Povinnosti podnikatele

Základní povinnosti podnikatelů vyplývají z živnostenského zákona:

  1. Podnikatel je povinen živnostenskému úřaduoznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti či žádost o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel.

  2. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. Tato provozovna musí být způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (např. stavební zákon) a musí být řádně, tj. trvale a zvenčí viditelně označena. Povinnými údaji označení jsou: obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele a jeho identifikační číslo; provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb musí být navíc označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování. Při ukončení provozování živnosti podnikatel živnostenskému úřadu hlásí adresu, na jaké lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně

  3. Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu; zároveň s ním musí být ve smluvním vztahu.

  4. Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště a zahraniční osoba organizační složku závodu, pokud ji zřizuje.

  5. Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu (tzn. zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výroku uvedeny, jinak stručný popis výrobku), vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.

  6. Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka.

  7. Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením,  a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena.

  8. V případě, že podnikatel má přerušenou živnost a chce pokračovat v provozování živnosti, má povinnost toto předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku