Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


2. Základní informace k životní situaci
K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných látek (ustanovení § 39, odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), do kanalizace, je třeba povolení vodoprávního úřadu.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické nebo právnické osoby.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínky pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky
do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb.:
• situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky
do kanalizace a jeho okolí, včetně označení kanalizace, do níž je vypouštění uvažováno, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
• kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,
• souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s vypouštěním odpadních vod
s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,
• doklad o ověření požadovaných vlastností zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky v případě, že se prokazuje účinnost zařízení k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky
• rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy.
Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle povahy změny výše uvedené doklady a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, s uvedením veškerých náležitostí.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Petra Sližová, Tel: 558 306 324, Kancelář: 114, E-mail: petra.slizova@trinecko.cz Jméno: Ing. Milan Worek, Tel: 558 306 316, Kancelář: 114, E-mail: milan.worek@trinecko.cz Jméno: Radim Tesarčík DiS. Tel: 558 306 326, Kancelář: 115, E-mail: radim.tesarcik@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* viz. bod č. 6
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ pod záložkou "voda".
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů v platném znění, v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně.
V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Vlastník, popřípadě provozovatel kanalizace.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Podání je možno učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny epodatelna@trinecko.cz. Dále je možno pro podání využít jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno buď písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně něktekrých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
-
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závaodné látky
do kanalizace lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru odboru životního prostředí Městského úřadu Třinec.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Dle ustanovení § 125a, odst. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 nebo 2 téhož zákona, vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky. Za tento správní delikt se uloží pokuta do 5 000 000 Kč v souladu s ustanovením § 125a, odst. 2 písm. e).
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nejsou
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
-
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Petra Sližová, Ing. Milan Worek, Radim Tesarčík DiS. Kancelář: 114,115 Tel: 558 306 324, 558 306 316, 558 306 326 E-mail: petra.slizova@trinecko.cz, milan.worek@trinecko.cz, radim.tesarcik@trinecko.cz Funkce: vodoprávní úřad
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
21.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
-
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku