Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o povolení těžby - změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy.


2. Základní informace k životní situaci
Žádost o povolení těžby - změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy žádá vlastník lesního pozemku pokud dojde v průběhu platnosti plánu ke změnám podmínek, vyvolávajícím nutnost změny závazného ustanovení plánu, zejména z hlediska ochrany lesa nebo z hlediska plnění funkcí lesa.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastníci lesních pozemků.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Má-li těžba překročit výši závazného ustanovení těžby dříví dle platné lesní hospodářské osnovy, musí vlastník lesa požádat příslušný orgán státní správy lesa o změnu závazného ustanovení těžby dříví.
Žádost musí obsahovat:
Identifikační údaje žadatele:
u fyzické osoby:
- jméno a příjmení
- datum narození
- místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování
u právnické osoby:
- název firmy
- identifikační číslo
- adresa, případně jiná adresa pro doručování
- uvedení všech spoluvlastníků včetně identifikačních údajů
- datum a podpis žadatele, příp. žadatelů
- uvedení čísla parcely a katastrálního území
- lesnické označení lesního pozemku podle platné lesní hospodářské osnovy
- předpokládaná výše těžby (m3) a její důvod
- stanovisko příslušného odborného lesního hospodáře
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Kontaktem s příslušným odborným lesním hospodářem a podáním žádosti, která bude obsahovat výše uvedené náležitosti.
6. Na které instituci životní situaci řešit
O žádosti rozhoduje místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Třinec Odbor životního prostředí a zemědělství Jablunkovská 160 739 61 TŘINEC Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Kancelář č. 112 Tel: 558 306 322 E-mail: bedrichhudzieczek@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář naleznete na odkazu http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ nebo na odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec, kanc. č. 112
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Všichni spoluvlastníci lesního pozemku.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech; tyto předá orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok ust. § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Pokud žadatel disponuje elektronickým podpisem může podat žádost prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna@trinecko.cz nebo datové schránky 4anbqsj Pokud svoji žádost zašle na kontaktné e-mail bedrich.hudzieczek@trinecko.cz, bez elektronického podpisu, je do 5 dní od doručení povinen osobně svoji žádost podepsat.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na vydání stanoviska orgánu státní správy lesa se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokuta až do výše 1.000.000,- Kč dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
-
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrana krajiny, orgán státní správy lesů.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Telefon: 558 306 322 Mobil: -
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
22.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
-
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku