Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Vydání registrace autoškoly


2. Základní informace k životní situaci
Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny žadatele.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem pro vydání registrace autoškoly.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Doložit doklady stanovené zákonem pro vydání registrace autoškoly.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti, kterou lze podat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, podle místa provozovny žadatele.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor dopravy
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Kancelář: 148 Tel: 558 306 300 E-mail: bohdan.dziadek@trinecko.cz Jméno: Ing. Ladislav Vallo Kancelář: 238 Tel: 558 306 302 E-mail: ladislav.vallo@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* platný občanský průkaz
* řádně vyplněnou žádost o vydání registrace k provozování autoškoly
* doklad osvědčující právní vztah žadatele k autocvičišti nebo k cvičné ploše nebo k řidičskému trenažéru, k výukovým a učebním prostorám a k výcvikovým vozidlům,
* platné profesní osvědčení osob, které budou provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění,
* živnostenský list nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, zřizovací listinu.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
"Žádost o vydání registrace autoškoly" je k dispozici na pracovišti Městského úřadu Třinec, odboru dopravy.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
2.000,- Kč vydání registrace k provozování autoškoly
1.000,- Kč změna rozsahu registrace k provozování autoškoly
100,- Kč vydání dokladu registrace k provozování autoškoly náhradou za doklad poškozený, zničený, ztracený, odcizený
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 60 dnů.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Další účastníci nejsou stanoveni.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Provozovatel autoškoly je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti vydání registrace k provozování autoškoly a předložit o nich doklady do 15 dnů od vzniku změn.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámených změn rozhodne o změně údajů uvedených v rozhodnutí. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou registrační listinu, jedná-li se o změny následujících údajů - obchodní firma, včetně právní formy, sídla a identifikačního čísla, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno a příjmení provozovatele autoškoly, datum narození, identifikačního čísla, obchodního jména a jeho trvalého pobytu; je-li ustanoven odpovědný zástupce, též údaje týkající se jeho osoby, označení výukových a učebních prostor, rozsah poskytované výuky a výcviku.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel autoškoly dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 2 provozuje autoškolu bez registrace k provozování,
b) v rozporu s § 3 provádí výuku a výcvik osobami, které nejsou držiteli platného profesního osvědčení,
c) v rozporu s § 5 nenahlásí změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti žádosti o vydání registrace k provozování autoškoly,
d) v rozporu s § 9 provádí výcvik neschváleným výcvikovým vozidlem,
e) přijme jako žadatele o řidičské oprávnění osobu, která nesplňuje podmínky podle § 13,
f) opakovaně nebo závažným způsobem nedodrží obsah a rozsah výuky a výcviku stanovený v § 20,
g) v rozporu s § 25 nepředá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností seznamy žadatelů k získání řidičského oprávnění,
h) v rozporu s § 32 nepřihlásí písemně žadatele k získání řidičského oprávnění ke zkoušce.


Za správní delikt se uloží pokuta
do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) a f)
do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), g) a h)
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR, www.mdcr.cz
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Město Třinec
odbor dopravy
oddělení dopravně správních agend
24. Kontaktní osoba
Jméno:Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil:774 749 889
Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.05.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
20.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku