou párty. Protože počasí bylo hezké, stihli jsme zahrát ještě jednu hru. Týmy měly za úkol postavit z balonků a lepicí pásky co nejvyšší věž, která sama bude stát. Po obědě jsme se zase vydali objevovat krásy Turecka. Památky a místa, která jsme navštívili, byla fantastická. Undergroung city – Podzemní město má osm pater a my se mohli do pěti z nich podívat. Město bylo vybudováno během 3. století našeho letopočtu křesťanskými uprchlíky před Římany. Pro svou bezpečnost vybudovali ve skalách a pod zemí rozsáhlý komplex budov. Pigeon Valley – Holubí údolí bylo naší druhou zastávkou. Nádherné útvary sloupových komínů (Fairy Chimneays) pokrývají celé území. Tyto nádherné přírodní útvary vznikly vulkanickou činností. Erupcí sopky bylo území Cappadicie pokryté lávou, na kterou se nabalil usazující se prach. Pohybem litosférických desek, erozí se některé komíny zřítily a dostaly dále od sebe. Dnes můžeme zřetelně pozorovat, že každý komín se skládá ze dvou vrstev. Základnu, světlou část, tvoří láva a čepičku usazený prach.

Náš pobyt se krátí, zítra nás čeká poslední den. Nu což, pojďme si ho užít.

Napsali Ondra Wantulok a Jáchym Botur.

Den 6

A je to tady :-(. Jako obvykle mě o půl páté probouzí hudba, která svolává věřící do mešity k ranní modlitbě. Ranní teplota předpovídá, že dnešní den bude velmi teplý a slunečný. A skutečně. Po dopoledních prezentacích filmů každé skupiny jdeme hrát poslední hry ven. Po obědě se vydáváme na další výlet. Stejně jako včera jsme navštívili několik přírodních muzeí. Kdekoliv přistavíme s autobusem, čekají na nás obchůdky s tradičními suvenýry. Nakupujeme všechno, co se dá. Od sladkostí, suvenýrů, přes oblečení a kosmetiku. Městečko Avanos k tomu přímo vybízí. Na vlastní oči spatřujeme pravý turecký trh se vším možným, na co si vzpomenete. A protože ještě pořád nějaké liry zbývají, zastavujeme naposledy v našem městečku Ürgüpu. Shopping je shopping (po wifi druhá největší droga :-), pozn. redakce). Po večeři se dovídáme výsledky družstev a dostáváme z rukou pana ředitele certifikáty. Celý večer končí společnou diskotékou. Jenom abychom se dobře vyspali. Zítra vstáváme v 5 ráno – to chci teda vidět.

 

Den 7

Poslední teambuildingový camp skončil. Ráno jsme si naposledy si mohli užít vynikající hotelovou kontinentální snídani. Poslední rozloučení, poslední objetí s Osmanem, Sulaimanem, Kukim (Turecko) a Bogdanem (Rumunsko) a potom nastupujeme do Airport Busu a uháníme směr Kayseri. S letadlem nám trochu hází, protože počasí v Istanbulu není ideální, ale vše dopadá dobře a po přistání uháníme přes všechny check-iny, pasové kontroly, osobní prohlídky na gate 315 patnáct minut před odletem. Uff. Stíháme. Po dvouhodinovém letu přistáváme v naší matičce Praze a podalších čtyřech hodinách vystupujeme Třinci. A co říci na závěr? Věřím, že naši účastníci si nejen užili pobyt, ale poznali nové přátele, se kterými budou i nadále v kontaktu. Vyzkoušeli svou angličtinu a pochopili, že se není třeba mluvení bát. Poznali kousek nádherné turecké kultury z bezprostřední blízkosti, což jim žádná cestovka nezprostředkuje. Poznali otevřenost, srdečnost a pohostinnost tureckých přátel.

Turkye, teşekkür ederim! – Děkujeme Turecko!

 

 


22.5.2017 09:28


Výlet na Mezinárodní řemeslné hry (MŠ Nerudova)


Dne 6.4.2017 se vydaly předškolní děti z Mateřské školy Nerudova 313 na výlet do "budoucnosti". Jely se podívat autobusem za svými velkými kamarády na Střední odbornou školu Třineckých železáren, která hostila "Mezinárodní řemeslné hry". Po vystoupení z autobusu byly děti vřele přivítány zástupci školy a také velkým pohádkovým krtečkem. Rovněž další postavičky z oblíbené pohádky "O krtečkovi" na sebe nenechaly dlouho čekat a skupinky dětí pod vedením zajíce, žabky a dalších kamarádů byly odvedeny do učeben školy, kde na ně čekaly různě obtížné a důmyslně vymyšlené úkoly, např. řazení ozubených kol podle barev a následné zatočení, zatloukání dřevěných kolíků podle čísel, přiřazování dvojic, skládání auta z jednotlivých částí apod., při kterých si děti vyzkoušely svou zručnost, znalosti, pozornost a také logické myšlení. Velký úspěch měl úkol, při kterém si děti mohly vyzkoušet střílení gólů do branky "dospěláckou" hokejkou. Za své snažení si děti odnesly spoustu krásných dárečků, sladkostí a krásná žlutá trička, která jim budou připomínat účast na této skvělé akci.

Tentýž den jsme přijali poděkování za účast  všech našich mateřských škol a výslednou listinu s umístěním jednotlivých mateřských škol. Na prvním místě se umístila Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace, které byl předán putovní krteček ředitelem SOŠ TŽ panem Mgr. Alešem Adamusem a Mgr. Janem Jakešem. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce. Nadšené nebyly jen děti, ale i pedagogický doprovod. Možná to byl první krok pro vzdělání některých dětí na této škole.


17.5.2017 10:35


ZŠ Kanada se připravuje na oslavu 80. výročí


Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Kanada připravují ve spolupráci se spolkem rodičů oslavy 80. výročí svého vzniku budovy školy. Slavnost proběhne v pátek 9. 6. 2017 od 15:30 a bude součástí tradičních dětských radovánek. Hosté se mohou těšit na bohatý program připravený dětmi mateřské školy a žáky základní školy. Tímto jsou srdečně zváni všichni absolventi i současní žáci, jejich rodiče, učitelé, současní i bývalí členové sdružení rodičů, partneři a přátelé školy.

Za ZŠ Kanada Mgr. Petra Cemerková Golová a Mgr. Dagmar Gomolová


9.5.2017 10:02


Pampeliškování v ZŠ Nebory (ZŠ a MŠ Míru)


Kluci a holky 4. ročníku ZŠ Nebory se v průběhu dubna a května stali účastníky projektu s názvem Pampeliškování. Projekt byl zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním s využitím moderních metod a ICT technologií, podporu komunikace a podporu práce s informacemi. Žáci pracovali s textem, ve kterém byl ukrytý recept. Podle něj pak uvařili pampeliškový med. Na základě této zkušenosti výrobu medu popsali. V rámci projektu pořizovali pomocí tabletu fotodokumentaci a tvořili z ní foto recept. Na tablet také natáčeli dvouminutová videa, z kterých sestavovali video recepty. Ujali se přitom role moderátora, režiséra a kameramana a učili se komunikovat. Všichni se pak na chvíli stali členy vedení firmy a pomocí brainstormingu vymýšleli, jak nalákat spotřebitele na koupi medu. Pobavili se o tématu klamavé reklamy a naučili se o svém výrobku informovat stručně, věcně a bez manipulace. Aby k tomuto výstupu mohli dojít, museli pracovat s informacemi o pampelišce a jejich léčebných účincích. Pracovali s textem pomocí metody I.N.S.E.R.T. a pětilístek. V článku hledali vetřelce a četli pomocí čtečky QR kódy s informacemi. Vyvrcholením projektu bylo kulturní vystoupení, které věnovali maminkám k jejich svátku.  Během něj prezentovali svůj projekt, darovali maminkám vlastnoručně vyrobený med a zahráli muzikál O pampeliškové Jelce. Vše se točilo kolem pampelišek, a tak se v ZŠ Nebory pampeliškovalo o 106!

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka ZŠ a MŠ Míru

                                                                            


9.5.2017 09:55


Žáci 5. ročníku ZŠ Nebory vyhráli v Dopravní soutěži mladých cyklistů 2. místo (ZŠ a MŠ Míru)


V pátek 5. května 2017 nám žáci 5. ročníku ZŠ Nebory udělali obrovskou radost. Opět obhájili krásné umístění v Dopravní soutěži mladých cyklistů v kategorii družstev. Každým rokem škola s přicházejícím jarem připravuje své žáky na bezpečný pohyb venku. Má propracovaný systém dopravní výchovy a první pomoci, což přináší každým rokem ovoce. Škole se v této soutěži dlouhodobě daří. I letos byli její reprezentující žáci úspěšní. Ze srdce jim blahopřejeme a děkujeme. Poděkování patří také p. asistentce Zuzce Bílé Flaškové a pořadatelům soutěže z Městského úřadu Třinec, odboru dopravy.  

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka ZŠ a MŠ Míru


9.5.2017 09:51


Jarní dílničky na Jubilejní Masarykově základní škole v Třinci


Dvacátého prvního března zaťukalo jaro na dveře a na Jubilejní Masarykově základní škole v Třinci propukly o dva dny později, 23. března 2017, přípravy na Velikonoce. Učitelský sbor s pomocí šikovných žáků připravil pro děti a rodiče jarní tvoření. Všichni návštěvníci si mohli vyzkoušet svou zručnost a trpělivost v několika dílnách. Nabídka byla pestrá, bylo možné si vyrobit závěsné dekorace z papíru - třeba veselého ptáčka nebo neposedného zajíce -  pod zručnýma rukama se tvořily jarní květy, ubrouskovou metodou se zdobila vajíčka a do okna jste si mohli zavěsit ovečku z dortového ubrousku. Velmi dobře vypadaly ovečky vyráběné z kartonu a hrubé vlny. Velmi vhod přišly i hotové výrobky prodávané na malém jarmarku. Kdo si chtěl od rukodělných prací odpočinout, mohl si vyzkoušet trochu alchymie v pracovně chemie, kde se kouzlilo s potravinářskými barvami, objevovali se Faraonovi hadi a čarovalo se i s obyčejnou vodou.

Aby se nepracovalo s prázdným žaludkem, postaraly se maminky, babičky, tetičky a další šikovné hospodyňky o sladké potěšení. Všechny dorty, zákusky a laskominy vypadaly tak úchvatně, že bylo těžké vybrat si jen jeden kousek. Pokud však někdo nechtěl propadnout sladkému mámení, mohl si zasportovat. K tomu posloužily sportovní činnosti, tzv. jarní bloudění, při němž probíhalo orientační závodění dvojic rodič a dítě. Na závěr byla vyhlášena cena za nejchutnější cukrářský výrobek.

Za veškerou prací a celým tím hemžením stáli nejenom učitelé, ale i členové rodičovského sdružení. Všem patří dík. Tak zase někdy na shledanou.                                                                                        


12.4.2017 12:32


Hodnocení projektu „Tvořím, kreslím, přemýšlím“ a pozvání na den otevřených dveří (ZŠ Kaštanová)


V červnu 2016 získala naše škola finanční dar z Dobročinného fondu TŽ pro projekt „Tvořím, kreslím, přemýšlím,“ jehož obsah byl primárně zaměřen na technické vzdělávání žáků novými strategiemi učení v různých předmětech 1. stupně ZŠ.

Z pěnových krychlí stavíme různé krychlové stavby, rozvíjíme pravolevou orientaci.

Barevné modely rovinných útvarů třídíme podle různých kritérií.

Skládáme parkety, procvičujeme na nich obvody a obsahy rovinných útvarů ve čtvercové síti; učitel má svou demonstrační pomůcku v adekvátní velikosti, využívá magnetickou tabuli se čtvercovou mříží.

Stavíme Sonobovy krychle bez pomoci učitele.

Z balónků a klacíků tvoříme prostorové struktury v různých velikostech.

Pracujeme, spolupracujeme také mimo prostředí třídy.

Komunikujeme slovně, písemně, pomocí schémat, značek, zkratek, symbolů.

Všechny pomůcky jsou k dispozici také dětem z MŠ.

Tímto děkujeme Dobročinnému fondu Třineckých železáren, a. s. za poskytnutí finančního daru.

 

Zveme vás na Den otevřených dveří Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, p. o., který se koná 18. dubna 2017 v čase od 10.00 hodin do 11.40 hodin.

 

Mgr. Martina Kišová

ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o.


11.4.2017 13:35


Březen v družince ZŠ Petra Bezruče


I. oddělení

A je tady jaro. Už jsme se nemohli dočkat. Hned první pěkné dny jsme vyrazili na školní hřiště, kde se setkáváme s dětmi z jiných oddělení. Děti tak mohou navázat kamarádství se staršími spolužáky. Hned první březnový den jsme ve skupinách kreslili pestré ptáčky, kterými jsme vyzdobili šatny. Tento měsíc jsme měli téma knihy. Děti, které měly zájem, přinesly svoji knížku, kterou mají rády, a po obědě jsme z nich četli. Také jsme jednu knihu na pokračování dočetli. Děti malovaly svoji nejoblíbenější knihu. Vyráběli jsme záložku do knihy, dokonce jsme si zahráli na knihovnu. A jelikož je jaro ve znamení velikonočních oslav, začali jsme prvním výrobkem, a to tužkovníkem zajícem.

Následoval zajíček motanou technikou a poslední zajíc jako zajímavá vystřihovánka do oken. Starší děti vyráběly lepenkové obličeje. Takže naše ruce nezahálely. Jedno odpoledne nás přišel do družinky navštívit maskot Kubík a povídal si s dětmi o ovoci a zelenině. Samozřejmě i tento měsíc jsme byli v kině na pohádce. Vyhlašovala se zde soutěž ve velikonočním tvoření, kterého jsme se také zúčastnili a dvě děvčata vyhrála dvě čtvrtá místa. Odnesly si domů malé dárečky. Před námi budou stále teplejší dny, které budeme využívat k pobytu na školním hřišti a už teď se na to moc těšíme. Krásné jarní dny přeje družinka:-).

 

II. oddělení

Březen byl věnovaný knihám a my jsem si jich užili opravdu dost a dost. S dětmi jsme vytvořili výstavku těch nejoblíbenějších knížek a pak jsme si z nich po obědě četli. Děti si hrály na knihovnu a knihkupectví a moc je to bavilo. Děti si vytvořily i záložku do knih. Také se jim podařilo postavit z kostek celé město.

V měsíci březnu nás navštívil maskot Kubík. Děti byly moc šikovné, uměly zodpovědět všechny Kubíkovy otázky, takže odměna byla zasloužená. Březen je měsíc, kdy nám nastává jaro a my jsme ho s dětmi řádně přivítali jarní výzdobou. Jarní louka na nás kouká ze všech stran. Chodíme také na zahradu, kde si děti oblíbily novou hru disk golf. 

Paní vychovatelky ZŠ Petra Bezruče


11.4.2017 13:08


Vítej, jaro! (MŠ Petra Bezruče)


Ve čtvrtek 23. března jsme i díky počasí mohli uskutečnit již \" tradiční akci \" v naší školce....  vynášení Moreny. Pomalým průvodem jsme se vydali k řece Olši a Morenu jsme za pomoci vystřídání všech dětí donesli až tam. Následně byla Morena zapálena a hozena do řeky. Odemkli jsme klíčem jaro a zazpívali si jarní písničky. A tak věříme, že zima už  definitivně odplavala a bude konečně krásné jaro.

Kolektiv učitelek MŠ


11.4.2017 12:59


Velikonoční dílničky 2017 (ZŠ Kaštanová)


Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se na ZŠ Kaštanové konaly Velikonoční dílničky. Nejdříve jsme pomohli učitelkám a organizátorům připravit vše potřebné, co na dílničkách bude. Nanosili jsme různé věci např. stoly, hrníčky na kávu, lžíce… V 15:00 hod. to všechno začalo, protože do školy přišli rodiče, děti, babičky, dědečkové, tety… V horním patře jsme si mohli vyrobit nádherná vajíčka se skutečnými květy, které jsme si natrhali venku. Trochu dál se pletla pomlázka a vyráběly se tam i papírové ovečky. Dole u jídelny se např. zdobily perníčky nebo ochutnávaly pomazánky, které připravily děti z kroužku Kuchtíci, a trochu dál paní Krčmariková pletla a prodávala své pletené, papírové a nádherné košíky. Mohli jsme si také ozdobit vajíčka voskem. Moc nás to bavilo. Vyráběli jsme různé talismany pro štěstí a také různá papírová kuřátka… Pomáhali jsme i s prodejem výrobků dětí ze ŠD nebo z kroužku Keramika a jiné tvoření. Dílničky pomalu končily a lidé začali odcházet. Škola se zavřela a všem to bylo moc líto, protože se jim Velikonoční dílničky moc líbily. Už se všichni těšíme na další Velikonoce a samozřejmě na naše Velikonoční dílničky.

 

Autor: Filip Michejda, 5. třída


7.4.2017 13:41


Mobil jako učební pomůcka (ZŠ Kaštanová)


"Učebními pomůckami jsou předměty, jejich soubory nebo částí, případně programové vybavení, které přispívají jako zdroje informací k vytváření, prohlubování a obohacování představ žáků. Jsou to věci používané při vyučování, které ale nemají povahu učebnic ani školních potřeb.\" Toto je charakteristika pojmu učební pomůcka dle MŠMT. Při výuce přírodovědy a informatiky žáci 4. a 5. r. ZŠ Kaštanová Třinec použili své mobilní telefony při fotografování rostlin umístěných ve škole. Následně jim fotografie sloužily při vyhledávání informací na internetu - porovnávali obrázky pokojových rostlin s obrázky ve svých mobilech, dále pak zjišťovali o rostlinách informace týkající se jejich pěstování a následně ve skupinách tvořili stránku atlasu školních rostlin. Autorem fotografií je Filip Michejda, žák 5. r.

Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec


17.3.2017 10:23


Vernisáž výstavy na ZŠ Koperníkova


Základní škola Koperníkova srdečně zve všechny příznivce výtvarného umění na vernisáž výstavy s názvem Skládačky/Ukladanki autora Františka Szymczyska, která se uskuteční v pondělí 20. března v 16:00 hodin. Výstava ve škole potrvá do 20. drubna 2017. Zájemci z řad široké veřejnosti si ji mohou prohlédnout v pracovní dny do 14:30, příp.dle domluvy. Více najdete v přiložené pozvánce nebo na http://www.frantisekszymczysko.pl/cz/ 

Výstava je první vlaštovkou, jak umění  ještě více přiblížit dětem, a škola má v plánu podobné výstavy organizovat pravidelně. 


 


15.3.2017 14:35


ZŠ Koperníkova slaví 50. výročí


Vážení absolventi, žáci, rodiče, učitelé a zaměstnanci školy!

 Ve školním roce 2016-2017 uplyne 50 let od otevření naší školy. Oslavy budou probíhat v následujících měsících a budou zahrnovat:

 1. Vydání almanachu k 50. výročí školy
 2. Výzdoba školy dobovými materiály
 3. Den otevřených dveří 12.4.2017
 4. Zápis do prvních tříd 18.4.2017
 5. Akademie v KD Trisia 24.5.2017
 6. Prodej upomínkových předmětů k 50. výročí školy (trička, propisky, zápisníky, tašky, …)
 7. Další akce pro žáky, rodiče a zaměstnance školy

Přípravný výbor oslav:

Mgr. Daniela Sliwková, Mgr. Kateřina Gaszková, Mgr. Tomáš Otisk

tel. škola:   558 999 300

e-mail:    50let@zstikop.cz    

stránky školy: www.zstrikop.cz

POZOR !!! - K přípravě oslav vyzýváme všechny zájemce:

 • k zapůjčení dobových fotografií, zvláště třídních fotografií ke konci školního roku, fotografií ze školních akcí a fotografií školy a jejího okolí (fotografie označte svým jménem, doplňte školní rok, jména osob na fotografiích, název akce, doručte organizátorům oslav)
 • k zapůjčení jakýchkoli historických materiálů na přenosných nosičích (DVD apod.) týkajících se školy – radovánky, lyžařský kurz, výlety, apod. (materiály označte svým jménem, doručte osobně, poštou, elektronickou poštou)
 • k zaslání krátkých vzpomínek na dobu, v níž jste chodili do naší školy (materiály označte svým jménem, doručte osobně, poštou, elektronickou poštou)
 • ke sponzorství – hlavně na vydání almanachu, výrobu upomínkových předmětů, a dále na materiální zajištění příprav a průběh oslav (finanční částky zasílejte na konto 27 - 4608880227/0100, var.symbol – číslo smlouvy o sponzorství nebo rodné číslo, spec. symbol 50, v kanceláři si vyžádejte darovací smlouvu; jména sponzorů/firem budou s poděkováním uvedena v almanachu).

Za jakoukoli pomoc předem děkujeme a těšíme se na Vás.

Přípravný výbor

 


7.3.2017 12:24


Zdravé a šťastné děti, zdraví a šťastní žáci (ZŠ Kaštanová)


Mnoho se hovoří o pohybu a zdravé stravě. O kvalitní výuce tělesné výchovy. O seznamování se s různými materiály (přírodními i umělými). O předcházení šikaně. Zahrada v přírodním stylu u MŠ Sosnová právě nabízí široké možnosti a různorodé využití svého potenciálu. Školáci ZŠ Kaštanová navštěvují zahradu MŠ, kde "dovádějí" s citem pro fair play při hrách, smyslově vnímají přírodní i umělé prvky, popisují své aktivity, otevřeně komunikují, spolupracují, řeší problémy. Předjarní sluníčko hřálo málo, ale pohyb všechny zahřál, potěšil i pobavil a do školních lavic se nikomu nechtělo.

Mgr. Iveta Hudzietová, ředitelka


7.3.2017 12:21


Předškoláci zahráli školákům (MŠ Sosnová)


Dědeček zasadil řepu. Řepa rostla a rostla, až byla veliká převeliká. Na podzim chtěl dědeček řepu sklidit. Táhl, táhl, ale vytáhnout nemohl. Zavolal na pomoc babičku.

Pohádku O veliké řepě viděli žáci 1. třídy v pátek 3. 3. 2017 v oddělení Žabek v MŠ Sosnová. Děti z mateřské školy pohádku nacvičily a velmi hezky předvedly pod vedením p. uč. D. Letovancové. Pohádka, ač byla zahrána bez jediného slova, se malým školákům líbila a velmi dobře porozuměli obsahu. Možná i proto, že pohádka autora F. Hrubína je velmi dobře známá. Na závěr jsme si všichni zazpívali a zacvičili.

Návštěvy dětí z MŠ ve škole a žáků ZŠ ve školce patří k častým aktivitám školy a všichni se na společná setkání velmi těší. Žáci se vrátí v pocitech zpět do školky a předškoláci zase ví, že školy se bát nemusí.

Iveta Hudzietzová, ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o.


7.3.2017 12:12


Pozvánka na den otevřených dveří (ZŠ Dany a Emila Zátopkových)


V úterý 14. března 2017 se ZŠ Dany a Emila Zátopkových otevře předškolákům a široké veřejnosti.


1.3.2017 10:02


Kouzelný advent na Bezručce (ZŠ Petra Bezruče)


Stává se téměř tradicí, že se na naší škole v předvánočním shonu zastavíme a nasajeme atmosféru Vánoc. Kdo se přišel 15. prosince podívat do budovy školy, uviděl krásně vyzdobené chodby a další prostory, kde za zvuků koled byly na vánočním jarmarku vystaveny výrobky žáků spojené se symbolikou Vánoc.

Návštěvníci školy měli možnost po prohlídce jarmarku si odpočinout ve školní jídelně. Zde bylo připraveno občerstvení v podobě zákusků a sladkostí, napečených maminkami žáků. Hlavním lákadlem adventního odpoledne  bylo ale vystoupení žáků v tělocvičně školy. Rodiče, prarodiče a další hosté ji obsadili do posledního místečka a sledovali program, který si děti pro ně spolu se svými učiteli připravily.

V první části se dověděli, co všechno zažily jejich děti s projektem Let Us Speak, Erasmus+ nejenom při návštěvě Rumunska, a pak už následovalo pásmo koled, básniček a scének typických pro předvánoční adventní čas. Všechna vystoupení byla odměněna bohatým potleskem.

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh adventního odpoledne a podvečeru a s přáním krásných Vánoc doufáme, že se ve zdraví a pohodě setkáme zase za rok. Děkujeme rodičům, kteří napekli skvělé domácí záusky a také sponzorovi cen za Nejhezčí vánoční - mojeMobilka.

Mgr. M. Krausová


13.1.2017 12:44


Vánoční besídka žáků ZŠ Kaštanová


Vánoce jsou tady,
může padat sníh
v krajích pana Lady,
v horách zasněných. 

Společnou písní žáků i učitelů školy bylo ukončeno vánoční představení v Domově Sosna v Třinci, kde již třetím rokem navštěvujeme jeho klienty a vystoupením zpestřujeme sváteční chvíle. Také letos v předvánočním čase žáci 1. – 5. ročníku zpívali, tančili, přednášeli v jazyce českém i anglickém. Závěrečný potlesk byl nejvyšším vyznamenáním všem malým účinkujícím.

Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka

 


2.1.2017 08:38


Děti z mateřinek vyrazily na ozdravný pobyt (MŠ Habrová a MŠ Sosnová)


V listopadu 2016 se děti mateřských škol Habrová a Sosnová již po druhé zúčastnily sedmidenního ozdravného pobytu v čistém prostředí Vysočiny v areálu Lesního penzionu Podmitrov. Pobyt byl uskutečněn na základě projektu "Za zdravím pro zdraví" a konal se za finančního přispění SFŽP ČR a města Třince.

Během pobytu byl realizován ekologický výukový program školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, nesoucí název „Ferda v přírodě“. V rámci programu pedagogové Lipky vedli děti jednoduchými metodami k tomu, aby pozorovaly přírodu, překonávaly strach z neznámých organizmů a pocitů, zkoušely přemýšlet o dopadech vlastního chování na životní prostředí a získávaly kladnější vztah k přírodě.  Společně s Ferdou Mravencem a jeho kamarády Beruškou, Broukem Pytlíkem

a Chrostíkem se děti vydaly na dobrodružnou výpravu do mraveniště. Cestou navštívily les
a seznámily se s jeho obyvateli, rozlišovaly stopy některých zvířat a pokoušely se je vystopovat, ze sádry si vytvořily odlitky stop některých zvířat, dověděly se, jak to uvnitř v mraveništi vypadá, a přiblížily si vývojová stádia mravence. Během putování v lese děti vyhledaly odpadky, které společně roztřídily a rovněž se pokusily pomoci ovázat raněnému kanci bolavou nožku a vyléčily křečíkovi nemocný zoubek tak, že mu pomohly uvařit heřmánkový čaj, který si mohly samy ochutnat. Jakmile děti zavítaly na louku, poznávaly její obyvatele, seznámily se s proměnou housenky v motýla a také s tím, jak se umí různé druhy hmyzu maskovat. U říčky zase děti prozkoumaly vodní živočichy, vyrobily si chrostíka a zahrály si o něm i hru, u které si užily spoustu legrace.

Po dobu pobytu si děti tvořily „Ferdův deník“, kde si vedly o společném putování
a o jednotlivých návštěvách poznámky, vybarvovaly si kartičky a dolepovaly je do deníku, plnily jednoduché úkoly. Na závěr všichni Ferdovi pomohli v lese postavit mraveniště
z přírodnin a on byl za to velice rád.

Na činnosti lektorů Lipky plynule navazovali pedagogičtí pracovníci, kteří naplňovali cíle svých ŠVP MŠ. Během pobytu v přírodě všichni usilovali o to, aby děti denně trávily několik hodin pobytem na čerstvém vzduchu a to v dopoledních i odpoledních hodinách v rámci vzdělávacích aktivit a her. 

Pobyt byl denně zpestřován četbou pohlednic z domova a předáváním diplomů nebo různých ocenění. Každodenním „ceremoniálem“, bylo podvečerní předávání drobných sponzorských darů, které jsme získali od členů Sdružení rodičů, Kaštanová a rovněž od rodičů dětí obou mateřských škol, za které tímto velice děkujeme. Díky citlivému a ohleduplnému přístupu pedagogických pracovníků i lektorů byly děti spokojené, a přestože jsou ještě malé, skvěle zvládly odloučení od svých rodičů.

 

Zpracovala: Monika Niedobová, vedoucí učitelka ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o. 


20.12.2016 09:27


Ozdravný pobyt na Vysočině (ZŠ Kaštanová)


Již potřetí se žáci Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, p.o. účastnili ozdravného pobytu v čistém prostředí Vysočiny v Lesním penzionu Podmitrov v rámci projektu „Za zdravím pro zdraví“. Listopadový jedenáctidenní pobyt se nesl v duchu pátrání po rodinných předcích i v duchu řemesel. Žáci si vyzkoušeli, jaké to je být papírníkem – vyráběli si vlastní ruční papír a z něho přání, sedlákem, pekařem – pekli si vlastní svačinu, přadlenou – vytvořili si lněnou panenku, mlékařem, barvířem – pomocí přírodních barviv batikovali látku, včelařem – tvořili několik druhů svíček z včelího vosku. Také si vyráběli přívěsky na klíče, bambule, korálky, hrníčky s vlastními motivy, stavěli ze stavebnic. Mimo tyto činnosti žáci pobývali denně několik hodin venku, kde jim téměř denně přálo příjemné počasí. Formou soutěží a her si vyzkoušeli další zajímavé, někdy netradiční aktivity ve skupinách. Po celou dobu žáci sbírali za své aktivity razítka, která mohli ve směnném obchodě vyměnit za věcné ceny – učili se finanční gramotnosti. Tímto děkujeme za sponzorské dary, o které se postarali rodiče ze Sdružení rodičů Kaštanová z. s. Žáci se učili také informační a čtenářské gramotnosti – z různých textů, obrázků, scének zjišťovali podstatné informace a propojovali je do celků. Při různých formách a metodách práce rozvíjeli a posilovali klíčové kompetence – sociální a personální, komunikativní, k učení, k řešení problémů, pracovní i občanské. Průběh celého ozdravného pobytu se spoustou fotek si můžete prohlédnout na stránkách školy http://7zstrinec.cz/.

Za celý pedagogický tým Mgr. Martina Kišová


7.12.2016 07:38


Nocování s Mikulášem (ZŠ Kaštanová)


Nejdříve nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Přinesl kupu pamlsků i zdravých dobrot a jako největší dárek jsme dostali ohňostroj. Dále následovaly hry a zábava. Nejdříve v tělocvičně závodila 4 družstva. Prokazovaly se dovednosti v běhu, taktice, spolupráci i zručnosti. Noční hra byla tajemná a cestou nás provázela světýlka bludiček. Před vyhlášením vítěze jsme ještě stihli vyrobit sladké soby a pak bylo vyhodnocení, odměňování a příprava na spaní. Ač nás bylo skoro 50, všichni jsme se do prostor školní družiny vešli, žáci i dospěláci. Ráno byla opět tradiční snídaňová bašta výrobků našich maminek a babiček. Nocování s Mikulášem pořádala ZŠ Kaštanová ve spolupráci se Sdružením rodičů Kaštanová, z.s. MAMINKY A BABIČKY, DĚKUJEME ZA BUCHTY. RODIČE, DĚKUJEME ZA NOCOVÁNÍ S PROGRAMEM.

Mgr. I. Hudzietzová


7.12.2016 07:34


Říjnové odpoledne s rodiči ve školní družině na Bezručce (ZŠ P. Bezruče)


V tomto školním roce jsme odstartovali Odpoledne s rodiči naprosto senzačně a hned s rekordem. Na akci přišla rovná stovka milých lidí - děti naší družinky, jejich maminky, tátové, sourozenci a taky babička a strýc. Ve třech třídách pro ně bylo připraveno devět různých úkolů na téma Příroda. Děti i rodiče luštili Morseovu abecedu. Jejich úkolem bylo přijít na názvy stromů. Taky zkusili svou šikovnost v hodu šiškou, při výrobě strašidýlek na větvičce, sovičky z papíru nebo pavučiny z kaštanu, špejlí a vlny. Děti byly šikovné i ve skládání puzzle nebo při poznávání lesních zvířátek. Všem se dařilo i u hry zvané Logik, kde si děti mohly ověřit své znalosti týkající se lesa a života v něm. A vůbec nikdo neměl problém se zapamatováním předmětů. Cílem dětí bylo řádně splnit všech devět úkolů. Kdo měl všech devět razítek, měl tak povolení vstoupit s námi do lesoparku. Tam na všechny čekal poklad od strašidýlek. Po setmění jsme ho šli tedy všichni společně, se svými krásnými lampiony, hledat. A byli jsme úspěšní :-) Děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru a těšíme se na další společné odpoledne.
Vychovatelky ŠD


 


15.11.2016 13:09


V mateřské škole – ježčí farma? (MŠ SNP)


Co se to venku děje? To léto předalo své žezlo podzimu. Teplých slunečních paprsků ubylo a pomalu je nahrazují chladné podzimní dny. Zubaté slunce svými dlouhými zlatými prsty obarvuje listy stromů do nádherných odstínů červené, žluté, oranžové… Lidé připravují své zahrádky na příchod zimy. Sklízejí poslední zapomenutá jablka, shrabávají spadané listy, ryjí záhonky. Vítr Všudybyl si na obloze pohrává s pestrobarevnými draky, kteří vyletěli k výšinám mezi stěhovavé ptáky, doprovodit je na jejich dlouhé cestě za teplem.

Také ostatní zvířátka si hledají bezpečné místečko, kde přečkají mrazivou zimu. Některá nacházejí úkryt v dutinách stromů, jiná si hloubí nory v zemi. A co ježci? Víte, kam se všichni ježci z Třince schovali před vládou paní zimy? Letos si pro přečkání zimy zvolili naší MŠ. Sešlo se jich u nás opravdu hojně. Někteří jsou velcí a barevní, jiní malí a voňaví, no prostě všeho druhu. A ptáte se, jak jsme je k nám přilákali? Za tím vším hledejte šikovné rodiče a jejich děti. To jejich zásluhou je součástí naší mateřinky ojedinělá ježčí farma.

Stejně letos jako každý rok jsme vyhlásili podzimní soutěž na téma JEŽEK. Rodiče společně se svými ratolestmi strávili pár kouzelných chvil při tvoření. Pro tento rok jsme zvolili téma „JEŽEK“. Děkujeme všem zúčastněným za nápadité, originální a v některých případech i voňavé a jedlé ježečky.

Učitelky MŠ SNP


25.10.2016 12:45


3. teambuildingový kemp v Rumunsku, Voronet 2016 (ZŠ Petra Bezruče)


Příjezd
Ve 4 hodiny ráno se vydala skupinka 6 žáků (Tina, Marcela, Míša, Aleš, Martin a Filip) a 2 učitelů (pí uč. Adamicecová a p. uč. Raška) na další, v pořadí již 3. teambuildingový kemp, tentokrát do Rumunska. Po velmi únavné cestě a 17 hodinách strávených v minibusu, jsme dorazili za tmy do cílového města Voronet.Po vřelém přivítání a ubytování jsme se sešli na společné večeři a poté ulehli do postelí s očekáváním, co přinesou následující dny.

Den 1

Ráno si nesměle sedáme ke stolu a zvědavě pokukujeme kolem sebe. Všichni ševelí svým rodným jazykem, někteří jsou dokonce trochu v rozpacích. Ale to jen do té doby, než se postaví Otylia (naše rumunská koordinátorka) a vyzve žáky na hrací plochu. Naštěstí nás nečeká žádný velký souboj, nýbrž jen pár her na seznámení a prolomení ledů. Brzy zjišťujeme, že vedle nás stojí vlastně úplně normální člověk.

Jen se s ním nějak domluvit... Z dětí opadá prvotní nervozita, takže u oběda už slyšíme naše žáky, jak nahlas opakují jména svých nových tureckých kamarádů nebo Bulhary, kteří se snaží vyslovit Třinec. Po krátkém, leč zaslouženém odpočinku, vyrážíme do místního kláštera a na obhlídku městečka. Večer ještě stihneme pár soutěží v našich nově vytvořených týmech a hurá na kutě.

Den 2

Snídaně formou švédských stolů nám velmi vyhovují. Je z čeho vybírat. Ranní program tentokrát obstaral instruktor Mihai, který je současně viceprezidentem orgaizace Sportů pro všechny a koučem volejbalového týmu. Jelikož nám ráno počasí nepřálo, museli jsme zůstat unvitř. Náplní byly hry, jak jinak. Po veselém témeř 3hodinovém maratonu, si každý nakonec odnesl svou podobiznu.

Vyhladovělí jsme se vrhli na tradiční regionální pokrm, který se skládal z mletého masa ve vinném listu a polenty. Což je kukuřičná kaše. Asi nesklidila valný úspěch, protože zústala téměř nedoktnuta na talířích, proto se naši vrhli na železné zásoby z domova, aby získali energii na odpolední aktivity.

Jelikož se počasí odpoledne umoudřilo, mohli jsme vyrazit ven. Dračí zápasy, slepý čtverec nebo atomový odpad nejsou místní atrakce, nýbrž názvy kooperativních her, na které jsme se zde zaměřili.

Během dopoledního hraní jsme obdrželi velmi radostnou zprávu z Turecka. Turecký koordinátor Osman se stal novopečeným otcem, a tak jsme neváhali a poslali mu krátké video přání.

Doufáme, že takových dobrých zpráv bude víc a tím se s vámi loučíme.

Den 3

A máme tady prvního maroda!!!. Na Míšu sedla virózka a musela s teplotou zůstat v posteli a silně oslabila svůj tým - Stars. Vy vlastně nevíte, že tady nějaké týmy máme. Hned to napravíme. Vytvořili jsme čtyři mezinárodní týmy složené ze šesti členů. Jejich jména jsou - Foxes, Team Stars, EL-English Lovers a Hexagon. Týmy mezi sebou urputně soutěží a nedarují si nic zadarmo.

Počasí se stále neumoudřilo. Během dneška musely týmy vynaložit veškerou snahu, týmovou spolupráci, aby zvládly naše záludné hry. Odpoledne se účastníci vydali do Suceavy, statisicového města, aby si prohlédli místní pevnost. No a samozřejmě nesměl chybět ani shopping!!! I když tentokrát musíme říct, že se všichni "naši" drželi při zemi.

Zdravíme všechny ve škole a doma a zítra přineseme další zprávy.

Den 4

Dnešní vstávání je příjemné, přes údolí pokreslené prvními mrazíky svítá slunce a my se o to více těšíme na cestu vzhůru k nebesům do Rarau Mauntains. Balíčky na celodenní výlet máme. Nasedáme do autobusu a klikatými cestičkami se prokousáváme do hor. Najednou nás přivítá zimní krajina. Po hodince strávené vsedě vyrážíme dál pěšky.

Ranní chlad se ještě prohlubuje, takže opatrně následujeme zamrzlé pěšinky, které se proplétají malebnou zasněženou přírodou. Z nadmořské výšky kolem 1 600 m je nádrehný výhled na štíty okolních hor a my se kocháme půvabnými scenériemi. Pořídíme spoustu fotografií a už zase vyrážíme vpřed.

Další zastávkou na naší trase je místní meteostanice, kterou nás provede sympatická průvodkyně. Češi ještě zdolají nedaleký vrcholek, natočí video a už míříme zpět k autobusu. Konečně je čas sníst "šnicl" a nabrat sílu.

To by ovšem nebyly dětičky, kdyby se po krátkém odpočinku nezmátořily a už před večeří pobíhají, okukují grilované dobrůtky a plánují večerní diskotéku. Jenže to ještě netuší, že si ji budou muset zasloužit a natrénovat si zítřejší prezentaci. Snad se to všem povede, myslete na nás.
 
Den 5

Den pátý a vlastně i poslední. Tato myšlenka nás neustále pronásleduje. Abychom ji zahnali, rozhodujeme se pro návštěvu místního lanového centra. Pomalu se dostáváme vzhůru do korun stromů. Naše kroky jsou nejisté, adrenalin se nám vlévá do žil a posouvá nás dál. Napřed opatrně krůček po krůčku. S přibývajícím časem získáváme jistotu a pouštíme se do dalších výzev. Čas oběda se však neúprosně blíží, a tak finišujeme k cíli.

Poté, co naplníme naše bříška, nabíráme směr Berchisesti, abychom si prohlédli naši spřátelenou školu. Vítá nás ředitelka školy, starostka obce i regionální televize. Proplétáme se zdejšími chodbami a zvědavě nakukujeme do učeben. Jsme pozváni na ochutnávku rumunských specialitek, ale naše žaludky jsou natolik sevřené, že si dobroty ani pořádně nevychutnáme. Teď jsme na řadě my, abychom představili místa, odkud pocházíme. Prezentace byly informačně nabité, ale zároveň zábavné. Ještě převzít certifikáty a uf, máme to za sebou. Naše kroky míří zpět na hotel.

Ani tady však nemáme čas vydechnout. Ještě je třeba napsat závěrečné hodnocení a hlavně se rozloučit. Turci nás opouštějí už dnes a ostatní vyrážejí ke svým domovům ráno, všichni v jinou dobu.

V zapadajícím slunci se lesknou slzy na mnohých tvářích. Poznali jsme zde tolik neuvěřitelných lidí, viděli jsme úžasnou krajinu, zažili jsme nezapomenutelná dobrodružství okořeněná smíchem a dobrou náladou. Musím uznat, Rumunsko je krásná země. Nabídla nám podívanou, na kterou budeme vždy rádi vzpomínat.

Mgr. Monika Adamiecová a Mgr. Martin Raška


 


25.10.2016 09:04


1. veřejné vystoupení žáků v anglickém jazyce (ZŠ Petra Bezruče)


S velkým úspěchem 24 žáků představilo všechny aktivity našeho projektu Let Us Speak, ERASMUS+ rodičům, hostům a přátelům školy, kteří přišli na jejich vystoupení 28. června. Více než 30 lidí poslouchalo prezentace, shlédlo slideshow o mobilitách v Bulharsku a České republice. A co víc! Zahráli si s námi i některé teambuildingové hry a soudě z jejich tváří, pobavili se u nich.

Rád bych poděkoval všem prezentujícím žákům, kteří museli čelit technickým nástrahám v podobobě výpadku internetu nebo učení se nových prezentací, protože jejich spolužáci na poslední chvíli onemocněli.

Nakonec však každý svou úlohu zvládnul na jedničku a my jsme mohli vidět na odcházejících rodičích, jak jsou na své děti pyšní.

Mgr. Martin Raška


30.6.2016 08:53


Mezinárodní projektové setkání v Rumunsku (ZŠ Petra Bezruče)


Mezi 20. a 22. červnem se osm učitelů setkalo v rumunském městě Suceava na mezinárodním projektovém setkání. Cílem setkání bylo diskutovat, plánovat a zhodnotit záležitosti projetku Let Us Speak, ERASMUS+ za účasti koordinátorů ze všech participujících zemí.
Během prvního dne jsme se zaměřili na hodnocení všech projektových aktivit, které jsme úspěšně splnili a poté jsme se zaobírali zásadními výstupy projektu. Hodnotili jsme nahraná videa žáků testovaných na mluvení v anglickém jazyce dle kriteriích, která jsme si stanovili v našem "Průvodci hodnocení mluvení žáků v Aj".

Později odpoledne, rumunská koordinátorka Otilia pro nás připravila dodatečný program, v podobě malé ochutnávky rumunské kultury. Vyrazili jsme do jednoho z nejstarších klášterů. The Voronetz Monastery je středověky klášter nacházející se ve stejnojmenné vesnici ozdoben nádhernými freskami. Poté jsme uháněli navštívit solný důl Cacica.

Brzy ráno následujícího dne jsme navštívili partnerskou školu - Scoala Gimnaziala Berchisesti. Seznámili jsme se s paní starostkou a paní ředitelkou, se kterými jsme si školu prošli a shlédli milé vystoupení žáků školy. Všechno pozorně monitorovala televizní a tisková média. Hned na druhý den byla odvysílána reportáž o naši návštěvě v místní televizi. Poté jsme bylo pozvání na oběd společně se všemi učiteli školy. V odpoledních hodinách jsme se opět věnovali práci a plánování projektových aktivit, které nás v blízské době čekají.

Poslední den jsme zahájili přípravou monitorovací zprávy a diskuzích o rozpočtu projektu a dojednali si konečné termíny pro uskutečnění mobilit v Rumunsku a Turecku, jakož i termíny pro dokončení všech výstupů projektu. V pozdních odpoledních hodinách nás koordinátorka Otilia zavedla do místního skanzenu a my jsme se shodli, že život v minulosti se v našich zemích od sebe moc nelišil.

Musím říct, že jsme strávili v Rumunsku příjemný pobyt, upevnili jsme naše partnerství a už teď se nemůžeme dočkat, až se opět shledáme. Tentokrát na mobilitě se žáky zase v Rumunsku.

Mgr. Martin Raszka
 


30.6.2016 08:49


2. teambuildingový kemp v České republice (ZŠ Petra Bezruče)


V týdnu 23.- 27. května se konal 2. Teambuildingový kemp našeho projektu Let Us Speak, Erasmus+. Podobně jako v Bulharsku k nám přijeli učitelé a žáci z Turecka, Rumunska a Bulharska.  Naši přátelé úspěšně zvládli cestu, která vůbec nebyla jednoduchá. Turci například cestovali 26 hodin a aby se sem dostali, museli použít letadlo, autobus, vlak a auto. Nakonec všichni v noci ulehli do svých postelí v penzionu Beskydka v Dolní Lomné.

Ráno byli někteří učitelé uchváceni prostředím našich slezských Beskyd, které jsme pro konání kurzu vybrali. Celý týden byl tematicky zasazen do doby "Zlaté horečky", abychom atraktivně naplnili cíl druhého kempu – „Pomocí her na řešení problému zvýšit verbální kompetence u žáků a snížit jejich strach a ostych z mluvení.“

 

Po vydatné snídani mohl vypuknout náš program a naši účastníci se mohli vydat na dlouhou cestu z městečka San Diego na Klodike. Většina her, kterými jsme začali, byly hry na seznámení, tzv. "ice-breaking games". Odpoledne jsme však vyrazili na průzkum okolí městečka. Program celého týdne byl pestrý, každý den účastníci plnili nějaké úkoly jako například získat co nejvíce razítek v rámci každého týmu na úřadech, v obchodech i v místních hospůdkách či restauracích. Museli najít mapu, která je zavede až na Klondike,  rozluštit zašifrovanou zprávu, aby se dozvěděli, kde mapu najdou. Zasáhnout terč ze vzduchovky, házet nožem (nemějte však obavy, nůž nahradily šipky). Měřily se i síly v „páce“, také v „papírové koulovačce“, nechybělo ani chytání „koně“ lasem. Také museli rozdělat oheň…a mnoho dalších zajímavých činností a her. Kovbojové také vyráběli z kuliček, drátků a kamene „stromečky štěstí“. Těm, kterým zbyla energie, večer tančili v místním Saloonu.

 

Našim přátelům jsme zorganizovali také jeden pořádný výlet. Vydali jsme se autobusem na zámek Hradec nad Moravicí, kde jsme prošli přepychově zařízené salóny, knihovny a také pokoje, ve kterých pobývala nejen rodina Lichnovských, ale např. i hudební skladatelé jako L. van Beethoven nebo F. Liszt. Odpoledne jsme navštívili Malý svět techniky (interaktivní expozici U6) v Dolních Vítkovicích v Ostravě, kde si mnozí užili zábavu a přitom se i něco dozvěděli. Vyzkoušeli si staré přístroje, prošli si ponorku kapitána Nema, auta, motorky, snažili se spojit se zemí v přistávacím modulu Vostok, někteří se odvážili k manuální práci až po práci se stroji, vyzkoušeli různé vynálezy a zkusili si třeba vyrobit elektřinu. Poslední místo, které jsme na při našem cestování navštívili, bylo obchodní centrum Karolína, kam už se někteří nemohli dočkat, aby si užili nakupování, aby domů zakoupili nějaké suvenýry.

 

Poslední den byla pro naše přátele přichystána návštěva naší školy. Žáci z první, třetí a deváté třídy připravili vystoupení pro naše zahraniční hosty. Kromě toho vystoupily sestry Sára a Tina Schlesingerová se svými psími mazlíčky Juni a Suni, na klavír nám zahrál Jakub Stryja z 1. třídy. Žáci 9. třídy nám zazpívali písničku „What a wonderful world“ a společně s našimi zahraničními kamarády jsme si zazpívali písničku Vinetou, která se stala „hymnou“ celého teambuildingového campu. Po večeři se předávaly certifikáty a milionové bankovky jako upomínky na tento kemp. Večer jsme zakončili diskotékou, při které žádné oko nezůstalo suché. Celý pobyt se ohromě vyvedl a teď nezbývá jen doufat, že se v budoucnu zase někdy shledáme.

Mgr. Martin Raška

 


29.6.2016 13:27


Žáci ZŠ Petra Bezruče potřetí v řadě na stupni vítězů v Olympijském víceboji


SOV nabízí sportovní náplň pro všechny žáky. Žáci plní disciplíny, které podporují rozvoj jejich  všestranných pohybových schopností. Po splnění disciplín získají sportovní vysvědčení, které jim ukáže jejich silné stránky a doporučí pohybové aktivity k zlepšení těch slabých. Proto jsme neváhali a zúčastnili jsme se i letos - tedy už třetího ročníku.

Žáci se velmi snažili a plnili disciplíny na 100%. Svými výkony se dostali  mezi 750 aktivních škol.  Díky tomu jsme získali bonus ve formě sportovních setů v minimální hodnotě 2 000 Kč a pro  každého žáka 1. až 4. třídy Tréninkový deník. Ovšem soutěž pro nás ještě nekončila. Abychom byli úspěšní jak v předchozích ročnících, museli jsme splnit ještě dva doplňkové úkoly. Ty jsou také bodovány a musím uznat, že mnohdy rozhodnou o celkovém umístění. První úkol - kresba na téma „Běh nás baví“, kde jsme vybrali obrázek Báry Kohutové, nám přinesl 7,3 bodů. Druhý doplňkový úkol byl ještě těžší, protože rozhodovala jediná fotografie na téma „Víte, co jíte, a kolik vám to dodá energie?“. I tady nám ho porota ohodnotila z možných 10 bodů na 7,5 a to rozhodlo.

Celkově jsme se umístili na krásném 3. místě a opět si pojedeme do Prahy pro finanční odměnu na sportovní vybavení.

Škoda jen, že při losování o zavítání Olympijské hlídky nebo 5denního pobytu v Olympijském parku Rio – Lipno jsme neměli štěstí.

Dne 28. 6. 2016 jsme navštívili hlavní město Prahu, abychom si vyzvedli finanční odměnu 20 000,- Kč z rukou sportovce Martina Doktora. Příštím rokem jdeme do toho znova.  

Mgr. Radka Hvozdovičová


29.6.2016 12:57


Konverzační kurz angličtiny Talk Talk (Jubilejní Masarykova ZŠ)


Ve dnech 13. 6. – 17. 6. 2016 se na naší škole konal intenzívní konverzační kurz angličtiny pořádaný ve spolupráci se společností Talk Talk. Tohoto kurzu se zúčastnilo 17 žáků 7. až 9. tříd. Po celý týden (6 vyučovacích hodin denně) se jim věnovala lektorka Rachel Drummond, která pochází z USA, ze státu Michigan.

Vyučování probíhalo převážně formou her, scének, dialogů, při těchto aktivitách si žáci procvičili nejen správnou výslovnost, obohatili slovní zásobu, ale především ztratili ostych z konverzace v angličtině. Celý týden završilo předání certifikátů o úspěšném absolvování kurzu. Pro všechny žáky to byla skvělá zkušenost a obrovský zážitek.

Ing. Jana Hutová

 

 


27.6.2016 13:51


Zábavné odpoledne Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ


Ve čtvrtek 16. 6. 2016 si pedagogové naší školy ve spolupráci s Občanským sdružením připravili pro děti v rámci projektového cyklu „Opět spolu“ zábavné odpoledne. Již od brzkého rána přinášeli rodiče i děti napečené zákusky, koláče k občerstvení. Dobroty vypadaly i chutnaly báječně! Také se všechny prodaly. Celé čtvrteční dopoledne jsme všichni sledovali oblohu s přáním, aby nám počasí vyšlo a děti se mohly vyřádit venku. Slunce nám svítilo, a tak si děti užily skákacího hradu, projížďky na ponících, závodů na motokárách, zahrály si Bubble football a pétanque, tančily na tanečních podložkách, skákaly v pytli, házely kroužky na cíl, obdivovaly hasiče i motorkáře, mohly si nechat namalovat na obličej různé motivy, absolvovaly zkoušku zručnosti a mnoho dalších činností. Během celé akce děti sbíraly razítka za účast ve vybraných aktivitách a po úspěšném absolvování všech disciplín byly odměněny čokoládovou medailí. Rovněž proběhlo slosování o věcné ceny. Po celou dobu akce si všichni dopřávali vynikající občerstvení.
Ale každá příjemná událost musí jednou skončit. Po dohrání posledních soutěží a slosování jsme plni zážitků odcházeli domů. Množství smějících a bavících se dětí, rodičů i prarodičů potvrdilo, že se zábavné odpoledne naší školy vydařilo. Všichni byli rádi, že jsme se spolu opět sešli.
Velice děkujeme všem, kteří nám s akcí pomohli.
Mgr. Lubomíra Špilová


21.6.2016 13:53


Den dětí v ZŠ Kaštanová


Sdružení rodičů Kaštanová si připravilo pro všechny děti a žáky školy zábavné dopoledne. Na školním hřišti byly připraveny atrakce - skákací hrad, trampolína, lukostřelba, dočasné tetování, sumo obleky a soutěže pro malé i větší v hodu, zdolání slalomu s kočárkem nebo hokejkou atd. Počasí nám přálo a děti byly nadšené. Nejen, že si užily závodění, atrakce, dostávaly také odměny za splnění úkolů. Na závěr byly rozkrojeny a rozdány velké sladké šťavnaté melouny. Rodiče, děkujeme.

 


10.6.2016 13:28


Děti ze ZŠ Kaštanová potěšily seniory v Domově Sosna


„Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka.“ Jan Werich

Žáci 1. – 5. třídy ZŠ Kaštanová Třinec opět navštívili Domov Sosna. Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou každého života a Domov Sosna v Třinci poskytuje pobytové služby seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nemoci. Psychický stav stárnoucího člověka se mění a se stářím klesá energie a vitalita. Program, který si učitelé a žáci připravili ke Dni rodin, rozesmál i rozplakal nejednu babičku či dědečka. Během 90 minut se v programu střídala poezie s tancem, slovo mluvené s hudebním vystoupením. Na závěr si zazpívali všichni, kteří píseň bratří Nedvědů znali: „Valčíček“.  Nejvyšším oceněním byl pro nás velký potlesk a poděkování. Příště opět v zimě….

Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka


2.6.2016 07:43


O stromech a jejich osudech. Obrana před predátory. (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Ve středu 25. 5. jsme uvítali ve 4. a 5. třídě odbornou pracovnici Těšínského muzea v Těšíně Mgr. J. Glombovou. Nepostradatelnost a význam stromů v přírodě jsme objevovali při přednášce O stromech a jejich osudech. Dozvěděli jsme se, kterým stromům se říká doupné, viděli jsme doupě strakapouda, pohladili si hebké prachové peří puštíka. Sovu, kterou jsme hladili, zabilo elektrické vedení. Živočichové i rostliny žijí mezi sebou v souladu, ale někdy se musí taky bránit. Už víme, že rostliny se brání trny, jedy, barvou nebo taky smrdí. Zvířata se maskují, schovávají, napodobují nejedlé předměty, Přednášky byly velmi zajímavé i zábavné. Těšíme se na další.

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ Kaštanová Třinec


31.5.2016 13:42


Exkurze do Osvětimi a Krakova (ZŠ Petra Bezruče)


V úterý 3. května jsme se vydali na exkurzi do Polska, a to se zájemci z 6. – 9. třídy. Dopoledne jsme navštívili koncentrační tábory v Osvětimi a Březince a odpoledne jsme zavítali do historického centra Krakova. Zpočátku se zdálo, že bude celý den pod mrakem, navíc s kapkami deště, naštěstí nám ale brzy začalo svítit sluníčko a užívali jsme si pěkného počasí.

V koncentračním táboře v Osvětimi si děti od českých průvodců vyslechly, že tábor byl založen v dubnu roku 1940. Dále zjistily, jací lidé se do tábora dostávali a jak probíhal jejich život uvnitř, kolika lidem se podařilo utéct. Nejprve si prohlédly muzeum, kde jsou např. uchovány některé osobní věci, kufry a vlasy vězněných lidí, které nacisté nestihli zlikvidovat, dále si prošly táborový „špitál“, kde viděly velké množství fotografií lidí, kteří v táboře zahynuli. Prošly si blok smrti, kde zblízka poznaly, v jak hrozných podmínkách byli lidé vězněni, a vyslechly si zajímavé příběhy, nakonec stanuly u stěny smrti, kde příslušníci SS zastřelili desítky lidí. Potom se procházely kolem popravišť. Na závěr se podívaly dovnitř plynové komory, kde bylo zabito tisíce lidí cyklonem B, a následně prošly krematoriem, kde nacisté zahlazovali stopy svých zločinů.

Po prohlídce v Osvětimi jsme se autobusem nechali převézt do nedaleké Březinky, což byl největší vyhlazovací tábor 2. světové války. Děti se dozvěděly, že zde zemřelo přes milion lidí a někteří transport nepřežili. Průvodkyně jim také popsaly, jak probíhalo vybírání vězňů – zda půjdou na smrt nebo na práci, a měli jsme možnost si prohlédnout některé domy a také vystoupat na věž. Při odchodu z tábora se objevili Noční vlci, kteří na místě vzbudili pozornost.

Po všech hrůzách, které si děti vyslechly, se už nemohly dočkat, až si odpočinou na procházce v jednom z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších měst Polska – Krakova. V Polsku byl právě státní svátek a tak to v přeplněném městě žilo, pořádaly se trhy, koncerty a různá menší umělecká představení. S dětmi jsme prošli od hradu Wawel, kolem Dračí jeskyně, kde na ně kovová socha draka chrlila z tlamy oheň, přes trhy a katedrálu až na náměstí, kde děti dostaly čas na to, aby si prohlédly stánky a příp. koupily, co chtěly. Všichni jsme se zdrávi a v plném počtu vrátili k podvečeru ke škole. Děti hodnotily exkurzi vcelku pozitivně, mnohé si uvědomily, jaké mají štěstí, že žijí v dnešní době. 

D. Wawrzaczová


30.5.2016 17:20


Jak jsme stáli dvě fronty aneb od nápadu k zájezdu za pár hodin (ZŠ Dany a Emila Zátopkových)


Když minulý týden oslovila paní učitelka Czudková své žáky, zda by měli zájem zajet na otočku do Prahy podívat se na korunovační klenoty, stanovilo si vedení  školy podmínku, že se exkurze musí zúčastnit alespoň 16 zájemců, aby  mohla být cesta povolena. Paní učitelka rozdala šesťákům a sedmákům lístečky pro rodiče s informací o zájezdu s tím, že pojede ten, kdo druhý den uhradí účastnický poplatek, aby se mohly ihned objednat jízdenky na vlak.

Následující den ráno se před školou začala tvořit lehce nervózní fronta žáků. Paní školnice, která nic netušila, začala však pohotově regulovat vpouštění žáků do budovy. Počty přihlášených zájemců rychle narůstaly, a když dosáhly čísla 25, rozhodlo vedení školy, že navýší počet doprovázejících učitelů na tři, aby mohlo jet více dětí. Během deseti minut jsme zvýšili počet učitelů na čtyři a ještě před začátkem vyučování byl konečný seznam na čísle 64 žáků a pět dospělých. Paní učitelka Czudková stále doobjednávala jízdenky, až jsme vykoupili  více než jeden vagon.

V pondělí 23. května brzy ráno jsme tedy vyrazili z Třince do Prahy a kolem jedenácté hodiny jsme se již zařadili na konec  fronty lidí těšících se na korunovační klenoty. Naštěstí čekání nebylo tak hrozné a počasí nám přálo, takže ty dvě hodiny celkem rychle uběhly. Po vstupu do Vladislavského sálu se nám zatajil dech. Pocítili jsme dotek historie a  potichu jsme si prohlédli klenoty, kterými se zdobil Největší Čech – Karel IV. Zpáteční cesta na Hlavní nádraží vedla starou Prahou přes Karlův most a Staroměstské náměstí. Šup do vlaku a navečer jsme už zase byli v Třinci.

 Byl to náročný den, ale stálo to za to. Děkujeme našim učitelkám, které v poklusu připravily tuto kulturní rychlovku a my jsme měli možnost zhlédnout korunovační klenoty a ještě kousek Prahy.

 

Žáci 6. a 7. tříd


30.5.2016 13:12


Nocování pod hvězdami (ZŠ a MŠ Kaštanová)


ZŠ Kaštanová ve spolupráci se Sdružením rodičů Kaštanová, z. s., pořádala akci pro žáky "Nocování pod hvězdami". Nejdříve všichni (dospělí i žáci) malovali stěnu školy vodovými barvami. Obrázky předkreslily p. uč. Kadlubcová (z MŠ) a Hlavníčková (ze ZŠ). Jaké obrázky nám vznikly, si můžou prohlédnout všichni čtenáři pobočky Městské knihovny Třinec. Následovala noční hra plná tajemných záludných otázek a nakonec jsme se všichni sešli pod hvězdami. Na školním hřišti p. Hynek z organizace "Centrum tmavé oblohy - Beskydy" poskládal obří dalekohled, díky kterému jsme pozorovali krátery na Měsíci, prohlíželi si "zblízka" planety Mars a Venuši, vzdálené hvězdy. Počasí našemu pozorování přálo, výklad zkušeného astronoma byl zajímavý i poučný a nikomu se nechtělo spát. Noc ve spacáku nakonec utekla velmi rychle. Ráno nás čekala bohatá hostina - talíře plné rozmanitých buchet, které nám napekly maminky.

Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka


30.5.2016 12:58


Napříč školou po stopách Karla IV. (ZŠ a MŠ Koperníkova)


Je už to po sedmé, kdy jsme na naší škole připravili projektový den napříč školou. Tentokrát jsme ho nazvali PO STOPÁCH KARLA IV. a připojili jsme se tak k  oslavám sedmistého výročí narození tohoto jedinečného panovníka v českých dějinách - OTCE VLASTI.

Během dne pracovalo 340 žáků celé školy ve 20 skupinách po cca 16 žácích s různých ročníků. Nejprve jsme přemýšleli o tom, jaký by měl být dobrý panovník a vládce. Potom jsme četli ve skupinách s porozuměním informace ve čtyřech různých textech. Žáci tak četli o stavbách Karla IV., jeho rodině, vládnutí a rytířskému období. Velice důležitou součástí byla malba společného obrazu vaječnou temperou, který se skládal z 80 dílků „puzzle“. Na malbu bylo použito 84 vajec a mnoho temperové barvy. Na konci dne jsme společně obraz v tělocvičně složili a k velkému překvapení všech, se před námi zobrazil Karlův most s panoramatem pražského hradu.

Během celého dne si žáci našli nové kamarády a tak teď občas potkáváme na chodbách deváťáka s prvňáčkem v přátelském rozhovoru!

Mgr. Tomáš Otisk, zástupce ředitele


18.5.2016 11:19


Pozvánka na oslavu 90. výročí ZŠ Nebory (ZŠ a MŠ Míru)


Vážení rodiče, absolventi, kolegové, partneři, přátelé,

přijměte prosím naše srdečné pozvání na oslavu 90. výročí ZŠ Nebory, která proběhne na radovánkách dne 17.6.2016 od 16:00 v areálu Hůrka v Třinci - Neborech.

Za kolektiv ZŠ Nebory

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školy

                                                                           

 


10.5.2016 09:13


Beseda s bývalými učiteli věnovaná 90. výročí ZŠ Nebory (ZŠ a MŠ Míru)


9. května 2016 navštívili naši školu velmi vzácní hosté – p. Marie Němčíková a p. Julius Pokorný, významné osobnosti neborovského školního dění v letech 1948 – 1990. Oba přijali naše pozvání na besedu věnovanou 90. výročí naší školy. V úvodu byli velmi srdečně přivítáni a představeni všem žákům a pedagogům. Následně oživovali zajímavými vstupy fotografie z historie školy prezentované na interaktivní tabuli. Povídali si s dětmi o tom, jak se učilo v poválečné době, jak se ve třídách topilo v kamnech a jak škola fungovala při směnném vyučování. V závěru besedy pomáhali dětem poznávat na jednotlivých výročních fotografiích příbuzné z řad prarodičů, rodičů a sourozenců. Děti se předháněly v dotazech a oba hosté se zájmem a poutavě odpovídali. Velmi dojemné byly pozdravy rodičů a prarodičů, které děti našim milým hostům vyřizovaly. „Já jsem Zuzanka a jsem prapravnučka Františka S., bývalého předsedy sdružení rodičů,“ zaznělo třeba z úst prvňačky Zuzanky, která celou dobu seděla jako na trní a nemohla se dočkat, až tuto informaci všem přítomným sdělí. Na závěr vyjádřil pan Pokorný slovy chvály škole podporu a popřál jí hodně zdaru do dalších let. Po besedě následovalo tematicky navazující projektové vyučování, během kterého žáci posílali škole pohlednici s přáním k jejím 90. narozeninám, psaly pozvánku na výročí a podobně. Beseda odstartovala oslavy tohoto krásného jubilea a já bych za nás za všechny škole popřála, aby měla i v dalších letech příležitosti k podobnému velmi příjemnému setkávání, aby do ní i nadále chodily děti se zájmem o vzdělávání, aby se jí i do budoucna dařilo spolupracovat s rodiči dětí a aby v ní i nadále pracoval stálý, vstřícný a dlouhodobě působící kolektiv pedagogů.

 

Ráda bych poděkovala p. Pokornému a p. Němčíkové za to, že přijali naše pozvání a za to, že díky jejich přítomnosti byla beseda oslavující 90. výročí naší školy pro žáky velice atraktivní. Velké díky patří i Mgr. Blaženě Pokorné, působící v ZŠ Nebory od roku 1977, která pomohla celou akci zorganizovat. Paní Pokorná škole mimo jiné poskytla hromadu cenných, až devadesát let starých, fotografií.

 

Petra Cemerková Golová, ředitelka


10.5.2016 09:04


Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Nebory vyhráli v Dopravní soutěži mladých cyklistů 1. místo (ZŠ a MŠ Míru)


6. května 2016 nám udělali žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Nebory Nikča, Kačka, Milan a Šimon obrovskou radost. Po téměř dvouměsíční přípravě vyhráli 1. místo v Dopravní soutěži mladých cyklistů v kategorii družstev. Šimon se navíc umístil na 2. místě v kategorii jednotlivců. Jmenovaným děvčatům a chlapcům ze srdce blahopřejeme a děkujeme. Poděkování patří také p. asistentce Zuzce Bílé Flaškové, která žáky na soutěž připravila a pořadatelům soutěže z Městského úřadu Třinec, odboru dopravy. 

Petra Cemerková Golová, ředitelka


10.5.2016 08:59


Prevence zubního kazu ve škole, školce i školní družině ZŠ a MŠ Míru


6. dubna 2016 začala první ze série interaktivních lekcí zaměřených na péči o chrup. O tom, že by se zoubky měly čistit po každém jídle, vědí snad všichni kluci a holky z naší školy a školky. Ví ale, jak je čistit, aby bylo čištění účinné? Z důvodu osvěty, která je věnovaná právě prevenci zubního kazu, se ZŠ a MŠ Míru zapojila do projektů Veselé zoubky a Dental Alarm. V rámci těchto projektů zrealizovaly paní učitelky všech 1. ročníků ZŠ Kanada, ZŠ Nebory a ZŠ Osůvky interaktivní hodinu prvouky, ve které na základě doporučených metodik učily žáky, jak o chrup pečovat. Všichni prvňáčci získali za práci v této hodině balíček se základními hygienickými potřebami. Další lekce proběhnou v květnu. Tentokrát je povedou budoucí paní zubařky, které navštíví všechny naše školní družiny a mateřské školy v Neborech, Osůvkách i Kanadě. Lekcí se mohou kromě dětí zúčastnit i jejich rodiče. A mají se na co těšit! Paní lektorky je naučí doslova kouzlit se zubním kartáčkem. Jak je kouzlení efektní, pak ověří pomocí prášku, který dokáže odhalit nedokonalé čištění.  Nejeden dospělý by se při pomyšlení na tento prášek lekl, děti ale toto čarování milují, a tak všem popřejme, ať mají poznatky z těchto projektů dlouhé trvání.

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka Základní školy a mateřské školy, Třinec, Míru 247, p.o.


9.5.2016 11:26


Jak jsme si zahráli na hospodáře (MŠ Máchova)


Jednoho krásného aprílového dne se třída Soviček z MŠ Máchova rozhodla, že se zúčastní výletu do nedaleké Bystřice nad Olší, aby si zde zahrála na malé hospodáře. V 8:00 se děti, s plnými bříšky a batůžky na zádech, vydaly na zastávku „Třinec centrum“, odkud cestovaly vlakem  do Bystřice. První menší potíže nastaly během rozdávání reflexních vestiček. Každé dítě chtělo být viditelné a vyžadovalo svou vlastní reflexní vestu. Po menších peripetiích paní učitelka splnila přání všem dětem, vestičky jsme obstarali z jiných tříd. Teď již s úsměvem mohl výlet začít.

Cestou k vlaku nám všichni kolemjdoucí mávali, jelikož naše skupina byla pro všechny nepřehlédnutelná, ale nejdůležitější je, že bezpečnost byla zajištěna a děti spokojené. Ve vlaku jsme si povídali, co nás na statku čeká, a děti s chutí zpívaly veselé písničky o domácích zvířátkách. Když jsme dojeli do Bystřice, protáhli jsme si nohy svižnou procházkou na statek. Zde nás již v zápalu práce vřele přivítala paní domácí. Děti si odložily batůžky s dobrůtkami a vestičky do altánku a s chutí šly pomáhat s krmením domácích zvířátek.

V chlévě nejdříve nachystaly a nakrmily 3 prasátka, následně natrhaly pampelišky pro králíčky. Paní domácí dětem jednoho největšího králíka vytáhla a děti si ho mohly pohladit. Během hlazení nám bylo vysvětleno, jak rozpoznáme, zda se jedná o holku nebo kluka a jak se staráme o králíky, aby se měli dobře a prospívali v chovu. Následně přišly na řadu ovečky, beran, jehňátka a nakonec jsme si mohli nakrmit pšenicí slepičky.

Po práci, když všechna zvířátka dostala krmení, jsme se mohli posilnit i my. Děti si vybalily dobrůtky, pitíčko a hody mohly začít. Paní domácí nám ještě přichystala překvapení v podobě pečeného zákusku s barevnými bonbóny. Děti byly spokojené, celý výlet se jim líbil a odnášely si spoustu zážitků a zkušeností s prácí s domácími zvířátky. Před odjezdem do školky jsme se na malý okamžik zastavili na průlezkách v nedalekém parčíku v centru Bystřice. Děti do školky přijely velmi utahané, ale nadšené. Ještě dlouhou dobu vzpomínaly na zážitky a už teď se těší na další výlety a exkurze, které si pro ně paní učitelky připravily.

Třída soviček MŠ Máchova               


27.4.2016 16:59


Mateřská škola na Nerudově ulici v Třinci oslavila 60. výročí


Dne 15. 4. 2016 v odpoledních hodinách se konalo setkání zaměstnanců mateřské školy Nerudova 313, kteří pracovali v mateřské škole od roku 1956. Přesto, že ne všichni měli možnost se zúčastnit,  sešlo se 38 zaměstnanců bývalých i současných a dva zástupci zřizovatele města Třince - Ing. Michael Trojka za vedení města a Ing. Vladimíra Kacířová, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy, aby oslavili  60. výročí mateřské školy.

Každodenní intenzivní a náročná práce vede občas k tomu, že nám jaksi zamlží paměť, ale okamžiky, jako je tento, nám slouží k tomu, abychom si vzpomínky na minulé roky práce oživili. Každý z nás si jistě nese celou řadu individuálních vzpomínek na prožité okamžiky, jednotlivé projekty, debaty s kolegy, společné úsilí při řešení problémů.

Když se setkáme s přáteli, často mluvíme o starých časech, vzpomínáme na báječné společné zážitky. Když vzpomínáme na minulost, býváme šťastní, a čím víc si o ní povídáme, tím šťastnější si připadáme. Možná právě proto starší lidé tak rádi předávají ostatním své vzpomínky.

Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům mateřské školy, jejichž společné úsilí vedlo k tomu, že jsme se spokojeným úsměvem mohli zavzpomínat na všechny lidičky, kteří doprovázeli a nadále doprovázejí děti na cestě k životu. Děkujeme také vedení města, zaměstnancům odboru ŠKaTv a rodičům, kteří se podílejí na klimatu MŠ. Všem patří dík za vše, co pro naši mateřskou školu udělali.

Zároveň srdečně zveme rodiče Mateřské školy, Třinec, Nerudova 313, abychom společně s nimi i jejich dětmi oslavili 60. výročí mateřské školy na zahradní slavnosti, dne 10. 5. 2016 od 15:00 h.

Bc.Marta Ševčíková, ředitelka


20.4.2016 08:45


Teambuilding camp Bulharsko (ZŠ Petra Bezruče)


A je to tady. Událost, o které se tolik mluvilo mezi deváťáky a na kterou se někteří z nich tolik těšili - teambuildingový camp v Bulharsku. Dnes brzo ráno jsme se společně sešli na třineckém nádraží, abychom ve složení Áďa, Sára, Klára, Petr, Honza a Prokop s panem učitelem Nowakem a Raškou vyrazili vstříc novým zážitkům.

Všichni dorazili včas a cesta RegioJetem do Prahy probíhala v poklidu. Trochu mě sice zarazilo, když Áďa chtěla v Praze vystupovat do kolejiště místo na nástupiště (asi se jí to popletlo, neboť obojí končí na - iště), ale naštěstí jsme ji včas vzpamatovali.

Doba strávená na letišti Václava Havla trvala velmi dlouho. Všichni jsme s napětím očekávali, kdy se budeme moci odbavovat. Pak mělo jít všechno hladce. I Kláru nakonec pustili, i když nám několikrát zapípala a tajně chtěla v batohu pronést krém. Byla však nemilosrdně odhalena.

V 10.50 nám otevřeli náš "Gate" a mohli jsme se tzv. naboardovat do autobusu, který všechny pasažéry odvezl k poměrně malinkému letadýlku. V autobusu jsme si vyslechli příběh vtipného pána, který líčil, jak příšerné je létat takhle malým letadlem a ty turbulence, co zažijeme. Opak byl však pravdou. Let byl klidný a Klára s Áďou zažily svou leteckou premiéru. Pro ty, co ještě nikdy neletěli, jsme natočili pár záběrů.

II. den

Druhého dne jsme byli plni očekávání, zdali se počasí trochu umoudří a mnohem více si vychutnáme okolí našeho ubytování. Naše přání se nám nakonec splnilo. Byli jsme ubytování v hotelu v blízkosti lesa a s nádherným výhledem na horské pohoří, jež umocňovaly jeho vysoko sahající zasněžené vrcholy.

Hned po snídani jsme vyrazili na návštěvu naši partnerské bulharské školy, která sídlí v městě Chelopech. Škola momentálně prochází zásadní rekonstrukcí a pomalu se mění v moderní školu s moderními třídami a vybavením. Jak nám však později osvětlila paní ředitelka, bude tato rekonstrukce dlouhodobějšího rázu, proto jsme si mohli prohlédnout sice krásné třídy, ovšem bez zásadnějšího vybavení.

Žáci s učiteli si pro nás připravili krásný program plný tradičních bulharských písní a tanců, všichni jsme obdrželi trička s logem našeho projektu a zahráli jsme si několik teambuildingových her, které nám pomohly se seznámením a definitivně prolomily ostych a strach z komunikace.

V odpolední části jsme navštívili jednu z nejstarších neolitických usedlostí v Evropě, kde jsme se dozvěděli, jak se kdysi žilo, v čem lidé bydleli a jaké nástroje používali.

Večer k nám dorazili další žáci s paní ředitelkou, učiteli i rodiči. Každá země měla za úkol představit svůj stát, město, či školu ostatním partnerům. Bulharsko si pro nás připravilo nevšední zážitek s ukázkou tradičních tanců v dobových kostýmech, ukázkou lidových písní v podání paní učitelky a ochutnávkou typických bulharských pokrmů. Naši žáci si podle mého vedli také dobře a úspěch sklidil i krátký závěrečný kvíz s odměnami.

Mám obrovskou radost, že si naši žáci počínali v komunikaci v anglickém jazyce tak výborně a bez ostychu komunikují obzvlášť s rumunskými přáteli (které znají už ze skype konferencí), ale musím stejně pochválit i daleko mladší žáky (11-12 let) z Turecka, protože jejich angličtina je vzhledem k jejich věku obdivuhodná.

III. den

Dnešní den jsme po snídani zahájili návštěvu místního úřadu. Byli jsme pozváni na malé občerstvení a seznámili se současným starostou města. Poté jsme se vydali do místního dolu, ve kterém se těží zjm. měděná ruda. Shlédli jsme video a udělali jsme si obrázek o tom, co všechno obnáší těžební průmysl. Měli jsme naplánovanou exkurzi v dolech, ale protože museli zaměstnanci vyřešit nenadálý problém, nebyli jsme pro naši bezpečnost do dolů vpuštěni.

Víte co je "martenitsi"? Že ne. V Bulharsku martenitsi znamená ozdobu vyrobenou z červeného a bílého provázku. Martenitsi se zavazuje kolem zápěstí a než si dotáhnete uzel, tak si podle pověry máme něco přát a to se nám pak prý vyplní. Také se z těchto provázků vyrábí postavičky chlapce a děvčete, které se přivazují k probouzejícím se stromům jako symboly poslů jara.

A právě takovou martenitsi měli za úkol účastnici ve skupinkách vytvořit. A myslím si, že se jim to vydařilo. Poznáváním tohoto zvyku jsme však dneska zdaleka ještě neskončili. Naopak. Zanedlouho nás čekala výuka tradičních bulharských tanců. Sešli jsme se v novém sportovním centru a zahájili výuku pod vedením zkušeného lektora. Nebudete nám to věřit, ale zvládli jsme celkem pět tanců.

Po večeři jsme pokračovali v našich teambuildingových hrách. Zítra nás čeká neméně náročný den s výletem do Koprivshticy. Dnes už vám přejeme dobrou noc.

IV. den

Čtvrtého dne nás čekala návštěva vesničky Pristivnitsa, jež je především pro svůj bohatý historický i kulturní vývoj jednou z nejvýznamnějších vesnic v Bulharsku. V minulosti sehrála důležitou roli v dalším směřování této země. Je to jakási obdoba našeho rožnovského skanzenu, byť ne tak veliká a zachovalá.

Abychom lépe poznali důležitá místa Pristivnitse, čekala zde na naše účastníky hra. Byly vytvořeny 4 týmy, které dostaly mapy se čtyřmi vyznačenými místy a dostali za úkol tato 4 místa navštívit v co nejkratším čase. I když měla všechna družstva stejnou mapu a musela navštívit tatáž místa, pořadí míst bylo u každé skupiny jiné. Jako důkaz museli natočit krátké video, ve kterém všech osm členů muselo anglicky popsat ono místo. Navíc museli získat selfíčko s místním domorodcem, jehož museli anglicky přesvědčit, aby se s nimi vyfotil.

Po celou dobu hry nás sledoval létající dron, spolu s profesionálním kameramanem, kteří mapovali a sledovali vývoj hry. Video bude použito k výstupům a publicitě našeho projektu a bude skvělou připomínkou pro všechny zúčastněné.

Odpoledne nás čekal další dlouho časový týmový úkol založený nejen na komunikaci, ale především na naši kreativitu. Šest týmu dostalo za úkol, aby vyluštili, jak z daných věcí

vytvořit aparát, který z pěti metrů bezpečně dopraví syrové vajíčko na zem. Odborná porota složená z učitelů hodnotila dvě hlediska: design navrženého modelu a funkčnost.

Po hodině jsme se shromáždili před budovou, abychom otestovali navržené prototypy. Kolik prototypů si myslíte, že úspěšně prošlo testem? Všechny? Bohužel, tohle není správná odpověď. Že by tři? Ani tato odpověď neodpovídala realitě. Ano, pouze jeden parašut konstrukčně obstál mezi konkurencí.

K večeři se k nám opět připojili naši bulharští přátelé a v 8 hodin vypukla mezinárodní diskotéka. A zatímco mládež vesele skotačila na parketu, učitelé procházeli program na další den a řešili další projektové záležitosti. Dobrou noc.

V. den

Dnešní den jsme původně měli strávit výšlapem na nádherné hory v blízkém okolí, ale byť počasí tomu nahrávalo, výlet se neuskutečnil. Vysvětlení bylo prosté. Řidič odmítl z důvodu bezpečnosti vyjet k výchozímu místu. Proto jsme celý dnešní den věnovali teambuildingovým hrám zaměřujících se na komunikaci. A nebylo jich málo, namátkou uveďme třeba Zrnka moudrosti, Pouť, Ovčák a slepé ovce, Co nám dal projekt atd.

Po obědě jsme vyrazili na nedalekou procházku, na jejímž konci jsme mohli obdivovat tolikrát zmiňované pohoří.

Večer byl ve znamení slavnostního zakončení, kterého se zúčastnily všechny čtyři země s učiteli a přijel i starosta obce. A nastalo loučení, děkování a rozdávání certifikátů s následnou diskotékou. Češi s Rumuny se stali nerozlučnými kamarády a proudy slz nebraly konce, přestože spolu budou trávit následující den v Sofii. „Pane učiteli, my jsme úplně jako rodina, jako kdybychom se znali od narození. A nejhorší je, že už se nikdy znovu neuvidíme.", říkala mi v slzách Áďa. A tohle jsou přesně ony chvíle, kdy si řeknete, že všechna ta námaha, příprava a čas stály za to …

VI. den

„Hey guys!!! We will get up at 6.30 tomorrow, check your alarm clock. Breakfast will be ready at 7 and then be ready to leave at 8.“ Ano, tohle byly instrukce ze včerejšího večera. Snídaně proběhla v 7 hodin a odjezd v osm hodin do Sofie, hlavního města Bulharska.

V Sofii nás čekal nabitý program. Nejprve jsme navštívili "Музейко - Muzeiko", interaktivní muzeum zobrazující tři časové etapy ve vývoji lidstva - minulost, současnost a budoucnost. Nejenom že jsme poslouchali výklad v angličtině, ale účastníci také dostávali úkoly - missions, které museli plnit.

Po obědě jsme si šli prohlédnout hlavní město Bulharska a navštívili několik nejvýznamnějších památek. Poté přišla chvíle, na kterou všichni netrpělivě čekali. Uhádnete jaká? SHOPPING!!! Během našeho pobytu vlastně žádná příležitost k nakupování nebyla, a proto byla přijata s obrovským nadšením. Bývá zvykem, že nejčastějším předmětem nákupu je oblečení. Ani zde tomu nebylo jinak.

Poslední společný večer mezi našimi žáky a rumunskými přáteli byl velmi dlouhý. Nakonec vše dopadlo tak, že všichni usnuli v jednom pokoji, jak se na správnou partu sluší. „Goodbye our friends, take care and have a safe journey home.“

Napsal: Mgr. Martin Raška


15.4.2016 09:44


Závěrečné hodnocení ozdravných pobytů pro děti a žáky ZŠ a MŠ Kaštanová


Podmitrov se stal cílem 11denního ozdravného pobytu „Moje cesta pro zdraví“ pro 45 žáků 1. st. ZŠ, který se konal za finanční podpory Národního programu MŽP ČR a finančního přispění města Třince. Cílem ozdravného pobytu bylo zlepšit odolnost organismu dětí, prohloubit u nich informovanost z oblasti ekologie a podpořit odpovědnost k životnímu prostředí, přátelské vztahy i spolupráci mezi spolužáky, podporovat sebedůvěru. Cíl se splnit podařilo. Program EVVO vedli zkušení lektoři Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Žáci během pobytu v Podmitrově denně strávili několik hodin na čerstvém vzduchu výukou i hrami.

Šest dnů strávily na ozdravném pobytu děti MŠ Sosnová a MŠ Habrová se také konal za finanční podpory Národního programu MŽP ČR a finančního přispění města Třince. Cílem projektu "Moje cesta pro zdraví pro mateřskou školu" bylo zlepšit odolnost organismu dětí, prohloubit u nich informovanost z oblasti ekologie a podpořit odpovědnost k životnímu prostředí. Mezi dílčí cíle také patřilo prohloubit kamarádské vztahy mezi dětmi, efektivně spolupracovat při řešení úkolů, podporovat sebedůvěru a samostatnost, dokázat se odloučit od rodičů bez větších potíží. Cíle byly splněny. Děti v programu „Ferda v přírodě“ realizovaném lektory Lipky pozorovaly přírodu, překonávaly strach z neznámých organizmů a pocitů, zkoušely přemýšlet o dopadech vlastního chování na životní prostředí a získávaly kladnější vztah k přírodě. Společně s Ferdou Mravencem a jeho kamarády putovaly různými biotopy a zkoumaly různá prostředí v okolí Lesního penzionu Podmitrov.

Celkově byly hodnoceny oba ozdravné pobyty velmi pozitivně dětmi, žáky, pedagogy i rodiči, jelikož umožnily strávit dny v čistém prostředí a všichni si přivezli domů spoustu nezapomenutelných zážitků a nových zkušeností.

 

Zpracovaly: I. Hudzietzová, M. Kišová, M. Niedobová


4.4.2016 13:38


Tři hodiny tělocviku jsou v naší škole samozřejmostí (ZŠ Dany a Emila Zátopkových)


 

     Jsme škola s dlouholetou sportovní tradicí, našimi atletickými a fotbalovými třídami prošlo mnoho talentovaných sportovců. Podporujeme všestranný sportovní rozvoj všech našich žáků, proto již řadu let mají žáci na druhém stupni tři až pět hodin tělesné výchovy týdně.

     Zároveň jsme upravili náš školní vzdělávací program a přidali jsme žákům na prvním stupni hodinu tělesné výchovy, takže již od prvních tříd cvičí u nás děti třikrát týdně. Naším cílem bylo přitáhnout ke sportování především mladší žáky. Tuto třetí hodinu jsme nastavili jako sportovní hry, žáky v ročníku jsme rozdělili podle výkonnosti do tří skupin na sportovní talenty, běžnou skupinu a děti s pohybovými obtížemi. Rozdělení do skupin zajistili třídní učitelé a učitelé tělesné výchovy, skupiny se nijak nepojmenovávaly, ani se nezdůrazňovalo, kam a proč žáci patří.  Smyslem toho dělení je především vytvořit podmínky pro talentované děti a podpořit zájem o pohyb a sport u méně talentovaných. Mezi skupinami je samozřejmě možnost přesunu dětí.

     Při pozorování, hospitacích a rozhovorech s vyučujícími jsme dospěli k závěru, že naše cesta je správná. Všem dětem třetí hodina velice prospěla. V první a druhé skupině se děti velice posunuly ve fyzické zdatnosti, obratnosti, vytrvalosti, výkonech a vytvářejí tak základ budoucích sportovních tříd na druhém stupni. Největší radost však máme z dětí ve třetí skupině, kde jsou děti méně zdatné, neohrabané, s nadváhou a podobně. Tato skupina je záměrně početně nejmenší a děti zde mají zajištěno bezpečné prostředí a klid na cviky, které jim zlepšují koordinaci pohybů, správné držení těla a celkovou obratnost, aniž by se jim druzí posmívali. Děti konečně zažívají první úspěchy v míčových hrách, protože ve smíšených skupinách byly často outsideři, kterým nikdo nechtěl přihrát, a vedoucí týmů si je nechtěli vybírat do družstev. Nezažívají tady pocit, že vždy zůstanou poslední, se kterými nikdo nechce spolupracovat.

     Na začátku školního roku jsme se přihlásili jako pilotní škola do projektu Ministerstva školství s názvem Hodina pohybu navíc. Projekt míří na žáky školních družin, cílem je nabídnout žákům pohybové aktivity v rámci sportovního kroužku ve školní družině.  V naší škole se odpoledního kroužku ochotně ujaly dvě paní učitelky, kde se třeťáci postupně seznamují se základy míčových sportů. Paní učitelky absolvovaly úvodní seminář s metodikou, podle které postupovaly a výsledky se skutečně začaly dostavovat. Žáci, kteří se zpočátku „báli“ míče, během několika týdnů začali zvládat základy házené, volejbalu nebo košíkové.

Mezi žáky je zájem i o odpolední sportovní kroužky, které vedou po vyučování naši učitelé.

    Jak je vidět, různé sportovní aktivity se těší na naší škole velké podpoře. Zavedením třetí hodiny tělesné výchovy i na prvním stupni nabízí naše škola dětem pohyb minimálně třikrát týdně a víme, že je to správné rozhodnutí. Vždyť pohybově vydováděné, zdravě sebevědomé dítě je určitě více spokojené a připravené se ochotně vzdělávat a prospívat i v dalších předmětech.

Ing. Magda Nogová


29.3.2016 12:21


Velikonoční dílničky v ZŠ Kaštanová


Také letos se v naší škole konaly velikonoční dílničky, které připravili učitelé ZŠ a MŠ, ale pomáhali i rodiče. Každý, kdo má rád zábavu a tvoření různými způsoby, si přišel na své. Před jídelnou se zdobila vajíčka dírkovou a voskovou technikou, pletly se věnce z papírových ruliček, vajíčka se zdobila slámou a krepovým papírem, barvily se sádrové odlitky. Na chodbách školy se vajíčka zdobila rozehřátým voskem, vyráběly se zajíčkové čelenky, tvořilo se velikonoční puzzle, zajíček na špachtli, závěsné barevné vajíčko. Nejnavštěvovanější dílničkou bylo zdobení perníčků bílkem. Kdo byl unaven z velikonočního tvoření, mohl si v ŠD protáhnout tělo a závodit. Pro toho, kdo měl hlad, čekalo jarní zdravé občerstvení v jídelně, které vyráběly naše kuchařky.  Těšíme na dílničky zase příští rok. Nápady a chuť nechybí:).

Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka

 


29.3.2016 10:45


Výukový program Zdravá pětka očima čtvrťáka (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Dne 15. 3. 2016 jsme první dvě hodiny měli besedu o pohybu a výživě. Lektorka Mgr. I. Výtisková nám přednášela o zdravé stravě. Nejdřív nám ukázala zdravý talíř, a co na něm musí být. Také se nás ptala, co nám dodá energii. Měli jsme taky soutěže a svoje schránky, do kterých jsme za vyhrané hry dostali body, a kdo měl nejvíc, vyhrál takovou drobnost. Dozvěděli jsme se spoustu věcí. Například že v Coca-Cole je 32 kostek cukru nebo že bychom měli jíst více zeleniny než ovoce. Také jsme luštili šifry. Vyráběli jsme zdravou svačinu, dozvěděli jsme se, jak správně nakupovat. Jedna hra mě moc bavila. Měli jsme ochutnat jídlo a pak říct, co to je. Četli jsme si také složení limonády a zjistili jsme, že je v něm obsažen glukózový sirup a ten je prý moc nezdravý. Nakonec jsme z vybrané zeleniny vytvořili obrázek. Dostali jsme i vysvědčení a ceny. Přednáška se mi moc líbila a snad brzy bude podobná. 

Filip Michejda, žák 4. r. ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o.

 


21.3.2016 09:16


Soubor přednášek o historii Třinecka a Těšínského Slezska v ZŠ Kaštanová Třinec dále pokračuje...


Dne 17. 3. 2016 nás navštívila Mgr. Pavlína Badurová, historička Muzea Těšínska v Českém Těšíně. V poutavé dvouhodinové propojené besedě s názvy Historie Těšínského Slezska do r. 1918 a Známý a neznámý Český Těšín ve fotografiích jsme si upevnili získané informace z minulých besed i dozvěděli se mnoho nového. Přesun obyvatelstva z Podobory a vytvoření Těšínského knížectví spadá až do 10. stol. n. l. Zajímavá byla také pověst o 3 bratřích, kterou připomíná studánka v Cieszyne. Další informace se můžete dozvědět od žáků 4. a 5. třídy.

Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka

 

 


21.3.2016 09:12


Šikulové na Jubilejní Masarykově základní škole v Třinci


V pátek 26. 2. 2016 jsme u nás ve škole přivítali neobvyklou návštěvu. Byl to pro nás všechny hodně výjimečný den. Přijel k nám celý vysílací štáb České televize Ostrava, aby s dětmi ze školní družiny natočil dětský zábavný pořad Šikulové. 

Tentokrát byli Šikulové zaměřeni sportovně. Sympatičtí moderátoři pořadu, Jana a Ivo, to s dětmi opravdu umí. Vytvořili dětem úžasnou přátelskou atmosféru, která jim náramně pomáhala při tvořivé práci.

Děti byly rozděleny do čtyř pracovních skupinek a každá z nich dostala svůj úkol.

První skupinka zhotovila funkční prak, kterým se děti trefovaly do plechovek.

Nebylo to jednoduché, avšak naše děti svou dovedností a zručností uspěly na výbornou.

Úkolem ve druhé skupince bylo rybaření. Děti se přesvědčily, že tato nelehká sportovní disciplína není jen zábava, ale vyžaduje spoustu šikovnosti a soustředění. K chytání rybiček si musely vyrobit z klacíku prut s provázkem, dětskou ponožku vyplnili vatou a upevnily magnetky. Nachytané rybičky nebyly k jídlu, ale byly povedené a děti si s nimi krásně vyhrály.

V další disciplíně dokázaly, že k tomu, aby si společně zahrály stolní fotbal, stačí pouhá krabice a dřevěné kolíčky na prádlo.

Poslední disciplína je motivovala ke slepení velkého pevného novinového kruhu, ve kterém se točily a posouvaly kupředu. Povedlo se, děti si užily hodně smíchu, legrace a o to všem pořadatelům šlo.

Děti nám dokázaly, že i když jsou obklopeny moderními hračkami a nejnovější technikou, umí se vrátit v čase do dob našich babiček, dědečků a bavit se tak, jak to dokázali oni ve své době. A to je dobře.

V závěru natáčení jsme dětem položili několik otázek:

            1. Jak se vám líbilo natáčení?

                Byl to pěkný zážitek a velké dobrodružství.

            2. Co jste během natáčení zažili?

                Viděli jsme poprvé klapku a kamery, jak nás natáčely.

            3. Jak jste spokojeni s vašimi výrobky?

                Výrobky se nám líbily a bylo fajn, že jsme si je mohli vzít domů.

            4. Jak se vám líbili moderátoři Jana a Ivo?

                Byli moc fajn, skamarádili jsme se s nimi. Na památku nám věnovali své fotky

                s podpisem.

Všichni, kteří máte zájem o zábavu, se nezapomeňte dívat na vysílání ČT:D 8. 5. 2016 v 11 hodin.

Mgr. Darja Hoffmannová, ředitelka školy


14.3.2016 13:10


Přípravná třída (Jubilejní Masarykova ZŠ)


Od 1. 9. 2015 jsme na naší Jubilejní Masarykově základní škole zřídili přípravnou třídu. Jako jediné základní škole v Třinci se nám tento záměr povedl zrealizovat. Přípravná třída je určená zejména pro děti šestileté s odkladem školní docházky, ale i pro pětileté předškoláky jako mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním.

Naším cílem je systematické rozvíjení schopností a dovedností dětí se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, s vadami řeči, se sníženou koncentrací pozornosti, s obtížemi v oblasti grafomotoriky, se zdravotním oslabením, podle jejich individuálních potřeb a připravit je na bezproblémový vstup do první třídy.  Výuku zajišťuje kvalifikovaný pedagog. U dětí rozvíjíme vyjadřovací schopnosti, zručnost a obratnost, sebeobsluhu, samostatnost a hygienické návyky, sluchovou i zrakovou paměť, pozornost, grafomotoriku a všeobecné znalosti o světě. Vyučování probíhá v kratších vyučovacích blocích s ohledem na aktuální potřeby dětí. Náročnější výukové aktivity jsou vedeny formou hry a ty jsou střídány činnostmi hravými, pohybovými a relaxačními. Výhodou přípravné třídy je malý počet dětí ve skupině (10 – 15 dětí), docházka je bezplatná a při výuce pomáhá asistent pedagoga.

Shodujeme se v tom, že za uplynulých šest měsíců se všechny děti z přípravné třídy výrazně posunuly v rozvíjených oblastech.

Během letošního zápisu do první třídy se potvrdila připravenost dětí na první třídu. Jsme přesvědčeni, že díky přípravné třídě se v příštím školním roce bude dobře pracovat prvňáčkům, jejich rodičům i učitelům. Také v příštím školním roce 2016/2017 se chystáme přípravnou třídu naplnit a otevřít.

Mgr. Beata Duspiva a Mgr. Jitka Haltofová


4.3.2016 11:58


Žáci ZŠ Petra Bezruče natočili zpravodajskou relaci Trinec Evening News


Jak už jsme vás dříve informovali, žáci sedmé, osmé a deváté třídy přes dva měsíce pracovali na natáčení třineckého večerního zpravodajství v rámci projektu Let Us Speak financovaného z evropských fondů. Žáci pracovali v šesti čtyřčlenných skupinách a každá z nich připravovala jednu reportáž v anglickém jazyce. Po dohodě s našimi zahraničnímy partnery byla vybrána tato témata: informace o dění ve městě a ve škole, zprávy z kultury, sportu a předpověď počasí.

My jsme se rozhodli zpracovat následující reportáže: rekonstrukce třineckého nádraží, smogová situace v Třinci, Kouzelný advent na ZŠ P. Bezruče, výstavy dvou mladých umělců v prostorách třineckých galerií, sportovní zpravodajství a počasí.

Rádi bychom poděkovali touto cestou kabelové televizi Třinec, která žákům umožnila použít k nahrávání jejich studio a cennými radami přispěla k celkové vyšší úrovni zpravodajství. Podívejte se, jak se to našim žákům podařilo. Přikládáme také výstup našich partnerů z Rumunska. Další projektové aktivity můžete sledovat na našich projektových stránkách - letusspeak.webnode.cz nebo na stránkách eTwinning - https://twinspace.etwinning.net/12095, nebo na Facebooku - https://www.facebook.com/let.us.speak.2015/?ref=ts&fref=ts

Mgr. Martin Raška


2.3.2016 08:03


Žáky v Oldřichovicích a Karpentné navštívil pan spisovatel (ZŠ a MŠ Oldřichovice)


Dne 24.2.2016 se konalo v obou našich školách autorské čtení spisovatele Jana Opatřila, který žákům představil jednu ze svých dětských knih Kapřík Metlík.  Svým humorem, vtipem a znalostmi ze života ryb si ihned získal přízeň a pozornost všech dětí. Ochotně odpovídal dětem na řadu jejich zvídavých otázek. Díky této jedinečné příležitosti, kdy se žáci měli možnost setkat se spisovatelem, se v nich prohloubil pěkný vztah k literatuře a knize. 

Mgr. Radomíra Novotná


24.2.2016 14:26


Tvořivé dílny (ZŠ Petra Bezruče)


V rámci vyhlášení výzvy č. 57 OP VK se naše škola zúčastnila projektu rozvoje technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy s názvem „Tvořivé dílny“. Projekt byl realizován v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

Projektu se zúčastnilo 27 žáků 7. a 8. tříd. Žáci pod vedením učitele vytvářeli výrobky z nejrůznějších materiálů, vytvářeli si svá vlastní portfolia, které obsahovaly plánky a předlohy výrobků, fotodokumentaci z průběhu výroby, sebehodnocení žáka formou dotazníku a formativní hodnocení ze strany učitele. Projekt byl realizován v rámci výuky pracovních činností. Díky splnění těchto klíčových aktivit jsme mohli naši školní dílnu dovybavit moderním pracovním nářadím a zkvalitnit tak dosavadní výuku pracovních činností. Projekt byl úspěšně realizován.

Mgr. Jakub Šrámek 


9.2.2016 07:54


Okresní kolo matematické olympiády (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Po školním kole matematické olympiády, která proběhla řešením v domácím prostředí během Vánoc a formou konzultací krátce po Vánocích, se tři žáci z celkového počtu deseti žáků pátého ročníku zúčastnili okresního kola. V úterý 19. 1. 2016 se vydali na Jubilejní Masarykovu základní školu v Třinci, aby společně s dalšími 40 žáky z okolních škol vyřešili tři zajímavé logické úlohy. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří z 18 možných bodů dosáhli alespoň na polovinu. Klára Smetanová získala 10 bodů a Timon Přeček 12 bodů. Gratulujeme! Napjatou řešitelskou atmosféru můžete zhlédnout na fotografiích.

Mgr. M. Kišová, ZŠ Kaštanová Třinec


25.1.2016 08:59


Projekt Let Us Speak - Erasmus+ zaujal i Českou televizi (ZŠ Petra Bezruče)


V rámci projektu Let Us Speak - Erasmus+ jsme se vydali s 23-mi žáky vlakem do Ostravy, abychom návštívili zpravodajské oddělení České televize Ostrava. A proč vlastně?

Naší další projektovou aktivitou je tvorba zpravodajství v anglickém jazyce. Cílem je samozřejmě zvyšovat verbální projev žáků, i když u této aktivity toho chceme dosáhnout mnohem víc. Příprava reportáží, které se objeví ve zpravodajství, odráží tvrdou práci televizních reportérů od samotné volby tématu, přes jeho realizaci, tj. natočení záběrů, namluvení doprovodného slova, až po závěrečné zpracování na počítači.

Kde jinde se tohle vše dovědět než u odborníků na slovo vzatých? A věru, téměř celou hodinu si na nás našla čas vedoucí zpravodajské relace. Obeznámila nás s prací reportérů a poskytla nám spoustu zajímavých a drahocenných informací, které žáci jistě sami brzo zúročí. Prohlídka započala  ve zpravodajském studiu, ve kterém se každodenně vysílají zprávy z regionu. Na chvíli jsme se také stali hosty "Dobrého rána" a poté se přemístili do mozku vysílání, a to do studia režie. Ve střižně jsme zhlédli krátký film o tom, co všechno takový střih obnáší.

Exkurzí však projektová aktivita nekončí. Teď bude řada na žácích, aby se poprali s tímto tématem a zahráli si na reportéry, navíc v angličtině. Zda se jim to podaří, se dozvíte koncem ledna v příspěvku na našich stránkách.

P.S. Náš projekt vzbudil v České televizi velký obdiv a možná není vyloučena nějaká další spolupráce. Uvidíme...

Foto k článku najdete zde:

http://zspbezruce-trinec.cz/wwwzspb/index.php/projekty/erasmus-l-u-s/368-ceskou-televizi-velmi-zaujal-nas-projekt

 

Mgr. Martin Raška

 


12.1.2016 15:09


Žáci úspěšně komunikují v angličtině s kamarády ze zahraničí (ZŠ Petra Bezruče)


Na Základní škole Petra Bezruče v Třinci se začátkem školního roku 2015/2016 rozběhl mezinárodní projekt Let Us Speak ERASMUS+, zaměřený na mluvenou angličtinu. Od října jsou žáci školy díky videokonferenci v pravidelném kontaktu s kamarády z partnerské školy z Rumunska a povídají si spolu na předem domluvená témata. Stejným způsobem spolu komunikují žáci dalších dvou zapojených škol z Bulharska a Turecka.

Před Vánoci se setkali i jejich učitelé, a to právě v Třinci. V pracovním týdnu od 14. do 18. prosince 2015 se společně školili v metodách výuky mluvení v angličtině a jeho hodnocení, plánovali další projektové aktivity a začali pracovat na systému zkoušení a hodnocení mluvené angličtiny pro běžné školy. Přednášky, organizačně zajištěné jazykovou školou Hello z Ostravy, zaměřené na výuku a hodnocení mluvení, pro ně připravili různí odborníci včetně Simona Gilla, školitele zkoušejících u Cambridgeských jazykových zkoušek. Dále se učitelé vzdělávali v metodě CLIL, tedy v integrování cizího jazyka do výuky ostatních školních předmětů.

Týden ale nebyl pouze studijní a pracovní, zahraniční hosté navštívili kromě ZŠ Petra Bezruče i Třinecké železárny, koncert, výstavu obrazů a poměřili se s českými učiteli v bowlingu. Osobní setkávání budou pokračovat, budou se jich ale účastnit již i žáci škol zapojených do projektu. V tomto a příštím roce proběhnou teambuildingová soustředění pro žáky postupně ve všech čtyřech zemích, organizována budou také další kratší pracovní setkání učitelů.

Bohatá je i činnost jednotlivých škol, na které se podílí a bude podílet mnoho žáků. ZŠ Petra Bezruče bude první, která vytvoří videozpravodajství ze svého města a první díl mluveného příběhu ve formátu rozhlasové hry, který budou systémem štafety tvořit postupně všichni. To vše samozřejmě v angličtině, která je středobodem celého projektu Let Us Speak.

Foto najdete na této stránce:
http://zspbezruce-trinec.cz/wwwzspb/index.php/projekty/erasmus-l-u-s/371-jazykove-seminare-pro-ucitele-anglictiny

Mgr. Jan Nowak Ph.D.

 


12.1.2016 14:48


Děti ze ZŠ Kaštanová potěšily seniory v Domově Sosna


Dne 18. 12. 2015 jsme vystupovali v Domově Sosna.  Připravený program se skládal z písniček, básní, divadelních představení.  Hrálo se na flétnu, akordeon, varhany. Trošku jsem se bál, ale pak jsem poznal, že se ničeho bát nemusím.  Babičky i dědečkové byli milí a hodně nám tleskali. Představení se nám povedlo. I když někteří herci chyběli, tak jsme si poradili. Ke konci představení jsme zpívali společnou píseň Rolničky, rolničky, kterou s námi zpívali i všichni z domova. Po dlouhém závěrečném potlesku jsme klientům předali námi ručně vyráběné andílky a stromečky. Myslíme si, že nás rádi znovu uvidí. Už se těšíme na další vystoupení. 

F. Michejda 4. r. a N. Dziková, 5. r., ZŠ Kaštanová Třinec


18.12.2015 14:06


Spolupráce školy s DDM Třinec úspěšně pokračuje...(ZŠ a MŠ Kaštanová)


Dne 16. 12. 2015 jsme byli pozváni na vystoupení žáků kroužků DDM v Třinci, které si připravili pro své rodiče a přátele. Následně po koncertě nás provedla prostory domu dětí p. Mrkvová, vedoucí kroužků DDM Třinec i hudebního kroužku, který vede v naší ZŠ. Prostory domu dětí v současné době také zdobí práce žáků ZŠ Kaštanová. Umělecká díla vznikala především v kroužcích. Zveme k prohlídce.

Mgr. I. Hudzietzová, ředitelka

 


18.12.2015 14:02


Beseda s hasičem (ZŠ a MŠ Kaštanová)


V pátek 11. prosince 2015 navštívil žáky 1. a 2. ročníku hasič. V úvodní části seznámil žáky s náročnou prací Hasičského záchranného sboru a s hasičskou výstrojí. V další části hodiny bylo probráno téma bezplatné telefonní linky tísňového volání jako jedné ze základních služeb ohlášení mimořádné události – její důležitost, ale také nebezpečné zneužívání této linky. Děti se dozvěděly, jak se správně v telefonu představit a jak ohlásit požár. Aktivně se zapojovaly do besedy, odpovídaly na otázky a formou her se dozvěděly cenné rady. Uváděly i osobní zkušenosti - kde hasiče zahlédly, při jaké činnosti. Závěrečná část besedy byla zaměřena na nebezpečí, která na nás číhají doma, jak jim předcházet, jak předejít možnému požáru, co vše udělat před tím, než odejdeme z domu, a dojde-li doma přece jen k požáru, co dělat pro záchranu. Vše provázel nejen slovní výklad, ale i vhodné praktické ukázky, které si děti vyzkoušely. Žáci se naučili praktickým dovednostem, jak se zachovat v krizových situacích, se kterými se mohou v životě setkat.

Mgr. I. Heczková, ZŠ Kaštanová, Třinec


17.12.2015 13:31


Beseda o třídění odpadu (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Studentky Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně si pro žáky 1. – 3. ročníku naší školy připravily zajímavou lekci zaměřenou na ochranu přírody, třídění a recyklaci odpadu. Žáci pomyslně třídili různé druhy odpadu. Do obrázkových kontejnerů umísťovali cedulky s názvy nejrůznějších odpadů. Dověděli se informace o době rozkladu odpadků v přírodě. Podivovali se nad tím, že zatímco jablko se rozloží za 7 – 20 dní, igelitka za 20 – 30 let, polystyrén nebo sklo jsou prakticky nezničitelné. Žáci se také zamýšleli nad důvody mačkání plastových lahví před vhozením do kontejneru. Pro zábavu si vyluštili křížovku a ze zbytků papírů a roliček od toaletního papíru si vyrobili hezkou dekoraci v podobě zvířátek. V závěru lekce dospěli k poznání, že odpad netřídíme jenom pro sebe, ale pro všechny.

Mgr. D. Staszková, ZŠ Kaštanová, Třinec

 


10.12.2015 09:04


Mikulášské nocování (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Sdružení rodičů spolu s učiteli zorganizovalo pro žáky ZŠ Kaštanová v Třinci večerní a noční program v prostorách školy. Nejprve přišel Mikuláš s čertem a andělem. Protože u nás nikdo nezlobí, čert nikoho neodnesl do pekla a všichni dostali balíčky s ovocem i sladkostmi. Na konci nadílky bylo pro všechny připraveno velké překvapení v podobě ohňostroje. A večer ve škole pokračoval dál. V tělocvičně se soutěžilo, následovala vydatná večeře. Po večeři se netrpělivě čekalo na noční hru. Jaká byla? Dobrodružná a tajemná. Každý musel prokázat dovednosti - orientace v noční škole, pozorování a vyhledávání živočichů, hledání kešek podle mapy. Ráno nás přivítalo bohatou snídaní, maminky pro nás upekly buchty a jiné dobroty. Těšíme se na další zážitky ve škole.

Mgr. I. Hudzietzová

 

 


7.12.2015 14:31


ZŠ D.a E. Zátopkových zve na den otevřených dveří


Den otevřených dveří pro rodiče budoucích i současných žáků se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu od 9:00 do 15:00 hodin. Rodiče se mohou zúčastnit i vyučování a prohlédnout si novou učebnu ICT.


13.11.2015 13:52


Besedy se zástupcem Městské policie Třinec (ZŠ a MŠ Kaštanová)


V pondělí 9. 11. 2015 se v naší škole uskutečnily další z řady besed s členem Městské policie. Téma šikana bylo určeno žákům 4. a 5. ročníku. Pod vedením zkušeného policisty se žáci pokoušeli objasnit pojem šikana. Odpovídali na otázky, kde a proč šikana vzniká, jaké jsou dopady šikanování, kde hledat pomoc a zastání. Vysvětlili si pojmy agresor a oběť šikany. Z příkladů z praxe policisty i z modelových situací  žáci vyvodili tři nejčastější trestné činy u šikany – ublížení na zdraví, vydírání, omezování osobní svobody. Překvapením pro žáky byl fakt, že na školách všech typů a stupňů je dle statistiky 41 % žáků šikanováno, stírá se rozdíl mezi procenty děvčat a chlapců, kteří šikanují. Během besedy vyšlo najevo, jak závažné je téma šikany, jak křehká je hranice mezi počínající šikanou a nejnebezpečnější konečnou šikanou, kdy se vytvoří tvrdé jádro agresorů v kolektivu.

Žáci 3. ročníku besedovali o počínající šikaně, kdy si mnohé děti ani neuvědomují, že šikanují. Jedná se o jevy jako je ubližování bitím, poškozování věcí druhého, slovní útoky, nadávky, vyhrožování, ponižování. Žáci se také dověděli, jak se bránit nebezpečím, která na ně číhají ve městě – nebezpeční lidé, volně pobíhající psi, nebo v přírodě – setkání se šelmami, ochrana proti hadům, klíšťatům apod.

Téma šikany zaujalo všechny žáky. Z jejich názorů během závěrečné diskuze vyplynulo, že vnímají šikanu jako velmi negativní jev, který do jejich kolektivu nepatří. Přejme jim, ať všem toto stanovisko léta vydrží.

Mgr. Dana Staszková, ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o.


10.11.2015 13:29


Předškoláček aneb Hrajeme si na školu (ZŠ a MŠ Kaštanová)


V rámci programu Předškoláček aneb Hrajeme si na školu se v pondělí 19. 10. uskutečnilo první setkání budoucích prvňáčků z našich mateřských škol a jejich rodičů s vyučující ZŠ. Děti si vyzkoušely hravou a nenásilnou formou roli školáků. První ze čtyř plánovaných různě zaměřených setkání proběhlo na téma podzim v přírodě. Děti nakoukly pod pokličku výuky prvouky, pracovních činností a výtvarné výchovy. S vyučující si povídaly o zvířatech v lese, poznávaly podzimní ovoce našich sadů a vinic všemi smysly, cvičily jemnou motoriku prstů modelováním ovoce z plastelíny, vybarvovaly, vystřihovaly, lepily obrázky ovoce. Velký zájem vzbudila i práce na interaktivní tabuli. Odpolední setkání bylo pro všechny zúčastněné příjemně stráveným časem. Předškoláci pracovali s chutí a bezprostředností. Zjistili, že školy se není třeba bát. Ostatně, školu znají také z návštěv dětí MŠ v naší škole v rámci projektu Školička ve škole. 

Mgr. D. Staszková, ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o.


9.11.2015 14:41


Studijní výjezd žáků ZŠ Petra Bezruče do Anglie


V týdnu od 14. 9. -18. 9. 2015 se žáci naší školy vydali na studijní výlet do Anglie.

Co všechno zažili a jak výjezd probíhal, si můžete přečíst v následujícím zkráceném zpravodajství:

Den 1. Cesta do Albionu (Anglie) proběhla bez problému, když nepočítáme nejméně hodinové zpoždění trajektu z důvodu bouře. Všichni žáci byli v pořádku a užili si včerejší náročnou procházku Londýnem. Navštívili jsme O2 Arenu, St. Paul's Cathedral, Tower of London, Tower Bridge, London Eye, Buckingham Palace, Trafalgar Square a další londýnské památky. Pozdě večer si všichni úspěšně našli svou rodinu.

Den 2. Přivítalo nás chladné zamračené ráno a kolem osmé hodiny jsme se začali pomalu scházet před školou. Odtud jsme se přemístili do budovy školy, kde nás velmi přátelsky přivítala "managerka" Kate a seznámila nás s organizací vyučování a s vyučujícími. Ti si své žáky odvedli do tříd. Jeden by si myslel, že jazyková škola v Anglii bude překypovat moderním vybavením a nejnovějšími technologiemi, které kdy oko českého učitele spatřilo, ale opak byl pravdou. Stará tabule a lavice převládají nad vybaveností našich škol. To nám ani nevadilo, neboť vše vynahradili přátelští a usměvaví učitelé. Po třech hodinách výuky jsme se vydali do Portsmouth, abychom navštívili historickou loď HMS Victory kapitána Nelsona, se kterou porazil francouzského generála Napoleona v bitvě u Trafalgaru. Prošmejdili jsme všechna její zákoutí, a abychom si historické události lépe přiblížili, zavítali jsme ještě do nedalekého námořního muzea, kde nás do dějin vtáhla interaktivní výstava věnovaná průběhu bitvy. Hlavní a nejočekávanější částí dne se stala návštěva proslulého obchodního domu Primark, ve kterém čeští žáci zajistili většinu tržby tohoto dne.

Den 3. Here we go…Slunečné ráno slibovalo krásný a teplý den. Byla by škoda, kdybychom si neprohlédli městečko Worthing. Po dopolední výuce jsme vyrazili vytyčený úkol splnit. Lázeňské město je kouzelné. Velkou jeho část jsme strávili na pláži u moře a prohlídkou "Pieru", dlouhého mola, které vstupuje asi sto metrů do moře. Po hodině jsme odjeli do druhého daleko známějšího a podstatně většího lázeňského města Brighton. První navštívenou památkou byl nádherný královský palác Royal Pavillion, který nechal vystavět a vyzdobit král Jiří IV. Dále jsme se vydali do Podmořského světa - Sea Life Centre. Prošli jsme také Lanes, historické úzké uličky s mnoha obchůdky. Zbytek času jsme strávili utrácením posledních pencí, sbíráním mušliček a kamínků, čvachtáním nohou v moři a prozkoumáváním Brighton Pier. Ve večerních hodinách jsme se vrátili zpět do "svých" rodin.

Den 4. Náš poslední den na jižním pobřeží Anglie jsme strávili nejprve ve škole, kde jsme dokončili třídenní jazykový kurz a při malém závěrečném ceremoniálu převzali certifikáty. Pak jsme opět nasedli do autobusu a vydali se k městu Eastbourne. Štěstí nám přálo - utekli jsme dešti a za krásného počasí jsme si vychutnali procházku barevnou scenérií útesů zvaných Seven Sisters, z jejichž vrcholů se nabízel úchvatný pohled jak na moře, tak na elegantně zvrásněnou krajinu pastvin pokrytých nízkou trávou. Dojeli jsme i do samotného Eastbourne, kde jsme navštívili malé, ale na exponáty bohaté, Museum of Shops. Prošli jsme si čtyři patra drobných obchůdků plných dobových exponátů a vyplňovali při tom dvoustranný pracovní list. Stihli jsme ještě krátce navštívit město, ale pak už jsme spěchali zpátky do "našeho" Worthingu. 

Den 5. a 6. "Mě brzké stávání nedělá dobře", říkal děda Lebeda, vysloužilý námořník. A měl pravdu. Po rozloučení s rodinami a milou českou koordinátorkou Petrou, jsme dospávali v autobuse cestou do Londýna. Před návratem do ČR museli páni řidiči odstavit autobus na 9 hodin a my jsme měli poslední šanci navštívit v Londýně to, co jsme nestihli během prvního dne. Naše cesta začala v Covent Garden, nejstarším londýnském tržišti, dnes místem s obchůdky a umělci bavící kolemjdoucí turisty. Draci, papírové balónky, zlatá a červená, byly nejčastější rysy a barvy v China Town, největší čínské komunitě v Evropě. Odtud jsme se metrem a vlakem vypravili, pro většinu z nás, do toužebně očekávaného místa - Warner Bros Studio.

Na zpáteční cestě domů se už nic zvláštního nestalo. Ubíhala rychle a šťastně jsme se vrátili domů. Poděkování patří všem učitelům, kteří vycestovali s dětmi. Taktéž pánům řidičům, za bezpečnou jízdu i všem žákům, protože všichni byli skvělí a nenastaly žádné problémy. Obrovský dík patří také naší paní delegátce, která nám svým přátelským přístupem, organizačními schopnostmi a milým vystupováním připravila nádherný zážitek.

Za naším zářijovým školním jazykovým a poznávacím pobytem ve Velké Británii byla definitivně udělána tečka až v úterý 6. října 2015, kdy se v odpoledních hodinách v tělocvičně školy odehrálo setkání s žákovskými prezentacemi a vyhlášením vítězů soutěží. Tělocvična byla na tuto událost pečlivě připravena. Přichystány byly nástěnky s fotografiemi, stoly a typická britská potravina - toasty. Hlavním bodem programu byly čtyři prezentace, na jejichž předvedení se podíleli všichni účastníci pobytu z řad žáků. V angličtině i češtině byli rodiče a další návštěvníci informováni o průběhu zájezdu, shlédli fotografie a projekci prezentací.

 Vyhlášeni byli vítězové fotografické soutěže (Vendula Haratyková, Martina Szwanczarová a Klára Haratková) a znalostní soutěže (Veronika Samiecová), která proběhla během zpáteční cesty v autobuse. Na závěr návštěvníci zvolili hlasováním i nejlepší prezentaci dne, její autory pak ocenila ředitelka školy Mgr. Dagmar Bičová. Potěšila nás i přítomnost místostarosty Třince Ing. Michaela Trojky, který se ujal předávání ostatních cen.

Mgr. Giercuszkieviczová, Mgr. Adamiecová, Mgr. Nowak, Mgr. Raška

 


20.10.2015 10:27


Na ZŠ Kaštanová si děti mohou vybrat z množství kroužků


ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová, p. o. nabízí ve školním roce 2015/2016 svým žákům mnoho kroužků, které zpestří a smysluplně naplní jejich mimoškolní aktivity. Pro 66 žáků školy bylo letos otevřeno 6 kroužků, které pokrývají širokou škálu zájmů dětí. Kroužky jsou zaměřeny na tvořivost, rozvoj sportovních, kulturních a jazykových dovedností, přírodovědného vnímání.

Vedoucí kroužků si vyzvedávají své žáky přímo ve školní družině, takže je zajištěna i bezpečnost žáků při přecházení. Kroužky jsou organizovány ve spolupráci s DDM Třinec. 

 


16.10.2015 13:08


Žáci z Oldřichovic povzbudili účastníky Centra terapie koktavosti (ZŠ Oldřichovice)


Dne 15.9.2015 navštívilo žáky pátého ročníku ZŠ Oldřichovice několik účastníků kurzu Nové mluvy z Centra terapie koktavosti v Třinci, který je dynamickým tréninkem plynulé komunikace pro osoby trpící touto vadou řeči. Naši žáci s nadšením naslouchali zajímavým prezentacím účastníků, kteří se jim díky novým dovednostem získaným v kurzu ve svém projevu blíže představili a s ochotou odpovídali na dotazy.  Žáci povzbudili a ocenili pokroky těchto klientů v oblasti komunikace. Prostřednictvím osobního kontaktu si také uvědomili, že mezi námi žijí i spoluobčané s handicapem v oblasti řečové komunikace, kterým je třeba umět naslouchat, pomáhat a porozumět. Moc děkujeme za návštěvu a přejeme všem mnoho zdraví a úspěchů.

R. Novotná, ředitelka


17.9.2015 14:57


Světluščino světlo z Bezručky (ZŠ P. Bezruče)


Naše škola se i letos zapojila do sbírky Světlušky, což je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. I letos platilo na Bezručce, že "V září Světlušky září“. Vše probíhalo ve středu 9.9.2015 v tělocvičně, kde se postupně děti všech tříd školy dostavily, aby mohly pomoci a to tím, že si zakoupily sbírkové předměty. Tentokrát to byla oblíbená tykadla, náramky a píšťalky.

A dětem se podařilo vykoupit úplně všechny sbírkové předměty, které nám Světluška na akci poslala. Ale nebylo to jen o zakoupení předmětů. Děti si mohly vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je, když člověk nevidí a přesto si musí uvázat mašličku nebo nachystat talíře k obědu. A co teprve napočítat přesnou částku peněz?  Věřím, že se nám akcí podařilo pár důležitých věcí. Jednou z nich je uvědomění, že ne každý má stejné možnosti jako máme my. A s tím související pocit vděčnosti, jak úžasné je to, že vidím. Nemluvě o tom, že jsme si vzájemně ukázali, jak důležitá je pomoc druhému. A pokud něco z výše popsaného zažilo jen jedno dítě, tak akce měla smysl.

 Děkuji žákům 9. třídy, kteří byli nápomocni při samotné akci a také chci poděkovat všem žákům, učitelům a rodičům, kteří se do letošní sbírky zapojili a pomohli tak poslat nevidomým více světla. Vybrané peníze posíláme Světlušce.

Ivana Durstinová 


15.9.2015 14:01


Modernizace výuky na ZŠ P. Bezruče


Naše škola se zúčastnila projektu Modernizace výuky na základních školách v Třinci, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01560. Projekt byl finacován z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

V rámci tohot projektu byla na škole zrekonstruována nová učebna přírodovědných předmětů a to chemie, biologie a fyziky. V rámci projektu byl nakoupen nový nábytek a pomůcky pro žáky. V tomto školním roce se mohou žáci těšit na práci s tabletem, který bude využíván nejen v přírodovědných předmětech, ale i humanitních.

Kabinet chemie byl obohacen o nové laboratorní sady a sadu na barvení plamene. Kabinet fyziky rozšířila nová žákovská i učitelská pracoviště s notebookem a měřícími senzory (např. senzor na měření UV světla, hluku, srdečního rytmu, respirace a další.) Žáci si také budou moci vyzkoušet práci se sadami z elektrostatiky nebo optiky, byly pořízeny nové multimetry i digitální váhy. Kabinet biologie se rozrostl o nová demonstrační torza těl a sadu na optiku. Žáci také budou moci pracovat s Ekolab boxy-sadou na určování znečištění vody.

Nové pomůcky jsou připraveny pro všechny zvídavé žáky našíškoly, t. od 1. do 9. třídy. Věříme, že tato velká modernizace učebny povede ke zvýšení zájmu žáků o přírodovědné obory o zkvalitnění jejich kompetencí v nich a hlavně, že je bude práce bavit.

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“.

Mgr. Martina Giercuszkiewiczová


15.9.2015 07:16


Let Us Speak (ZŠ P. Bezruče)


S radostí oznamujeme, že naší škole byl schválen mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+  KA2 s názvem "Let Us Speak", který budeme zároveň koordinovat. Tento projekt je součástí klíčové aktivity KA2 a jedná se o Strategická partnerství mezi školami. V rámci projektu plánovanovaného na 24 měsíců budeme nejenom spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu, ale také poznávat nové přátele a odlišnou kulturu.

A kdo jsou našimi partnery? Rumunsko, Turecko a Bulharsko. Země, které jsme si vybrali za partnery a se kterými jsme zahájili spolupráci v prosinci 2014.Rumunská škola, Scoala Gimnaziala Berchisesti, je státní škola a nachází se ve městě Suceava v regionui Bukovina na severním svahu uprostřed Východních Karpat. Studentům nabízí všeobecné vzdělávání. Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkez je název turecké státní školy ve městě Niğde. To je situováno uprostřed Turecka. Škola poskytuje vzdělávání nadaným žákům nad rámec toho, co jim poskytují jejich základní školy. Bulharská škola, St. St. Kiril and Methodius ve městě Chelopech, je školou se všeobecným vzděláváním 75 km od hlavního města Sofie.

V průběhu projektu se zástupci škol budou setkávat na projektových schůzkách na jednotlivých školách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu jsme také získali podporu na pět mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé týdenní výměnné pobyty. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení. 

Mgr. Martin Raszka


15.9.2015 07:14


Velký úspěch studentů gymnázia v soutěži Studentská Agora (Gymnázium Třinec)


Povím Vám příběh. Začal se psát, když jsme se jednoho obyčejného školního dne dozvěděli o soutěži jménem Studentská Agora. Vím, o čem právě přemýšlíte. Co to vůbec Studentská Agora je?

Studentská Agora je debatní soutěž konající se v různých krajích České republiky již jedenáctým rokem. Protože se letos poprvé konala i v kraji Moravskoslezském, dohodli jsme se, že bychom to mohli zkusit taky. Debatují v ní proti sobě na určité téma dva desetičlenné týmy, přičemž témata mohou být předem známá i neznámá. V další variaci debaty proti sobě bojují na předem známé téma dva debatéři z každého týmu.

Pořád jsem Vám ale neřekl, jak jsme se o Agoře dozvěděli. Je to jednoduché, škola přijala pozvánku od provozovatelů soutěže, a pak už k nám jen přišla milá školitelka s jasným cílem – naučit nás základům férové debaty a navnadit nás na účast v soutěži. Povedlo se. Z každé třídy se sešlo pár lidí a mohla se uskutečnit první debatní schůzka, kde kromě příjemné atmosféry nechyběly ani vynikající buchty a mramorová bábovka. Později, když jsme se dozvěděli znění všech osmnácti témat, která jsme dostali za úkol v následujících třech týdnech zpracovat, jsme nepřetržitě trénovali debatování a zkoušeli si, jak na tom vůbec jsme s vystupováním před lidmi. Vypadali jsme beznadějně.

Nastal den D a to přesun třineckého týmu do Ostravy. Soutěž se odehrávala v Gongu v oblasti Dolních Vítkovic a spolu s námi na místo dorazilo dalších pět soutěžních týmů ze středních škol z celého kraje. Naděje na úspěch jsme hodnotili zápornými čísly a jediným naším cílem bylo dostat se přes obědovou pauzu, abychom domů nepřijeli s prázdnými žaludky. Není proto velkým překvapením, že s každým postupem do dalšího kola byl náš úžas větší a větší. Nakonec jsme z Ostravy odjížděli jako vítězové. Po porážce finálového soupeře, gymnázia v Českém Těšíně, si jeden z našich soutěžících Daniel Walczysko vyargumentoval i titul nejlepšího debatéra a zpět domů jsme odjížděli obohaceni o spoustu skvělých zážitků, nových zkušeností a navázaných přátelství, to vše doprovázené gejzírem těch nejsilnějších emocí. Třinec jede do Prahy a vyhrál dvoudenní simulaci komunální politiky!

Přípravy na celostátní kolo byly znatelné, nervy tekly proudem a atmosféra už nebyla zdaleka tak uvolněná, jako jsme si zvykli během příprav na kolo regionální. Svědomitě jsme pracovali na zadaných tématech, dále vylepšovali naše debaty a dokonce nás přijel navštívit i Petr Jasinski, lektor zabývající se prezentačními dovednostmi, který naše vystupování posunul obrovsky kupředu. Celostátní kolo se nezadržitelně blížilo a šlo to poznat na každém z nás. Týden před finálovým kolem jsme se scházeli dennodenně a prodebatovali jsme celé hodiny.

Pak přišla neděle, den před celostátním kolem, kdy jsme odjížděli do hlavního města naší republiky. Cesta vlakem byla dlouhá a stresující, přišlo na poslední úpravy argumentů, vypjaté diskuze i rychlý souhrn všeho, co jsme během předešlých týdnů stihli vypracovat.

Do Prahy jsme dorazili po desáté hodině večerní, nezbývalo nám tedy, než se přesunout na ubytovnu, kde jsme přenocovali a ráno se vydali na soutěž. Ta se odehrávala v Lichtenštějnském paláci na Malé straně. Cíl byl tentokrát mnohem sebevědomější – ukázat v Praze, že Třinec existuje a dokáže se rovnat největším městům v republice. To se nám bohužel úplně předvést nepodařilo a vypadli jsme už v prvním kole, nicméně i porota uznala náš velký pokrok v každé další debatě a dala najevo, že byly všechny týmy velmi vyrovnané a konkurence opravdu obrovská.

My ale nezoufáme, celostátní kolo jsme si náramně užili a do povědomí Studentské Agory naše gymnázium jistě dostali, minimálně tím, že titul nejlepšího debatéra základní části opět získala členka našeho týmu, Nikola Zwrtková.

Příští rok už se sice soutěže ve stejném složení zúčastnit nemůžeme, ale rozhodli jsme se, že do dalšího ročníku vyšleme tým nový, zkušenější a mnohem vytrénovanější s ještě větším cílem: vyhrát celostátní kolo. Veškeré naše cenné zkušenosti a schopnosti, které jsme během soutěžení získali, chceme využít také při realizaci debatního klubu. 

Za podporu děkujeme paní učitelce Katce Macurové, protože bez její pomoci bychom to nikdy nedotáhli takhle daleko. Velký dík patří rovněž samotnému vedení Studentské Agory a SRPŠ za jejich vstřícnost.

Základní tým v krajském kole: Daniel Walczysko, Laura Daňová, Barča Sikorová, Tomáš Sikora, Katka Argalašová, Nikola Zwrtková, Radka Vavřačová, Monika Turoňová, Vojta Czempka, Tereza Lysková
Náhradníci krajského kola: Andreas Zachariadis, Ondřej Cieslar

Základní tým ve finálovém kole: Daniel Walczysko, Vojta Czempka, Nikola Zwrtková, Roland Szuścik, Ondřej Cieslar, Tereza Lysková, Tomáš Sikora, Monika Turoňová, Katka Argalášová, Radka Vavřačová
Náhradníci ve finálovém kole: Filip Marciš, Jana Liberdová

Za debatní tým Daniel Walczysko, Nikola Zwrtková.


24.6.2015 14:13


Den dětí - Buďme spolu (ZŠ a MŠ P. Bezruče)


"Den dětí je prima svátek, protože se nemusíme učit a užíváme si svůj den,“ zaznělo z úst jedné naší žačky. A abychom na to nebyli sami, pozvali jsme si kamarády ze Speciální základní školy v Třinci a radovali se z 1. června s nimi. Hlavním cílem projektu bylo netradiční formou umožnit setkání našich žáků s dětmi s handicapem, a navázat tak na spolupráci, kterou jsme započali loni.

Vzácnou návštěvu jsme chtěli náležitě pohostit, a tak jsme to pojali velmi zodpovědně, ale i zábavně. S přípravou svačinky jsme si jaksepatří vyhráli, protože ne nadarmo se říká, že jíme především očima. Dnes jsme si však i velmi pochutnali, neboť jídlo bylo voňavé, lákavé, chutné, zkrátka báječné.

S plnými bříšky jsme se nadšeně vrhli na tvořivé dílničky, kde si žáci vyzkoušeli práci s papírem, gumičkami, korálky či hlínou. Spolupráce ve skupině byla úplnou samozřejmostí. Celé dopoledne velmi rychle uběhlo. Snad si ho všichni patřičně užili a zároveň si i uvědomili, že všichni lidé nejsou stejní, ale že se k nim mají chovat stejně.

Každopádně děkuji všem, jež se na této akci podíleli. Velký dík patří i SRPŠ při Základní škole P. Bezruče v Třinci, které Den dětí finančně zaštítilo. A jak se nám ten den hezky povedl, se už podívejte sami…

Mgr. Monika Adamiecová

 


24.6.2015 07:32


Závěrečné setkání projektu ŠKOLA NANEČISTO (ZŠ a MŠ Koperníkova)


Pět setkání Školy nanečisto se uzavřelo ve čtvrtek 4.6. Ve slavnostní náladě přišlo téměř padesát budoucích prvňáčků v doprovodu rodičů. Na všechny čekala cesta školou s plněním úkolů. Děti se nadšeně rozběhly po chodbách a rodiče tak mohli poznat všechna důležitá místa, kde se budou děti od září vzdělávat. Nakonec jsme se sešli ve školní jídelně, kde byli předškoláci pasováni ředitelem školy na prvňáčky. Zaplněná jídelna oceňovala odvahu malých školáků potleskem a všichni už se těšíme, jak po prázdninách nastoupí do první třídy. Dle spokojenosti všech zúčastněných a zvyšujícího se zájmu o naši školu vidíme, že vynaložené úsilí učitelek a organizátorů projektu je smysluplné. Takže za rok na shledanou u dalšího ročníku už tradičního projektu ŠKOLA NANEČISTO!

Mgr. Tomáš Otisk, zástupce ředitele

 


11.6.2015 12:57


Poznáváme duši koní (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Sdružení rodičů Kaštanová, z. s. připravilo pro děti MŠ a žáky ZŠ projekt Poznáváme duši koní – základy ježdění a péče o koně. Cílem bylo přiblížit hravou a sportovní formou dětem život koní a péči o ně. Program projektu se skládal z prvků: výuka základů ježdění na koni, teoretická a praktická část péče o zvířata, teoretická část "jak kůň myslí" a byl realizován v prostorách stájí Moncheri v Hnojníku. Děti absolvovaly projížďku na koních. Podívaly se do stájí, kde si vyzkoušely krmení a čištění koní a dověděly se mnoho zajímavého o životě koní a péči o ně. K obědu si děti opékaly párky nad ohněm, poté si hrály a soutěžily o malé sladké odměny. Děkujeme všem obětavým rodičům, kteří exkurzi zajistili, zorganizovali nebo se jí sami zúčastnili. Děti i paní učitelky prožily příjemný den plný nevšedních zážitků.

Mgr. Dana Staszková, ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o.


11.6.2015 12:39


Žáci soutěžili v poskytování první pomoci


Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. z Třince zorganizovala v pátek 5. června akci s názvem První pomoc => zachraň život. Šlo již o čtvrtý ročník soutěže určené žákům druhého stupně základních škol z Třinecka, Českotěšínska a Jablunkovska, v níž mají předvést své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci. Akce se zúčastnili žáci dvanácti škol, kteří měli za úkol řešit modelové situace, v nichž „šlo o život“. Pětičlenná družstva si vedla v modelových ukázkách záchrany života velmi zdatně a školáci dokázali, že by si v případě nutnosti poskytnout první pomoc věděli rady.  Vítězství v soutěži si odnesli žáci ZŠ Slezská, následovaní na 2. a 3. místě ZŠ Bystřice a Gymnáziem Třinec. V první pětce se pak ještě umístila ZŠ Masarykova z Návsí a ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka z Třince.

Soutěž byla zorganizována díky finančním prostředkům získaným z grantu města Třinec, partnerem se stal Dům dětí a mládeže v Třinci, kde se akce konala. Vítězové získali pro své školy hodnotné ceny ve formě resuscitačních pomůcek  a také všichni ostatní účastníci obdrželi drobné pozornosti. Na celou akci dohlíželi a organizačně se na jejím průběhu podíleli záchranáři MSK. Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout na  http://kapa-ops.cz/?p=3086.


8.6.2015 08:07


Školka v přírodě (MŠ P. Bezruče)


Již čtvrtým rokem se nám podařilo zorganizovat školku v přírodě a to opět ve wellness hotelu na Bahenci s velmi příjemným personálem a majiteli hotelu. Děti byly ubytovány ve dvou apartmánech s vlastním sociálním zařízením a obývacím pokojem. Vše vyhovovalo vzhledem k zajištění bezpečnosti dětí jak dětem, tak dospělým . Stravování bylo zajištěno v restauraci chaty, děti se stravovaly společně u jednoho stolu včetně dospělých. Jídelníček byl navržen tak, aby vyhovoval zásadám zdravé výživy.

Pitný režim byl zajištěný během celého dne v podobě várnice s teplým čajem.Po celou dobu pobytu jsme měli denně hodinový vstup do bazénu od 19.00 do 20.00, na který se děti těšily nejvíce, pak už jen vysprchovat a spát. Chata je umístěna na kopci, a proto děti trávily nejvíce času venku, a to dopolední procházkou do lesní obory se zvířaty, na travnatém a pískovém hříšti s prolézačkami v blízkosti chaty, vycházkou do lesa a k srážkoměrné stanici a rovněž odpoledním pobytem v přírodě. Čerstvý a hlavně čistý vzduch dělal své. Děti, které ve školce špatně jí a polední odpočinek většinou“ protrpí“, spaly a jedly s velkou chutí. Každá vycházka do přírody byla spojena s environmentální výukou a seznamováním dětí s přírodou. Po celou dobu pobytu děti kreslily „kalendář“ se zážitky dne, vyráběly papírovou sovu a kreslily obrázky pro rodiče.

Bc. Dana Motyková, vedoucí učitelka MŠ


4.6.2015 13:13


Představení k mezinárodním rodinným dnům (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Napříč Dnem matek, Dnem otců a Mezinárodním dnem rodin se uskutečnilo v prostorách školy vystoupení žáků ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o. . Zájem rodičů i veřejnosti byl obrovský. Více než stovka dospěláků mohla vidět divadelní představení, taneční vystoupení, slyšet koncertní skladby, zpěvy, recitace atd. Úsměvy na tvářích vystupujících i diváků znamenaly, že bylo pohodově a veselo. Nakonec si děti připravily pro své nejbližší malá překvapení.

Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka


25.5.2015 09:05


„I tatínkové mají své dny…“ (MŠ SNP)


Česká mateřská škola SNP 447 dostala darem od Třineckých železáren stavebnice MERKUR. Stavebnice je pro předškolní děti dosti náročná, přesto jsme uspořádali v MŠ ODPOLEDNE PRO TATÍNKY a jejich děti s názvem „ I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY…“

Děti si s tatínky vybrali výrobek a podle plánku se pustili do sestavování. Většinou to byla letadla, vrtulník, auto atp. Jejich děti jim pomáhaly  - podávaly matičky, části merkuru, šroubovaly, utahovaly klíčkem. Nakonec vznikla díla, která byla společnou prací dětí a jejich tatínků. Toto netradiční společné odpoledne bylo velice vydařené. Tatínkové se vrátili do svých dětských let a tím dokázali, že si umí se svými dětmi hrát.

Bc. Marta Ševčíková, ředitelka MŠ Nerudova 313, p.o.


14.5.2015 08:15


Odpoledne pro maminky (ZŠ P. Bezruče)


Úterní odpoledne s datem 12.5.2015 patřilo Odpoledni s rodiči a především maminkám. Oslavovali jsme totiž jejich svátek. Sešel se krásný počet dvaceti maminek, které se mohly podívat, jaké básničky, písničky a dokonce jazykolamy si pro ně připravila jejich dítka. A protože maminky si zaslouží také dárečky, i ty jsme pro ně měli připravené. Srdíčko a sklenice s důvody, proč milujeme svoji maminku. A že to byly nádherné důvody jako např. Miluji svoji maminku, protože je krásná nebo - Miluji svoji maminku, protože je chytrá, a taky Miluji svou maminku, protože i bez mejkapu a jiných pomůcek je hezká. Každá maminka měla ve skleničce minimálně 30 důvodů, aby si během měsíce mohla každé ráno vytáhnout jeden důvod, který ji určitě zpříjemní den.

Poté, co si maminky prohlédly své dárečky, vyrobily si s dětmi malé papírové srdíčko a pak se už soutěžilo. Otázky byly i jednoduché i složité, za 200 i za 500. A kdo vyhrál? No přece všichni, protože jsme si užili prima odpoledne plné pohody, úsměvů a lásky. A že chybí nějaké překvapení? Tak tady je. Maminky si ještě spolu s dětmi „uvařily třepací dort" a pak ho také společně snědli. Děkuji všem, maminkám i dětem za úžasné odpoledne. Těším se na příští rok, protože Den matek budeme určitě znova oslavovat.

Ivana Durstinová, vedoucí vychovatelka ŠD 


14.5.2015 08:05


Když děláte věci srdcem, všechno se daří tak, jak potřebujete. (MŠ Koperníkova)


V pondělí 4. května jsme díky ochotným rodičům a pilným dětem naší školky předali třineckému útulku pro psy spoustu granulí, pamlsků, konzerv a kapsiček, které jsme nastřádali během měsíce dubna v rámci už čtvrtého ročníku sbírky POMÁHÁME TŘINECKÉMU ÚTULKU. Krmiva bylo opravdu hodně a máme velkou radost, že ho každoročně přibývá. Velké poděkování tedy patří hlavně dětem a rodičům, ale také mamince Amálky (paní Grandičové), která nám ochotně všechno krmivo převezla do útulku svým autem.

 


6.5.2015 07:40


50 let s Večerníčkem (ZŠ Petra Bezruče)


V pátek 24. dubna se v 1., 2. a 3. třídě uskutečnil projektový den -  50 let s Večerníčkem. Děti se seznámily s autorem postavičky Večerníčku Radkem Pilařem, stručnou historií Večerníčku, zhlédly i první večerníčkovou pohádku Chlapec a kometa, který doplnila svým vyprávěním legendární Štěpánka Haničincová. V matematice si pohádkově započítaly, ve čtení jsme si prohlíželi a četli úryvky z večerníčkových knížek. Děti plnily také úkoly na interaktivní tabuli a zpívaly písně z večerníčků, vyráběly postavu Večerníčka a malovaly, luštily křížovky a kvízy. Odměnou za vykonanou práci pak bylo sledování pohádky, kterou si vybraly. Nakonec si zasoutěžily s pohádkovým pexesem. Doprovodnou akcí k projektu je návštěva Muzea v Třinci, v kterém probíhá výstava „Radek Pilař dětem“. Projektový den se nám vydařil a děti ukázaly, že pohádky jsou jim velmi blízké a mají je i v současné době stále rády.

p. uč. Henrychová, Byrtusová, Kohutová


5.5.2015 08:17


ZŠ Petra Bezruče na ozdravném pobytu ve Žiaru


Nádherného prostředí Žiarské přírody si dozajista užili žáci 4. a 5. třídy Základní školy Petra Bezruče v Třinci. V rámci školy v přírodě jsme navštívili dne 7. 4. 2015  Středisko dětské rekreace v Žiaru, kde si celých 10 dní děti užívaly čerstvého vzduchu a krásného počasí. Celý pobyt se nesl v duchu slunečného počasí. Žáci si na začátku pobytu užili sněhových radovánek a stavění sněhuláků, avšak ke konci pobytu panovalo typicky jarní počasí s vysokými teplotami. Pro děti byl po celou dobu pobytu připraven pestrý program. Po dopoledním vyučování následovala procházka do okolní přírody, někdy zase do blízké obce Smrečany, kde si děti mohly nakoupit v místním obchůdku nějaké dobroty.

Po vydatném a chutném obědě, které pro žáky každý den připravoval ochotný tým Střediska dětské rekreace Žiar, měly děti zasloužené volno v podobě odpoledního klidu. V průběhu pobytu žáci stihli navštívit také mnoho zajímavých míst a přírodních úkazů, večer byl pro všechny zúčastněné připraven program v podobě poutavých přednášek. Jako první středisko navštívili pracovníci Horské služby, v dalších dnech následovaly přednášky o svištích, ornitologii a houbách. Velice zajímavé byly také výlety za krásami slovenské přírody.

 Během slunečné soboty si děti společně s učitelkami vyšláply na Žiarskou chatu, kde na ně čekal nezapomenutelný výhled do okolí.  Všechny uchvátil také výlet do nedalekých Stanišovských jeskyní nebo do Medvědí štoly nacházející se 10 minut od střediska. Na každém místě se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací a mohly si také zakoupit suvenýry domů.

Celý pobyt utekl jako voda. Unavení, ale spokojení a plní dojmů se žáci Základní školy Petra Bezruče rozloučili s přírodou Západních Tater a dne 17. 4. 2015 se vydali na cestu zpět do Třince. 

Mgr. Lenka Richterová


5.5.2015 08:10


Žáci z Oldřichovic a Karpentné v Žiaru


Žáci 4. s 5. ročníků ZŠ Oldřichovice a ZŠ Karpentná strávili v měsíci dubnu krásných deset dní na ozdravném pobytu ve Středisku dětské rekreace Žiar. Pod vedením svých učitelek tak měli možnost environmentální výuky přímo v přírodním prostředí. Tímto bychom chtěli poděkovat hlavnímu organizátorovi a sponzorovi akce – Třineckým železárnám a.s., bez jejichž zájmu a finanční podpory by nebylo možné akci zajistit. Díky obětavosti celého organizačního týmu pod vedením pana Marcela Pielesze, místopředsedy ZO OS KOVO Třinecké železárny a.s., měli naši žáci možnost poznat a navštívit zajímavá místa slovenských Tater, formou besed a setkání s odborníky se mohli seznámit s činností horské služby, s faunou a florou místní krajiny, její ochranou apod. Ozdravný pobyt byl pro žáky nejen velice poučný, ale především motivující k uvědomělé potřebě ochrany přírody, na které se může podílet každý z nás.

Mgr. R. Novotná, ředitelka ZŠ Oldřichovice


4.5.2015 12:49


Předškoláci strávili 14 dní na ozdravném pobytu na Bílé (MŠ Nerudova)


Na ozdravný pobyt vyrazila čtyřicítka dětí z předškolních oddělení MŠ Nerudova a dalšíchdvou mateřinek, které pod ni spadají - MŠ SNP a MŠ Máchova. Díky dotaci Moravskoslezského kraje a finančního přispění Města Třince, měli předškoláci možnost vyjet do školy v přírodě do obce Bílá, kde v čistém prostředí Beskyd strávili od 7. do 20. dubna nezapomenutelných čtrnáct dní. Ubytovány byly v domově mládeže, který je odloučeným pracovištěm SOŠ Frýdek – Místek.

Celému personálu střediska děkujeme za velmi vstřícný přístup, paním kuchařkám děkujeme za vynikající stravu jako od maminky. Děti přijely ze školy v přírodě nadšené a bohatší o spousty zážitků, vědomostí a her. Ráda bych touto cestou poděkovala paním učitelkám MŠ Nerudova 313, MŠ Máchova 647 a MŠ SNP 447 za trpělivou a mravenčí práci, kterou s dětmi odváděly ve škole v přírodě. Vím, kolik úsilí stojí učit a motivovat tato mrňata po celý školní rok, natož ve škole v přírodě, kde jsou jen s učitelkami, bez rodičů, 14 dní a 24 hodin denně. Děti neustále něco zapomínají, poslouchají jedním uchem a stále chodí s hlavou v oblacích. Na druhou stranu je s nimi obrovská legrace a při takových příležitostech, jako je škola v přírodě, nám ukážou, co se naučily, a my jsme na ně patřičně hrdí!

První den nás přivítal zasněžený kopec, který jsme po dva dny využívali k zimním radovánkám, poté přišlo jaro a my jsme se vydali do "Obůrky" za lesními zvířaty, zblízka jsme si mohli prohlédnout muflony, daňky, jeleny, divoká prasata. Další vycházka vedla k prameni minerální vody "Smradlavka". Nejraději děti navštěvovaly les, kde jsme tvořili z přírodnin, seznámili jsme se s naučnými stezkami, které byly příhodně pojmenovány - vlčí, jezevčí a medvědí. Na pašerácké stezce se nám podařilo najít poklad. Skoro letní den nás vylákal k Bílé Ostravici, kde jsme malovali na kameny a pouštěli vlastnoručně vyrobené lodičky, do kterých jsme si všeptali svá přání. Mimo jiné jsme se velmi bavili při diskotéce, sportovní olympiádě, pěvecké soutěži o "Bílého slavíka" a večerní stezce odvahy.

Právě při těchto akcích je máme možnost poznat mnohem lépe a vidět je v jiném světle, mnohem zranitelnější, potřebující mnohem více něžných pohlazení a objetí. Děkuji za to všem učitelkám, že taková objetí dopřávaly všem dětem nekonečné množství 24 hodin denně.Svým přístupem a celkovým pojetím dokázaly po celých 14 dní děti zaujmout a vybičovat je ke skvělým výsledkům.Všem učitelkám přeji nadšení pro další práci, kterého mají zatím na rozdávání, smysl pro humor a optimismus, protože bez těchto ingrediencí se práce s dětmi dělat nedá.

Bc. Marta Ševčíková, ředitelka MŠ Nerudova 313, p.o.


22.4.2015 12:36


Vzpomínka na velikonoční radovánky


Děti, žáci i dospěláci ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o. společně se Sdružením rodičů Kaštanová, z. s., uspořádali akci s názvem „Den s velikonočním vajíčkem“. V prostorách 7. ZŠ se sešli všichni, kteří se chtěli naučit kouzlit nejen s velikonočním vajíčkem. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet zdobení vajec netradičními technikami (vrtání, slámové zdobení), výrobky z hmoty fimo. Velký zájem sklidila školička kouzel mladého kouzelníka Filipa Dadeje. Logopedické hrátky na rozvoj řečových dovedností, sluchového a zrakového vnímání jsme si mohli zahrát s velikonočním zajíčkem a učitelkami MŠ. Velmi nám pomohli s organizací maminky, které rukodělné dílničky vedly. V rámci projektu Pohyb a výživa radila nutriční terapeutka jak sestavit vyvážený jídelníček. S úspěchem se setkala i ochutnávka zdravých svačinek. Kdo měl zájem, mohl si s sebou odnést receptář jednoduchých zdravých pomazánek. 

A jak se líbilo třeťákům? "Hodně se mi líbil kouzelník. Dal jedné holčičce jeden míček a on si taky vzal jeden míček. Měl krátké rukávy u trička a přesto, když louskl prsty, měla holčička oba míčky. Já jsem prodávala květináčky s řeřichou, které jsme vyrobili ve školní družině a jiné keramické výrobky. Ochutnávala jsem malé koláčky mrkvové, brokolicové a pomazánku z řepy. Bylo to fajn odpoledne," řekl Kája

"Na jarmarku byl úžasný kouzelník, který uměl skvělé triky, a moc se mi to líbilo.  Bylo tam taky něco k zakoupení, třeba berušky, které jsme dělali v družině. Maminky si mohly odnést domů recepty na zdravé pomazánky a dát si kávu nebo čaj. U jídelny byly dílničky, kde jsme si mohli zkusit techniku zdobení vajec a spousty dalších krásných věcí. Pod dřevěnou pavučinou byly také dílničky. U šaten byly soutěže. Soutěže mě móóóóc bavily, ale nejvíce kouzelník. Myslím, že by taková akce měla být i příští rok. Mamince se taky ve škole líbilo. Bylo to super," zhodnotil akci Filip

Mgr. Iveta Hudzietzová

 

 


21.4.2015 08:56


Karnevalové odpoledne ve školní družině (ZŠ P. Bezruče)


Pátek 13., to je den, kteří mnozí lidé považují za den duchů a neštěstí, ale my, družinkoví, jsme měli v tento den úžasné odpoledne. Bylo veselé, krásné a hlavně karnevalové.  

Než se naše děti doučily, tak jsme my, tři paní vychovatelky, vyzdobily družinku, připravily prostor k soutěžím a nachystaly dobroty, které nám naše maminky a babičky a někde možná i tatínkové napekli a nakoupili. Všem děkujeme a moc si vážíme vaší vstřícnosti a ochoty, milí rodičové… Vše bylo připraveno, tedy i pomůcky a odměny pro naše soutěžící družstva. Děkujeme za finanční podporu SRPŠ, která přispěla  na zakoupení odměn.

Paní vychovatelka Ivanka alias Maková panenka všechny děti přivítala, děti se postupně představily a popovídaly něco bližšího o své masce. Paní vychovatelka Naďa alias Kuchtík dávala dětem všelijaké otázky, takže jsme se dověděli, co má rád Večerníček, když zrovna neuvádí pohádky, a jak tráví svůj volný čas Duhová víla. Po představení se nám masky rozdělily do tří družstev a začalo se soutěžit. Jedly se koblížky zavěšené na šňůře, samozřejmě bez pomoci rukou, taky Karkulka poztrácela nějaké věci, které děti musely na čas sesbírat. No, bylo hodně smíchu a zábavy. Po soutěžích jsme vyhlásily vítězné družstvo. Odměnu ale dostala každá maska, protože každá maska si to zasloužila. Mohli jsme se tedy přesunout ke "švédským stolům", kde se mlsalo a pilo a zase mlsalo.

Tombola, která byla vyhlášená před taneční částí, udělala radost těm, kteří si vybrali to "správné" číslo. A pak už jsme si při tanečních hrách užívali hudbu a tanečky, ve kterých si nejvíce zatancovala paní vychovatelka Lenka alias víla Amálka. Věříme, že se všem dětem karneval líbil a budeme se zase všichni těšit na ten další.

Ivana Durstinová, vedoucí vychovatelka


12.3.2015 13:47


Pamětník vyprávěl dětem o holocaustu (ZŠ P. Bezruče)


Dne 25. února proběhla na naší škole přednáška o holocaustu prostřednictvím lektorky Jany Hlávkové z Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v rámci projektu Ojedinělý vzdělávací projekt primární prevence pro školy.

Přednášky se zúčastnila osmá a devátá třída. Paní Hlávková nejprve žáky blíže seznámila s tématy antisemitismus, dějiny Židů a holocaust. V druhé části přednášky děti dostaly příležitost vyslechnout si příběh pamětníka. Pan Michal Salomonovič vyprávěl, že byl jako malý chlapec spolu se svou rodinou deportován nejprve do ghetta v Lodži v roce 1941, kde se vyučil zámečníkem. Později byli všichni jeho členové rodiny odvezeni do koncentračních táborů, nejprve do Osvětimi a později do Stutthofu, kde byl nacisty zavražděn jeho otec. Pan Salomonovič zažil i bombové útoky v Drážďanech v roce 1945. Při pochodu smrti se jeho rodina odvážila uprchnout a jako zázrakem se jí to podařilo. Žáci se zájmem naslouchali celé přednášce a na jejím konci mohli panu Salomonovičovi položit otázky, čehož náležitě využili.


11.3.2015 08:43


Poznej naši školu (Jubilejní Masarykova ZŠ)


Ve středu 18. února 2015 se Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola v Třinci otevřela žákům 5. tříd ze spádových škol. V rámci projektu Poznej naši školu se budoucí šesťáci z okolních základních škol (Kanada, Nebory, Oldřichovice, Osůvky, ZŠ Kaštanová) seznamovali s prostorami školy, se svými budoucími spolužáky a kantory. Učitelé a žáci JMZŠ pro ně přichystali soutěžní klání, během kterého soutěžící předváděli v pětičlenných skupinkách své znalosti a dovednosti na 17 rozličných stanovištích. A tak 67 páťáků z okolí doprovázených vrstevníky z JMZŠ doplňovali logické řady, luštili křížovky, literárně tvořili, poznávali hudební nástroje, ověřovali si své znalosti angličtiny, tvořili obrazce ze sirek, procvičovali si svou paměť, stali řečníky a herci apod. Po vypršení časového limitu se všichni sešli v tělocvičně školy, kde za své výkony byli pochváleni paní ředitelkou Darjou Hoffmannovou a převzali sladkou odměnu. Vedení JMZŠ chce touto cestou poděkovat zaměstnancům okolních škol za jejich vstřícný přístup a vzájemnou spolupráci.  


23.2.2015 08:29


Jubilejní Masarykova základní škola v Třinci pomáhá se vznikem přelomového dokumentu v českém školství


Ještě před třemi lety byla Mgr. Lubomíra Špilová z Jubilejní Masarykovy základní školy v Třinci klasickou učitelkou na běžné základní škole. Pak se ale mezi prvňáčky, které tehdy učila, objevila nedoslýchavá Terezka. Dívka se střednětěžkým sluchovým postižením byla prvním dítětem se zdravotním postižením, s nímž jako pedagožka přišla do styku. To setkání oběma zásadně změnilo život. Terezka dostala šanci vyrůstat mezi zdravými vrstevníky a Mgr. Lubomíra Špilová nastartovala „integrační“ učitelskou kariéru. „Přiznávám, že zpočátku jsem měla obavy. Vůbec jsem nevěděla, co taková integrace obnáší,“ vzpomíná na začátky paní učitelka.

Dnes je Lubomíra Špilová jednou z mnoha českých učitelů, kteří své zkušenosti promítají do přelomového dokumentu ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – Katalogu podpůrných opatření. Praktický manuál, který připravili odborníci z Univerzity Palackého a společnosti Člověk v tísni, krok za krokem poradí pedagogům, jak pracovat s dítětem, které ve výuce selhává – ať už kvůli tělesnému handicapu, smyslovému, mentálnímu postižení či zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění. Lubomíra Špilová spolu s maminkou Terezky materiál připomínkují v oblasti týkající se dětí se sluchovou vadou. 

Katalog podpůrných opatření navazuje na připravovanou novelu školského zákona. Novela přináší změny i ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Opouští totiž dělení podle medicínských nebo psychologických diagnóz do kategorií „zdravotní postižení“, „zdravotní znevýhodnění“ a „sociální znevýhodnění“ a nově zavádí takzvaný systém podpůrných opatření. Ten více zohlední skutečné dopady postižení či znevýhodnění dětí do vzdělávání. Pomoc, která bude dětem určená, se bude nově dělit do pěti stupňů.

„Tento způsob podpory umožní rychleji a efektivněji reagovat na potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“ zdůraznil Jan Michalík, hlavní řešitel projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, v jehož rámci vzniká i Katalog podpůrných opatření. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Na Katalogu se kromě Univerzity Palackého a společnosti Člověk v tísni podílejí také Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Týmy tvořené 90 odborníky vypracovaly katalog pro šest „základních“ zdravotních postižení a znevýhodnění: mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušenou komunikační schopnost a poruchy autistického spektra a pro žáky se sociálním znevýhodněním. Materiál nabízí více než  370 karet podpůrných opatření pro přímou práci se žáky.

Autoři počítají s tištěnou i elektronickou verzí Katalogu. Pracovníci projektu s ním už v létě seznámili pedagogy ze 140 škol v České republice – jde o školy všech druhů i stupňů, včetně škol speciálních a praktických. Tyto školy materiál do 31. prosince pilotně ověřovaly. „Na základě získaných připomínek dílčí části Katalogu počátkem roku 2015 upravíme tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám školského terénu. Finální verzi předáme ministerstvu v červnu 2015,“ doplnil Jan Michalík.


10.2.2015 11:25


Děti z MŠ v Neborech si tuto zimu užívají (ZŠ a MŠ Míru)


Po loňské zimě-nezimě, kdy jsme na zasněženou zahradu vyběhli jen v jednom týdnu, je to letos zcela jinak. Vím, že mnoho dospělých sníh prostě nemusí, ale každý nakonec dodá „ať si to děcka užijí“. A „děti z Nebor“ si to letos opravdu užívají.

Začalo to lyžařským kurzem v Bukovci. Ten již několik let absolvuje většina třineckých školek. Letos, zvlášť po výborných referencích kolegyně z polské MŠ, jsme se do něj přihlásili i my. Místní SR tuto sportovní aktivitu podpořilo nemalou finanční částkou, a tak 19. ledna vyjelo 12 našich dětí na svahy v Bukovci. Hned po příjezdu se nás ujala veselá parta instruktorů. Pomáhala dětem s nazouváním „lyžáků“, nasadila přilby, vybrala vhodné lyže a hurá pod sjezdovku. Pozorovat děti, které většinou stály na lyžích poprvé, jak dělají hodinu od hodiny pokroky, byl prostě zážitek. Poslední den bylo tedy naprosto samozřejmé, že všichni absolventi kurzu projeli úspěšně slalomovou dráhou a v cíli si plácli s maskotem – MALINOU. Poté ještě následovalo slavnostní předání „lyžařského vysvědčení“ a společná fotka na památku. Zda se děti v tomto krásném zimním sportu budou nadále zdokonalovat je už na rodičích. Příležitostí v našem regionu je opravdu dost.

Během další zimní atrakce se děti mohly vžít do pocitů mashera na sněhových pláních Aljašky. Maminka Tomáška, které je chovatelkou psí rasy husky, nám nabídla jízdu na saních tažených psím spřežením. Když děti uslyšely poštěkávání před školkou, opravdu jsme je nemusely pobízet k rychlému oblékání. Na hřišti mezi školami je už čekal Cvrček, Magnum, Pegas, Mrazík a Corneto. Rodiče Tomáška je střídavě zapřahali do saní a objížděli s dětmi okruh na hřišti. Samozřejmě jsme pozvali i kamarády z polské školky. Starší děti zaujala i trojkolka, do které majitelka svou psí smečku zapřahá a projíždí se po okolí. Tomášek bude chodit do školky ještě dva roky a my máme slíbeno, že když nám počasí bude přát, tak i příští zimu nás pejsci opět povozí.

Jana Kaletová, vedoucí učitelka MŠ Nebory

 


9.2.2015 16:01


Prevence zubního kazu (ZŠ a MŠ Míru)


Prevenci zubního kazu a péči o chrup věnujeme v naší organizaci během února a března zvýšenou pozornost. Zatímco paní učitelky mateřských škol se této problematice věnují celoročně, paní učitelky základních škol zařadily toto téma na začátek druhého pololetí. Na všech našich pracovištích proběhly v únoru besedy, které vedly dvě moc šikovné budoucí zubařky. Žáci se během nich dozvěděli spoustu zajímavých informací z oblasti ústní hygieny. Naučené mohli hned vyzkoušet, protože měli na tento den speciální úkol – vzít s sebou do školy kartáček na zoubky. Skutečným hitem byl kouzelný přípravek, který obarvením skloviny odhalil nedokonalé čištění a mezi kluky a holčičkami vyčaroval hromadu červených úsměvů.

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka


5.2.2015 10:29


Netradiční předávání vysvědčení (ZŠ Kaštanová)


Výpis vysvědčení a ozdravný pobyt. Toto spojení se stalo skutečností na ozdravném pobytu žáků ZŠ Kaštanová Třinec. V podvečer poslední noci v Chaloupkách paní učitelky předaly žákům 1. st. základní školy ocenění jejich téměř půlroční školní práce – výpisy vysvědčení. Slavnostní atmosféru podtrhovala rovněž přítomnost lektorek environmentálního vzdělávání z příspěvkové organizace Lipka. Během pobytu ve středisku ekologické výchovy spolu s lektorkami žáci objevovali zákonitosti přírody.  Na základně prožili 10 intenzivních dnů, při kterých spolu se zvířátky a Ferdou Mravencem zkoumali přírodu a vymýšleli nápady, jak by šlo pomáhat přírodě, aby nebyla tak znečištěná. Získaný Upomínkový list jim bude připomínat intenzivní práci na farmě, výrobu mastiček, poznávání bylinek, školní výuku bez školy i kamarádství napříč ročníky 1. st. ZŠ a mnoho dalších prožitků. Spokojenost našich žáků a jejich rodičů je úspěchem i všech, kteří se na přípravě a realizaci ozdravného pobytu podíleli. Pobyt pro žáky byl plně hrazen z Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší SFŽP ČR a města Třinec.

Mgr. Iveta Hudzietzová, ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o.


4.2.2015 11:43


Žáci ZŠ Kaštanová se vydali na ozdravný pobyt do „Chaloupek“


Zdraví člověka je nejvyšší lidská hodnota a každé zdravé dítě je investicí pro budoucnost naší společnosti. Chaloupky o.p.s., jedno z nejlepších středisek ekologické výchovy v ČR poskytující ekologické vzdělávání, výchovu a pobyty v přírodě pro školy, učitele, děti a rodiče. Prostřednictvím svých programů posilují u dětí vztah k přírodě. Projekt Za zdravím pro zdraví byl realizovaný za finanční podpory Národního programu MŽP ČR a za finančního přispění města Třince a pro děti byl tento pobyt zdarma. V chráněné krajinné oblasti se 11denního ozdravného pobytu zúčastnilo 45 dětí 1. st. ZŠ.

Žáci 1. st. ZŠ a MŠ Kaštanová se v Chaloupkách seznámili s mladými lektory, kteří učí hodně o přírodě nejen v učebnách, ale i venku. Ve zbytcích sněhu poznávali stopy zvířat, ptákům vyrobili lojové koule do krmítek, vyslechli si základy lesnictví, vytvořili si vlastní deníčky a na půdě zprovozňovali digitální techniku. „Venku je sníh, ale naše koule na sněhuláka jsou bohužel plné kamínků a bláta,“ říká Ondra.  Denně si rodiče mohli přečíst zprávy z „konce světa“ a prohlédnout si „akční fotografie“.

A zde je malá ukázka z deníku „cestovatelů“: „Cestou zasněženým lesem na farmu do Zašovic jsme pátrali po stopách zvířat. V budově bývalé školy na nás čekala lektorka Klára, která nás seznámila s technologií výroby másla a sýrů. Tyto produkty z kravského mléka jsme si sami vyrobili. Po vydatném obědě nás čekala obchůzka farmy. Velkým zážitkem pro všechny bylo kydání hnoje a chystání podestýlky pro ovce a prase.  Vyrábíme plstěné kuličky, pečeme chléb, tedy spíš různé vlastní tvary. Také provádíme rozbory vody a věnujeme se ekologii. Učíme se. Samozřejmě nesmí chybět ani aktivity z projektu Pohyb a výživa. Na procházce do Kněžic jsme plnili různé úkoly od poznávání stop zvířat, porovnávání člověka s prasetem přes práci s mapou a orientací v terénu. V místní restauraci jsme nacvičili drobné rozhovory s místními občany, vyplnili jsme dotazníky týkající se ekologie obce.

Samozřejmě jsme si po dlouhé době dokoupili malé zásoby sladkostí a slaností. Pak naše kroky vedly do knihovny, která sídlí v budově radnice, je zde i místní muzeum. Rozhovor se starostou se nám bohužel nepodařilo uskutečnit.

Pomalu se náš ozdravný pobyt chýlí ke konci, ale my v aktivitách nepolevujeme. Dopoledne mladší žáci zkoumali stádia vývoje motýla. Pomocí temperových barev a brambor kreslili mimikry. Také se zabývali včelími produkty a z vosku si vyrobili svíčku. Starší žáci dokončovali své rozhovory v kostýmech, natáčeli poslední klipy. Odpoledne jsme pak věnovali hrátkám ve sněhu, konečně se nám podařilo využít i lopaty na sníh. Večer jsme pak strávili ve skupinových soutěžích v matematických hrátkách: pohádka s otázkami, sudoku pro malé i větší a hádanky.“

Mgr. M. Kišová a Mgr. D. Staszková, ZŠ Kaštanová Třinec

 


28.1.2015 11:20


Vánoční turnaj v interkrosu (MŠ a ZŠ Kaštanová)


Přesně poslední školní den roku 2014 se uskutečnil Vánoční turnaj v interkrosu. ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o., měla v roční výpůjčce veškeré potřebné vybavení pro hru. V turnaji zvítězili všichni, kteří si zahráli. Ač je tento sport "bezkontaktní", nám se zatím ve škole nedaří hrát bez drobných střetů:). Celoročně jsme aktivně využívali vypůjčené předměty v hodinách TV, interkros byl zařazen do ŠVP ZV Škola pro život. Proběhlo exhibiční setkání s rodiči žáků a veřejností, kde byl interkros prezentován. Ve škole se učili hrát interkros žáci i učitelé také pod vedením p. J. Hanáka z Kroměříže. Interkros se stal součástí náplně tělovýchovného kroužku pod vedením I. Kubikové. Kdo má zájem více se o hře dozvědět nebo si hru zahrát, může přijít za námi do školy.

Mgr. Iveta Hudzietzová


6.1.2015 07:39


Návštěva psího útulku (MŠ Máchova)


Tak jako už několik let v tento čas, tak i letos se vydali předškoláci MŠ Máchova s vánoční nadílkou za pejsky do třineckého psího útulku. Jelikož dětem ani rodičům nejsou zvířátka lhostejná, podařilo se letos vybrat z dobrovolných darů krásných 1 500,- Kč. Za tyto peníze jsme nakoupili granule, konzervy, kostičky a všelijaké dobroty a mlsání pro opuštěné pejsky a osobně se s dětmi vydali do útulku na návštěvu. Letos na nás čekalo devět pejsků, které jsme pohladili, podrbali za oušky a nakrmili dobrotami, a také jsme jim zazpívali vánoční koledy. I když jsme se museli s pejsky rozloučit, popřáli jsme jim krásné Vánoce a hlavně, ať se všichni brzy dostanou do milujících rodin, kde se budou mít moc dobře.

Bc. Marta Ševčíková, ředitelka MŠ Nerudova 313

 


5.1.2015 15:59


Vánoční představení v Domově Sosna (ZŠ a MŠ Kaštanová)


I když není sníh, venku skoro nemrzne, je tady opět předvánoční čas. Opět nás napadlo tento čas zpříjemnit babičkám a dědečkům v Domově důchodců na Sosně. Přijali nás ve čtvrtek 18. 12. 2014 v 9 hodin dopoledne. Po pohádce o tom, jak se slaví Vánoce v Anglii, následovaly koledy zpívané s hudebním doprovodem, hrané na flétnu. Nechyběla ani pohádka o zvířátkách a tanec mažoretek. Závěr celého představení byl věnován společnému zpěvu koledy Veselé Vánoce. Loučili jsme se za velkého potlesku a s pozváním na další návštěvu.

Mgr. Martina Kišová


19.12.2014 09:51


Rodilý mluvčí ve školní družině (ZŠ a MŠ Míru)


V družině neborovské základní školy probíhá ve spolupráci s jazykovou školou celoroční projekt Rodilý mluvčí do škol. Ten má přispět k odstraňování studu při komunikaci v anglickém jazyce a rozšířit slovní zásobu žáků. První fáze projektu se uskutečnila v týdnu od 8. – 12. prosince. Další se budou konat brzy na jaře a před Velikonocemi v rámci projektových dnů. Lektor a vychovatelka hovoří během zájmové činnosti (sportu, stolních hrách, tvořivé činnosti apod.) převážně anglicky. Prezentují také tradice vycházející z kultury anglicky mluvících zemí. Prvními lektory byl David z Texasu a Thabang z Mozambiku.

Drahuše Kačalová, vychovatelka ŠD Nebory, ZŠ a MŠ Míru 247


19.12.2014 09:42


Vánoční jarmark (ZŠ Kopernikova)


I v tomto školním roce pořádala naše škola tradiční Vánoční jarmark. Rodiče, prarodiče i přátelé školy se sešli v tělocvičně, aby se v předvánočním čase na chvilku zastavili a prožili společně pěkné odpoledne. Žáci si pod vedením pedagogů vyrobili nejrozmanitější vánoční ozdoby, přáníčka a dárečky, které poté prodávali na třídních stáncích. Znovu byla otevřená „Kavárnička“, kde jsme mohli ochutnat domácí zákusky šikovných maminek a nasát vánoční atmosféru. Přestože naše stará tělocvična je už v dosti špatném a žalostném stavu, žáci a učitelé ji v rámci možností hezky vánočně vyzdobili. Celou touto akcí žije škola několik dní, její organizace je totiž velice náročná. Věříme, že vynaložené úsilí učitelů, žáků a některých rodičů přispělo k přátelské a pozitivní vánoční náladě nejen ve škole, ale i v rodinách.

Mgr. Tomáš Otisk, zástupce ředitele

 


19.12.2014 09:38


Čtvrťáci a páťáci z Nebor se učili v přírodě (ZŠ a MŠ Míru)


Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Nebory trávili deset listopadových dní ve Středisku dětské rekreace Žiar. Doprovázející pedagogové pro žáky připravili bohatý program podporující environmentální výchovu na škole. Žáci se tak během vzdělávání i zájmové činnosti zabývali ochranou přírody, navštívili některé přírodní krásy Slovenska (např. Stanišovskou jeskyni), ale také stavby vytvořené lidmi (např. Liptovskou Maru). Ve volném čase mimo jiné besedovali se členy horské služby, zúčastnili se přednášek o životě zvířat žijících v Tatrách a tvořili z přírodních materiálů. Poděkování patří organizátorovi této akce, kterým jsou Třinecké železárny a.s., z jejichž prostředků byly uhrazeny veškeré náklady na ubytování, dopravu i stravu.

Za Základní školu a mateřskou školu, Třinec, Míru 247, příspěvkovou organizaci

kolektiv doprovázejících pedagogů ze ZŠ Nebory

 


8.12.2014 11:38


Olympijská hlídka navštívila naši školu (ZŠ a MŠ Petra Bezruče)


Zdá se to být jako včera, kdy jsme se všichni s nápaditostí, nadšením, sportovním duchem, ale především s dobrou náladou pustili do soutěžení. Náš říjnový Olympijský víceboj stál opravdu za to! Žáci s obrovskou chutí a nasazením reprezentovali své země, překonávali své rekordy, vzájemně se podporovali k mnohem lepším výsledkům a odměnou se jim staly nejen úžasné sportovní zážitky a radost z výsledků, rovněž také zisk medailí, které jim zůstanou vzpomínkou na toto nádherné sportovní klání.

 „Bezručovskou“ olympiádou však snažení našich žáků neskončilo. Řada žáků naší školy se zúčastnilo pod vedením pedagogů i doplňkového dobrovolného programu. Sport není pouze o pohybu, překonávání překážek a zdokonalování se v oblíbených disciplínách. Sport by měl přinášet lidem i radost, pocit sounáležitosti, kamarádství a samozřejmě férového sportovního jednání. Proto se naši žáci spolu s učiteli rozhodli uspořádat svůj vlastní Olympijský sportovní den pro žáky ze ZŠ Speciální v Třinci. Nebylo jistě snadné vytvořit pro tento den takové sportovní disciplíny, které by pak žákům nedělaly potíže a rovněž se zapojili do tvorby diplomů a medailí, které se staly odměnou všech zúčastněných. Ale domnívám se, že se jim to velmi povedlo, a udělali žákům společným soutěžením velkou radost, zábavu a vytvořili spoustu krásných zážitků.

Svou aktivitou a houževnatostí jsme získali rovněž pozornost pořadatelů Sazka Olympijského víceboje. Celá naše škola měla obrovskou radost ze zprávy, že k nám opět po roce zavítá Olympijská hlídka! Dne 25. 11. 2014 jsme již s velkou nedočkavostí očekávali příjezd hlídky, která si pro nás připravila hodinový moderovaný program se spoustou skvělých, nadaných sportovních českých reprezentantů, dobré zábavy a samozřejmě soutěžení. Všichni jsme velkým potleskem mohli přivítat dvě české reprezentantky v beach volleyballe Kristýnu Kolocovou a Markétu Slukovou a legendu Českého klubu olympioniků, šermíře Aleše Deptu. Úžasnou sportovní atmosféru vytvářeli nejen sportovci světových příček, ale také výborný moderátor a bavič Ondřej Havlík. Nebylo by to pravé završení Olympijského víceboje, kdyby nedošlo také na sportovní soutěžení. Šest vybraných žáků mělo možnost poměřit své síly s našimi reprezentanty ve čtyřech disciplínách: hod míčem, T-běh, skok z místa a trojskok pod dohledem olympijského rozhodčí. Celé sportovní klání se neslo v bouřlivém, povzbudivém a radostném duchu a první tři žáci z každé disciplíny měli možnost vystoupat na pomyslnou tribunu, kde přijali z rukou našich vrcholných sportovců trička a další věcné ceny. Završením tohoto programu byla autogramiáda a společné focení. Olympijská hlídka se pořadatelům velmi povedla a doufejme, že se společně opět shledáme, ať už jako fanoušci na tribunách, anebo jako hosté další budoucí olympijské návštěvy.

Mgr. Petra Kufová

 


8.12.2014 11:27


Děti trénovaly s Fit Factory Třinec (ZŠ a MŠ Kaštanová)


V pátek 5. 12. 2014 v podvečer, v době kdy zpravidla navštěvuje děti Mikuláš s čertem, proběhla exhibice pohybového programu Fit Factory v ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o. V tělocvičně školy se sešly děti a jejich rodiče, aby společně zjistili, jaké cvičení komplexně rozvíjí fyzickou kondici. Pro správné provedení "jednoduchých" cviků je důležitá technika cviků. Nezbytnost trenéra při provádění cviků vede k vysoko intenzivnímu cvičení s vlastní váhou, předcházení bolesti těla, k bezpečným pádům, k schopnosti naučit se dlouhodobě trénovat bez rizika zranění či přetrénování.

Iveta Hudzietzová, ředitelka školy


8.12.2014 11:12


Na ZŠ Kaštanovou zavítal Tonda Obal


Třídění odpadu je dobrý návyk, který si žáci na naší škole osvojují už od 1. třídy. Pomáhá jim v tom i školní vzdělávací program Tonda Obal, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Tento týden Tonda Obal zavítal i k nám. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady, dozvěděli se o jejich dalším využití, rozeznávali základní druhy odpadů a makety odpadků třídili do barevných popelnic. Video ukázky je zavedly na sběrný dvůr, do spalovny a na skládku. Naši žáci byli velmi aktivní, projevili zájem o ekologické problémy a hodina se všem líbila.

Mgr. Romana Halaksová, ZŠ a MŠ Kaštanová 


3.12.2014 12:33


Putování s karlovickým skřítkem (ZŠ a MŠ Petra Bezruče)


V pátek 14. 11. se vrátili žáci 3. třídy ZŠ Petra Bezruče v Třinci z ozdravného pobytu z Velkých Karlovic, který dotovalo ministerstvo životního prostřední z SFŽP a částečně dofinancovalo i město Třinec. Jejich 12 denní pobyt s karlovickým skřítkem provázelo nádherné podzimní počasí a hlavně čistý vzduch. Děti se seznámily s kouzelným okolím Velkých Karlovic a spolu se skřítkem se učili o přírodě a poznávali její krásu. V rámci celého projektu byly pro děti připraveny různorodé činnosti z oblasti environmentální výchovy, ale zažili jsme také spoustu zábavy. Každý den byl jiný, vždy jsme se zabývali něčím novým. Co jsme tedy všechno zvládli?

Například jsme vyráběli karlovickému skřítku kamarády a pro ně pak dělali v lese domečky, zkoumali semena rostlin, poznávali živočichy lesa a polí, učili se o stavbě těla houby a o rozdělení hub, zkoumali obří mraveniště, poslouchali jsme zvuky lesa a poznávali listy stromů, seznámili s CHKO a NP naší republiky a učili se orientaci v mapě zdejšího okolí. Kromě běžných každodenních vycházek jsme navštívili také Karlovické muzeum, Miloňovou rozhlednu a Kulíškovou poznávací stezku. Potřebnou relaxaci dětí naplňovaly různé hry a soutěže. Děti si užily i tradiční stezky odvahy, opékaní párků, zpívání karaoke písniček a diskotéky. K celému pohodovému pobytu přispěl samozřejmě i personál penzionu Školka, proto jim patří dík za jejich vřelý přístup k dětem a hlavně dobré jídlo, které naplňovalo bříška nás všech.

Mgr. Lucie Byrtusová


2.12.2014 10:19


Žáci třineckých škol mají svou ligu v házené


Zrekonstruovaná hala STaRS přivítala v uplynulých dnech i malé házenkáře z Třince, Bystřice a Vendryně. Odstartovala zde totiž Slezská školní liga v házené. Je to celoroční soutěž pro děti základních škol z Třince a okolí. Žáci a žačky základních škol hrají dvoukolovým systémem „každý s každým“ jednou na podzim a jednou na jaře.

V kategorii 1.-3. třída je přihlášeno 10 družstev, která odehrají celkem 90 utkání. V kategorii 4.-5. třída je přihlášeno 8 družstev chlapců, která odehrají 56 utkání a 4 družstva dívek  na které čeká 24 utkání. Dne 31.10.2014 v hale STaRS se konaly první kola žáků 1.-3.třídy. Nejúspěšnějším družstvem bylo družstvo chlapců z vendryňské základní školy. Na druhém místě se umístila Jubilejní Masarykova základní škola a na třetí pozici Základní škola Dany a Emila Zátopkových. Nejlepším střelcem soutěže se stal žák Slezák, který vstřelil 22 branek.

„Pro žáčky to byl velký sportovní zážitek, protože si mohli zahrát házenou v moderní sportovní hale, kde předváděli opravdu bojovné výkony“, okomentovala turnaj organizátorka akce Jana Rzymanová z oddílu házené TJ TŽ Třinec. Slezská školní liga však není určena jen těm nejmenším házenkářům.

Již 22. 10. 2014 byly odehrány ve Sportovní hale v Bystřici první kola ligy žáků 4. – 5. tříd základních škol, kterou s přehledem ovládla Základní škola Slezská, protože se jí povedlo zvítězit v kategorii chlapců i dívek. V kategorii chlapců se na druhém místě umístilo další družstvo Základní školy Slezská a na třetí pozici skončila Základní škola Bystřice. U dívek se za vítěznou Základní školou Slezská umístila Základní škola Dany a Emila Zátopkových a Jubilejní Masarykova základní škola. Nejlepšími střelci soutěže se stali u chlapců Kajfosz a Šotkovský,  u dívek Klimková.

Slezská školní liga není v Třinci žádnou novinkou. V minulosti se odehrával pouze jeden turnaj ročně a v letošním roce tak odstartoval 1. ročník celoroční soutěže. „Žáci se takto nenásilnou formou seznamují s tzv. miniházenou,“ vysvětluje Rzymanová, „což je technicky nenáročná hra, která využívá přirozených pohybů – házení, chytání, chůze, běhu a skoku – a vede tak malé žáky k pohybu.“ Více informací nejen o Slezské školní lize, ale i o činnosti celého házenkářského oddílu TJ TŽ Třinec, lze najít na webových stránkách www.hazena-trinec.cz


10.11.2014 16:24


První školáci se vrátili z ozdravných pobytů a podělili se o svoje dojmy (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Z ozdravného pobytu na úpatí Západních Tater se vrátili první třinečtí školáci. Desetidenní pobyt v čistém horském prostředí dětem zorganizovaly Třinecké železárny, a. s., které se aktivně zapojily do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ozdravné pobyty žáků třineckých škol jsou organizovány ve spolupráci s ZO OS KOVO TŽ ve Středisku dětské rekreace Žiar, které se nachází na okraji obce Žiar v Žiarské dolině a je součástí Tatranského národního parku. Z prostředků TŽ, a.s. jsou dětem hrazeny náklady na ubytování, stravu a dopravu a environmetální program. K prvním, kteří se vypravili do malebné krajiny Západních Tater, byli žáci 1. – 5. r. ZŠ a MŠ Kaštanová. Podle jejich ohlasů byl pro ně ozdravný pobyt nezapomenutelným zážitkem.

„Navštívili jsme několik měst, 2 jeskyně, zdolali jsme 2 horské vrchy, prohlédli jsme si 1 elektrárnu. Poslechli jsme si 3 přednášky o CHKO TANAP. Zůstal bych tady ještě, ale stýská se mi po rodině. Škoda, že pobyt končí. Tolik vzpomínek za 10 dní. Nechám si je už do smrti,“ uvedl Tomáš Kohut, žák 5. Třídy.

„Proč jet na ozdravný pobyt do Žiaru? Doporučuji vám jet do Žiaru, protože je tady čistý vzduch, může se chodit na túry, je tady krásné ubytování a dobré jídlo, hezká příroda, dá se zde dobře relaxovat. Jsou zde krásné jeskyně a nedaleko je štola. Dají se zde pozorovat zvířata, kousek od srubů je salaš s koňmi. V jídelně se promítá na velké plátno. Musí se dávat pozor na zvířata, jako je medvěd, vlk a rys. Pokud jste otužilci, můžete se vykoupat v místní řece Smrečance,“ sdělili své poznatky D. Sikora a A. Motyka ze 4. třídy.

„Ve Žiaru je čistý vzduch, je tady hezky a můžeme si vybrat ke snídani, na co máme chuť. Někdy se nám stýská a někdy nám vržou postele. Je tady hezké hřiště, jídelna i bufet. Jsou zde 4 sruby na ubytování: Krokus, Sasanka, Horec a Protež. Vyšli jsme si na Žiarskou horskou chatu. Byla to fuška, ale vyplatilo se to. Navštívili jsme Stanišovskou jeskyni a Medvědí štolu. Měli jsme 4 přednášky  - zdravověda, horská služba, zvěř v TANAPu, medvědi. Pojeďte sem,“ pozvala další děti Niki Dziková ze 4. třídy.

"Ve Žiaru jsme 11 dnů. Je tady čistý vzduch a výborně tu vaří. Byli jsme na procházkách, vyšlapali jsme až k Žiarské chatě, celkem 12 km. Je tady hezké prostředí, sruby. Ve Vřesu hrajeme hry. Odpočinuli jsme si od školy a poznali hodně nového. Jsou zde zvířata, hmyz, vysoké hory. Měli jsme 4 přednášky a promítání přírodovědných filmů. Byli jsme v jeskyni a ve štole. Jsou tady medvědi a super kuchař. Dobře se tu usíná i spí,“ prozradila Klára Smetanová ze 4. třídy.

„Prožili jsme tady hodně zážitků. Chodili jsme na výlety,  např. do jeskyní a na kopce. Chodili jsme na procházky, protože je tady hodně hezká příroda. Hráli jsme hodně her a máme tady hodně kamarádů. Už jsem tady byl a moc se mi tady líbí. Je tu zábava a sranda. Už se těším na příště,“ napsal J. Gajdoš ze 4. třídy.

„První den jsme se ubytovali do krásných chat. Já jsem na chatě Krokus. Na první procházce jsme viděli obří pastelky ze dřeva. Na první večeři jsme měli buchty s máslem a povidly. Po dobré večeři nás čekaly hry v místnosti a spánek. Snídani si můžeme každý den vybrat, jsou švédské stoly. Byli jsme v jeskyni, svítili jsme si na cestu čelovkami. Byli jsme na Žiarské chatě. Sice jsme byli po túře unaveni, ale výlet stál za to. Ve 2. jeskyni jsme viděli skřítky Permoníky a falešné zlato. Dokonce nás potkala malinká myška. Navštívili jsme také chatu Baranec. Měli jsme 4 besedy se záchranáři a náčelníkem horské služby,“ popsal své dojmy Filip Michejda z 3. třídy.


10.11.2014 10:23


Indiáni z Visalají (MŠ Čtyřlístek Oldřichovice)


Na podzimní školu v přírodě do Visalají jsme se vydali v pondělí 20. 10. 2014, kde se proměnilo 24 dětí z mateřské školy Čtyřlístek z Oldřichovic v tlupu indiánů z Visalají. Menší kmeny dětí pod názvy Orlí pírko, Vlčí tlama a Jestřábí oko se celý týden stávaly opravdovými indiány pod vedením 4 náčelnic kmene Medvědí krev. 

První den začal stavbou týpí. Jakákoli větvička, kousek mechu, kámen nebo i hřib se v nádherném lese hodily pro tuto stavbu, kde si všichni indiáni na závěr za dobře vykonanou práci sedli a společně pojedli indiánskou svačinu. Večer se začali učit Indiánskou hymnu, která je doprovázela celým indiánským týdnem. Při zpěvu jim 4 náčelnice hrály na buben z kozí kůže, na flétnu z indického bambusu, na ukulele z Afriky a Islámskou kytaru. Druhý den se indiáni něco dozvěděli o tom, jak by měl vypadat správný indián, co by měl mít, co vše by měl umět a jak by se měl chovat. Na to navazovaly dovednosti indiánů v podobě her a soutěží, kde si trénovali běh, postřeh a fyzickou zdatnost. Poté si indiáni vyrobili každý svou sekyru z přírodnin, které si sami nasbírali. Večer nechyběl ani indiánský oheň, při kterém si zatančili indiánský tanec BRAHMAPUTRA. Třetí den zdolali malí indiáni dlouhé putování a vyšli až na Bílý Kříž - tuto zkoušku vytrvalosti zdolali v náročných podmínkách nepříznivého počasí. Jim to však vůbec nevadilo. Tetování v podobě razítka Bílého Kříže jim dodalo síly a energii na cestu zpět. Však každý správný indián ví, že není špatné počasí, ale jen špatné oblečení.

Po náročné výpravě si večer indiáni byli schopni ještě vyrobit náhrdelník s pravým tygřím zubem. Ve čtvrtek se děti staly opravdovými indiány. Náročnou zkoušku všech dovedností a znalostí jim přijeli provést Šamani z kmene Medvědí kůže. Malí indiáni jim museli zazpívat hymnu, zatančit indiánský tanec, prokázat své znalosti indiánského života, předvést fyzickou zdatnost a schopnost stopaře, kdy hledali poklad a také odvahu, když se měli napít medvědí krve. Tato náročná zkouška plná dobrodružství a odvahy s sebou přinesla očekávané pasování na indiána, provedené sekyrou. Indiáni si s sebou domů odvezli medaile, diplom za statečnost a všechny své vyrobené trofeje a důležité indiánské potřeby. To, co se vše naučili o životě indiánů, a všechny zážitky z lesa a z bezvadně promyšleného podzimního pobytu jen tak nezapomenou. Proto velký náčelník všem moc děkuje za snahu a píli, se kterou byl tento pobyt připravován. ŠIKAKÁ.

Bc. Alena Roiková, ředitelka MŠ Čtyřlístek


5.11.2014 15:34


Jeden svět na školách (Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ)


Lukáš Waclawek ze třídy 4. A a Kryštof Huta z  6. A  se stali výhrci výtvarné soutěže "Jeden svět na školách". Odměnou jim bylo pozvání do České televize na Kavčích horách v Praze. Ze 400 zaslaných prací vybrala porota z celé republiky pouze 12 a naši žáci byli mezi nimi.

Srdečně jim blahopřejeme!

Premiéru celého pořadu bude možné zhlédnout v pondělí 3. 11. 2014 na ČT:D Planeta YÓ v 17:40 hodin.


20.10.2014 13:47


Týden zdraví (ZŠ Kaštanová)


Naše škola je jednou z 33 pilotních škol ČR, které se v tomto školním roce zapojily do projektu Pohyb a výživa, který propaguje a podporuje, jak napovídá název, zdravou výživu a pohybové aktivity žáků ve škole.

Žáci cvičí nejen v hodinách tělesné výchovy, ale do vyučování jsou pravidelně zařazovány tělovýchovné chvilky, uskutečňuje se výuka v terénu, žáci si hrají o přestávkách na chodbách.

Jídelníček školní jídelny je obohacován zdravými méně známými a netradičními potravinami. K pití je nabízen ovocný, bylinkový čaj, ale také voda s mátou a citronem. V rámci tohoto projektu proběhl ve škole ve dnech 13. 10. – 17. 10. 2014 „Týden zdraví.“

Pondělí se neslo ve znamení červené barvy. Žáci si ke svačině přinesli ovoce, zeleninu nebo nápoj červené barvy. V podobném duchu se konalo „zelené úterý“ a „žlutá středa.“ Mléčný čtvrtek patřil produktům z mléka. Na „voňavý pátek“ děti svačily potraviny s bylinkami, semínky, oříšky, pily ovocný nebo bylinkový čaj. Závěr týdne byl věnován sportu, kdy žáci pod vedením trenéra florbalu nakoukli pod pokličku tohoto sportu. Učili se správně držet florbalovou hokejku, vyzkoušeli si držení a vedení míče hokejkou, běh s vedením míče, přihrávky i střelbu. Výuka se dětem líbila, užili si také legrace. A možná se mezi všemi žáky objeví noví vyznavači tohoto sportu.

Závěr týdne byl věnován sportu, kdy žáci pod vedením trenéra florbalu nakoukli pod pokličku tohoto sportu. Učili se správně držet florbalovou hokejku, vyzkoušeli si držení a vedení míče hokejkou, běh s vedením míče, přihrávky i střelbu. Výuka se dětem líbila, užili si také legrace. A možná se mezi všemi žáky objeví noví vyznavači tohoto sportu.

Mgr. Dana Staszková


20.10.2014 12:25


Základní škola P. Bezruče v Třinci oslavila 90 let svého trvání


Letitá dáma s duší mladice pojala oslavy skutečně velkolepě a s grácií. V pátek 26. září 2014 v 16:00 uvedla pro veřejnost, rodiče, bývalé učitele i zaměstnance školy a představitele města školní akademii v DDM v Třinci.

„Ve vstupní hale DDM paní ředitelka spolu s učiteli školy vítala všechny příchozí. Slavnostní atmosféru umocňovaly upomínkové předměty věnované k výročí školy a výrobky žáků.
Divadelní sál se zaplnil do posledního místa a všichni přítomní dychtivě čekali na začátek představení, kterému předcházelo úvodní slovo p. ředitelky Dagmar Bičové, která v něm připomněla historii školy, její růst i současnost,“ popsala páteční atmosféru pedagožka Mgr. Ivana Waclawiková.
Poté začala oslava vystoupení žáků školy v představení nazvaném "Rok za rokem". Jak již sám název říká, tvořilo představení průřez kalendářním rokem se zaměřením na krásy a oslavy čtyř ročních období.
„Průvodcem představení bylo zvídavé dubové semínko, které se vydalo na cestu, na které hledá zvláštnosti, kouzla a taje podzimu, mrazivou krásu zimy, probouzející se život na jaře a plody horkého léta. Cestu tohoto semínka provázejí staroslovanští bohové, kteří s lidmi oslavují dary Země, tj. Slunce, vodu, světlo, život i smrt. Všechny tyto dary, zvyky a obyčeje ztvárňovali žáci tanečky, písněmi, poezií, pohádkami, scénickým tancem a průvodní slovo vše uzavíralo do kouzelného celku. Velmi na mě, a doufám, že i na ostatní diváky, zapůsobilo nenásilné skloubení zvyků a tradic našich předků se současností moderního světa a rovněž zastoupení všech věkových kategorií žáků od nejnižších ročníků až po 9. třídu.
Velmi vtipná a milá byla i spoluúčast pana učitele Rašky v roli Trautenberka v Krakonošově pohádce, která dokazuje, jak významný je v práci učitele přístup k žákovi a žáka k učiteli.
Hodiny věnované přípravě, nácviku i zanícení pro zachování lidových tradic si zaslouží obdiv i úctu nás všech k náročné práci pedagogů. Vysoká úroveň vystoupení i umělecké ztvárnění je toho jasným důkazem,“uvedla Mgr. Ivana Waclawiková.
„Věřím, že všichni, kteří sledovali toto představení, ocenili vytříbenost a profesionalitu při výběru básní, krásu textu průvodního slova i výkony všech účinkujících. Rovněž hudební doprovod, obrazová projekce, kulisy, kostýmy, choreografie a dramaturgie vykazují vysoký stupeň profesionality. Díky patří všem účinkujícím, pedagogům i sponzorům, neboť všichni odvedli skvělou práci a tímto vystoupením přispěli k důstojné prezentaci školy. Z potlesku i bezprostředních reakcí po představení je patrné, že všichni účastníci této oslavy byli spokojeni, okouzleni krásnými zážitky, pocity a skvělou náladou.
Prohlídka školy po představení do pozdních večerních hodin završila důstojnou oslavu školy. Vybavení, vkusná výzdoba interiéru i tříd a moderní pojetí výuky dokazuje, že ZŠ P. Bezruče má před sebou ještě dlouholetou budoucnost a my, kteří jsme se oslav zúčastnili, ji do dalších let přejeme hodně žáků, výborných pedagogů i příznivců školy.
Tisíceré díky všem za důstojnou oslavu, skvělou atmosféru a příjemně prožité páteční zářijové odpoledne,“ uzavřela Mgr. Ivana Waclawiková.

 


16.10.2014 10:21


Co má oslík nejraději? Chleba se salámem! (MŠ SNP)


Nastalo pár dní nevlídného podzimu, přesto jsme našli recept, jak si toto období oživit mimořádným zážitkem. Každoročně jezdíváme s dětmi vlakem do Mostů u Jablunkova na podzimní výlet, jednoduše proto, že krajina zde je prostě nádherná a je tu nemálo možností strávit velmi příjemné dopoledne.

Letos nám v daný den, 1.10.2014, počasí nepřálo, od rána mrholilo, občas poprchávalo, sem tam i pršelo. Děti s nabalenými batůžky hleděly střídavě do okna a na paní učitelku, jak to vlastně všechno dopadne, jestli se vůbec pojede. Nakonec to dopadlo – JEDE SE.

Cesta vlakem uběhne vždy neuvěřitelně rychle, nestačíme ani pořádně vybalit dobrůtky z batohu, už abychom je schovávali a připravovali se na výstup. A co teď? Z nebe pořád hrozila voda, a tak jsme navštívili malý penzion NA CHALUPĚ. Musíme někde sníst ty svačiny a nejlépe u suchých stolů. Byli jsme jedinými návštěvníky, ale to jsme netušili, že se budeme muset strachovat o chleba či rohlíky. Zanedlouho k nám přicupitala oslice Čendice, která má velmi ráda děti a vehementně se dožadovala svého podílu z dětských batohů. Zachránila nás paní vedoucí, donesla pecen chleba a nastalo krmení. Děti podávaly oslici kousky chleba, ta se jim odměnila nádherným oslím pohledem i dotykem a děti byly na vrcholu blaha. Jediný, kdo si tuto zábavu neužil, byl oslík Čenda, který má momentálně domácí vězení – zapalují se mu kopýtka a pokud není v ohradě, pobíhá po celé vesnici…

Posvačili jsme v příjemné společnosti, čas poskočil a my jsme se vydali k další etapě našeho malého výletu.  Navštívili jsme dřevěnici, která slouží k rozličným účelům. Uvnitř jsme byli překvapeni zajímavou podzimní výzdobou, prohlédli jsme si stálou výstavu svědků minulosti – kroje, nádobí, nářadí, hudební nástroje a další předměty. A když nám paní Jitka zahrála na dudy, to bylo něco! Paní Jitka Bilková zde pracuje a odpověděla nám na všechno, co nás zajímalo.

Ani jsme nepostřehli a nastala doba odjezdu. Cestou do Třince jsme si teprve všimli, že venku lije jako z konve.  Pláštěnky přišly ke slovu a ani ten silný déšť nesmazal nadšené pohledy dětí po příchodu do školky. Ano, i v sychravém podzimu můžeme zažít něco báječného.

Libuše Walaská, učitelka MŠ SNP Třinec


14.10.2014 15:04


Přednášky drogové prevence


V září 2014 proběhlo ve všech 8. třídách základních škol v Třinci (včetně 1. ročníku šestiletého gymnázia) 12 přednášek zaměřených na drogovou prevenci. Přednáškami prošlo více než 350 žáků. Z přednášky si žáci odnesli nejen mnoho nových znalostí a poznatků, ale také brožuru „Pravda o drogách“. Školní metodici prevence pro podporu své činnosti obdrželi soubor 13 brožur k jednotlivým návykovým látkám. Proškolení žáci i přítomní školní metodici prevence byli přednáškami přímo nadšeni. Závěrem přednášky žáci vypisovali dotazník, který pozitivní odezvu potvrdil.

Realizátorem akce byl Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec spolu s o. s. Řekni NE drogám, řekni ANO životu. Uvedené občanské sdružení působí v České republice od roku 2002. Jejich hlavní činností je primární drogová prevence, a to zejména u dětí a mládeže. To zahrnuje přednáškovou činnost na základních a středních školách, poskytování tištěných vzdělávacích materiálů s názvem „Pravda o drogách“ a informační vzdělávací kampaně pro širokou veřejnost o zdravotních a sociálních rizicích drog. Přednášky byly plně hrazeny z vlastních zdrojů města a tudíž pro školy bezplatné. Podpora této aktivity se opírá o Prioritu č. 1 zpracované Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 – 2020, která se vztahuje ke vzdělávacím, přednáškovým a informačním aktivitám.

 

 

 


13.10.2014 16:29


Nejstarší česká škola v Třinci chystá oslavu devadesátin


Dne 15. září 1924 začal školní rok v nově postavené budově na Bezručově ulici v Třinci. Den slavnostního otevření zahájila budíčkem závodní kapela Třineckých železáren a před novou školou byla sloužena mše. Slavnosti se zúčastnilo mnoho význačných osob, mezi nimi i spisovatel František Sokol-Tůma. V průvodu ke škole pochodovalo od nádraží kolem 5 000 lidí. Byly odeslány telegramy panu prezidentovi a ministrovi školství a národní osvěty. Škole byl udělen název „Škola Petra Bezruče.

Na 26. září 2014 chystáme důstojnou oslavu tohoto výročí. Jeho součástí bude i výstava vztahující se k historii školy. Proto prosíme bývalé zaměstnance, žáky i příznivce školy o zapůjčení materiálů vhodných pro tuto výstavu. Pokud budete ochotni nám něco zapůjčit, přineste je v posledním srpnovém týdnu nebo na začátku září na sekretariát školy nebo na e-mailovou adresu školy bezructri@volny.cz. Předem děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.

Ředitelství školy


2.7.2014 16:28


Sosna v přírodě (projekt ZŠ a MŠ Kaštanová)


ZŠ a MŠ Kaštanová realizovala od ledna do června projekt Sosna v přírodě. Hlavním cílem bylo nápadité prohloubení spolupráce mezi předškoláky a školáky. Projektu se zúčastnily děti MŠ Sosnová, MŠ Habrová i žáci ZŠ. Mezi další cíle patřilo rozvíjení komunikace, vedení k pocitu zodpovědnosti za individuální a kolektivní práci, podpora schopnosti spolupráce. Tvůrčí aktivity vedly k upevňování ekologického vnímání a cítění, rozvoji tvořivosti, výtvarných dovedností a fantazie, zdravého a bezpečného pohybu. 

Jednou z aktivit bylo i stavění lesních domků pro škřítky.

Stavby lesních domků pro skřítky

V rámci školního projektu Sosna v přírodě vyrazili žáci první třídy do blízkého lesíka, aby pozorovali, jak se od časného jara změnila příroda, a zároveň rozvíjeli svou fantazii a motoriku při výuce pracovních činností. Představovali si, že v lese žijí tajemní obtížně pozorovatelní lesní skřítkové, pro které pak ve skupinkách stavěli lesní domečky. Jako stavební materiál posloužily kamínky, šišky, květiny, klacky, tráva, mech i kůra stromů. Po dostavění originálních příbytků vymysleli žáci každé skupiny krátký příběh o tom, jak by záhadní obyvatelé lesa mohli v těch krásných domcích bydlet.

Třeba se v nich skřítkové opravdu zabydlí, a kdo bude mít oči otevřené, možná skřítky při další vycházce do lesa zahlédne.

Mgr. Dana Staszková, ZŠ a MŠ  Kaštanová 


1.7.2014 11:20


Mateřské školy dostaly dárky od TŽ


TŽ obdarovaly u příležitosti Dne dětí deset  mateřských škol v regionu hodnotnými dárky. Jednou z nich byla i MŠ SNP 447 a MŠ Nerudova 313. Odpoledne jako každé jiné, pár minut před druhou hodinou odpolední.  Děti odpočívají na lehátkách,  nespavci pokukují po hodinové ručičce, vědí, že čas her se blíží a peřinky poputují do svých označených přihrádek.

My učitelky taky mrkáme na hodiny, máme v povědomí očekávanou návštěvu z Třineckých železáren – sám pan výrobní ředitel Ing. Česlav Marek. A nepřijde s prázdnou.

Už je to tady, cinkne zvonek a děti dostávají povel – čtyři silní kluci jsou vyzváni k pomoci. Za malou chviličku přicházejí  zpátky s velkými krabicemi a vedou s sebou vzácného hosta. Pan Marek si připomněl své dětské roky. Usedl s dětmi na koberec a počalo velké rozbalování . Čtyři tříposchoďové krabice stavebnice  MERKUR  a tři sestavy LEGA. Tak to je teda něco! Hlavně kluci valí oči a vůbec je nezajímá odpolední  svačinku . Teď si přece mohou hrát , mohou otevřít ty úžasné krabice a mohou stavět – a samozřejmě jako velcí chlapi- podle plánku. Z mnoha dětí  určitě vyrostou pracovníci TŽ nebo  je mezi nimi i nový výrobní ředitel. Kdo ví?

A další věc, ten pán sedí s nimi na zemi a šroubuje a šroubuje a radí a pomáhá a chválí, no uznejte, to se neděje v MŠ každý den. Za chvíli slyším : „Paní učitelko, vyfoťte nás, co jsme všechno postavili, ..“ a „Tak,kámo, zítra budeme pokračovat..“

Strávili jsme velmi příjemné odpoledne, děti si mohou zase vyhrát s něčím jiným, nezbývá než poděkovat podniku TŽ za ten nápad – věnovat něco těm nejmenším.

Velké díky také zasílají děti a zaměstnanci mateřské školy Nerudova 313, kde předal pan ředitel  Třineckých železáren Ing. Jan Czudek stavebnice   MERKUR  a  LEGO.

Díky konstruktivním hrám se u dětí rozvíjí tvořivost, jemná motorika, logické myšlení. Doufejme, že bude v budoucnu uplatněno při výběru budoucího povolání v technickém oboru, který je v našem kraji tak významný.

Za celý kolektiv děkuje Bc. Marta Ševčíková


26.6.2014 14:20


Když se prvňák učí s deváťákem (ZŠ Koperníkova)


Na ZŠ Koperníkově proběhl už popáté každoroční projektový den Napříč školou. Všichni žáci naší školy se rozdělili do dvaceti skupin, ve kterých pracovali napříč ročníky. Hlavním smyslem byl pozitivní rozvoj vztahů mezi dětmi různého věku. Tematicky byl letošní projekt zaměřen na zvířata, a tak se naše škola proměnila krátce na ZOO s pavilony AFRIKY, ASIE a AUSTRÁLIE. Děti si také četly napínavý příběh z prostředí zoologické zahrady. Těšíme se zase za rok na další projekt Napříč školou.

Mgr. Tomáš Otisk

 


26.6.2014 14:17


Den netradičních her (ZŠ Koperníkova)


Ve středu 11. 6. 2014 se na naší škole konal oblíbený "den netradičních her", který má již letitou tradici. Na žáky 1. - 4. třídy letos čekalo 7 disciplín, na jejich starší kamarády 8 disciplín. Den se odehrával ve znamení přenášení míčků v sevření dřevěných tyčí, přebíhání s pingpongovým míčkem na kávové lžíci, skákacího panáku, bowlingu, házením míčku na terč, floorbalové střelby na bránu s PET víčky a mnoho dalších.

 Na žáky 9. ročníku čekal prestižní zápas ve fotbale proti učitelům, který rozhodovaly až pokutové kopy. V nich zvítězili pedagogové, čímž udrželi svoji neporazitelnost. Vyvrcholením pro některé žáky však byly finálové zápasy celoročního turnaje "O pohár ředitele školy" ve stolním tenise. Žáci se celý den bavili, počasí nám přálo a nezbývá než doufat v to, aby se i příští ročník vydařil stejně, ne-li lépe než ten letošní.

Mgr. Jakub Štvrtňa


26.6.2014 14:15


Škola NANEČISTO pro budoucí prvňáčky – poslední setkání! (ZŠ Koperníkova)


Ve čtvrtek 5.6. jsme se rozloučili s dětmi v projektu NANEČISTO, abychom se s nimi mohli setkat v září a to tentokrát NAČISTO. Naše setkání mělo netradiční podobu. Děti s mapami a cestovními pasy procházely třídami po celé škole. Na každém stanovišti plnily úkoly a tím si zasloužily razítka do svých pasů. Plánek (mapa) je nakonec dovedl do cíle – do tělocvičny. Tam byly děti za zvuku slavnostních fanfár pasovány panem ředitelem na žáky naší školy. Setkávání nám skončila. Věříme, že se děti budou do první třídy těšit. Že přijdou s úsměvem a beze strachu mezi své známé spolužáky a do své známé třídy. Budeme se na ně těšit.

Mgr. Kateřina Gaszková a Mgr. Hana Raszková 


26.6.2014 14:12


Soutěžící z MŠ Nebory úspěšně reprezentovala ZŠ a MŠ Míru v pěvecké soutěži


Přesto, že ve školním roce 2013/2014 proběhl již 12. ročník populární pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko, naše škola vyslala své reprezentanty úplně poprvé. Soutěžilo se v sedmi kategoriích a z našich soutěžících postoupila jen jedna, ta nejmladší. V pátek 13.6.2014 proběhlo v DDM Třinec finále, kde se setkali zpěváčci z Třinecka, Jablunkovska a povodí Stonávky. Pro naši Adélku nebyl tento pátek nešťastným dnem. Pro svou mateřskou školu vybojovala i ve finále 1. místo.

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školy

 

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/frydek-mistek/4382-25466-pevecka-soutez-rozvijej-se-poupatko-zna-sve-viteze.html


25.6.2014 08:40


Den dětí v ZŠ a MŠ Míru


Dne 30.5.2014 přijel do školní družiny v Neborech Beskydský golfový klub, aby pro děti uspořádal zážitkové odpoledne s golfem. Děti tak aktivně oslavily svůj svátek. Slavilo se i na ostatních pracovištích naší organizace. Všechny naše mateřské školy navštívil pejsek terapeut. Pedagogové základních škol připravili soutěžní sportovní dopoledne nebo besedu o domácích mazlíčcích.

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školy


25.6.2014 08:38


Beseda v ZŠ Oldřichovice s panem Jaroslavem Trombikem


Poslední školní týden jsme zpestřili našim žákům pozváním zajímavého a velice vzácného hosta pana Jaroslava Trombika, který je rodákem z Oldřichovic, ale od 1951 žije na Novém Zélandu. Jeho poutavé vyprávění bylo prokládáno dotazy našich žáků, na které ochotně a velice rád odpovídal. Přiblížil nám historická fakta týkající se soužití oldřichovických občanů od 18. století, svůj životní příběh, osobní vzpomínky a současný život na Novém Zélandu.

Mgr. Radomíra Novotná


25.6.2014 08:31


Oldřichovická škola získala titul Nejvšestrannější sportovní škola 2013/2014


Žáci naší školy se zúčastňují mnoha sportovních soutěží, ve kterých dosahují svými výkony výborných výsledků. Díky všestrannému zaměření soutěží nám v letošním  7. ročníku školních sportovních soutěží  Asociace školních sportovních klubů ČR udělila Nejvšestrannější sportovní škola v okrese Frýdek-Místek.  

Mgr. Radomíra Novotná, ředitelka

 


Přílohy:    Ikona - stáhnout soubor diplom škola.doc
25.6.2014 08:28


Žáci 4. a 5. ročníků ZŠ Míru se zúčastnili turnaje ve vybíjené


V pátek 20.6.2014 se setkali v ZŠ Osůvky žáci 4. a 5. ročníků naší organizace, aby porovnali síly ve vybíjené.  Koordinátorem 2. ročníku této soutěže byla p. uč. Kullová. Během turnaje spolu soupeřila čtyři družstva – dvě ze ZŠ Nebory,  jedno ze ZŠ Kanada a jedno ze ZŠ Osůvky. Dopoledne probíhalo ve sportovním duchu. Atmosféra byla skvělá. A jak celé klání dopadlo? Žáci z Osůvek přesvědčili své spolužáky z Kanady a z Nebor o tom, že i malá škola (z našich v organizaci ta nejmenší) umí vychovat velké sportovní talenty.

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školy


23.6.2014 14:57


První ročník Olympijského víceboje završila 30tisícová odměna pro naši školu (ZŠ Petra Bezruče)


Kdo by si byl před dvěma měsíci pomyslel, že 18. 6. si pojede tříčlenná skupina (žáci Franta Urbanczyk, Zuzka Wojnarová a p. uč. Martin Raška) převzít 30 tisícovou odměnu do krásné vily Olympijského výboru v Praze? Ale pojďme si vše připomenout ještě jednou od začátku.

Vše začalo 6. dubna registracemi škol do databáze Olympijského víceboje. Podařilo se nám zaregistrovat jako první škola v Moravskoslezském kraji a jako čtvrtá v republice. To, že jsme si vysloužili sportovní set v hodnotě 5 000 korun, bylo pro nás ohromným impulsem a důkazem toho, že i malá škola může uspět v celorepublikové konkurenci.

„A pojďme do toho!“ znělo při hodinách tělocviku. Někteří se do víceboje vrhli rovnou po hlavě, jiní se vyrovnávali s tím, jestli se mají postavit na váhu. Postupně se všichni přenesli přes své větší či menší handicapy, protože ve víceboji, a to je na něm to nejpříjemnější, nešlo o výkony, ale o to se aktivně zapojit. Čím víc žáků školy se zapojilo do 30. dubna, tím lépe. Motivace byla veliká. Na patnáct nejaktivnějších škol zavítá „olympijská hlídka“ s olympioniky Vavřincem Hradílkem nebo Veronikou Vítkovou. „Ještě nám chybí 4 žáci z první třídy, 2 z druhé a 3 z deváté“, naháněl jsem ostatní tělocvikáře, za což se jim upřímně omlouvám. Sečteno a podtrženo, k 30. dubnu jsme dospěli k 96% ze všech možných žáků. Bude to stačit? STAČILOOOO!

7. května k nám zavítala olympijská hlídka s Vavřincem Hradílkem a Adolfínou Tkačíkovou-Tačovou. Po skvělém hodinovém programu plném soutěžení, kvízů, hudby a besedy se někteří naši žáci zúčastnili focení (foto vyšlo 16. 6. v MF dnes) na propagační materiály (plakáty, denní tisk, billboardy) k velkému projektu olympijského výboru „Česko sportuje,“ jehož je olympijský víceboj součástí.

„Ještě není konec, ještě je pořád o co hrát,“ nabádal jsem kolegy a kolegyně ve sborovně. A vskutku bylo. 300 000 korun se rozdělí mezi 15 nejaktivnějších škol s největším počtem zapojených žáků a odeslaným doplňkovým úkolem (obrázkovou prezentací, či videem, která bude mapovat plnění víceboje na škole).

Jak se toho chytit? Co vytvořit, aby si toho všimla odborná komise? „Co říkáš tomu, že bychom udělali olympijský komiks? Mohly by se o něj pokusit v informatice holky z osmé třídy“, říká mi o přestávce paní učitelka Hvozdovičová. Nápad k nezaplacení! Ještě ten den jsem měl na mailu první výtvory. Pár oprav a bylo hotovo.

26. května jsem odeslal doplňkový úkol. Podařilo se nám také dosáhnout 100% zapojení všech žáků. Zbývalo jen čekat. Nic... Další den také nic... Teprve za 11 dní mi do mailu spadla tato veleradostná zpráva:

Vážená paní ředitelko Bičová, vážený pane garante Raško,

s potěšením vám oznamujeme, že právě Vaše základní škola patří mezi patnáct nejúspěšnějších škol prvního ročníku Olympijského víceboje. Ve Vaší kategorii jste se umístili na 1. místě, a proto Vám náleží odměna 30.000 – šek na sportovní vybavení od společnosti Intersport. Gratulujeme!

A tak při cestě zpátky z víru velkoměsta do našeho krásného Třince, kdy píšu tento článek, musím přiznat, že cítím obrovskou radost a hrdost z toho, čeho jsme dosáhli. BEZRUČKA ŽIJE SPORTEM, BEZRUČKA SE HÝBE!

Děkuji upřímně všem, kteří se do víceboje zapojili, stálo to za to.

A už úplně poslední věta..... Od září to rozjedeme ZNOVU!!!

Dodané fotografie pořídil Český olympijský výbor/Václav Mudra ml.


20.6.2014 12:19


Bezpečné prázdniny (ZŠ Kaštanová)


Léto je časem prázdnin, dovolených, her a dovádění. Bohužel právě v létě se zraní nejvíce dětí, a taktéž někteří z nich zapomínají na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. I v období volna a školního odpočinku je nutno vést děti k pravidlům bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu, či jinému nežádoucímu chování. S tematikou „BEZPEČNÉ PRÁZDNINY“ nás v pondělí 16. června 2014 navštívil por. Mgr. Vlastimil Starzyk, mluvčí frýdecko – místecké policie, který žáky seznámil se zásadami bezpečného chování v době prázdnin. Žáci se seznámili s nejrůznějšími druhy nebezpečí, které na ně venku, na ulici, při kontaktu s cizími lidmi, u vody, v lese, při hrách na nebezpečných místech číhají. Za své znalosti byli odměněni úkolníčkem a omalovánkou.

Mgr. Ilona Heczková, ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová


19.6.2014 07:24


Výchova dětí v oblasti požární ochrany (ZŠ Kaštanová)


V pondělí 2. 6. zavítali na naši školu dobrovolní hasiči z Karviné – Ráje, aby všem žákům přiblížili práci hasičů a poukázali na důležitost předcházení požárům. Prostřednictvím poutavého výkladu doplněného videoukázkami z činnosti a zásahů hasičů se žáci dověděli, kde všude se mohou s prací hasičů setkat, co je Integrovaný záchranný systém. Největší zájem dětí vzbudila hasičská výstroj a výzbroj. Žáci si mohli vyzkoušet přilbu, potěžkat dýchací přístroj, páčidla, sekeru či pilu. Zjistili, že mít na sobě i u sebe vše potřebné pro zásah vyžaduje výbornou tělesnou kondici každého hasiče. V rámci prevence získávali žáci povědomí o tom, co dělat, když najdou zápalky, jak se chovat doma při požáru, jak uhasit hořící oděv, na co nezapomenout při odchodu z domu, která důležitá telefonní čísla si pamatovat nebo jak se chovat jako účastník silničního provozu. Velmi přínosné bylo také povídání strojníka – řidiče hasičského auta, který dětem ukázal veškerou výbavu hasičského auta. Zážitkem pro všechny děti bylo krátké posezení za volantem auta a spuštění sirény na závěr celé přednášky.

Mgr. Dana Staszková


16.6.2014 08:17


Vystoupení v Domově pro seniory (ZŠ Kaštanová)


Ve čtvrtek 29. května 2014 žáci naší školy vystoupili v Domově pro seniory na Sosně s programem ke Dni rodin. Den rodin je celosvětově uznávaným dnem, abychom si připomněli, jak je důležitá rodina v životě každého člověka. Nejen když je dítě nebo dospělý, ale i když stárne a je třeba upoután na lůžko. Představení zahájili žáci 3. ročníku příběhem „Z pohádky do pohádky“. Nechyběly ani vlastní kulisy a správné pohádkové oblečení. Následoval výstup prvňáčků s písničkou „Čížečku, čížečku“, kde předvedli také své pohybové nadání. V rytmu zumby a disko písničky zatančily další slečny z 1. ročníku. Všichni druháci měli připravené pásmo básniček a na flétnu hraných písniček. Poté jsme se opět přesunuli do rytmu diska se žákyněmi 3. ročníku. Ti nejstarší, čtvrťáci a páťáci, vystoupili s povídkou „Tatínku, ta se ti povedla“. Nechyběla ani originální báseň k tomuto významnému Dni rodin. Celé představení naší školy ukončili žáci tanečního kroužku.

Věříme, že naše vystoupení klienty Domova pro seniory zaujalo, protože jsme sklidili obrovský potlesk. Také nás potěšila sladká odměna a kelímek čaje. A vůbec nám nevadilo, že celou dobu pršelo…

Mgr. Martina Kišová

 


9.6.2014 14:11


Den pro děti (ZŠ D. a E. Zátopkových)


V pátek 30. května jsme po několikaleté přestávce navázali na tradici školních Radovánek a prožili jsme příjemné odpoledne na školním hřišti  a v prostorách školy. U příležitosti Dne dětí se totiž konal Den pro děti ke Dni dětí. Na jeho úspěchu se podílely děti překrásným vystoupením, při němž se objevovaly slzy dojetí i obdivu, maminky a babičky upečením chutí i vzhledem naprosto nepřekonatelných zákusků, dortů, pečiva, prostě dobrot (nezbylo...), členové SRPDŠ organizací a péčí o hladové krky, paní učitelky, vychovatelky, asistentky a páni učitelé nácvikem s dětmi  a zajištěním cateringového personálu. Vedení školy se zase postaralo o další nezbytnosti, bez kterých by se akce nemohla vydařit.  No a samotné děti? Některým se ani nechtělo domů a dokud bylo co dělat a jíst, tak si to užívaly. Sešli jsme se jako jedna opravdu velká rodina a našli si v dnešní uspěchané době čas na zábavu a kus řeči. Prostě to u nás žije. A co za rok? Dáme si to znovu?

Ing. Magda Nogová

Foto:
https://www.flickr.com/photos/zszatopkovych/sets/72157644916954111/

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=RzHeFlg7YVM
 


6.6.2014 09:48


Psovodi v mateřské škole (MŠ Máchova)


Za dětmi do MŠ EKOLKA na ulici Máchova v Třinci zavítali psovodi Policie ČR z Frýdku – Místku se svými dvěma služebními psy.

I když nám počasí zrovna nepřálo a zahradu zkrápěl jarní deštík, přesto děti s nadšením sledovaly ukázky psí poslušnosti, ať už to byla předpisová chůze u nohy, aportování, bezchybná reakce na slovní povel, ale také rychlé plnění povelů daných pouze pohybem rukou. Následovala ukázka zadržení nebezpečného pachatele kousáním do cvičného rukávu. Nejprve si psi museli poradit s agresivním pachatelem, poté také s pachatelem ozbrojeným pistolí. Psi dokázali nalézt i skrytého pachatele a označit ho štěkáním až do příchodu svého pána. Děti práce se psy velmi zaujala, dozvěděly se spoustu zajímavých informací o výcviku služebních psů a jejich práci v terénu, a na závěr oběma pejskům za odměnu nadšeně zatleskaly. Doufáme, že tato návštěva a ukázka práce policejních psovodů nebyla poslední a brzy se můžeme znovu těšit na další „psí kusy“.

Bc.Marta Ševčíková, ředitelka


6.6.2014 09:40


Dětský den v MŠ Ekolka


Ve středu 21. Května zavítal za dětmi do MŠ Ekolka na Máchově ulici opět po roce klaun Hopsalín. Tentokrát se školní zahrada proměnila na lodní přístav plný námořníků.

Celá výzdoba zahrady v čele s dřevěnou lodí, kterou stavěly samy děti, podtrhovala námořnickou atmosféru. Děti i rodiče byli z programu nadšeni, zapojili se s úsměvem do her a soutěží, společně tancovali a řádili.

Klaun Hopsalín přivezl s sebou spoustu překvapení, jako byl například stánek s cukrovou vatou nebo malování na obličej, které sklidilo u dětí velký úspěch, takže se postupně začali námořníci měnit v malé tygříky, pejsky, kočičky, motýlky nebo kytičky. Zároveň byla pro děti připravena spousta soutěží, průlezek a atrakcí, z nichž největším lákadlem byl skákací hrad. Děti si mohly také koupit různé ozdoby a drobnosti v námořnickém stylu, které vyráběli zaměstnanci školky. Každý příchozí námořník, ať už malý nebo velký, byl za svůj kostým oceněn sladkou odměnou.

Společně jsme všichni strávili na školní zahradě velmi příjemné a veselé odpoledne a v dobré náladě jsme se až ve večerních hodinách rozcházeli domů. Už teď se určitě všichni těšíme na příští Dětský den.


27.5.2014 13:36


TEAM VOCABULARY GAMES (ZŠ Koperníkova)


Ve čtvrtek 24. 4. 2014 se naše škola, ZŠ a MŠ Koperníkova, stala organizátorem již 3. ročníku okrskové soutěže Vocabulary games ve znalostech anglických slovíček a práce s nimi. Poměřit síly si přišla tříčlenná družstva šesťáků z těchto osmi škol:

Jubilejní Masarykova ZŠ, ZŠ Petra Bezruče, ZŠ Dany a Emila Zátopkových, ZŠ Koperníkova, Církevní ZŠ, ZŠ s polským jazykem vyučovacím z Třince, ZŠ Vendryně a ZŠ Bystřice.

Všechna družstva postupně na třech stanovištích řešila úkoly během stanoveného limitu – luštila doplňovačky a křížovky, lámala si hlavy s přiřazováním, vyškrtáváním a doplňováním slovíček do textu.

Všichni soutěžící se během dopoledne velmi snažili, ale vítězem se mohl stát  jen jeden tým – tentokrát tým Církevní ZŠ. Na druhém místě se umístilo družstvo ZŠ Vendryně a třetí místo si vybojoval tým Jubilejní Masarykovy ZŠ. Naši školu reprezentovala Kateřina Cieslarová (6.A), Veronika Jůvová (6.A) a Kristýna Grauzelová (6.B). Obsadily 6. místo. Nejlepším týmům gratulujeme, ostatním děkujeme za účast.

Věříme, že se žákům „slovní hrátky“ líbily a že všichni soutěžící strávili v naší škole příjemné a užitečné dopoledne.  Nakladatelství Oxford University Press děkujeme za pěkné knižní ceny pro nejlepší družstva a paním kuchařkám za výbornou svačinku.


21.5.2014 09:15


Veselé zoubky (ZŠ Kaštanová)


Žáci 1. třídy se zapojili do preventivního programu Veselé zoubky. Prostřednictvím krátkého filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a řešení zábavných názorných úkolů na interaktivní tabuli získali prvňáčci povědomí o péči o chrup. Poznali, jak zuby rostou a fungují, probrali zásady správné péče o zuby včetně nutnosti pravidelných preventivních prohlídek u zubního lékaře. Dověděli se, že nejen správně zvolený zubní kartáček a pasta, technika čištění zubů, ale i výběr stravy mají vliv na zdraví zubů. Díky zajímavému metodickému materiálu žáci poznali, jak vypadají zoubky na povrchu i uvnitř,  jak se tvoří zubní kaz a jak mu lze účinně předcházet, aby se návštěva zubní ordinace pro ně nestala nepříjemnou. Nabyté vědomosti si malí školáci mohli ověřit řešením pracovních listů. Odměnou za jejich snahu byly samolepky a dárkové taštičky s produkty péče o zoubky. Informační brožura pak může posloužit rodičům a jejich dětem k zopakování zásad prevence.

Mgr. Dana Staszková


19.5.2014 08:20


Jarní úklid (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Město Třinec dbá na zachování pořádku ve svém okolí a stará se o to, aby naše město bylo po zimě opět čisté. Se sluníčkem přichází nová energie, a tak se už tradičně pouští většina lidí do jarního úklidu. V dubnu každoročně probíhá akce Týden čistoty, které se naše škola pravidelně účastní.Z městského úřadu jsme obdrželi pytle na odpad a ve čtvrtek 24. 4.se s chutí vrhli na práci. Děti úklid baví a bývají většinou nejaktivnější.  Natáhli si ochranné rukavice a sbírali papíry, napadané větve a plastové kelímky, lahve a různé jiné odpadky, které slušný člověk hází do koše. Protože ne všichni kolem nás patří k těm civilizovaným, je třeba to dát do pořádku.Využili jsme krásného, jarního počasí a pytle se rychle plnily.

 Některá místa by však potřebovala úklid víckrát do roka. Jedná se především o velmi znečistěné prostory za obchodem Tesco na Sosnové ulici a zelené prostory za MŠ Habrová. Všem nám přece záleží, aby se na Sosně i v celém Třinci žilo příjemně.

Mgr. Romana Halaksová


19.5.2014 08:14


Možnost stravování ve školní jídelně 7. ZŠ (ZŠ Kaštanová)


Školní kuchyně při 7. ZŠ, Kaštanová 412 v Třinci nabízí své služby nejen žákům školy, ale i mnohým obyvatelům sídliště na Sosně. Díky výběru ze dvou jídel má každý možnost zajistit si k jídlu to, čemu dává přednost a co mu chutná. Strávníci si mohou naplánovat obědy na jednotlivé dny dle nabídky na webu školy nebo přímo ve škole u „terminálu“. Zkušené kuchařky s dlouholetou praxí se snaží zajistit pestrou stravu, která je podávána nejen ve školní jídelně, ale cizí  strávnici si navíc mohou odnést oběd s sebou v jídlonosiči.

Tímto bychom chtěli nabídnou široké veřejnosti možnost stravovat se v příjemném prostředí naší školní jídelny.

Pokud by jste měli zájem o naše služby, kontaktujte nás na tel. 558 993 623, kde vám rádi podáme bližší informace, nebo se přijďte podívat.

Jana Kadlubcová, vedoucí školní jídelny.


19.5.2014 08:11


Projekt E-život na ZŠ Kaštanová úspěšně dokončen


 Projekt E – ŽIVOT, v rámci kterého se žáci dozvěděli, jak se vyhnout nástrahám internetu, byl úspěšně po vyhodnocení soutěže, jejímž cílem bylo v rámci projektu vypracovat náměty z oblasti šikany a kyberšikany, dokončen. Výsledné práce žáků v kategorii literární a výtvarné byly vyhodnoceny tiskovým mluvčím Policie ČR ve Frýdku – Místku por. Mgr. Vlastimilem Starzykem. Za své skvělé práce, závěrečné zhodnocení projektu a školní přehlídku námětů jednotlivých tříd byli žáci odměněni návštěvou policejní stanice v Třinci, kde se seznámili s běžnými vyšetřovacími postupy, prohlédli si prostředí policejního oddělení a diskutovali o tom, jak by se měli zachovat, pokud by byli svědky nebo obětí kyberšikany.„NENECH SI TO PRO SEBE – SVĚŘ SE NĚKOMU, KOMU VĚŘÍŠ!“ 

Mgr. Ilona Heczková


9.5.2014 12:29


Vážíme si přírody a životního prostředí (ZŠ Oldřichovice)


V oldřichovické škole probíhá každoročně celoroční sběr papíru, plastových víček a baterií, žáci jsou rovněž vedeni k třídění odpadu ve třídách. V měsíci dubnu se v rámci environmentální výchovy a osvěty věnovali žáci naší školy dalším aktivitám souvisejícím s ochranou přírody. Záměrem této osvěty je žáky neustále motivovat ke kladnému postoji k životnímu prostředí a k uvědomělé ochraně přírody. Ve vyučovacích hodinách se prostřednictvím integrované tematické výuky a krátkodobých projektů seznamovali se základními pojmy z oblasti environmentální výchovy a formou problémových úloh, her a soutěží ověřovali své znalosti a dovednosti v této oblasti. U příležitosti Dne Země se pak všichni žáci podíleli na úklidu okolí školy, a přispěli tak ke zkrášlení okolního životního prostředí.

Mgr. Kamila Hlawiczková


30.4.2014 15:13


Pomáháme psímu útulku (MŠ Koperníkova)


Už třetí rok děti z mateřské školy Koperníkova navštěvují psí útulek v Třinci s dary pro štěňata. Granulí a různých pamlsků děti nasbíraly opět tolik, že je muselo odvést osobní auto. Velké poděkování patří nejen dětem, ale i rodičům.

Kamila Číhalová, uč. MŠ


30.4.2014 15:05


Ovoce do škol (ZŠ a MŠ Kaštanová)


V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Ovoce do škol. Všechny děti vždycky další várku čerstvého ovoce, ale i zeleniny vítaly s nadšením, mnohé z nich si svou svačinku hned ve škole snědly. Když jsme byli vyzváni, abychom se zapojili také do soutěže v rámci projektu Ovoce do škol, neváhali jsme a vytvořili toto DOMINO. Každý z žáků třídy měl nějaký úkol; někdo kreslil, jiný odměřoval poloviny, další zase vše koordinoval, sledoval práci svých spolužáků. Jako třídní učitelka chválím všechny žáky, kteří byli ve dnech tvorby domina ve škole.

 Mgr. Martina Kišová


29.4.2014 13:53


Tematická jarní vycházka s velikonočním zajíčkem (MŠ Koperníkova)


Na jarní vycházku si vyrazily děti z MŠ Koperníkovy. Vycházka probíhala na školní zahradě, kde děti navštívil velikonoční zajíček, s nímž plnily na šesti stanovištích zadané úkoly. Zazpívaly si písničky o jaru, přednesly velikonoční říkadla a společně si pak se zajíčkem zahrály pohybovou hru. Nakonec děti pověsily barevná vajíčka na keř, který zdobí naši zahradu. Za odměnu je pak čekala sladká pomlázka, kterou si samy našly v trávě na zahradě.

Šárka Staňková


28.4.2014 13:27


Noc s Andersenem (ZŠ a MŠ Karpentná)


Žáci ZŠ a děti MŠ Karpentná prožili Noc s Andersenem. Vydali se pátrat společně s komisařem Vrťapkou po ztraceném mahárádžově vejci. Všechny děti si vyrobily vlastní lupu, aby mohly pátrat jako každý správný detektiv. Aby mohli malí detektivové obávaného zloděje Zlokrta dopadnout, bylo zapotřebí splnit řadu úkolů. Proto luštili záhady, hlavolamy a hádanky. Hledali rozdíly na obrázcích, museli si zapamatovat co nejvíce předmětů. Za každý splněný úkol obdrželo smíšené družstvo kousek mapy, podle které našlo ztracené mahárádžovo vejce. Večer si malí pátrači vyzkoušeli svou nebojácnost na stezce odvahy. Paní učitelky četly unaveným stopařům před spaním knihu Petra Morkese Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova vejce. Všem dětem se noc ve škole náramně líbila a těší se na další.

 Kolektiv učitelek ZŠ a MŠ Karpentná


25.4.2014 07:07


Žáci v Oldřichovicích rádi čtou (ZŠ Oldřichovice)


V naší škole jsme realizovali literární projekty na téma Moje kniha. Žáci seznamovali své spolužáky se svojí nejoblíbenější knihou. Paní učitelky měly připraveny zajímavé aktivity, které podporují čtenářskou gramotnost a kladný vztah ke knihám. Mezi tyto aktivity patřilo plnění zajímavých čtenářských úkolů zábavnou formou, návrhy vlastní obálky knihy nebo seznámení s dětskou anglo-americkou literaturou za účelem motivace žáků k zájmu o četbu v cizím jazyce, která rozvíjí slovní zásobu, znalost jazyků a dovednosti spojené s vyhledáváním v cizojazyčných slovnících. Součástí literárních projektů byly i besedy ve spolupráci s Městskou knihovnou v Třinci. Literární projekty se každoročně mezi žáky těší velké oblibě.

Bc. Jana Raszková


24.4.2014 15:09


Kampaň “Předej informaci“ věnovaná Dni zdraví v ZŠ a MŠ Míru


Začátkem dubna se žáci všech našich školních družin ZŠ Kanada, ZŠ Nebory a ZŠ Osůvky zúčastnili kampaně „Předej informaci“, která byla v rámci Dne zdraví věnovaná problematice klíšťat. Žáci pod vedením svých p. vychovatelek a p. vychovatele besedovali, luštili křížovky, uspořádali módní přehlídku správného oblečení do lesa a výstavku repelentů. Jejich píle byla odměněna poděkováním MUDr. Marie Nejedlé ze Státního zdravotnického ústavu.

 Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka


23.4.2014 13:37


Upozornění pro školní jídelny (MŠ Nerudova)


Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 1169/2011  o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Sledovaných alergenů je 14. Toto nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny, které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech, a to uvedením u jednotlivých jídel.

Mezi alergenní složky, které musí být v označení potraviny (ať už ve složení nebo v názvu potraviny) vždy uvedeny, patří:

1. Obiloviny obsahující lepek (tj. pšenice, žito, ječmen, oves, pšenice špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy) a výrobky z nich.

2. Vejce a výrobky z nich.

3. Ryby a výrobky z nich.

4. Mléko a výrobky z něj.

5. Celer a výrobky z něj.

6. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich.

7. Sojové boby (sója) a výrobky z nich.

8.Suché skořápkové plody, tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, ořechy makadamie a výrobky z nich.

9.Hořčice a výrobky z ní.

10. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.

11.Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj.

12. Korýši a výrobky z nich.

13. Měkkýši a výrobky z nich.

14. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10mg/kg, nebo 10mg/1, vyjádřeno jako SO2

Alergie vzniká v  důsledku nepřiměřené reakce imunitního systému na vnější a  vnitřní podněty (antigeny). Alergie vyvolávající alergickou reakcí jsou  alergeny. Zkříženou  alergii způsobuje podobnost alergenů.  Jedná se o jev, kdy IgE  protilátky imunitního systému,  mylně reagují i na látku, která  svou chemickou strukturou alespoň z poloviny odpovídá   původnímu alergenu, alergická reakce se kříží, viz tabulka http://www.proalergiky.cz/upload/obrazky/tabulka-zkrizene-alergie.gif. Naštěstí průběh alergických reakcí vyvolaných potravinami je relativně mírný - vyrážky, svědění nosu a  očí, dýchací potíže, kašel, kýchání, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, nadýmání a průjmy. Ve výjimečných a velmi řídkých případech může být fatální (anafylaktický šok).

zpracovala Regina Dzivá, vedoucí školní jídelny MŠ Nerudova 313


15.4.2014 09:51


Okresní kolo Matematické olympiády (1. Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ)


Jubilejní Masarykova základní škola v Třinci přivítala ve středu 9. dubna 2014 úspěšné řešitele školního kola matematické olympiády. 63. ročníku okresního kola Matematické olympiády se zúčastnilo 96 žáků 6., 7. a 8. tříd a odpovídajícího ročníku šestiletého gymnázia.

Mladé matematické talenty poslaly soutěžit tyto školy:

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova

Základní škola, Třinec, Slezská

Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec,

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník

Základní škola a mateřská škola Bystřice

Základní škola a mateřská škola Stanislawa Hadyny s polským vyučovacím jazykem, Bystřice

Základní škola Jablunkov, Lesní

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov

Základní škola Mosty u Jablunkova

Gymnázium Třinec

Nadšení matematici řešili tři zajímavé úlohy v průběhu dvou hodin. Výsledky budou známy v nejbližších dnech a našim žákům i ostatním soutěžícím držíme palce.

Za organizátory soutěže Mgr. Iveta Ferfecká


14.4.2014 11:19


„Spolu“ – velikonoční dílničky na Jubilejní Masarykově základní škole


Tak jsme nazvali velikonoční dílničky, ve kterých jsme se 3. 4. 2014 setkali u nás ve škole s našimi rodiči a dětmi. Účast byla vysoká. V dílničkách se vystřídalo téměř 200 dětí spolu s rodiči. Prvořadý zájem byl o velikonoční dílničku, kde si přítomní vyráběli výrobky z dekorační plsti. Taktéž jarní tvoření z papíru a technika papírového filigránu měla velký úspěch. Kdo neměl zájem o velikonoční tematiku, mohl si zasportovat a prověřit sportovní síly ve florbalu nebo „promasírovat“ mozkové závity v luštění zajímavých hlavolamů. Pro všechny bylo předvelikonoční setkání hodně příjemné a milé.

za organizátory Mgr. Sylva Hermanová


10.4.2014 09:06


Projekt E-život úspěšně dokončen (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Ve školním roce 2013/2014 se naše škola zapojila do projektu E-ŽIVOT, který je zaměřený na prevenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt byl realizován ve spolupráci s tiskovým mluvčím Policie ČR ve Frýdku – Místku por. Mgr. Vlastimilem Starzykem.

Do projektu jsme se zapojili proto, abychom s žáky otevřeli problematiku šikany, kyberšikany, zabývali se jejími následky, příčinami a hlavně tím, jak se v dané situaci zachovat a jak se bránit. Chtěli jsme ukázat žákům, že i oni mohou něco změnit, že mohou vyjádřit svůj názor, udělat školu pro všechny příjemnější. Besedy byly zaměřeny na prevenci rizikového chování, vztahy ve třídě, děti se seznámily s prací policistů, s důležitými telefonními čísly záchranného systému, zabývaly se různými aktivitami, jež upozorňovaly na nebezpečí zneužívání moderních technologií, a narůstajícími problémy, které s tím souvisí. Besedy byly zaměřeny na prevenci šikany a kyberšikany a vysvětlení rizik s tím spojených.

Po celou dobu projektu žáci plnili úkoly v pracovním sešitě „Ajaxův zápisník.“ Součástí projektu bylo vyhlášení soutěže ve dvou kategoriích: literární a výtvarné. Do soutěže se zapojili žáci 2. – 5. ročníku. Psali básničky, komiksy, kreslili, malovali, střihali…V úterý 18. března 2014 byla soutěž vyhodnocena por. Mgr. Vlastimilem Starzykem. Práce žáků se mu moc líbily. A kdo se stal vítězem? Přece všichni, protože pracovali po celou dobu projektu svědomitě, pilně a s úsměvem na rtu! Za odměnu navštíví policejní stanici v Třinci. Práce žáků jsou vystaveny na chodbách naší školy. Přijďte se podívat!

Mgr. Ilona Heczková

 


31.3.2014 09:23


Zvířátko v mateřské škole (MŠ Nerudova)


V rámci vzdělávacího bloku o zvířátkách "Tady hlídám já",  jsme pozvali do mateřské školy na návštěvu rodiče s "nejlepším přítelem člověka". Prostřednictvím přímého kontaktu se zvířetem a formou rozhovoru se děti setkaly s možností získat informace jim doposud neznámé - s narozením, růstem, reprodukcí, stárnutím a smrtí. Téma bylo zdokumentováno fotofrafiemi. Děkujeme rodičům za spolupráci.

Bc. Marta Ševčíková, ředitelka mateřské školy


28.3.2014 13:06


Boj s jarní únavou (MŠ SNP)


Všem je známo, že společně s jarem, kromě krásných slunných dnů, přichází i jarní únava, a tak se třída „Berušek“ rozhodla s ní preventivně bojovat.  Protože víme, že nejlepší bojovníkem jsou vitamíny, rozhodli jsme se, že si je doplníme a pořádně. První jarní den třída Berušek přivítala mísou plnou vitamínů. Díky ochotné spolupráci rodičů, kteří nám poskytli ovoce a zeleninu, si děti mohly připravit ovocný salát a výbornou ovocno-zeleninovou šťávu.Děti si ovoce samostatně očistily, vlastnoručně nakrájely a připravily si tak pestrý a chutný ovocný salát z banánu, nektarinek, jahod, jablek a hroznového vína. S pomocí paní učitelek jsme našemu tělu dodali další potřebné vitamíny z ovocno-zeleninové šťávy připravené z mrkviček, jablíček a pomerančů. Malí kuchtíci s vitamíny samozřejmě pamatovali i na paní kuchařky a paní školnici. Celou přípravu a závěrečné ochutnávání si děti velice užily a zároveň se dobře bavily. Společně s dětmi se těšíme na další kulinářské tvoření, kterým bude pečení perníkových vajíček.

Bc. Marta Ševčíková, ředitelka MŠ Nerudova


26.3.2014 07:47


Školička bruslení sklidila u předškoláků úspěch


V únoru dostala naše MŠ nabídku od vedení hokejového klubu Třinec, p. Hudcovského, na 5 lekcí výuky bruslení pro naše děti zdarma. Nabídku jsme s nadšením přijali. Zájem byl obrovský i ze strany rodičů, kteří mohli rovněž se svými dětmi na led. Pod vedením zkušených trenérů, se výuky zúčastnilo asi 40 dětí. Pro všechny děti byly zdarma k zapůjčení brusličky. První krůčky na ledě byly sice nejisté, a také nás čekala spousta pádů, ale děti si bruslení s nadšením užívaly, a pokroky byly vidět s každou další lekcí. Na závěr byly všechny děti odměněny Ledovým vysvědčením.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem trenérům a vedení za jejich ochotu a pomoc dětem při jejich prvním seznamování s ledem. Těšíme se, že se příští rok opět na školičce bruslení setkáme.

 Bc. Marta Ševčíková, ředitelka MŠ Nerudova Třinec


24.3.2014 15:55


Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" pro pedagogy


Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Třinec nabízí pedagogům zdarma kurz Zdravotník zotavovacích akcí.

Prvních 12 učitelů úspěšně zakončilo ZZA v neděli 23.3.2014. Veškeré podrobnosti najdete v přiloženém letáčku nebo na http://kapa-ops.cz/?p=1876


24.3.2014 15:13


Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání (MŠ Máchova)


V roce 2014 byl Mateřské škole, Třinec, Nerudova 313 schválen finanční příspěvek v rámci Rozvojového programu: „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Díky tomuto programu budeme moci dostatečně u dětí rozvíjet slovní zásobu a porozumění, artikulační obratnost, fonematický sluch a tak podporovat přirozený vývoj řeči, včetně výslovnosti a tím zajistit kvalitní logopedickou prevenci. Dále také:

 • posílit vzdělávací kompetence pedagogických pracovníků.
 • vybavit pracoviště didaktickými pomůckami a počítačovou technikou pro zpestření a zkvalitnění výuky.
 • rozšířit povědomí rodičů o důležitosti správného rozvoje řeči a komunikačních dovedností v souvislosti s rozvojem ostatních kognitivních funkcí.

Logopedická třída v Mateřské škole Máchova nestačí pokrýt požadavky rodičů na zařazení všech dětí s poruchami řeči, proto je třeba předcházet vadám výslovnosti i v běžných třídách. Díky podpoře proškolíme 3 pedagogické pracovníky v logopedické prevenci. V květnu se uskuteční beseda s rodiči a budou zakoupeny didaktické pomůcky pro logopedickou třídu  Mateřské školy Máchova.

Bc. Ševčíková Marta, ředitelka mateřské školy


21.3.2014 12:42


Tonda Obal v ZŠ a MŠ Míru


19.3.2014 dopoledne proběhly v základních školách Kanada, Nebory a Osůvky EKO výstavy s názvem Tonda obal na cestách. Tento program o třídění a recyklaci odpadu společnosti EKO-KOM zapadá do plánu environmentální výchovy ZŠ a MŠ Míru. Žáci si během něj pod vedením EKO lektora zábavnou formou zopakovali pravidla třídění odpadu a věnovali se otázkám recyklace. A pak EKO besedovali, EKO plánovali a EKO přemýšleli o ochraně přírody a o tom, jak i oni sami mohou být k přírodě přátelští.

 Mgr. Petra Cemerková Golová

za Základní školu a mateřskou školu Míru


21.3.2014 08:50


Metodické setkávání vychovatelů ZŠ a MŠ Míru


Inspirativních dílen a školení určených pro vychovatele družin je jako šafránu. Pokud jsou, konají se v čase, kdy se jich naši vychovatelé nemohou zúčastnit, protože pracují s žáky. Dali jsme hlavy dohromady a zavedli metodická setkávání. Loni jsme zorganizovali první s tématem velikonoční kreativita a kromě tvoření jsme diskutovali o tom, co od setkávání očekáváme. V letošním školním roce proběhlo na konci podzimu netradiční vánoční tvoření a teď na jaře zatím poslední FIMO setkání, které zorganizoval pan vychovatel Martin Strnad. Lektorujeme si sami a musím říct, že jsou společné schůzky velmi efektivní. Podporují kooperaci mezi vychovateli naší organizace, motivují a inspirují k další práci.

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka ZŠ a MŠ Míru 247


19.3.2014 09:09


Prázdniny na ledovci (ZŠ Slezská)


Nejzdatnější lyžaři ze Základní školy Slezská strávili pět dnů jarních prázdnin na alpském ledovci ve vesničce Bruck poblíž  střediska  Zell am See. V příjemném hotelu čekalo na lyžaře velké překvapení – personál totiž hovořil česky. Ale příležitosti procvičit si němčinu či angličtinu bylo během pobytu také více než dost.

V místě je k dispozici více než sedmdesát kilometrů sjezdovek. Některé byly přímo na ledovci, jiné uměle zasněžované, všechny ale perfektně udržované, s bohatým zázemím. A tak naši lyžaři vyzkoušeli každý den jinou sjezdovku. Některé byly vzdálené jen deset minut jízdy autobusem, k jiným se dostávali kabinovou lanovkou, ze které měli nádherný výhled na alpské vrcholky.  Co se týče obtížnosti, využívali raději jen sjezdovky „červené“ a „modré“,  chtěli se totiž všichni vrátit domů bez úrazu. V alpských střediscích je daleko více návštěvníků než v našich horách, lyžařské areály jsou však rozlehlejší, a tak větší nápor lidí ani není znát. Pro našince bylo také příjemné, že lyžaři v Alpách jezdili daleko ohleduplněji a bezpečněji než na našich sjezdovkách. Pokud někdo spadl, podali mu navíc i pomocnou ruku. První den byl na sjezdovkách trochu komický, protože si bylo třeba zvyknout na sněhové boule, a tak mnozí padali jako hrušky. Ale v dalších dnech už si všichni na tamější podmínky zvykli a mohli se plně věnovat zdokonalování svého lyžařského umění.

Prázdniny na lyžích uběhly jako voda, a protože byly nádherné, většina lyžařů by se ráda do Alp podívala znovu. Jejich přání je reálné, vždyť Základní škola Slezská pořádá zahraniční lyžařské zájezdy pravidelně.


18.3.2014 08:55


Amos by měl radost (ZŠ Slezská)


Zásadu učit názorně a poutavě prosazoval už J. A. Komenský. Bezezbytku se ji podařilo naplnit v hodinách přírodopisu  v 6. ročníku na Základní škole Slezská v Třinci. Paní učitelka Regina Blažková pravidelně zve ke spolupráci bystřického chovatele plazů pana Richarda Valka, který s sebou mimo jiné přinesl agamu vousatou, gekončíka nočního, užovku červenou nebo mladý exemplář hroznýše královského. Nevšední byl už způsob přepravy těchto exotických zvířat. Plazi uzavření ve skříňkách s prosklenou přední částí se v interiéru stávají nevšedními „živými obrazovkami“, jež se jen tak neomrzí.

Zvířátka si mohly děti vzít do rukou a, byť patří mezi studenokrevné, mnohé překvapila příjemná teplota živočichů. Stavba těla, smysly, způsob lovu potravy, trávení najednou nebyly jen pojmem v učebnici, tentokrát se exponáty hýbaly v jejich dlaních. O otázky nebyla nouze: co se stane, když je plazům zima, když se gekončík lekne, když se dlouho nedostane k potravě, když… ? Ještě dlouho postávaly hloučky dětí na chodbách a měly si o čem povídat.     


18.3.2014 08:51


Odpočinek v mateřské školce (MŠ Sosnová)


Začalo se hodně psát a diskutovat v médiích a časopisech o spánku dítěte v mateřské škole po obědě. Chtěla bych napsat o zkušenostech v této věci z naší mateřské školy Sosnová v Třinci.

Už druhý školní rok jsme zavedli na nejstarším oddělení „relaxační odpočinek“. Menší děti odcházejí na jiné oddělení odpočívat. Také odcházejí odpočívat i některé předškolní děti, od kterých si to rodiče po domluvě přejí. Ostatní si lehnou na polštářky s plyšákem a poslechnou si čtenou pohádku nebo příběh na pokračování. Po skončení pohádky se dětem pustí relaxační hudba z CD přehrávače. Asi po 10-ti minutách si děti uloží na místa polštářky a plyšáky a vyberou si aktivitu, která nenarušuje odpolední klid v mateřské škole. Jsou to například tyto hry: pexeso, kreslení, lepení, vystřihování, modelování, pracovní listy, práce s mozaikou, domino a další aktivity, které úzce souvisejí s tématem týdne, nebo zážitkem dětí z vycházky, z domova a podobně.

Abychom mohly tyto relaxační chvilky uskutečňovat, musely se na tom dohodnout všechny učitelky a vytvořit k tomu vhodné podmínky. Tento model určitě nejde vytvořit ve všech mateřských školách z kapacitních důvodů. Chtěla jsem spíš upozornit rodiče malých dětí, aby si uvědomili, že dítě potřebuje také svůj klid a odpočinek po náročném dni v mateřské škole a nemusejí chtít za každou cenu prosazovat novinky, které se objeví v médiích a jsou dopodrobna rozebírány i nezasvěcenými lidmi. Záměrně jsem v článku nezmínila slovo spánek. Ve školce nikdo děti nenutí spát. Děti odpočívají. Učí se jenom nerušit ostatní kamarády, kteří jsou zvyklí spát a potřebují tento spánek ke svému duševnímu rozvoji.

Doba se určitě změnila od dob, kdy jako my rodiče jsme navštěvovali mateřskou školu. Výhodou mateřských škol je každodenní setkávání se s rodiči. Ti mohou nahlédnout do tříd i na vyučování a podílet se společně na vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj jejich dětí.   V dnešní době si rodiče mohou vybrat jak školu základní, tak i školu mateřskou.

 Dagmar Letovancová, učitelka MŠ Sosnová


17.3.2014 14:29


Projekt Comenius Různá místa ve společné Evropě (ZŠ Dany a Emila Zátopkových)


Škola realizuje od 1.8.2013 dvouletý projekt se zapojením deseti evropských zemí. Projekt s názvem ,,Our Diverse Places in a Cohesive Europe“ – Různá místa ve společné Evropě, je zaměřen na prezentaci, poznávání a srovnávání škol, svých měst a své země. Učitelé školy již měli příležitost navštívit školu ve Vasteras ve Švédsku, školu ve Strumieni, Polsko a minulý týden absolvovali návštěvu školy v Budapešti v Maďarsku. V blízké době nás čeká návštěva školy v italském městečku Gatteo a naopak naše škola bude hostitelem svých partnerů v červnu 2014.


17.3.2014 11:36


English week (ZŠ Dany a Emila Zátopkových)


Již třetím roky připravili učitelé angličtiny letos ve spolupráci s jazykovou školou Pygmalion týdenní intenzivní kurz anglického jazyka se zapojením rodilých mluvčí. Zájem o kurz byl tak veliký, že se nakonec pořádal ve třech turnusech. žáci měli možnost strávit každý den jinak tematicky zaměřený s s jiným lektorem. Sami žáci byli nadšení a přejí si, aby se tato akce konala i za rok.
 


17.3.2014 11:31


Technické odpoledne pro žáky a rodiče (ZŠ Dany a Emila Zátopkových)


18. února 2014 připravili učitelé pro své žáky a jejich rodiče setkání, kde jim v rámci dílen a workshopů ukázali, jaké technické vymoženosti  a pomůcky dnes děti používají ve škole. Rodiče se tak sami zapojili do práce s tablety, hlasovacím zařízením, digitálními mikroskopy, jazykovou laboratoří. Zároveň také mohli dle zájmu absolvovat úvodní seminář k modelování v programu SketchUp nebo si lámat hlavu nad více než dvacítkou dřevěných hlavolamů. Kreativní rodiče mohli strávit čas při výrobě origami, nebo si jenom zahráli ping-pong. Všichni účastníci si odpoledne užili a s dobrým pocitem, že se škola zase o krok přiblížila rodičům, odcházeli domů.  Škola tak právem nese značku Rodiče vítáni, kterou splněním kritérií letos získala.


17.3.2014 11:29


Radek Gipsy Banga v Třinci (Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ)


Jubilejní Masarykovu základní školu navštívil 6. března Radek Banga se svým programem "Když chceš, tak to dokážeš". Jeho vystoupení bylo doslova pecka. Hodinu a půl mluvil o svém životě, zpíval a bavil všechny - žáky i učitele. Jeho projev byl přirozený a vtipný. Svým vystoupením dokázal, že je nejenom vynikajícím muzikantem, ale také člověkem, který se dokázal poprat s nelehkým životním osudem. Motto jeho programu "Když chceš, tak to dokážeš" zanechalo ve všech silný zážitek a v některých možná i téma k zamyšlení.

"Radek je sympatický, srandovní a fajn zpěvák, nestydí se sám za sebe. Jeho příběhy byly dost zajímavé, myslím, že nám dal hodně rad do života. Bylo mi ho dost líto, jaký měl život v dětství, nechtěla bych to prožít. Mám ráda jeho písně, jsou fajn. Tak jak říká: "když chceš, tak to dokážeš. Co proto musíš udělat? Věřit, chtít a dokázat!", komentovala návštěvu Radka Bangy dvanáctiletá Karolína. Děkujeme Radoslavu Bangovi, jeho manželce a paní Renatě Konopíkové za možnost zrealizovat program právě na naší škole.


17.3.2014 11:27


Projekt NatTech Dolní Vítkovice (Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ)


V rámci projektu NatTech se žáci Jubilejní Masarykovy základní školy v Třinci, která je zaměřena rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů, se již pětkrát zúčastnili výukových programů v VI. Energetické ústředně (U6) v Dolní oblasti Vítkovice. Projekt NatTech byl vytvořen na podporu technického a přírodovědného vzdělávání žáků základních a středních škol v našem kraji s využitím nejmodernější techniky. Šesťáci se seznámili s fungováním sluneční soustavy. Jejich starší spolužáci odhalili tajemství Vesmíru, naučili se naprogramovat vlastnoručně sestaveného robota nebo se zapojili do netradiční výuky chemie moderní metodou LARP, při které se žáci ocitli v kosmické lodi, interaktivně putovali a získávali během cesty poznatky ohledně chemických pokusů, které posléze využili ke svému bezpečnému návratu na Zem.

 Ve druhé části programu všichni navštívili jedinečnou výstavu odhalující tajemství technických vynálezů od parního stroje až po nejmodernější robotizovaná pracoviště. Zároveň zde shlédli celou řadu vynálezů, které významně ovlivnily vývoj průmyslu nejen
na území České republiky, ale i ve světě.

 Dětem se výukové programy moc líbí a odcházejí obohaceni o nové, nezapomenutelné zážitky. Jedním z nich je poznání, že i přírodovědné předměty mohou být zábavné.


17.3.2014 11:21


Návštěva ze Skotska na Jubilejní Masarykově základní škole


Ve spolupráci s rodiči Roberta Jagláře (žáka 2. B třídy) se v hodině anglického jazyka 12. 3. 2014 konala velmi zajímavá beseda, protože ji poctil vzácnou návštěvou Richard Cargill ze Skotska. Představil se dětem ve skotském kroji „kiltu“, seznámil je s tradicí jeho užívání v tradičních skotských rodinách. Děti byly hodně zvídavé a hlavně se zajímaly o život dětí ve Skotsku. Dověděly se například, že skotským dětem začíná školní docházka již ve čtyřech letech. Jako tři nejdůležitější atributy Skotska uvedl whisky, nádhernou přírodu a příšeru Loch Ness. Ta děti zajímala nejvíce. Chtěly vědět, kdy byla spatřena naposledy, a tady vyjádřil obavy Skotů, neboť se neobjevila už po celý rok, a proto se všichni obávají, zda nepřišli o nejskvělejší atrakci. Celá beseda byla o to cennější, že se mluvilo hlavně anglicky.

 


17.3.2014 11:17


Otázky a odpovědi k alternativní třídě (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Základní škola na Kaštanové ulici v Třinci zvažuje otevření třídy s alternativním vyučovacím programem. Ve školním roce 2014/2015 by ráda otevřela novou třídu I. stupně, ve které by se učilo za pomocí postupů, metod a forem výuky netradičních pro třídy běžného typu. V této třídě se budou společně vzdělávat žáci 1. – 5. r., proto se k dodatečnému zápisu nebo přestupu mohou hlásit rodiče budoucích prvňáčků, ale i stávajících školáků I. stupně ZŠ.

V příloze naleznete nejčastější otázky a odpovědi, které mohou rodiče napadnout při rozhodování o umístění svého dítěte do třídy s alternativním vyučovacím programem.


Přílohy:    Ikona - stáhnout soubor Otázky a odpovědi, 12.3.doc
14.3.2014 14:32


Vážení rodiče budoucích prvňáčků ZŠ Petra Bezruče,


 

chcete-li poznat před nástupem do 1. třídy naši školu, zveme Vás i Vašeho budoucího prvňáčka na několik setkání. Program se jmenuje BUDU PRVŇÁČKEM a má pomoci k vzájemnému poznání a usnadnit Vašemu dítěti zahájení školní docházky.

První setkání se uskuteční v úterý 25. 3. 2014 od 15.00 hod do 15.45 hod. Děti se představí a zkusí si, jaké to je být školákem. Poznají, co je v 1. třídě čeká, vyzkoušejí si práci na interaktivní tabuli. Rodiče se seznámí s metodami práce s dětmi v 1. ročníku na naší škole.

Druhé setkání bude 29. 4. od 15.30 hod do 16. 30 hod. Rodiče čeká beseda s paní psycholožkou Zučkovou nazvaná První třídou bez pláče. Děti si s paní učitelkami prohlédnou školu, zacvičí si v tělocvičně a zahrají hry v družině.

Poslední schůzka nás čeká v květnu.  Termín bude upřesněn později.

ZŠ Petra Bezruče, Třinec


12.3.2014 08:03


Učíme se poskytovat první pomoc (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Na besedu do školní družiny jsme si pozvali maminku jedné žákyně paní Marcelu Janoškovou, která pracuje jako specializovaná  zdravotní sestra na rychlé záchranné službě v Nemocnici Třinec-Sosna. Děti byly hodně zvědavé a chtěly si vyzkoušet na tzv.“andule“ dýchání z úst do úst nebo masáž srdce. Překvapení nastalo ve chvíli, kdy zjistily, že je to velmi obtížné. Jednodušší se jim zdálo znehybnit své „polámané končetiny“ pomocí nafukovacích dlah a naučit se obvázat různá drobná poranění. Po skončení besedy však naštěstí odešly všechny domů celé a zdravé. Paní Janošková nám také slíbila prohlédnout si tzv. “rychlovku“ zblízka někdy začátkem jara. Jsme na to všichni zvědaví a moc se těšíme. Paní Janoškové děkujeme.

Irena Kubiková a děti školní družiny ZŠ Kaštanová.


12.3.2014 07:59


Víčko k víčku… (ZŠ a MŠ Oldřichovice a Karpentná)


Žáci ze ZŠ Oldřichovice a Karpentná se spolu s dětmi z MŠ Karpentná zapojí do charitativní akce s názvem „Víčko k víčku pro Mišičku“. Jedná se o šestiletou Michalku z Třebechovic pod Orebem, která trpí od narození neznámou nemocí připomínající dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální svalovou hypotonií. Aby se Míša mohla zařadit do běžného života, je nutné pro ni zajistit speciální pomůcky a rehabilitaci, které jsou bohužel finančně náročné. Pro většinu z nás jsou víčka pouhým odpadem, pro ty uvědomělejší jsou předmětem, který může zajistit ostatním lidem finanční prostředky na léčebné výlohy. Sběrem PET víček přispějeme k tomu, aby Michalka získala finance na léčebný program a pomůcky. Současně se děti učí nebýt lhostejní k lidem okolo nás a pomáhat druhým i tím nejmenším gestem jako je třeba odložení víčka do žlutého pytle a darování ho pro dobrou věc.

Bc. Jana Raszková

 

                                                                                                              


11.3.2014 07:55


Jak mě žáci inspirují? (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Často se mě žáci ptají "K ČEMU MI TO BUDE?", "PROČ SE TO UČÍME?"..  Vždy žákům vysvětluji, k čemu dané učivo mohou v běžném životě využít, co z daného učiva je pro praktický život nejpodstatnější.
Když jsem dostala nabídku spolupracovat na tvorbě pracovních sešitů do matematiky, netušila jsem, do čeho jsem se přihlásila. Týden trvalo, než jsme učivo 4. a 5. ročníku rozdělili podle kapitol a určovali jsme jim budoucí počet stran. Pak jsme si jednotlivá témata rozebírali, každý podle svých zájmů. Následující měsíc si každý zpracovával co nejpoutavější, nejpestřejší, nejzajímavější formou svá témata, celkem jich bylo přibližně na 20 stran. Koordinátorka byla téměř vždy na telefonu nebo e-mailu, aby sdělovala, jakým tempem postupujeme, zda vymyšlené úlohy vyhovují zadání. Naučila jsem se přitom využívat méně používané části MS office, využívala jsem svou fantazii do posledního detailu, úlohy jsem pro jistotu komentovala, výsledné grafické a barevné provedení jsem však ponechávala hlavnímu grafikovi. Každá sada úloh byla vždy doplněna o správné výsledky. Tento pracovní sešit byl kompletně dokončen během letních prázdnin 2013, aby hned v září mohl být předán zájemcům.
Když jsem podobnou nabídku dostala znovu, hned jsem ji přijala a vytvářela úlohy pro 7. ročník matematiky - konkrétně část týkající se zlomků. Spolupráce s jinou koordinátorkou byla také přínosná i pro mě. Poslední sadu úloh jsem odeslala, v současné době jsou úlohy lektorovány.

Martina Kišová
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace


3.3.2014 08:18


Žáci ZŠ Dany a Emila Zátopkových vytvořili unikátní 3D model Dolních Vítkovic


Počítačoví odborníci vyrůstají na ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci. Jejich znalosti a dovednosti práce s počítačovým 3D modelováním a animací snesou srovnání s profesionálními modeláři, návrháři a studenty vysokých škol. Zdejší mladí nadšenci v rámci kroužku počítačové grafiky už v minulosti vytvořili a stále doplňují 3D model Třince a v současné době dokončují v programech Trimble SketchUp, Cinema 4D a Quine Engine 3D model a vizualizaci průmyslového areálu Dolní oblasti Vítkovice, se kterými se hlásí do celoevropské soutěže inGenious. Celkem 15členný tým ve věkovém rozpětí 12 až 15 let vede učitel informatiky Jiří Heczko a absolventi školy Ondřej Vaňka a David Hotař, kteří se na projektu podílejí.

„V první fázi jsme museli získat přehled, jak celý areál vypadá, a udělat si základní představu o konstrukci vysokých pecí a budov. Areál jsme navštívili v listopadu 2013 a pořídili velké množství fotografií a videí. Získaný materiál jsme uložili do společně sdíleného úložiště a rozdělili si objekty podle náročnosti,“ popisuje počátky projektu učitel informatiky Jiří Heczko a dodává, že během prosince a začátku ledna se žákům podařilo vymodelovat základ celého areálu, který posloužil pro získání důkladnější představy o modelu. „Program SketchUp jako výborný nástroj pro začínající 3D designéry nám umožnil vytvořit rychlý prototyp 3D návrhu areálu,“ dodal učitel. Výsledky soutěže inGenious by měly být známy do konce letošního školního roku. Již dnes lze konstatovat, že projekt výrazně pomůže mladým „ajťákům“ v prohloubení jejich znalostí informačních technologií a zajišťuje dobrou startovní pozici v jejich profesní kariéře. K projektu vznikly internetové stránky www.vitkovicearea.com, kde najdou zájemci řadu zajímavých informací.

Dodejme, že velký úspěch zaznamenal také 3D model Třince, který žáci vytvořili před dvěma lety. Díky nim je Třinec (s výjimkou Prahy) první a zřejmě jediné město v ČR, které je kompletně vymodelováno 3D nástrojem SketchUp. Postupně přibývají i důležité objekty v okolí Třince. Aktivity žáků ZŠ D.a E. Zátopkových se zamlouvají také vedení města Třince. „Budeme hledat způsoby, jak podpořit technické vzdělávání a jak využít dovedností žáků v praxi,“ podotkla starostka Věra Palkovská.


21.2.2014 08:51


Do školní jídelny přijel vařit šéfkuchař (ZŠ Dany a Emila Zátopkových)


Už je to tak! Měli jsme v naší kuchyni chlapa…! Chtěli bychom se s Vámi podělit o zážitek z prezentace moderního vaření se šéfkuchařem Petrem Dibdiakem 13.12.2013 v naší školní jídelně. Společně jsme vařili pravou italskou MINESTRONE, vepřové filé na žampiónech, bylinkovou rýži, zeleninový salát a jako druhé jídlo nám poradil šéfkuchař firmy BIDVEST (NOWACO), jak udělat skvělé LASAGNE. Už jsme si je vyzkoušely v naší jídelně, a určitě budou zařazovány do jídelníčku častěji. Vaření v konvothermu známe, ale fígle a vychytávky pana Petra, které nám prozradil, jsou pro nás velkým přínosem. Nebyly to jenom jeho zkušenosti, které nám pomohly, ale i pro naše žáky to bylo příjemné zpestření. Pan Petr Dibdiak také rozdával žákům své autogramy. Věříme, že v budoucnu se nám opět povede pozvat k nám dalšího hosta – což už máme dokonce slíbeno. Máme z toho dobrý pocit a těšíme se na příště, snad ještě v tomto školním roce. Za kolektiv školní jídelny G. Ciahotná.
29.1.2014 08:17


Mezinárodní ekologické setkání (ZŠ a MŠ Koperníkova)


Žáci sedmých ročníků ZŠ a MŠ Koperníkova se zapojili do projektu Econnection Institutu Euroschola, jehož náplní je přeshraniční spolupráce a osvěta v oblasti ekologie. V průběhu roku proběhne několik setkání, ve kterých se žáci dozvědí mnoho zajímavých informací a získají spoustu nových zkušeností. Dosud jsme se zúčastnili setkání, při nichž žáci spolu s instruktory řešili problematiku odpadů. Ve dnech 23. – 25. 1. 2014 se vybraní žáci vydali na zážitkový pobyt do Sudoparku v Klokočově na Slovensku, kde získali spoustu cenných informací o ekologii a potravinách. Mgr. Eva Buryová
28.1.2014 09:20


Projekt přeshraniční spolupráce (ZŠ a MŠ Koperníkova)


Dne 23. a 24.01.2014 se uskutečnil v hotelu Stará Ameryka v Jablunkově projekt: Česko-slovenská setkání žáků škol - učíme sa poznávať sa, který připravil Michal Banot a jeho kolegové z Institutu EuroSchola. Třinec zastupovali žáci 7. ročníku ZŠ na ulici Koperníkově. Ze Slovenska přijeli žáci ze ZŠ Korňa, z regionu Horných Kysúc. Hlavním smyslem setkání bylo poznat žáky z jiné země tak, aby mohli navzájem sdílet své různorodé zkušenosti. Zjistili jsme, že i po 20 letech od rozdělení Československa jazyková bariéra není a žáci se tak mohli bez problémů domluvit a porozumět si. Lektoři si připravili řadu seznamovacích a týmových her. Aktivity probíhaly nejen ve společenské místnosti, ale také venku, v areálu letního koupaliště. V zázemí moderně zrekonstruovaného hotelu si děti užily spoustu zábavy. Přestože se ze začátku žáci seznamovali velmi zpozvolna, během záživných aktivit se postupně rychle uvolnili. Mezi vrstevníky postupně padly bariéry a po dvou dnech se z nich stali kamarádi, kteří se spolu loučili jen stěží. Slíbili jsme si však, že nově navázané kontakty nepřerušíme a budeme pokračovat ve vzájemné spolupráci a komunikaci nejen přes webové stránky. Zde jsou názory a postřehy samotných žáků:  Vojta: „Program byl zábavný, poznali jsme nové kamarády a zažili spoustu zábavy.“  Šárka: „Poznali jsme nové lidi a nové hry.“  Nina: „Veľmi sa mi tu páčilo, mali sme výborných vedúcich a našli sme si tu nových kamarátov. A zažili sme tu plno zábavy.“  Eliška: „Prezentace jejich školy byla zajímavá, měli jsme dobré namíchané skupiny.“  Markéta: „Byli jsme na hezkém hotelu, Slováci byli kamarádští. Škoda, že jsme se nemohli koupat!“  Martin: „ Bylo to dobré, zjistili jsme, že jsou Slováci stejní jako my.“ Mgr. Tomáš Otisk, Mgr. Marie Krausová, ZŠ a MŠ Koperníkova
28.1.2014 08:09


Zdravý vzduch pro děti (MŠ Habrová)


Je známou věcí, že čistý vzduch patří k jedné ze základních podmínek života. Nacházíme se v oblasti se silně znečištěným ovzduším, což se negativně projevuje na zdraví všech obyvatel. Komu to však škodí nejvíc, jsou naše děti. Protože naši nejmenší tráví největší část dne ve školce – někdy i 10 hodin denně – učitelky z MŠ Habrová rády přijaly nabídku firmy TŘINECKÝ KURÝR - zásilková služba - 777 226 684 k zapůjčení čističky vzduchu na dobu neurčitou. Vzdušné aniony, které jsou produkovány regeneračními přístroji vzduchu, příznivě ovlivňují lidský organismus, zlepšují dýchání, odstraňují stavy deprese, zlepšují koncentraci a paměť. Čistička je v provozu nejen při rušné části dne, ale i při poledním klidu. Díky tomu se ve školce dětem nabízí nejen zábava a poučení, ale i čistý vzduch. Dagmar Motyková, ZŠ a MŠ Kaštanová
28.1.2014 08:02


Školní družina nabízí prostor pro relaxaci (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Družina je školské zařízení, které veřejnost někdy chápe jen jako sociální službu, hlídání dětí po vyučování. Ano,ve školní družině je opravdu o děti postaráno, ale nejen to. Děti ve školní družině tráví poměrně dlouhou dobu, dá se říct že ve všední den tráví půl dne v družině. Snahou vychovatelek je, aby tento čas byl vyplněn pestrou zájmovou činností. Ta by měla být zajímavá, obsahově hodnotná, přinášet potěšení, přátelství, chvíle pro seberealizaci, měla by dopřát všem dětem pocit úspěšnosti, potřebnosti a užitečnosti. Děti se také rády svěřují, rády si povídají a jsou šťastné, když jim někdo naslouchá. Mají stejné potřeby jako my dospělí. Chtějí hovořit o úspěchu, zklamání, radosti i trápení. V těchto případech působí vychovatelka nejen jako pedagog a psycholog, ale i jako vlídný rádce a věrný kamarád. Družina tedy umožňuje dětem smysluplně trávit volný čas a poskytuje relaxaci. Nabízí množství aktivit a činností a přináší rodičům jistotu, že jejich dítě se zdravě a správně vyvíjí v době, kdy jsou v zaměstnání. Dítě, které stráví 4-5 hodin ve školní lavici, potřebuje změnu. Děti neomezujeme ani je do ničeho nenutíme, pouze nabízíme. K regeneraci sil slouží aktivní odpočinek - proběhnout se,zahrát si s kamarády nějakou hru, při které si vybijí energii. Nabízíme také možnost zapojit se do zájmové činnosti, která se během týdne střídá. Jedná se o činnost výtvarnou, pracovní, přírodovědnou, sportovní a společensko-vědní. K těmto činnostem využíváme dostatečný volný prostor v družinách a také zázemí školy. Snažíme se o to, aby se děti do školní družiny těšily a ne aby je rodiče do ní nutili. Vychovatelky 7.ZŠ Irena Kubiková a Alexandra Korzecová
27.1.2014 16:00


Naše škola - ZŠ a MŠ Kaštanová Třinec


Zápisy do prvních tříd skončily. Od školního roku 2014/2015 se bude v 1. třídě vzdělávat 13 žáčků. Nač se můžou těšit? Svým žákům se maximálně věnují všichni učitelé školy, rodinný život spoluvytváří i nepedagogové školy. Spolupracujeme i vzděláváme se spolu a navzájem, učitelé dalším vzděláváním obohacují své kantorské dovednosti. Každý z žáků školy je osobnost, kterou rozvíjí školní vzdělávací program ve prospěch jeho osobního maxima. Vzdělávání AJ realizujeme již od 1. třídy. Vyučovací hodina trvá 45 minut, dokážete sami spočítat, kolik minut se může učitel individuálně věnovat každému z žáků? Kvalitní vybavení učeben, množství různorodých pomůcek podporuje žákovu tvořivost, kreativu, touhu zkoumat a objevovat, vzdělávání je díky nim pestřejší a efektivnější. Život ve škole je velmi pestrý. V nepovinných předmětech se věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jiní žáci mají možnost účastnit se křesťanské výchovy. Provoz školní družiny odpovídá potřebám rodičů. Žáci ve školní družině si užívají radosti z her, soutěží, tvoří množství předmětů, kterými obdarovávají své blízké. Škola je rovněž místem mimoškolních aktivit. V nejrůznějších kroužcích plnohodnotně naplňují svůj volný čas. Prioritou nás všech je pohoda a klid při práci, poskytovat individuální podporu a pomoc. Otevřená komunikace s rodiči, hledání stále nových možností pro zkvalitnění výuky je rovněž naší součástí. A perličkou „na dortu“ jsou nadmíru chutná jídla uvařená ve školní kuchyni. Těšíme se, že naše škola se stane školou i pro vaše děti. Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka
27.1.2014 09:47


Projekt E - ŽIVOT (ZŠ a MŠ Kaštanová)


Dnešní dobu si již bez internetu, mobilních telefonů a dalších informačních a komunikačních technologií nedovedeme ani představit. Děti se učí pracovat s počítačem již na I. stupni. Mnohdy toho umí na počítači více než my dospělí. Víme ale, čemu se věnují naše děti na internetu ve volném čase, co jim hrozí a jak tomu, my učitelé, můžeme zabránit nebo tyto problémy správně řešit, aby měly co nejmenší následky? Slovo šikana známe všichni. Dnes, v době rozvoje různých informačně komunikačních technologií, se šikana přesouvá do kyberprostoru, kde je mnohem „skrytější“, ale o to horší může mít důsledky. Tato oblast je v současnosti hodně podceňována, proto se naše škola zapojila do projektu E – ŽIVOT, který je zaměřený na prevenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován ve spolupráci s tiskovým mluvčím Policie ČR ve Frýdku – Místku por. Mgr. Vlastimilem Starzykem. Děti z 2. a 3. třídy se vzhledem ke svému věku a zkušenostem zabývaly problematikou „Šikany a kyberšikany“ spíše okrajově, o to více se však věnovaly prevenci rizikového chování a vztahům ve třídě, dozvěděly se, co se skrývá pod pojmem šikana, seznámily se s prací a uniformou policisty, důležitými telefonními čísly záchranného systému, zásadami správného pohybu chodce po komunikacích, nutným vybavením jízdního kola a diskutovaly o svém cíleném jednání ve vlastních neočekávaných situacích. Žáci 4. a 5. ročníku se zabývali různými aktivitami, jež upozorňovaly na nebezpečí zneužívání moderních technologií, na prevenci šikany a kyberšikany a vysvětlení rizik s tím spojených. Třídní učitelé vedli s žáky diskuse, vyslechli si jejich názory, rozebrali daný problém. Součástí besed bylo zhlédnutí ukázek skutečných příběhů, které mělo na svědomí právě bezstarostné a nerozumné chování u počítače či jiných „výdobytků“ dnešní přetechnizované doby. Nezbývá než doufat, že si žáci z besed odnesli cenné poznatky a v budoucnu budou přistupovat k internetu zodpovědně. Na závěr jen připomenutí důležitého pravidla, které platí nejen o kyberšikaně, ale také šikaně či jiném problému, který může děti potkat. “NENECH SI TO PRO SEBE – SVĚŘ SE NĚKOMU, KOMU VĚŘÍŠ!“ ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, přísp. org.
27.1.2014 09:38


Žáci ZŠ Oldřichovice se seznamovali s historií


Nedávno byl před základní školu v Oldřichovicích přemístěn památník věnovaný dvaceti obětem 2. světové války. V rámci předmětu Vlastivěda byla žákům pátého ročníku místní školy přiblížena historická událost spojená s tímto pietním místem. Třídní učitelka oslovila pamětnici paní Helenu Trombikovou, aby žáky seznámila příběhem, který se v těchto místech v období druhé světové války stal. "Dokonce se zachovaly tajně pořízené fotografie z této tragické události, které jsou nyní uloženy v ostravském archivu," dodává Věra Walachová, třídní učitelka 5. ročníku. Žáci se prostřednictvím vyprávění dověděli o válečném utrpení lidí za druhé světové války a uvědomili si, kolik bolesti, smutku a zla války na světě přinášejí i v dnešní době.
27.1.2014 08:04


Prezentace úspěšného projektu mateřské školy Čtyřlístek


V červnu 2013 jsme podali žádost o finanční příspěvek v rámci Rozvojového programu: „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy… a byli jsme úspěšní !!! Projekt pod názvem: „Společným úsilím ke správnému rozvoji řeči" je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností dítěte předškolního věku. Jsou v něm zahrnuty: kurzy pro logopedické asistentky, přednášky klinického logopeda pro rodiče i pedagogické pracovnice, zakoupení publikací "Jazyk a řeč", 2ks tabletu + PC programy pro 2 děti s vadou sluchu a pro nákup maňásků pro metodiku „V krajině slov a hlásek“. Nemalou částku z dotace jsme použili na úhradu kurzu logopedické prevence, který úspěšně absolvovaly čtyři paní učitelky naší mateřské školy Čtyřlístek. Tento 80 hodinový kurz pořádalo vzdělávací zařízení KVIC Nový Jičín. Absolvováním kurzu získaly účastnice vědomosti a dovednosti, které rozšíří a obohatí jejich praxi na MŠ v oblasti komunikačních dovedností. Dovedou rozpoznat vývojové nedostatky v řeči od ostatních odchylek. Mimo jiné také mohou vyhledávat děti s narušenou komunikační schopností a provádět osvětu vzhledem k rodičům a vykonávat přednáškovou činnost - směrovat rodiče k odborníkům. Besedy klinického logopeda byly velmi přínosné, neboť se na nich řešily problémy týkající se komunikativních dovedností dětí a jejich prevence. Na prvním školení byli rodiče seznámeni se strategiemi, které mohou ovlivnit komunikativní dovednosti již v raném věku dítěte. Mnozí rodiče se zamysleli nad tím, že právě oni mohou ovlivnit způsob komunikace s dítětem. Jednalo se např. o strategie: „Tváří v tvář“- pokud s dítětem mluvím, dívám se mu do očí, nebo: „Neodpovídej za dítě“- tázané dítě nechej popřemýšlet a pak čekej na odpověď- neodpovídej si sám! …a mnoho dalších. Druhé školení pro rodiče probíhalo i formou názorné ukázky s aplikací na jejich děti (výslovnost v předškolním věku, dítě a televize, záněty středního ucha a jeho vliv na vývoj řeči, nosohltanová mandle, bilingvizmus, zkrácená uzdička a jiné...). Paní logopedka se věnovala všem rodičům i jejich dětem, vyslechla si jejich trápení a srozumitelně jim ve všem poradila. Školení pro pedagogy se týkala praktických pomůcek pro dechová, fonační a artikulační cvičení mluvidel. Za všechny pedagogy a rodiče Mateřské školy Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace velmi děkuji MŠMT za poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 a věřím, že společnými silami jsme naplnili hlavní cíle našeho projektu: - zajistit dětem kvalitní logopedickou prevenci - rozvíjet komunikační dovednosti všech dětí v mateřské škole - posílit vzdělávací kompetence pedagogických pracovníků - vybavit pracoviště novými didaktickými pomůckami a moderní počítačovou technikou pro zpestření a zkvalitnění výuky. Bc. Alena Roiková, ředitelka MŠ
16.1.2014 11:58


Vánoční nadílka v MŠ Sosnová a MŠ Habrová


Ke konci kalendářního roku byly děti obdarovány mnoha dárky, které rozzářily jejich oči. Z finančních prostředku ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o. si mohlo každé oddělení dětí v MŠ Sosnová zakoupit obří molitanové kostky, bazének s měkkými míči, padák pro děti. Děti v MŠ Habrová mají nové šatní skříňky. Díky sponzorskému daru Tesco Stores ČR a. s. získaly obě MŠ nové „hračky“. „Děti naší mateřské školky si rády hrají na velké školáky. Největším potěšením pro nás byly speciální voskovky ve dřevě a pracovní sešity, které nás přímo vtáhly do dění ve škole a „učili jsme se opravdově“. Didaktická hra IMITA nás bude učit postřehu, orientaci, správné výslovnosti a pozornosti. Obrázkové kartičky a abecední zábavné učení využijeme pro rozvoj řeči a vyjadřovacích schopností. Pak se se všemi snadno a srozumitelně domluvíme.“ D. Letovancová, MŠ Sosnová „Již dříve jsme si přáli zakoupit dětem do mateřské školy magnetickou stavebnici nesoucí název MAGFORMERS, která nás velice zaujala. Jde o didaktickou pomůcku, kterou je možno v mateřské škole variabilně využít, a to k poznávání geometrických tvarů, určování barev, rozvoji tvořivosti dětí, k matematickému myšlení a v neposlední řadě i k rozvíjení jemné motoriky a fantazie dětí. Díky sponzorskému daru se nám nakonec sen splnil a měli jsme možnost obohatit dětem nadílku pod stromečkem zakoupením 2 ks této stavebnice. Byli jsme plni očekávání, jestli se bude tato stavebnice líbit i dětem, a nemýlili jsme se. Po rozbalení dárků v mateřské škole sklidila stavebnice velký úspěch a děti si z ní po celou dobu stavěly různé stavby, jako například domečky, auta, věže, krychle, mnohostěny, pyramidy apod. Od té doby již vznikla spousta staveb, které denně zdobí skříňku, na níž se děti mohou pochlubit svými "výtvory".“ M. Niedobová, MŠ Habrová
2.1.2014 08:33


Začínáme s tablety (SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská)


Také Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, která je součástí SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241, p. o., získala nový tablet. Ten budou využívat děti pro různé vzdělávací aktivity, jež tato interaktivní pomůcka nabízí. Tablet byl do školky zakoupen díky finančnímu daru Studia Kosmetiky Žanety Žylové a Klaudie Kufové jako dobrovolný výtěžek z Dámského podvečeru Proměny, který se konal na jaře v Hotelu Steel. Tímto všem srdečně děkujeme. Kol. pedagogů SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241, p.o.
29.11.2013 10:12


SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská zve na vystoupení žáků školy s názvem Vánoční zvony otevírají naše srdce.


Více se dovíte v přiložené pozvánce.
Přílohy:    Ikona - stáhnout soubor ván. vystoupení - pozvánka.docx
29.11.2013 10:10


Technika nás baví (Gymnázium Třinec)


To je důvod, který přivádí do kroužku Malých debrujárů, působícího na Gymnáziu v Třinci, technicky nadané studenty. Zde mají totiž možnost dobrovolně dále rozvíjet své vědomosti a dovednosti z oblasti vědy a techniky. První čtvrtletí letošního školního roku bylo ve znamení příprav na mezinárodní soutěž FIRST LEGO League, ve které mladí technici ve věku do 16 let měří své síly v oblasti technické kybernetiky a robotiky. Základní myšlenky této soutěže jsou: bavit se technikou, spolupracovat v týmu a navrhovat vlastní řešení problému. Regionální kolo pro Moravu se uskutečnilo 9. 11. 2013 v Olomouci a bylo zaměřené na problematiku přírodních katastrof, která se promítla do čtyř disciplín: Robotgame – návrh robota a jeho programování, design, prezentace řešení výzkumného problému na dané téma a týmová práce. Studenti se vydali do Olomouce hájit barvy nejen Gymnázia Třinec, ale celého regionu jako družstvo pojmenované „Gorolia team“. Na jejich přípravě měla významný podíl i spolupráce s Českou hutnickou společností (konkrétně s odbornou skupinou č. 16 – strojírenství) a s pracovníky Strojíren a staveb Třinec, a. s., zejména s panem Ing. Vítem Ciencialou, který umožnil seznámit se s jejich robotem a uspokojil zvídavé otázky našich studentů. Této cenné zkušenosti mohli využít zejména v disciplíně prezentace řešení výzkumného problému. A jaký další smysl kromě zábavy a radosti ze soutěžení má podle některých členů kroužku činnost Malých debrujárů? Je to hlavně snaha motivovat studenty k technické profesní orientaci se zaměřením na kybernetiku, elektrotechniku a programování a v neposlední řadě podpora jejich tvůrčí fantazie. PhDr. Anna Wiszczorová
29.11.2013 10:04


Školní vánoční jarmark v Neborech, na Kanadě a na Osůvkách


Předvánoční období využily školy naší organizace ke spolupráci a vzájemné inspiraci. Už v průběhu listopadu proběhlo metodické setkání, kde vychovatelé školních družin prezentovali netradiční výtvarné techniky a pracovní postupy. Poté byl na jednotlivých pracovištích sestaven plán výtvarného tvoření. Vše probíhalo ve vánočním duchu s cílem uspořádat v návaznosti na tradici jarmark. Do příprav se zapojili současní a někteří bývalí žáci a učitelé, vychovatelé, členové sdružení rodičů i vedení školy. Jarmark se skloňoval ve všech pádech a prolínal několika předměty od hudební výchovy, přes český jazyk, matematiku, informatiku až k pracovním činnostem a výtvarné výchově. Máte-li chuť, přijďte se podívat 12. prosince do ZŠ Osůvky, 17. prosince do ZŠ Kanada nebo 18. prosince do ZŠ Nebory. Mgr. Petra Cemerková Golová za Základní školu a mateřskou školu, Třinec, Míru 247, příspěvkovou organizaci
29.11.2013 09:53


ZŠ a MŠ Míru zve na vánoční jarmark. Více se dovíte v příloze.


Přílohy:    Ikona - stáhnout soubor Pozvánka jarmark - modrobílá.doc
29.11.2013 09:21


Budoucí prvňáčci si mohou vyzkoušet školu „nanečisto“ (5.ZŠ Koperníkova)


Projekt "Škola Nanečisto" úspěšně realizuje ZŠ a MŠ Koperníkova. „Asi si všichni pamatujeme, jaké to bylo první den ve škole. Přestože nás dovedli rodiče až do školy, nervozita byla více či méně znát na každém z nás. Vstup do školy byl pro nás obrovský zážitek, čekala nás nová dobrodružství a plno nepředvídatelných překvapení. Náš projekt Škola Nanečisto vznikl právě proto, aby naši noví prvňáčci, ale i jejich rodiče byli na školu připraveni. Proběhly už dva velmi úspěšné ročníky a v tomto roce se připravujeme na třetí. Přínos setkávání budoucích školáků, jejich rodičů a učitelů je vidět nejen v prvních měsících nového školního roku,“ vysvětluje Mgr. Tomáš Otisk. Největší výhodou projektu Škola Nanečisto je, že si děti během pěti setkání se svou budoucí třídní učitelkou a svými budoucími spolužáky vytvoří nové vztahy a získají neocenitelné zkušenosti. Pozitivní vazby vytvořené mezi rodinou a školou pak mají velký vliv na lepší komunikaci a spolupráci mezi oběma stranami. Vytváří se rodinná atmosféra, ve které prvňáčci mohou přirozeně rozvíjet svůj potenciál. „Na naší škole si uvědomujeme, jak velké změny probíhají u dětí při nástupu do školní výuky a jaký vliv to má na rodinu, která je vystavena zcela novým situacím. Snažíme se některým obtížím předcházet. Projekt Škola Nanečisto je důležitou součástí složité cesty poznání, na kterou škola děti vybavuje potřebnými kompetencemi pro život,“ dodává Mgr. Tomáš Otisk. Více informací najdete na www.zstrikop.cz – Projekty/ Projekt nanečisto.
29.11.2013 09:19


Strašidelné nocování ve škole aneb hledáme spolupracující rodiče (7. ZŠ Třinec)


Cílem spolupráce rodiny a školy je vytvoření partnerského vztahu založeného na vzájemném respektu, důvěře a otevřenosti. Od září 2013 přesvědčují pracovníci školy rodiče našich žáků o potřebě cílené skupinové podpory ze stran rodičů prostřednictvím vytvoření sdružení rodičů. Dva atraktivní aktivní dny a jedna noc snad napomohly prohloubení angažovanosti rodičů, jejich sblížení, většímu vzájemnému poznávání se. Ve čtvrtek byl připraven pro žáky 1. – 5. r. Sportovní den. Ranní bruslení s „Oceláři“ rozproudilo v dětech od 2. – 5. r. krev, zčervenaly jim tváře, nohy zkoušely pohyb na ledě. Prvňáčci v ranním programu navštívili MŠ Sosnovou, kde jim předškoláci dokázali, jak už jsou připraveni zvládnout první velký krok – úspěšný zápis do prvních tříd. Po svačince se všechny děti sešly na hřišti a zahráli si ve skupinách fotbal se dvěma míči, minivybíjenou a vybíjenou. Škola i školní družina končila v tento den o něco dříve, aby měli všichni ze školy čas na přípravu strašidelného večera. Filmová pohádka „Ať žijí duchové“ navodila tu správnou strašidelnou atmosféru. Ze 44 dětí se vytvořily strašidelné týmy, které se představily ostatním pod svou vlajkou s erbem strašidelného rodu duchů. První hry prokazovaly dovednost komunikovat a spolupracovat v týmech. Po vydatné svačince jsme se všichni vypravili do tělocvičny, kde byly připraveny další hry. Hry byly proloženy tanečním strašidelným rejděním za doprovodu písní z pohádky. Následovala chutná večeře, dodržení pitného režimu a příprava na nocování. Ještě před půlnoci jsme stihli strašidelnou procházku školy. Proč strašidelnou? Z různých místností se ozývaly různé zvuky a bylo vidět barevné záblesky. Kouzelné svítící tyčinky ukazovaly dětem cestu. Pískot píšťalky všechny zahnal do spacáku a očka se zavírala při čtení pohádky o strašlivém strašidýlku jménem Barbucha. Páteční ráno provonělo slunce a buchty z kuchyně, které pro nás napekly maminky. Rychle se uklidily noční rekvizity a zasedlo se ke stolům v jídelně. Těch buchet bylo. Zůstalo i pro všechny děti na svačinku a ještě na sladkou dobrotu při obědě. V pátek byl den „Učení bez aktovek“. Náplní jejich školního dne bylo učení v přírodě a prokazování dovedností jednat v nečekaných situacích. Ještě předcházející noc stihli dva tatínkové vytýčit turistickou trasu, ráno ji učitelky doplnily úkoly, které museli žáci splnit. Po návratu ke škole ještě čekala všechny děti „kimova hra“ na rozvoj kognitivního myšlení. A jak se tyto dva dny povedly? „Už vím, že umím překonat strach ze tmy. Než skončila pohádka, než jsem usnul, už někdo hrozně chrápal. Učení bez aktovek bylo dobré, nejvíce se mi líbilo, že jsme nemuseli tahat tak těžké aktovky.“ Filip Ve škole vytváříme přátelské prostředí, naší snahou je spolupracovat s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí, žáků školy. Dáváme přednost osobní komunikaci s rodiči, rodiče se mohou rovněž o aktivitách školy dozvědět na internetových stránkách školy nebo na volně přístupných nástěnkách. Rádi rodičům kdykoli a s čímkoli pomůžeme a budeme rádi za jakýkoli podnět či radu z jejich strany. Při efektivní spolupráci se rodina aktivně podílí na vzdělávání svého dítěte, komunikace mezi rodinou a školou napomáhá budování vzájemného pochopení a zabezpečuje větší shodu ve výchovně vzdělávacích postupech. Jestli bude mít naše škola sdružení rodičů, a jakou formu si rodiče zvolí pro spolupráci s pracovníky školy, záleží pouze a jen na rodičích (zákonných zástupcích) našich žáků. Tak nám, prosím, držte palce. Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka
29.11.2013 09:00


Inovativní trendy v jazykovém vyučování na Jubilejní Masarykově ZŠ v Třinci


V letošním roce pokračují žáci JMZŠ v Třinci v práci na zahraničních projektech, v rámci kterých dostávají příležitost zdokonalit své jazykové znalosti a rozvíjet své komunikativní kompetence. Již v loňském roce byly do výuky cizích jazyků začleněny dva typy projektů - projekty eTwinning a multilaterální projekt Comenius partnerství škol pod názvem ECO IDEAS ECO CITIZENS. Tyto projekty napomáhají efektivní výuce cizích jazyků a přispívají kromě dlouhodobého zapamatování probírané látky také k rozvoji nonverbálních dovedností, kreativity, spolupráce, manuální zručnosti a k rozvoji zdravého sebevědomí. Aktivity jsou orientovány na zájmy žáků, podporují samostatné učení a vyžadují od žáků zapojení všech smyslů a vzájemnou kooperaci a ohleduplnost. Oba typy projektů jsou realizovány s využitím moderních ICT technologií. Pracovním jazykem je jazyk anglický a většina projektových aktivit je realizována v hodinách anglického jazyka, neboť výstupy vznikající ve spolupráci žáků a jejich učitelů jsou vytvářeny právě v angličtině. Žáci spolupracují se svými zahraničními partnery, vzájemně si udílejí rady ohledně využití ICT nástrojů a společně pak zveřejňují své výstupy na portálu eTwinning. Kromě online spolupráce a práce v prostředí TwinSpace, kterou zahrnují projekty eTwinning, nabízí mezinárodní projekt Comenius partnerství škol ECO IDEAS ECO CITIZENS žákům jednu velkou výhodu navíc. JMZŠ získala grant, který poskytuje žákům možnost vycestovat do zahraničí a poznat své partnery, jejich školy, země, rozdílné kultury a navázat nová přátelství. V loňském školním roce se žáci a jejich učitelé zúčastnili v rámci projektu ECO IDEAS ECO CITIZENS projektových setkání v Polsku, Španělsku a Itálii. Ve stejném roce také připravili oni sami jedno projektové setkání v Třinci, kdy žáci společně se svými rodinami hostili své partnery po dobu šesti dnů a dostali tak další příležitost komunikovat anglicky. Veškerá dosud uskutečněná setkání se odehrála v příjemné, pracovní a přátelské atmosféře. Partnerské školy z osmi zemí vzájemně kooperují již téměř dva roky a mají v plánu společně pracovat přinejmenším do konce letošního školního roku. Žáky čekají ještě projektová setkání v Bulharsku, Rumunsku a Turecku.
29.11.2013 08:58
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku