Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře


2. Základní informace k životní situaci
Udělení této licence je podmínkou pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře fyzickou osobu nebo právnickou osobu.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), která si podá žádost u obecního úřadu s rozšířenou působností, v jejích správním obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt ne právnická sídlo.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Dosažení věku 18 let, státní občanství České republiky nebo občanství členského státu Evropské unie, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborné lesnické vzdělání, odborná lesnická praxe.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti osobně nebo poštou.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Žádosti hodnotí místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Třinec Odbor životního prostředí a zemědělství Jablunkovská 160 739 61 TŘINEC Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Kancelář č. 112 Tel: 558 306 322 E-mail: bedrichhudzieczek@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:
- jméno a příjmení
- trvalý pobyt
- rodné číslo a číslo občanského průkazu
- obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká
- identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno
- označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána
- úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání (vysokoškolské vzdělání lesnického směru nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru)
- popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe (odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy a alespoň deset let, jde-li o absolventa střední školy)
Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:
- obchodní jméno
- sídlo a právní formu žadatele
- jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele
- identifikační číslo
- označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána
jméno a příjmení a trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce
- úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem (vysokoškolské vzdělávání lesnického směru nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru)
- popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe (odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy a alespoň deset let, jde-li o absolventa střední školy)
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář naleznete na odkazu http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ nebo na odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec, kanc. Č.112
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek činí 1.000,- Kč, je možné zaplatit složenkou nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Třinec.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Městský úřad Třinec Odbor životního prostředí a zemědělství Jablunkovská 160 739 61 TŘINEC Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Kancelář č. 112 Tel: 558 306 322 E-mail: bedrichhudzieczek@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Pouze žadatel.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Pokud žadatel disponuje elektronickým podpisem může podat žádost prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna@trinecko.cz nebo datové schránky 4anbqsj Pokud svoji žádost zašle na kontaktné e-mail bedrich.hudzieczek@trinecko.cz, bez elektronického podpisu, je do 5 dní od doručení povinen osobně svoji žádost podepsat.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání dle poučení rozhodnutí, proti kterému se odolání podává.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
-
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrana krajiny, orgán státní správy lesů.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Telefon: 558 306 322 Mobil: -
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
22.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
-
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku