Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Dítě v mateřské škole


2. Základní informace k životní situaci
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování
ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem
do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zákonný zástupce dítěte.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitelé mateřských škol mají stanovena kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dalšími kritérii jsou např.: - věk dítěte - bydliště dítěte a zákonného zástupce na území města Třince. Ostatní kritéria mohou být specifická u jednotlivých mateřských škol
a stanovují je přímo ředitelé.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Ředitel stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Ředitel rozhoduje o přijetí do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Jestliže má zákonný zástupce zájem umístit své dítě do předškolního zařízení, dostaví se ve stanoveném termínu do mateřské školy (k "zápisu"), kterou si dle svého uvážení pro své dítě zvolil a podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor školství, kultury a tělovýchovy.
Příslušná mateřská škola - seznam MŠ na území Třince.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Vladimíra Kacířová Kancelář: 402 Tel: 558 306 190 E-mail: vladimira.kacirova@trinecko.cz Ředitel základní školy nebo jeho zástupce. Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce v mateřské škole.
Potvrzení lékaře - evidenční list - je k dispozici v každé mateřské škole.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Přihláška pro přijetí do mateřské školy.
V příslušné škole.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Na rozhodování ředitele mateřské školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava prostřednictvím příslušné mateřské školy.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
* se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání
po dobu delší než dva týdny,
* zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
* ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
* zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
19. Nejčastější dotazy
Mohu pro své dítě vybrat mateřskou školu dle vlastního uvážení?
Zákonný zástupce může pro své dítě zvolit mateřskou školu dle svého výběru. Základním předpokladem
pro přijetí do vybrané mateřské školy je její dostatečná kapacita a stanovená kritéria jednotlivých mateřských škol.


Mohu k docházce do mateřské školy přihlásit dítě mladší tří let?
Do mateřské školy lze ve výjimečném případě přijmout dítě mladší tří let s podmínkou, že je tělesně
i duševně přiměřeně vyspělé, má osvojeny základní prvky sebeobsluhy a je způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Zároveň je rozhodující, zda zákonným zástupcem vybraná mateřská škola má volnou kapacitu a má podmínky pro přijetí dětí mladších tří let.


Je možné vyloučit dítě z docházky do mateřské školy?
Ředitel školy může po předchozím upozornění, které oznámí zákonnému zástupci dítěte písemně, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. Důvody pro vyloučení jsou taxativně stanoveny zákonem:
- dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší
než dva týdny,
- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
20. Další informace
Více informací Vám poskytnou jednotlivá školská zařízení
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, Odbor školství, kultury a tělovýchovy.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Vladimíra Kacířová Telefon:558 306 190 Mobil: 774 749 838
Funkce: vedoucí odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku