Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Místní poplatek z ubytovací kapacity


2. Základní informace k životní situaci

Správu místního poplatku z ubytovací kapacity vykonává Městský úřad Třinec, odbor ekonomický (správce poplatku). Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Poplatek se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání tiskopisu "Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity" a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů uvedených pod písmenem a) - c) adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Martina Janiková Kancelář: 208 Tel: 558 306 264 E-mail: martina.janikova@trinecko.cz Jméno: Pavlína Motyková Kancelář: 208 Tel: 558 306 262 E-mail: pavlina.motykova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Občanský průkaz * Kolaudační rozhodnutí pro daný stavební objekt nebo jeho část

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/?id=EO

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 5,- Kč za každé využité lůžko a den. Poplatek je splatný do 30-dnů po uplynutí každého pololetí.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po uplynutí každého pololetí je nutné odevzdat "Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity".

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Žádní

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

14. Elektronická služba, kterou lze využít
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

16. Jaké jsou související předpisy

* Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů * Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí lze podat písemně nebo ústně do protokolu - podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a to u správce poplatku.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

19. Nejčastější dotazy

Jaké jsou osvobození a úlevy? Poplatku nepodléhá: a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků b) ubytovací kapacita ve zdravotnických a lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s pracovníky oddělení poplatků a vymáhání.
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu podléhá uhrazení správního poplatku ve výši 100,- Kč (Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) - správní poplatek se hradí v pokladně Městského úřadu Třinec po dohodě se správcem poplatku.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor ekonomický

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. Martina Janiková Telefon: 558 306 264 Mobil: Funkce: vedoucí oddělení poplatků a vymáhání, správce poplatku Jméno: Pavlína Motyková Telefon: 558 306 262 Mobil: Funkce: správce poplatku

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

31.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Nestanoven

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku