Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství


2. Základní informace k životní situaci
Původce odpadů dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 185/2001 Sb."), přesáhne-li v produkci
či nakládání s odpady limit 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu za kalendářní rok (na všech provozovnách a činnostech dohromady), vzniká mu v následujícím roce povinnost podat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 383/2001 Sb."), a to do 15. února za každou samostatnou provozovnu, činnost nebo souhrn činností.


Oprávněná osoba dle ust. § 39 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 185/2001 Sb. nakládá-li v kalendářním roce s odpady, vzniká ji v následujícím roce povinnost podat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků
dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru
a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) do 15. února.


Provozovatel zařízení, skládky, sběrného dvora, dopravce odpadů dle ust. § 39 odst. 3 a 6 zákona č. 185/2001 Sb. v případě zahájení či ukončení provozování zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování odpadů, skládky a shromažďovacího místa nebezpečných odpadů, sběrového místa a skladu odpadů (sběrného dvora) je povinen nahlásit tuto skutečnost do dvou měsíců od zahájení či ukončení provozu prostřednictvím formuláře dle přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (zařízení),
dle přílohy č. 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (skládky), dle přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (sklady, sběrné dvory) a přílohy č. 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (dopravce odpadů).
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Určený zaměstnanec subjektu nebo zmocněnec zastupující ohlašovatele na základě plné moci. Více informací naleznete na internetové adrese: www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/chci_podat_hlaseni/registrace.html
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vznikne-li ohlašovací povinnost dle zákona č. 185/2001 Sb. (viz bod 4), je povinnost hlášení podat prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) www.ispop.cz. Již není možné podávat hlášení v tištěné/listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen "obecní úřad ORP"), výjimkou je příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb., tato příloha se stále zasílá v elektronické podobě přímo na obecní úřad ORP.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz bod 6) musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství (viz bod 4) není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu. Registrační formulář je ke stažení na stránce: www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/chci_podat_hlaseni/registrace.html
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Johana Kubienová Tel: 558 306 320 Kancelář: 113 E-mail: johana.kubienova@trinecko.cz Jméno: Bc. Ivona Adamiková Tel: 558 306 319 Kancelář: 113 E-mail: ivona.adamikova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
-
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh (viz bod 2) lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo pomocí interaktivních PDF formulářů, které jsou po provedení registrace
a obdržení přihlašovacích údajů k dispozici na účtu ohlašovatele. Výjimku tvoří hlášení dle přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb., které je možné vyplnit na webových stránkách Ministerstva životního prostředí priloha24.mzp.cz a zaslat přímo na příslušný obecní úřad ORP.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Původce a oprávněná osoba podává Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný rok
do 15. února následujícího roku.
Provozovatel zařízení, skládky, sběrného dvora a dopravce odpadů v případě zahájení či ukončení činnosti nahlásí tuto skutečnost do dvou měsíců od zahájení či ukončení provozu.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
-
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Autorizaci registračního formuláře a podaného hlášení (doložení autorství podaného hlášení) lze provést jedním z následujících způsobů:
a) Připojením zaručeného elektronického podpisu k registračnímu formuláři nebo souboru s hlášením (elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele).
b) Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře zaslané touto cestou budou považované za autorizované.
c) Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí registračního formuláře nebo hlášení v ISPOP automaticky doručeno na elektronickou adresu (e-mail, který subjekt uvede při registraci - vytváření účtu v ISPOP viz bod 7 resp. v zaslaném hlášení). Potvrzení se vytiskne, nechá podepsat osobou s podpisovým právem
za organizaci a originál v listinné podobě se odešle na adresu provozovatele systému - CENIA - česká informační agentura životního prostředí, Litevská 1174/8, PSČ 100 05, Praha 10, NEJPOZDĚJI DO 5 DNŮ. Povinnost zaslání autorizace do 5 dnů od podání registrace/hlášení vychází ze správního řádu. Pokud bude autorizace zaslána později, posouvá se datum podání registrace/hlášení na datum zaslání autorizace.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Podání hlášení o odpadech (viz bod 4) do ISPOP lze učinit následujícími způsoby: * zasláním do ISPOP nebo do datové schránky MŽP přímo z interaktivního PDF formuláře, * zasláním přímo z některého specializovaného programu, * zasláním hlášeni v podobě XML dat do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4. Pozn.: Příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (viz bod 4) se podává na obecní úřad ORP Třinec, a to na elektronickou podatelnu epodatelna@trinecko.cz případně prostřednictvím datové schránky: 4anbqsj
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
* zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
* zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životného prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
16. Jaké jsou související předpisy
* vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
* vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi, ve znění pozdějších předpisů,
* vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Každé hlášení zaslané do systému ISPOP musí obsahovat, zda se jedná o hlášení řádné nebo doplněné. Každé první zaslání formuláře za konkrétní ohlašovací rok a ohlašovací povinnost, za kterou se ohlašuje (subjekt, provozovnu apod.) je hlášení řádné. Druhé a každé další je hlášení doplněné, v rámci kterého
je nutno uvést evidenční číslo řádného podání. Systém ISPOP automaticky kontroluje vazbu mezi řádným
a doplněným podáním a nezpracuje doplněné podání, pokud ohlašovatelem vyplněné evidenční číslo neodpovídá již zpracovanému řádnému podání za shodné IČ a provozovnu. Stejně tak nepřijme druhé řádné hlášení za uvedenou kombinaci. Doplněné podání znamená opětovné podání celého formuláře v elektronické podobě a v platném datovém standardu (nelze opravovat pouze část).
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Podle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb. uloží příslušný obecní úřad ORP nebo Česká inspekce životního prostředí pokutu až do výše 1.000.000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která nesplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost (ust. § 39 odst. 2 až 6 zákona č. 185/2001 Sb.).
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.ispop.cz
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
-
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Johana Kubienová Tel: 558 306 320 Kancelář: 113 E-mail: johana.kubienova@trinecko.cz Funkce: vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí Jméno: Bc. Ivona Adamiková Tel: 558 306 319 Kancelář: 113 E-mail:ivona.adamikova@trinecko.cz Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
14.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
14.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
-
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku