Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o kolaudační souhlas, oznámení stavebnímu úřadu o záměru užívat stavbu


2. Základní informace k životní situaci
Dokončenou stavbu vodního díla, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (ustanovení § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Před vydáním kolaudačního souhlasu provede stavební úřad závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad pro vodní díla, kterým je Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebnímu úřadu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 popř. 15 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti se připojí přílohy uvedené ve formuláři.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, s uvedením veškerých náležitostí.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Petra Sližová, Tel: 558 306 324, Kancelář: 114, E-mail: petra.slizova@trinecko.cz Jméno: Ing. Milan Worek, Tel: 558 306 316, Kancelář: 114, E-mail: milan.worek@trinecko.cz Jméno: Radim Tesarčík DiS. ,Tel: 558 306 326, Kancelář: 115, E-mail: radim.tesarcik@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* viz. bod č. 6
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ pod záložkou "voda".
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Vydání kolaudačního souhlasu není zpoplatněno.
Místní šetření při závěrečné kontrolní prohlídce stavby není zpoplatněno v případě, že je prováděno
ve lhůtě stanovené pro dokončení stavby ve stavebním povolení.
V případě, že je místní šetření prováděno po lhůtě stanovené k dokončení stavby ve stavebním povolení,
je zpoplatněno podle položky 20 (poznámka 2. k této položce) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedeny jsou vybrané části zákona:
POLOŽKA 20:
Místní šetření za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu Kč 500
Místní šetření za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech
Kč 1 000
Místní šetření za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu Kč 2 000
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka o kolaudační souhlas stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky, a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor s podmínkami ustanovení § 119 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , vydá do 15 dnů ode provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je podkladem o povoleném účelu užívání stavby. Dle ustanovení § 120 stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stvebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejdeli o stavbu uvedenou v ustanovení § 122 stavebního zákona. V oznámení stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání. S užíváním stavby pro účel, k němž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle ustanovení § 119 odst. 2 stavebního zákona, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna epodatelna@trinecko.cz (adresa pro podání podle zákona o elektronickém podpisu ID datové schránky: 4anbqsj
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění
16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za správní delikty na úseku stavebního zákona ukládá vodoprávní úřad pokuty podle ustanovení § 179 až § 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu popř. rozhodnutí, pokud ho bylo třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního souhlasu popř. rozhodnutí (pokuta až do 1 000 000,- Kč).
Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu rozhodnutí, pokud bylo takového rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nejsou
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Petra Sližová, Ing. Milan Worek, Radim Tesarčík DiS. Kancelář: 114 Tel: 558 306 324, 558 306 316, 558 306 326 E-mail: petra.slizova@trinecko.cz, milan.worek@trinecko.cz, radim.tesarcik@trinecko.cz Funkce: vodoprávní úřad
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
21.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
-
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku