Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně


2. Základní informace k životní situaci

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen "automat") a mobilní provozovna. Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická osoba s bydlištěm v ČR nebo její zmocněnec - právnická osoba se sídlem v ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec - fyzický osoba, která nemá bydliště na území ČR nebo její zmocněnec - právnická osoba se sídlem mino ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky nejsou stanoveny.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- osobní návštěvou živnostenského úřadu - poštovním doručením vyplněného tiskopisu živnostenskému úřadu - elektronickým podáním z počítače - prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT

6. Na které instituci životní situaci řešit

Kterýkoli obecní živnostenský úřad na území ČR, např. Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: registrační oddělení živnostenského úřadu Kancelář: 337, 339, 340, 341 Tel: 558 306 244, 558 306 242, 558 306 241, 558 306 251 E-mail: lenka.sikorova@trinecko.cz, marcela.muchova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 V neúřední dny pouze na základě předchozí telefonické dohody.

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

- průkaz totožnosti

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě oznámení ve formě e-formuláře vyplní referent živnostenského úřadu. Při podání poštou jsou tiskopisy dostupné na adrese www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/. Elektronické podání z počítače lze vyplnit přímo v aplikaci Elektronické podání-JRF. Czech POINT

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Nejsou.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání-JRF Czech POINT

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že e)v rozporu s § 17 odst. 3 1. neprokáže na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání provozovny, nebo oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo 2. neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, f) v rozporu s § 17 odst. 4 neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny, g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9, h) v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním služeb pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy o) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka. Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000,- Kč za porušení písm. e), f), g), o), a do výše 1 000 000,- Kč za porušení písm. h).

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/ Na stránkách Městského úřadu Třinec - živnostenský úřad.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Marcela Muchová Telefon: 558 306 240 Mobil: Funkce: vedoucí živnostenského úřadu

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.08.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu

Neurčen.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku