Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů


2. Základní informace k životní situaci
Obecní úřad obce s rozšířenou působností uděluje dle ust. § 79 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 185/2001 Sb."), souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů. V případě, že původce nakládá s více než 100 tunami nebezpečných odpadů za rok za celé identifikační číslo, vydává souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů příslušný krajský úřad. Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů musí být platný před upuštěním od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Náležitosti žádosti o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů nejsou v zákonu č. 185/2001 Sb. a prováděcích vyhláškách specifikovány. Lze analogicky vycházet
z náležitostí žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, které jsou uvedeny v ust. § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. v žádosti je nezbytné uvést identifikační údaje žadatele (obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou, jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou, identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno), seznam odpadů podle Katalogu odpadů pro které je požadován souhlas, odhad jejich množství za rok, místa, způsoby nakládání s nimi
a odůvodnění žádosti - specifikaci následného způsobu využití nebo odstranění odpadů, který umožňuje upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (souhlasné stanovisko od oprávněné osoby - provozovatele zařízení, které odpady převezme).
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Johana Kubienová Tel: 558 306 320 Kancelář: 113 E-mail: johana.kubienova@trinecko.cz Jméno: Bc. Ivona Adamiková Tel: 558 306 319 Kancelář: 113 E.mail: ivona.adamikova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele.
* Při zastupování je nutné mít plnou moc nebo pověření pro zaměstnance k zastupování žadatele.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Viz. bod č. 4
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Úkon - vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podléhá v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 16. ledna 2005, zpoplatnění ve výši 1.000 Kč. Žadatel bude správním orgánem po obdržení žádosti vyzván k zaplacení správního poplatku. Žadatel může správní poplatek uhradit na účet správního orgánu vedený u Komerční banky a. s, číslo účtu 19-928781/0100.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., udělí obecní úřad obce s rozšířenou působností souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů do 30 dnů (ve zvláště složitých případech do 60 dnů, nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může
ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán s tím, že je nutno o této skutečnosti vyrozumět účastníka řízení)
ode dne doručení žádosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Odboru životního prostředí
a zemědělství Městského úřadu Třinec).
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
-
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Na vyzvání příslušného referenta, jemuž je váš spis přidělen, upřesnit potřebné náležitosti, popřípadě
se dostavit osobně k jednání.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna epodatelna@trinecko.cz (adresa pro podání podle zákona o elektronickém podpisu)ID datové schránky: 4anbqsj
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
-
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podáním učiněným u správního úřadu, který rozhodnutí vydal (Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství).
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady..
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Johana Kubienová Tel: 558 306 320 Kancelář: 113 E-mail: johana.kubienova@trinecko.cz Funkce: vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí Jméno: Bc. Ivona Adamiková Tel: 558 306 319 Kancelář: 113 E.mail:ivona.adamikova@trinecko.cz Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
14.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
14.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
-
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku