Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Řidičské oprávnění - vrácení řidičského oprávnění - zdravotní důvody


2. Základní informace k životní situaci
Pokud řidič pozbyl řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů, není oprávněn řídit motorová vozidla.
Pokud zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti podle § 94 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), rozhodne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti o vrácení řidičského oprávnění. Po nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění, a vrácení řidičského průkazu, je řidič oprávněn řídit motorové vozidlo.
Žádost o vrácení řidičského oprávnění je řidič povinen podat i v případě, že nesplnil povinnost odevzdat řidičský průkaz.
Obdobně řidič postupuje, pokud zanikly důvody pro podmínění řidičského oprávnění (důvodem podmínění řidičského oprávnění je zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel s podmínkou).
Zrušit odnětí, pozbytí nebo podmínění řidičského oprávnění lze pouze tehdy, pokud pominuly důvody pro jeho odnětí, pozbytí nebo podmínění.
Pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat odbornou způsobilost.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává osoba, které bylo řidičské oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti odňato (podmíněno), u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (podle místa hlášeného pobytu).
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o vrácení řidičských oprávnění, či zrušení jejich podmínění musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno:
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,
d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti,
e) skupina vozidel, pro kterou se žádá o vrácení řidičského oprávnění.
K žádosti podle musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní,
c) doklad o odborné způsobilosti žadatele, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní, je-li žádost podávána v době delší jak tři roky od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičských oprávnění
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost, kterou lze podat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu žadatele.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor dopravy
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Vladimír Puto Kancelář: 155 Tel: 558 306 166 E-mail: vladimír.puto@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který Vám vydá příslušný úřad při změně údajů v občanském průkazu, jeho ztrátě, zničení apod.),
* Doklady uvedené v bodě 4.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
"Žádost o vrácení řidičského oprávnění" je k dispozici na pracovišti Městského úřadu Třinec, odboru dopravy, nebo ke stažení na internetových stránkách http://www.trinecko.cz/formulare/?id=Do
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Správní orgán vydá rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (od podání žádosti).
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Další účastníci nejsou stanoveni.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Po nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění, lze vyzvednout řidičský průkaz.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické pošty.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přestupcích")
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí ve věci lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Zákon o silničním provozu stanoví držiteli řidičského průkazu, kterému bylo odňato nebo podmíněno řidičské oprávnění nebo zrušeno podmínění řidičského oprávnění povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městskému úřadu Třinec) - do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění nebo zrušení podmínění řidičského oprávnění. Porušení této povinnosti je přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše 30 000 Kč.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR, www.mdcr.cz
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec
odbor dopravy
oddělení dopravně správních agend
24. Kontaktní osoba
Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend Telefon: 558 306 300 E-mail: bohdan.dziadek@trinecko.cz
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.05.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
22.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku