Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku.


2. Základní informace k životní situaci
Pozemky (osoby, stavby a zařízení, které se na nich nacházejí), které sousedí nebo se nacházejí v blízkosti pozemků určených k plnění funkcí lesa, mohou být ohroženy zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů zastíněním a lavinami z těchto pozemků. V takovém případě může příslušný orgán státní správy určit rozhodnutím na základě žádosti rozsah a způsob nezbytně nutných zabezpečovacích opatření. Vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou povinni provedení opatření strpět.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastníci ohrožených nemovitostí, nebo investoři ohrožených staveb a zařízení.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti, která musí obsahovat:
Identifikační údaje žadatele:
u fyzické osoby:
- jméno a příjmení
- datum narození
- místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování
u právnické osoby:
- název firmy
- identifikační číslo
- adresa, případně jiná adresa pro doručování
- datum a podpis žadatele, případně žadatelů
- doklad o vlastnictví ohrožené nemovitosti
- identifikaci pozemků určených k plnění funkcí lesa
- situaci ohroženého pozemku včetně zákresu ohrožených staveb
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádost s výše uvedenými podklady.
6. Na které instituci životní situaci řešit
O žádosti rozhoduje místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Třinec Odbor životního prostředí a zemědělství Jablunkovská 160 739 61 TŘINEC Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Kancelář č. 112 Tel: 558 306 322 E-mail: bedrichhudzieczek@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář naleznete na odkazu http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ nebo na odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec, kanc. Č.112
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost bude vyřízena do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dní.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Všichni spoluvlastníci ohroženého pozemku a všichni spoluvlastníci pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Účast na místním ohledání, které svolává na základě žádosti.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Pokud žadatel disponuje elektronickým podpisem může podat žádost prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna@trinecko.cz nebo datové schránky 4anbqsj Pokud svoji žádost zašle na kontaktné e-mail bedrich.hudzieczek@trinecko.cz, bez elektronického podpisu, je do 5 dní od doručení povinen osobně svoji žádost podepsat.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejedná se o ukládání sankcí.
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
Realizaci zabezpečovacích opatření určených orgánem státní správy lesa, provede žadatel na svůj náklad, vytěžené dříví náleží vlastníku pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
-
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrana krajiny, orgán státní správy lesů.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Telefon: 558 306 322 Mobil: -
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
22.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
-
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku