Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha


2. Základní informace k životní situaci
Odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Odnětí může být trvalé (tím se rozumí trvalá změna využití pozemků) nebo dočasné (pozemek se uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí). Bez odnětí je možno na lesních pozemcích umístit signály, stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2 a dále přečerpávající stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, zařízení a stanice sloužící k monitorování životního prostředí a větrní jámy, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o odnětí podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podáním žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele a náležitosti dle vyhlášky č. 77/1996:
podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa,
údaje o celkovém rozsahu pozemků učených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá podle způsobu záboru-trvalého nebo dočasného, trvalé nebo dočasné omezení u dočasných záborů jejich počátek a konec
- údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku)
- snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru,
- u trvalého odnětí geometrický plán,
- údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souboru a kategorií lesa,
- komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
- stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny - zásah do významného krajinného prvku,
- výpočet poplatku za odnětí,
- u dočasného záboru návrh plánu rekultivace,
- územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní se stavebním řízení,
- vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,
- vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.
Návrh plánu rekultivace musí obsahovat:
- technickou část s uvedením množstvím skrývaných zemin a způsobu jejich využití, cíle a způsob terénních úprav pozemků, výsypak a odvalů, hydrotechnických a hydromelioračních opatření, technických a biologických meliorací půdy, návrh dopravního zpřístupnění řešeného území,
- část biologickou s uvedením předpokládané druhové a prostorové skladby porostů, množství a druh reprodukčního materiálu, způsob ošetření a ochrany, způsob a intenzity přihnojování rekultivovaných ploch,
- časový a prostorový postup rekultivace,
- soupis pozemků s jiným druhem rekultivace, jestliže vrácení rekultivovaných pozemků plnění funkcí lesa nepřipadá v úvahu,
- mapové podklady s vyznačením výše uvedených údajů, profily terénu před a po rekultivaci včetně napojení na okolní terén.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.
6. Na které instituci životní situaci řešit
O žádosti rozhoduje místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Třinec Odbor životního prostředí a zemědělství Jablunkovská 160 739 61 TŘINEC Jméno: Alena Morcinková Kancelář č. 112 Tel: 558 306 323 E-mail: alena.morcinkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář naleznete na odkazu http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ nebo na odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec, kanc. č. 112
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek není stanoven. Poplatek za odnětí je nutno uhradit do 30 dnů od nabytí právní moci vydaného rozhodnutí.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Všichni vlastníci dotčeného lesního pozemku.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Účast na místním ohledání, pokud je nařízeno.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Pokud žadatel disponuje elektronickým podpisem může podat žádost prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna@trinecko.cz nebo datové schránky 4anbqsj Pokud svoji žádost zašle na kontaktní e-mail: alena.morcinkova@trinecko.cz, bez elektronického podpisu, je do 5 dní od doručení povinen osobně svoji žádost podepsat.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokuta vlastníku lesa nebo jiné osobě, která bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů odnímá lesní pozemky nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa, do výše 1 mil. Kč.
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
Odnětí o výměře 1 ha a více rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava, Odbor životního prostředí a zemědělství, ul. 28. října č. 117, 702 18 Ostrava 1, Is DS: 8x6bxsd.
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Žádost o odnětí lze spojit s žádostí o omezení v plnění funkcí lesa.
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrana krajiny, orgán státní správy lesů.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Alena Morcinková Telefon: 558 306 323 Mobil: -
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
22.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
-
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku