Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství


2. Základní informace k životní situaci

Správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství vykonává Městský úřad Třinec, odbor ekonomický (správce poplatku). Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání tiskopisu "Ohlášení k místnímu poplatku z veřejného prostranství" a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů uvedených pod písmenem a) - c) adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Martina Janiková Kancelář: 208 Tel: 558 306 264 E-mail: martina.janikova@trinecko.cz Jméno: Pavlína Motyková Kancelář: 208 Tel: 558 306 262 E-mail: pavlina.motykova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Občanský průkaz * V případě zastoupení, plnou moc zastupující osoby

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/?id=EO

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den: a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje: * za umístění nepojízdného a pojízdného prodejního zařízení včetně skládky zboží a vystaveného zboží při prodeji ...............................................................................10,- Kč b) za umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací: * sanace panelových domů, oprava fasád, střech a balkonů, nástavby budov od 1. do posledního dne užívání .......................................................................................5,- Kč c) za provádění výkopových prací, umístění skládek a stavebních zařízení v rámci liniových staveb, při jiné stavební činnosti a při realizaci, rekonstrukci, opravách a haváriích inženýrských sítí od 1. do posledního dne užívání .........................................................................................................5,- Kč d) za umístění reklamního zařízení: * od 1. do 60 dne ................................................................................................100,- Kč * při předpokládané době užívání veřejného prostranství 61 a více dní bude uzavřena nájemní smlouva e) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ...............................................10,.- Kč f) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce ....................................1,- Kč g) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ..............2,- Kč h) za umístění skládek všeho druhu ........................................................................10,- Kč i) za umístění jedné atrakce (kolotoč, střelnice, houpačka, atp.) ......................................2,- Kč j) za umístění vozidla nebo jiného zařízení s digitálními hrami .......................................15,- Kč 2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto: a) za umístění lunaparku (včetně doprovodných vozidel) .......................................2.100,- Kč/týden b) za umístění cirkusu (včetně doprovodných vozidel) ...........................................2.100,- Kč/týden Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství na účet Městského úřadu Třinec nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Třinec. Variabilní symbol obdrží u správce poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen do 15 dnů ohlásit skutečný stav údajů rozhodných pro stanovení výše poplatku.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Žádní

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě nejasností doložení stavebního deníku.

14. Elektronická služba, kterou lze využít
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č. 9/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

16. Jaké jsou související předpisy

* Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů * Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí lze podat písemně nebo ústně do protokolu - podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a to u správce poplatku.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

19. Nejčastější dotazy

Jaké jsou osvobození a úlevy? Od poplatku se osvobozuje: a) užívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a stavebních skládek při realizaci staveb, jejichž investorem nebo spoluinvestorem je město Třinec a jeho příspěvkové organizace b) užívání veřejného prostranství, kde je stanoveno nájemné platnou nájemní smlouvou s městem Třinec c) květinové výzdoby před provozovnami a prodejnami d) užívání veřejného prostranství ke kulturním, sportovním a vzdělávacím akcím včetně reklamních zařízení, které pořádá město Třinec a jeho příspěvkové organizace nebo pokud je město Třinec a jeho příspěvkové organizace spolupořadatelem e) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely f) reklamní nabídkové tabule, umístěné před prodejnami a provozovnami služeb tzv. "áčka" g) umístění reklamního zařízení od 61. dne užívání veřejného prostranství.

20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s pracovníky oddělení poplatků a vymáhání.
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu podléhá uhrazení správního poplatku ve výši 100,- Kč (Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) - správní poplatek se hradí v pokladně Městského úřadu Třinec po dohodě se správcem poplatku.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor ekonomický

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. Martina Janiková Telefon: 558 306 264 Mobil: Funkce: vedoucí oddělení poplatků a vymáhání, správce poplatku Jméno: Pavlína Motyková Telefon: 558 306 262 Mobil: Funkce: správce poplatku

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

31.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Nestanoven

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku