Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Úplata za předškolní vzdělávání a školské služby v mateřských školách
a školních družinách
Stanovení výše úplaty, případné snížení úplaty nebo osvobození od úplaty


2. Základní informace k životní situaci
Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených městem Třinec a výše úplaty za zájmové vzdělávání v družinách základních škol zřízených městem Třinec je stanoveno vnitřní organizační směrnicí vydané ředitelem dané základní nebo mateřské školy.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zákonný zástupce dítěte, žáka.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Možnost snížení úplaty nebo prominutí od úplaty řeší vyhláška vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 6 odst. 6 této vyhlášky je ředitel školy povinen osvobodit od úplaty zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
(§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud řediteli tuto skutečnost prokáže.
Úplatu lze prominout i v jiných případech, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním nebo zdravotním postižením.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti o snížení úplaty nebo osvobození od úplaty vedoucímu zaměstnanci příslušné mateřské školy, nebo školní družiny. Zákonný zástupce dítěte, žáka odevzdá vyplněnou žádost dle pokynů stanovených vnitřní směrnicí dané mateřské školy, školní družiny.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Na jednotlivých mateřských školách a školních družinách dle pokynů vnitřní směrnice dané mateřské školy, školní družiny.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na jednotlivých mateřských školách a školních družinách dle pokynů vnitřní směrnice dané mateřské školy, školní družiny, u pověřené osoby daného školského zařízení.
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Občanský průkaz
* Rozhodnutí o pobírání rodičovského příspěvku
* Doklad o pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi
* Doklad o pobírání příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopisy pro podání žádosti o snížení, nebo osvobození je možno vyzvednout v mateřské škole, školní družině, kterou dítě, žák navštěvuje.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Rozhodnutí obdrží žadatel do 30 dnů od podání.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádosti nelze posílat elektronickou poštou, podávají se osobně.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Při stanovení výše úplaty, případném snížení, nebo osvobození od úplaty se postupuje podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava prostřednictvím příslušné základní školy nebo mateřské školy.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce uplatňovány nejsou.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, Odbor školství, kultury a tělovýchovy
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Vladimíra Kacířová Telefon:558 306 190 Mobil: 774 749 838
Funkce: vedoucí odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku