Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let.


2. Základní informace k životní situaci
Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 je zakázáno; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů na žádost vlastníka lesa povolit výjimku z tohoto zákazu.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastníci lesních pozemků, s porostem mladším 80 let, na kterých je odůvodněných případech nutné provést mýtní úmyslnou těžbu.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti, která musí obsahovat:
Identifikační údaje žadatele:
u fyzické osoby:
- jméno a příjmení
- datum narození
- místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování
u právnické osoby:
- název firmy
- identifikační číslo
- adresa, případně jiná adresa pro doručování
- uvedení všech spoluvlastníků včetně identifikačních údajů
- datum a podpis žadatele, případně žadatelů
- uvedení čísla parcely a katastrálního území
- lesnické označení lesního porostu podle platné lesní hospodářské osnovy
- předpokládaná výše těžby (m3) a výměra vzniklé holiny (ha)
- stanovisko příslušného odborného lesního hospodáře
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Kontaktem s příslušným odborným lesním hospodářem a podáním vyrozumění (žádosti), které bude obsahovat výše uvedené náležitosti.
6. Na které instituci životní situaci řešit
O žádosti rozhoduje místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Třinec Odbor životního prostředí a zemědělství Jablunkovská 160 739 61 TŘINEC Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Kancelář č. 112 Tel: 558 306 322 E-mail: bedrichhudzieczek@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář naleznete na odkazu http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ nebo na odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec, kanc. Č.112
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Všichni spoluvlastníci lesního pozemku.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech; tyto předá orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok ust. § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Pokud žadatel disponuje elektronickým podpisem může podat žádost prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna@trinecko.cz nebo datové schránky 4anbqsj Pokud svoji žádost zašle na kontaktné e-mail bedrich.hudzieczek@trinecko.cz, bez elektronického podpisu, je do 5 dní od doručení povinen osobně svoji žádost podepsat.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokuta až do výše 1.000.000,- Kč dle § 55 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
-
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrana krajiny, orgán státní správy lesů.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Telefon: 558 306 322 Mobil: -
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
22.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
-
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku