Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "vodní zákon")


2. Základní informace k životní situaci
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (díle jen "povolení k nakládání s vodami") je zejména třeba
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
1. k jejich odběru
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
3. k využívání jejich energetickému potenciálu
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání
5. k jinému nakládání s nimi
b) jde-li o podzemní vody
1. k jejich odběru
2. k jejich akumulaci
3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny
4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou
5. k jinému nakládání s nimi
c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, ze zdrojů
do 10 000 EO
d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění
do těchto vod za účelem získání tepelné energie
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické nebo právnické osoby
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínky pro vydání povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) až c) vodního zákona - žadatel předkládá k žádosti doklady podle povahy druhu nakládání
s vodami:
* Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
(k § 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona):
1. mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo
1 : 10 000) se schématickým zákresem místa nakládání s vodami
2. rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení
3. kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a v případě vzdouvání též s vyznačením rozsahu a délky vzdutí
4. kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici
5. stanovisko správce povodí, Povodí Odry státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, k požadovanému nakládání s vodami
6. stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému nakládání
s vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku
7. doklad, jímž prokáže právo k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným, popřípadě, že podal návrh na jejich vyvlastnění nebo že učinil opatření k objasnění nejasných vlastnických vztahů k těmto pozemkům a stavbám nebo ke zjištění pobytu jejich vlastníků, nejsou-li mu známi
8. vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud se žádost o povolení k nakládání
s vodami týká podzemní vody, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona)
9. údaje o průtocích vody ve vodním toku ( Q330 denní, Q355 denní, Q364 denní
a Qa dlouhodobý průměrný), pokud se žádost o povolení týká vodního toku
a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku
10. výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny


* Doklady pro vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (k § 8 odst. 1 písm. b) bod 1.):
1. mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo
1 : 10 000) se schématickým zákresem místa odběru podzemní vody, pokud
se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího vodního díla
2. kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody
3. vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, včetně zhodnocení původu vody (mělký
či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod
a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít
za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod
4. kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodím dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici
5. rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení


* Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (k § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona):
1. mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo
1 : 10 000) se schématickým zákresem místa vypouštění odpadních vod
2. kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod
3. stanovisko správce povodí, Povodí Odry státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, k požadovanému vypouštění odpadních vod
4. stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku
5. kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici
6. rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení
7. údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku
8. údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95% v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku
9. výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny


* Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (k § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona):
1. mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo
1 : 10 000) se schématickým zákresem místa vypouštění odpadních vod
2. kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod
3. stanovisko správce vodního toku
4. posouzení vlivu vypouštěných odpadních vod na jakost podzemních vod
5. kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici
6. rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení
7. údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku
8. údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95% v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku
9. výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, s uvedením veškerých náležitostí.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Petra Sližová, Tel: 558 306 324, Kancelář: 114, E-mail: petra.slizova@trinecko.cz Jméno: Ing. Milan Worek, Tel: 558 306 316, Kancelář: 114, E-mail: milan.worek@trinecko.cz Jméno: Radim Tesarčík DiS. ,Tel: 558 306 326, Kancelář: 115, E-mail: radim.tesarcik@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
viz. bod č. 6
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ pod záložkou "voda"
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny ustanovením v §115, odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení a ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Správce dotčeného vodního toku a další osoby dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna: epodatelna@trinecko.cz (adresa pro podání podle zákona o elektronickém podpisu) ID datové schránky: 4anbqsj
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
* Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
* Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění.
* Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.
16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nepovolený odběr povrchových nebo podzemních vod, nepovolené vypouštění odpadních vod:
fyzická osoba - přestupek podle § 116 vodního zákona (pokuta do výše 100.000 Kč)
fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba-správní delikt podle § 125a vodního zákona
(pokuta se při nepovoleném odběru stanoví podle množství odebrané vody, max. 10.000.000 Kč,
při nepovoleném vypouštění odpadních vod do 5.000.000 Kč).
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Petra Sližová Telefon: 558 306 324
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
21.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku