Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady


2. Základní informace k životní situaci
Obecní úřad obce s rozšířenou působností uděluje dle ust. § 79 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 185/2001 Sb."), souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 tun nebezpečného odpadu za rok. Tento souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady musí mít všechny právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s nebezpečným odpadem, pokud na tuto činnost již nemají souhlas k provozování zařízení dle ust. § 14 zákona č. 185/2001 Sb. Shromažďování nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu. Limit nakládání s nebezpečnými odpady v souhrnném množství do 100 tun za rok se vztahuje na všechny provozovny na území České republiky daného identifikačního čísla žadatele (původce odpadů) společně. Tzn., že i když samostatná provozovna žadatele nenakládá s nebezpečnými odpady v souhrnném množství do 100 t za rok, ale žadatel v rámci svého identifikačního čísla limit překročí, pak ve věci rozhoduje věcně a místně příslušný krajský úřad. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady musí být platný před počátkem nakládání původce odpadů s nebezpečnými odpady.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádatel musí podat žádost, jež bude obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání nakládá s nebezpečnými odpady v souhrnném množství do 100 t za rok, je příslušným k udělení předmětného souhlasu obecní úřad obce s rozšířenou působností. V případě, že právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání nakládá s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t za rok, je příslušným k udělení předmětného souhlasu krajský úřad.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žadatel - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která nakládá s množstvím nebezpečného odpadu do 100 t za rok, podá žádost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa nakládání s odpady (provozovny).
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Johana Kubienová Tel: 558 306 320 Kancelář: 113 E-mail: johana.kubienova@trinecko.cz Jméno: Bc. Ivona Adamiková Tel: 558 306 319 Kancelář: 113 E-mail: ivona.adamikova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele.
* Při zastupování je nutné mít plnou moc nebo pověření pro zaměstnance k zastupování žadatele.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti pro nakládání s nebezpečnými odpady lze získat přímo na odboru životního prostředí a zemědělství, v kanceláři č. 113 nebo si můžete formulář stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., udělí obecní úřad obce s rozšířenou působností souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady do 30 dnů (ve zvláště složitých případech do 60 dnů, nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán s tím, že je nutno o této skutečnosti vyrozumět účastníka řízení) ode dne doručení žádosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec).
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
-
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Na vyzvání příslušného referenta, jemuž je váš spis přidělen, upřesnit potřebné náležitosti, popřípadě se dostavit osobně k jednání.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna epodatelna@trinecko.cz (adresa pro podání podle zákona o elektronickém podpisu) ID datové schránky: 4anbqsj
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podáním učiněným u správního úřadu, který rozhodnutí vydal (Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství).
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Žádost o souhlas k upuštění od tříděné nebo odděleného shromažďování odpadů.
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Johana Kubienová Tel: 558 306 320 Kancelář: 113 E-mail: johana.kubienova@trinecko.cz Funkce: vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí Jméno: Bc. Ivona Adamiková Tel: 558 306 319 Kancelář: 113 E-mail:ivona.adamikova@trinecko.cz Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
14.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
14.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku