Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o stavební povolení pro vodní dílo


2. Základní informace k životní situaci
Stavební povolení vodoprávního úřadu dle §15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, je zapotřebí k provedení vodních děl.
Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, k ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb. a to zejména:
• přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
• stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
• stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok
a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
• stavby na ochranu před povodněmi,
• stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
• stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
• stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
• stavby odkališť,
• stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
• studny,
• stavby k hrazení bystřin a strží (pokud zákon 289/1995 Sb., nestanoví jinak),
• jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle §8 vodního zákona.
Za vodní díla se nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích
a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky. Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci geologických prací.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Stavební povolení vydává na žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad pro vodní díla, kterým
je Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Před podáním žádosti je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o stavební povolení podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o stavební povolení se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, s uvedením veškerých náležitostí.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Petra Sližová, Tel: 558 306 324, Kancelář: 114, E-mail: petra.slizova@trinecko.cz Jméno: Ing. Milan Worek, Tel: 558 306 316, Kancelář: 114, E-mail: milan.worek@trinecko.cz Jméno: Radim Tesarčík DiS. Tel: 558 306 326, Kancelář: 115, E-mail: radim.tesarcik@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Žádost o stavební povolení sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 6 vyhlášky 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, s předepsanými přílohami.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ pod záložkou "voda".
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Rozhodnutí o stavebním povolení pro vodní díla jsou zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položka 18.
1) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení Kč 1 000
2) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300
3) Ke stavbám vodních děl neuvedených v odstavci 1 a 2 Kč 3 000
4) Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč 1 000
5) Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona Kč 1 000
6) Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč 1 000
7) Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením Kč 500
8) Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč 1 000
9) Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč 1 000
10) Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč 1 000
11) Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč 1 000
12) Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby Kč 500
13) Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby Kč 500
14) Vydání souhlasu s odstraněním stavby Kč 500
15) Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) Kč 500


Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.


Předmětem poplatku není
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.


Poznámky
1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny v ustanovením §115, odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, a to nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení a ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Účastníci vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla jsou stanoveni v § 109 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a v § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna epodatelna@trinecko.cz (adresa pro podání podle zákona o elektronickém podpisu ID datové schránky: 4anbqsj
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
* Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
* Vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
* Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za správní delikty na úseku stavebního zákona ukládá vodoprávní úřad pokuty podle ustanovení § 179 a § 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
• provádí změnu stavby bez stavebního povolení (pokuta až do 500 000,- Kč)
• provádí novou stavbu bez stavebního povolení (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
• provádí bez stavebního povolení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území (pokuta až do 2 000 000,- Kč)
Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že
• provádí změnu stavby bez stavebního povolení (pokuta až do 500 000,- Kč)
• provádí novou stavbu bez stavebního povolení (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
• provádí bez stavebního povolení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území (pokuta až do 2 000 000,- Kč)
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nejsou
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Petra Sližová, Ing. Milan Worek, Radim Tesarčík DiS. Kancelář: 114 Tel: 558 306 324, 558 306 316, 558 306 326 E-mail: petra.slizova@trinecko.cz, milan.worek@trinecko.cz, radim.tesarcik@trinecko.cz Funkce: vodoprávní úřad
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
21.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
-
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku