Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o vydání prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa


2. Základní informace k životní situaci
Pokud se jedná o pozemky zemědělské a nedá se na nich hospodařit a navazují na pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo jsou vedeny jako druh ostatní plocha, na pozemcích se nachází již léta porost - uvedení do souladu stav ve skutečnosti se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost se podává na návrh vlastníka pozemku nebo s jeho souhlasem.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje vlastníka a doklad o vlastnictví pozemku.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.
6. Na které instituci životní situaci řešit
O žádosti rozhoduje místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Třinec Odbor životního prostředí a zemědělství Jablunkovská 160 739 61 TŘINEC Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Kancelář č. 112 Tel: 558 306 322 E-mail: bedrichhudzieczek@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Snímek z katastrální mapy, výpis z katastru nemocitostí, stanovisko odborného lesního hospodáře, u části pozemku geometrický plán, souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, rozhodnutí o změně využití území, nad 0,5 ha stanovisko ochrany přírody a krajiny, projekt zalesnění.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář naleznete na odkazu http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ nebo na odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec, kanc. Č.112
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Žadatel a všichni spolumajitelé pozemku.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Účast na místním ohledání, pokud je nařízeno.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Pokud žadatel disponuje elektronickým podpisem může podat žádost prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna@trinecko.cz nebo datové schránky 4anbqsj Pokud svoji žádost zašle na kontaktné e-mail bedrich.hudzieczek@trinecko.cz, bez elektronického podpisu, je do 5 dní od doručení povinen osobně svoji žádost podepsat.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejedná se o ukládání sankcí.
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
-
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrana krajiny, orgán státní správy lesů.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Telefon: 558 306 322 Mobil: -
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
22.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
-
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku