Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les


2. Základní informace k životní situaci
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku, stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách


Zahradou pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Stromořadím souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin (vedené v katastru nemovitostí jako ovocný sad nebo plantáž dřevin). Zapojeným porostem dřevin (s výjimkou dřevin tvořících stromořadí) je soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm (jestliže některá z dřevin v porostu přesahuje tyto uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina).
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejích vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Je nutné podat písemnou žádost, lze využít formulář na internetových stránkách www.trinecko.cz.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Mgr. Fojciková Gabriela, Ing. Cholewiková Silvie, Kukutschová Sylva, Ing. Ručková Marie Kancelář: 121, 120, 110 Tel: 558 306 111 E-mail: jméno + příjmení konkrétního referenta@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Žádost podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v pl. znění musí obsahovat
* jméno a adresu žadatele,
* doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
* specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
* udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
* zdůvodnění žádosti,
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení dřevin
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/ - odkaz je třeba upravit na adresu konkrétního odboru nebo přímo odpovídajícího formuláře.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení
(§ 83 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny).
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Účastníkem řízení je žadatel, vlastník pozemku, na němž se strom nachází a dále se jím mohou stát
dle § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny občanská sdružení, dobrovolné sbory či aktivy.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Účast na místním šetření, pokud jste k tomu vyzváni orgánem ochrany přírody.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.), epodatelna@trinecko.cz
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, § 8
16. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 395/1992 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to prostřednictvím odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec.
Přesná adresa odvolacího orgánu: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Fyzické osoby
Orgán ochrany přírody uloží podle § 87 odst. 1 písm. g) uloží pokutu až do výše 10.000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že neprovede uložení náhradní výsadby dřevin podle § 9 zákona.
Orgán ochrany přírody uloží podle § 87 odst. 2 písm. e) uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les.
Orgán ochrany přírody uloží podle § 87 odst. 3 písm. a) nebo písm. d) uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo zničí památný strom nebo pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les.
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
Orgán ochrany přírody podle § 88 odst. 1 písm. b) písm. c) nebo h) uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že poškodí nebo zničí památný strom, poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, nesplní povinnost náhradní výsadby podle § 9
19. Nejčastější dotazy
Jak dlouho budu čekat na povolení?
Ode dne podání žádosti až po vydání meritorního rozhodnutí musí správní orgán provést několik úkonů:
Ode dne podání žádosti oznámí písemně zahájení správního řízení ostatním účastníkům řízení.
Po doručení dodejky od občanského sdružení musí počkat 8 dnů, pokud se ke správnímu řízení nepřihlásí.
Pokud se přihlásí, pak má občanské sdružení postavení účastníka řízení a správní orgán o uvedené skutečnosti uvědomí písemně ostatní účastníky řízení.
Většinou provede ohledání na místě samém v souladu s § 54 správního řádu. O termínu a čase jsou účastníci řízení seznámeni v oznámení (viz. I.)
Je-li více jak 1 účastník řízení, provede písemné seznámení ostatních účastníků řízení s podklady správního řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu a určí jim lhůtu k vyjádření.
V případě, že účastníci řízení souhlasí, vydá rozhodnutí. Pokud má alespoň jeden námitky, opět seznámí písemně ostatní účastníky řízení s námitkami a dá jim lhůtu k vyjádření. Po uplynutí lhůty vydá rozhodnutí.
20. Další informace
Další informace lze vyhledat na portálu veřejné správy; s konkrétními dotazy, které se týkají kácení dřevin rostoucích mimo les na území města Třince, je možno se obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství osobně nebo telefonicky na č. 558 306 325
Je možné získat telefonicky nebo osobní návštěvou na odboru živ. prostředí a zemědělství MěÚ Třinec.
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
* Internetové stránky Ministerstva životního prostředí České republiky www.env.cz * Internetové stránky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje www.kr-moravskoslezsky.cz * Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení dřevin


Oznámení o kácení dřevin, jeli jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (§ 8 odst. 4 zákona).
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Třinci
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Marie Ručková Telefon:558 306 325 Mobil:---
Funkce: administrativní pracovník a referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
22.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
22.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Do vydání nového zákona nebo vyhlášky.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-----
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku