Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Místní poplatek ze psů


2. Základní informace k životní situaci

Správu místního poplatku ze psů vykonává Městský úřad Třinec, odbor ekonomický (správce poplatku). Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku (tj. den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců). Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Držitel psa má povinnost oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Třinec

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

* Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. * Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. * Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání tiskopisu "PŘIHLÁŠENÍ"

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Martina Janiková Kancelář: 208 Tel: 558 306 264 E-mail: martina.janikova@trinecko.cz Jméno: Pavlína Motyková Kancelář: 208 Tel: 558 306 262 E-mail: pavlina.motykova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Občanský průkaz

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/?id=EO PŘIHLÁŠENÍ, ZMĚNA, ODHLÁŠENÍ

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa ............................................................................................................................... 1.300 Kč, b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ......................................................................... 1.800 Kč, c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu...................................................... 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení 300 Kč. Splatnost poplatku: a) nečiní-li více než 500 Kč ročně, vždy nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku, b) činí-li více než 500 Kč ročně, pak ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31.03. a 31.10. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla (nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku). Poplatek lze hradit dle zaslané poštovní poukázky na poště, převodem na účet, v hotovosti v pokladně Městského úřadu Třinec.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od doložení příslušného tiskopisu

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Žádní

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

14. Elektronická služba, kterou lze využít
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o místním poplatku ze psů.

16. Jaké jsou související předpisy

* Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů * Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí lze podat písemně nebo ústně do protokolu - podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a to u správce poplatku.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

19. Nejčastější dotazy

Jaká jsou osvobození a úlevy? (1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je: a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob stanovených v bodu a), c) osoba provozující útulek zřízený městem Třinec pro ztracené nebo opuštěné psy, d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7. (2) Od poplatku se dále osvobozují: a) držitel psa, kterým je Městský úřad Třinec, b) držitel psa, kterým je příspěvková organizace a organizační složka, jejichž zřizovatelem je město Třinec, c) držitel psa, kterým je Policie ČR a Městská policie Třinec, d) držitel psa, jehož pes je speciálně cvičený k záchranářským pracím, e) držitel psa, jehož pes je speciálně cvičený k loveckým činnostem, f) držitel psa, který převzal psa z útulku pro psy, a to po dobu trvání náhradní (pěstounské) péče, g) držitel psa, který používá psa ke canisterapii (léčebnému kontaktu psa a člověka). (3) Úleva se poskytuje: a) držiteli psa s trvalým pobytem v rodinném domku ve výši 1.100 Kč z roční sazby poplatku, b) držiteli druhého a každého dalšího psa s trvalým pobytem v rodinném domku ve výši 1.500 Kč z roční sazby poplatku, c) držiteli psa, jehož pes je prokazatelně celoročně umístěn jako hlídací pes na zahradě držitele psa ve výši 1.100 Kč z roční sazby poplatku, d) držiteli druhého a každého dalšího psa, jehož pes je prokazatelně celoročně umístěn jako hlídací pes na zahradě držitele psa ve výši 1.500 Kč z roční sazby poplatku, e) držiteli psa, jehož pes je chován v kotcích na kynologických cvičištích ve výši 1.100 Kč z roční sazby poplatku, f) držiteli druhého a každého dalšího psa, jehož pes je chován v kotcích na kynologických cvičištích ve výši 1.500 Kč z roční sazby poplatku, g) držiteli psa, který je členem kynologického nebo mysliveckého svazu, kde provádí výcvik psa ve výši 1.100 Kč z roční sazby poplatku, h) držiteli druhého a každého dalšího psa, který je členem kynologického nebo mysliveckého svazu, kde provádí výcvik psa ve výši 1.500 Kč z roční sazby poplatku, i) držiteli psa, který nechá psa označit radiofrekvenčním identifikačním čipem (RFID čip) ve výši 50% z roční sazby poplatku po dobu dvou let, j) držiteli druhého a každého dalšího psa, který nechá psa označit radiofrekvenčním identifikačním čipem (RFID čip) ve výši 50% z roční sazby poplatku po dobu dvou let.

20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s pracovníky oddělení poplatků a vymáhání.
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu podléhá uhrazení správního poplatku ve výši 100,- Kč (Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) - správní poplatek se hradí v pokladně Městského úřadu Třinec po dohodě se správcem poplatku.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor ekonomický

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. Martina Janiková Telefon: 558 306 264 Mobil: Funkce: vedoucí oddělení poplatků a vymáhání, správce poplatku Jméno: Pavlína Motyková Telefon: 558 306 262 Mobil: Funkce: správce poplatku

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

31.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Nestanoven

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku