Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Zápis do 1. ročníku základní školy


2. Základní informace k životní situaci
Termín zápisu do 1. tříd je stanoven v době od 15. ledna do 15. února. Místo a konkrétní dobu stanoví ředitel konkrétní základní školy a oznámí toto způsobem v místě obvyklým. Zákonný zástupce dítěte
je povinen přihlásit dítě, které dovrší k 1. září 6 let věku k zápisu k povinné školní docházce. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší
než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne šestého roku věku před začátkem školního roku.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dítěte v průběhu prvního pololetí povolit tzv. dodatečný odklad. Zařazení dítěte do některé formy speciálního vzdělávání (např. speciální třída) provádí ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce dítěte.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Seznámit se se školskými obvody základních škol v Třinci a zjistit, do které školy podle trvalého bydliště dítě patří. Dostavit se s dítětem k zápisu do 1. ročníku a podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo k odkladu povinné školní docházky. Místo a dobu stanoví ředitel školy a oznámí to způsobem v místě obvyklým (webové stránky školy, plakát, tisk). Přesné termíny jsou uveřejněny i na webových stránkách města Třince.
6. Na které instituci životní situaci řešit
U ředitele příslušné základní školy.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Vladimíra Kacířová Kancelář: 402 Tel: 558 306 190 E-mail: vladimira.kacirova@trinecko.cz Ředitel základní školy nebo jeho zástupce. Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. K zařazení dítěte se zdravotním postižením do speciální třídy je potřeba také doporučení školského poradenského zařízení. Pro odklad povinné školní docházky je třeba doložit posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Zápisový list, žádost o odklad školní docházky.
U ředitele příslušné základní školy
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Na rozhodování ředitele školy o přijetí do 1. ročníku ZŠ a odkladu povinné školní docházky se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Ředitel základní školy rozhodne o přijetí dítěte do 1. roč. ZŠ do 30 dnů ode dne konání zápisů. O odkladu povinné školní docházky rozhodne ředitel školy do 30 dnů od podání žádosti s doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
* zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
* vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších přepisů
* vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších přepisů
* zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů
16. Jaké jsou související předpisy
Obecně závazná vyhláška č.2/2013 o školských obvodech základních škol (dále jen "OZV") města Třinec, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Třinec. Ředitel spádové školy
je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Obecně závaznou vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce do jiné než spádové školy. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, a to do výše povoleného počtu žáků ve třídě včetně povolené výjimky nejvyššího počtu žáků ve třídě, a do celkové výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí dítěte do 1. roč. základní školy může zákonný zástupce podat odvolání prostřednictvím ředitele základní školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Řízení přestupkovou komisí dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo Odborem sociálních věcí.
19. Nejčastější dotazy
Profilace jednotlivých základních škol.
20. Další informace
Více informací Vám poskytnou ředitelé základních škol.
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Plnění povinné školní docházky v zahraničí:
Žák může plnit povinnou školní docházku také ve škole mimo území České republiky nebo ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky. Pokud žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku výše uvedenými způsoby, plní povinnou školní docházku formou individuální výuky.
Žák, který plní povinnou školní docházku některým z výše uvedených způsobů, je zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka.
Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území republiky nebo formou individuální výuky, může na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů ve spádové škole (jiné škole zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka) nebo ve škole při diplomatické misi České republiky. Nekoná-li žák tyto zkoušky, doloží zákonný zástupce plnění povinné školní docházky žáka spádové škole způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu.
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, Odbor školství, kultury a tělovýchovy
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Vladimíra Kacířová Telefon:558 306 190 Mobil: 774 749 838
Funkce: vedoucí odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku