Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Ohlášení živnosti české osoby - fyzické osoby s bydlištěm a právnické osoby se sídlem v ČR (volná, řemeslná, vázaná)


2. Základní informace k životní situaci

Živností ve smyslu živnostenského zákona je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická osoba s bydlištěm v ČR nebo její zmocněnec - právnická osoba se sídlem v ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická osoba, příp. odpovědný zástupce: - plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti - bezúhonnost - odborná způsobilost nebo jiná způsobilost (vzdělání, praxe), je-li živnostenským či jiným zákonem vyžadována

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- osobní návštěvou živnostenského úřadu - poštovním doručením vyplněného tiskopisu živnostenskému úřadu - elektronickým podáním z počítače - prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT

6. Na které instituci životní situaci řešit

Kterýkoli obecní živnostenský úřad na území ČR, např. Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: registrační oddělení živnostenského úřadu Kancelář: 337, 339, 340, 341 Tel: 558 306 244, 558 306 242, 558 306 241, 558 306 251 E-mail: lenka.sikorova@trinecko.cz, marcela.muchova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 V neúřední dny pouze na základě předchozí telefonické dohody.

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Fyzická osoba - občanský průkaz (u občanů ČR), průkaz totožnosti - doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny; (např. písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním souhlasí) - doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje - prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Právnická osoba - doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden - doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (např. písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním souhlasí) - prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem - doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě ohlášení živnosti ve formě e-formuláře vyplní referent živnostenského úřadu. Při podání poštou jsou tiskopisy dostupné na adrese www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/. Elektronické podání z počítače lze vyplnit přímo v aplikaci Elektronické podání-JRF. Czech POINT

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání 1000,- Kč - za další ohlášení živnosti 500,- Kč Pokud v rámci jednoho podání bude ohlášeno více živností, poplatek se vybírá jen jednou. Poplatek se hradí v hotovosti na pokladně MěÚ Třinec.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení živnosti ŽÚ zapíše údaje do živnostenského rejstříku a vydá výpis.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Nejsou.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při ohlášení živnosti nejsou po žadateli žádné další činnosti požadovány.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání-JRF Czech POINT

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnost ohlášením nevznikla, je možné proti takovému rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitra a krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím Živnostenského úřadu Městského úřadu Třinec a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba, která provozuje činnost, která je předmětem živnosti volné, řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, se dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 750 000,- Kč. Právnická osoba, která provozuje činnost, která je předmětem živnosti volné, řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, se dopouští správního deliktu, za který lze uložit pokutu až do výše 750 000,- Kč.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/ Na stránkách Městského úřadu Třinec - živnostenský úřad.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Marcela Muchová Telefon: 558 306 240 Mobil: Funkce: vedoucí živnostenského úřadu

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.08.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu

Neurčen.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku