Organizační struktura MěÚ


Náplně činností odborů

 1. Odbory a oddělení městského úřadu zabezpečují obecné činnosti vymezené v tomto článku a dále specifické činnosti, které jsou pro jednotlivé odbory uvedeny v článku 13 tohoto organizačního řádu. Při své činnosti se odbory řídí dalšími vnitřními předpisy.
 2. Odbory na úseku samostatné působnosti
  2.1
  plní úkoly uložené zastupitelstvem města a radou města, připravují materiály pro zasedání zastupitelstva města a schůze rady města v souladu s jednacími řády těchto orgánů,
  2.2
  provádějí poradenskou a konzultační činnost pro členy zastupitelstva města,
  2.3
  napomáhají výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti,
  2.4
  ve vztahu k příspěvkovým organizacím města zabezpečují úkoly stanovené v „Zásadách vztahů orgánů města Třince k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městem Třinec“,
  2.5
  zadávají veřejné zakázky dle aktuální vnitřní směrnice o veřejných zakázkách,
  2.6
  předávají právnímu oddělení požadavky na provedení zadávacího řízení u veřejných zakázek od limitu dle aktuální vnitřní směrnice o veřejných zakázkách; veřejnou zakázku vždy realizuje ten odbor, který má v rozpočtu na tento účel rozpočtovány finanční prostředky,
  2.7
  zabezpečují ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávaných orgány města,
  2.8
  zabezpečují spisovou, archivní a skartační službu v souladu s příslušnými předpisy a pokyny,
  2.9
  zabezpečují úkoly vyplývající z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně,
  2.10
  spravují majetek svěřený do správy odboru včetně jeho inventarizace a případné likvidace škodních událostí na tomto majetku,
  2.11
  odpovídají za úplnost majetku uvedeného na inventárních seznamech v kancelářích MěÚ a řádnou péči o něj, jeho nepřemisťování a nakládání s tímto majetkem podle dispozic odboru VV a odboru Inf; ohlašují neprodleně odboru VV nebo odboru Inf jeho poškození, ztrátu nebo závady,
  2.12
  připravují návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu za příslušné organizační jednotky (ORJ), spolupracují při sestavování rozpočtu města, pravidelně sledují a kontrolují příjmy a výdaje rozpočtu příslušné ORJ a předkládají odboru Ek návrh na provádění změn rozpočtu dle platných vnitřních předpisů,
  2.13
  připravují návrh závěrečného účtu za příslušnou ORJ, spolupracují při sestavování závěrečného účtu města,
  2.14
  připravují za příslušnou ORJ podklady pro přezkoumání hospodaření města,
  2.15
  připravují podklady pro statistické výkazy,
  2.16
  předávají dokumenty a doklady k pohledávkám k dalšímu řízení na oddělení Pr a ekonomický odbor, dle platných vnitřních předpisů,
  2.17
  průběžně sledují platnost a aktuálnost všech obecně závazných vyhlášek města, nařízení rady města a vnitřních předpisů městského úřadu a soulad mezi nimi, předkládají návrhy na jejich vydání, změnu nebo zrušení, plní úkoly v nich zakotvené,
  2.18
  připravují návrhy stanovisek ve věcech, kde je město účastníkem správního řízení,
  2.19
  při realizaci investičních záměrů a oprav majetku města dbají na vzhled města.
 3. Odbory na úseku přenesené působnosti
  3.1
  v souladu s platnými právními předpisy poskytují soudům, orgánům Policie ČR a dalším správním úřadům požadované informace a údaje z oblasti přenesené působnosti,
  3.2
  zabezpečují plnění úkolů přeneseného výkonu státní správy pro správní obvod města Třince, obce s rozšířenou působností (ORP),
  3.3
  předávají dokumenty a doklady k pohledávkám k dalšímu řízení ekonomickému odboru,
  3.4
  v souladu se zákonem o základních registrech navrhují přihlášení k práci v registrovaných agendách, zodpovídají za určení konkrétních zaměstnanců, kteří vykonávají jednotlivé role v registrovaných agendách a zodpovídají za nahlášení všech změn v přidělených rolích metodikovi na odboru informatiky,
  3.5
  jsou povinni při výkonu činností v souladu s legislativou využívat údaje ze základních registrů (ROB – registr obyvatel, ROS – registr osob, RÚIAN – registr územní identifikace, adres a nemovitostí, RPP – registr práv a povinností),
  3.6
  pokud jsou editory údajů v základních registrech, pak:
  3.6.1
  jsou zodpovědní za to, že jimi zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje do příslušného základního registru zapsány (§ 4 odst. 2 zákona o ZR),
  3.6.2
  jsou povinni zapsat referenční údaj do základního registru nebo provést jeho změnu bez zbytečného odkladu, tj. do 3 pracovních dnů,
  3.6.3
  jsou povinni v případě pochybností označit referenční údaj jako nesprávný a neprodleně ověřit jeho správnost,
  3.6.4
  jsou povinni dle pokynů jednotlivých správců základních registrů provádět čištění referenčních údajů ve stanovených termínech a rozsahu.
 4. Odbory na úseku finanční kontroly v rozsahu své působnosti
  4.1
  plní povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole,
  4.2
  plní povinnosti vyplývající z „Kontrolního řádu města Třince“,
  4.3
  neprodleně sdělují ekonomickému odboru případy vznikající v rámci působnosti odboru, u kterých nastávají povinnosti uplatnit sankce vyplývající z uzavřených smluv a uplatňují tyto sankce.

(Výpis z organizačního řádu Městského úřadu Třinec)

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku