Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla ze státu mimo EU

Dovezená vozidla z členského státu (členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace). viz - Registrace vozidla


2. Základní informace k životní situaci

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě, musí být schválena obecním úřadem obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo, na základě písemné žádosti.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník nebo provozovatel vozidla (provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného pobytu v České republice nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním jménem provozuje silniční vozidlo a je současně vlastníkem silničního vozidla, anebo je vlastníkem silničního vozidla oprávněna k provozování silničního vozidla).

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o schválení technické způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost se podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu nebo podle sídla podnikání žadatele.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Bc. Radomír Penčák Kancelář: 146 Tel: 558 306 304 E-mail: radomir.pencak@trinecko.cz Jméno: Lenka Lasotová Kancelář: 146 Tel: 558 306 303 E-mail: lenka.lasotova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* vyplněná "Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla"

* občanský průkaz

* doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky

* živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, pokud jde o registraci na IČ

* doklady k vozidlu vydané cizím státem (osvědčení o registraci vozidla část I., a část II.)

* doklad o celním odbavení - u vozidel mimo státy evropské unie

* protokol o technické kontrole vydaný STK (dovozový)

* protokol o technické prohlídce vydaný STK

* protokol o měření emisí vozidla

* doložení dalších dokladů je možno stanovit dle konkrétního vozidla

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o schválení jednotlivě dovezeného vozidla - vyplní se na přepážce.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

2000,- Kč - u vozidla, jemuž nebylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1.500,- Kč - u vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES Poplatek se uhradí hotově při podání žádosti

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů, v komplikovanějších případech 60 dnů.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny. Pokud není žádosti vyhověno, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR, www.mdcr.cz

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Registr vozidel - Registrace vozidla

Registr vozidel - Vydání nového dokladu pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození

Registr vozidel - Vydání registrační značky pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození

Registr vozidel - Výdej dat z registru silničních vozidel

Registr vozidel - Vyřazení vozidla z registru vozidel

Registr vozidel - Zánik vozidla

Registr vozidel - Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil: 774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

20.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku