Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje


2. Základní informace k životní situaci
Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu vydává podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti žadatele (investora, provozovatele).
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Majitel (stavebník, investor) nebo provozovatel anebo kdokoliv jiný na základě příslušné plné moci.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Zpracování a podání žádosti o vydání stanoviska.
Z této žádosti (nebo její přílohy - např. projektová dokumentace, technická dokumentace, apod.) musí být zejména zřejmé:
- k jakému řízení je stanovisko vyžadováno - k územnímu řízení - ke stavebnímu řízení - k řízení
o vydání kolaudačního souhlasu,
- identifikace žadatele včetně kontaktů,
- identifikace místa stavby - umístění a provozování zdroje - adresa, parcela, katastrální území, příslušný stavební úřad.
Zdroje spalující paliva (s tepelným příkonem menším jak 300 kW). Např. kotle, kamna, krby, vzduchotechnické jednotky, pece apod. - uvést typ, druh paliva, pro které je zařízení určeno výrobcem - jeho kvalitativní parametry, jmenovitý tepelný příkon v kW (pokud není uveden příkon od výrobce, musí být proveden výpočet např. z výkonu a účinnosti zdroje), způsob odpadu spalin.
Technologické zdroje - aplikace organických rozpouštědel, emise těkavých organických látek, tuhých znečišťujících látek, apod. Nutno uvést technické údaje o zdroji - typ, projektovaná kapacita, projektovaná spotřeba organických rozpouštědel (t/rok), výroba, spotřeba, způsob omezování emisí, druh a množství používaných surovin (t, t/den, m3, m3/den, kW, kVA), apod.
Mezi zdroje technologické patří zejména: polygrafická činnost (tiskárny), odmašťování a čištění povrchů, aplikace nátěrových hmot, přestříkávání vozidel, adhezivní nátěry, impregnace dřeva, laminování, výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev, výroba obuvi a farmaceutických směsí, zpracování kaučuku, extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků, rafinace rostlinných olejů, apod. Dále pak povrchové úpravy kovů, plastů a jiných nekovových předmětů - tryskání, svařování (EP ? 1000 kVA), obrábění a broušení (EP ? 100 kW), apod. - kovovýroba, svářečské a kovozámečnické dílny, potravinářský a dřevozpracující průmysl - zpracování dřeva (spotřeba materiálu ? 150m3) - pily, truhlárny, nakládání s odpady a odpadními vodami - ČOV, ČSPHM - nafty a LPG, a ostatní zdroje. Pozor - v tomto bodě jsou uvedeny ty nejobvyklejší činnosti a zdroje, nikoliv jejich kompletní výčet vyplývající z přílohy č. 2 k zákonu
o ochraně ovzduší.
Plná moc v případě zastupování.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podání žádosti o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu (např. stavební zákon, zákon o vodách, apod.) podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Na věcně a místně příslušném orgánu ochrany ovzduší, kterým ve smyslu zákona o ochraně ovzduší
je obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jejímž správním území je zdroj realizován, v tomto případě:
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Anna Turoňová Kancelář: č. 110 Tel: 558 306 317 E-mail: anna.turonova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Řádně vyplněný formulář žádosti o závazné stanovisko.
* V případě zastupování plná moc nebo oprávnění jednat ve věci.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádostí o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší. Formulář k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Zákonná lhůta pro vydání závazného stanoviska je 30 dnů od doručení žádosti o vydání závazného stanoviska.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Příslušný stavební úřad.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
-
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna města Třince: epodatelna@trinecko.cz
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ust. § 149 odst. 1 správního řádu).
Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-
19. Nejčastější dotazy
Musí závazné stanovisko k řízení o umístění zdroje, stavbě zdroje a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona (zákona o vodách apod.) dokládat i fyzické osoby - občané?
Ano. Uvedené závazné stanovisko musí dokládat k řízení podle zvláštních předpisů všichni.
20. Další informace
Správní obvod je vymezen územím obcí: Třinec, Vendryně, Bystřice, Nýdek, Košařiska, Karpentná, Hnojník, Komorní Lhotka, Střítež, Vělopolí, Smilovice, Řeka a Ropice.
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
* Internetové stránky Ministerstva životního prostředí České republiky http://www.env.cz * Internetové stránky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje http://www.kr-moravskoslezsky.cz/ * Portál veřejné správy České republiky htpp://portal.gov.cz
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
-
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Anna Turoňová Telefon: 558 306 317 Mobil: --
Funkce: orgán ochrany ovzduší
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
19.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
19.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoveno.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku