Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku pokuty nebo místního poplatku


2. Základní informace k životní situaci
V případě, že daňovému subjektu vznikne na osobním daňovém účtu vratitelný přeplatek, může požádat o jeho vrácení nebo převedení. Žádost se projednává se správcem pokuty nebo poplatku.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- daňový subjekt - fyzická osoba,
- daňový subjekt - právnická osoba; za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jednat jejím jménem podle jiného právního předpisu,
- zákonný zástupce fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost k právním úkonům,
- zmocněný zástupce zvolený daňovým subjektem nebo ustanovený zástupce,
- zaměstnanec právnické osoby nebo jiná fyzická osoba, která vykonává činnost této právnické osoby - právnická osoba je může pověřit, aby jednali jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto pověření; obdobně se toto použije i pro jednání jménem podnikající fyzické osoby,
- prokurista právnické osoby - při správě daní je oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně, u něhož má vratitelný přeplatek, o jeho vrácení nebo použití tohoto přeplatku na úhradu nedoplatku, který má u jiného správce daně, nebo na úhradu nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož nebo jiného správce daně.
Přeplatek se na žádost daňového subjektu vrátí, činí-li nejméně 100 Kč a nemá-li současně daňový subjekt nedoplatek na jiné dani u téhož správce daně, nebo neuplatnil-li požadavek na úhradu nedoplatku jiný správce daně.
Činí-li daňový přeplatek méně než 100 Kč, správce daně jej vrátí jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti.
Pokud daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku nepožádá, platí, že tento přeplatek zůstává jako platba na dosud neuhrazenou daň na osobním daňovém účtu, na kterém je evidován.
Z moci úřední vrací správce daně vratitelný přeplatek, pokud tak stanoví zákon.
Vyhoví-li správce daně v plném rozsahu žádosti o vrácení nebo převedení, rozhodnutí daňovému subjektu neoznamuje, pokud o to není v žádosti výslovně požádán.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku daně podejte písemnou formou osobně nebo prostřednictvím jiné osoby oprávněné jednat (viz bod 3), popř. ji zašlete poštou či elektronicky (viz bod 14).
Podání lze učinit rovněž ústně do protokolu.
Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Obraťte se na MěÚ Třinec, odbor ekonomický.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
kanc. č.: jméno: tel.: e-mail: 208 míst.poplatky Mgr. Martina Janiková 558306264 martina.janikova@trinecko.cz 208 míst.poplatky Pavlína Motyková 558306262 pavlina.motykova@trinecko.cz 215 pokuty Iva Krzystková 558306257 iva.krzystkova@trinecko.cz 217 pokuty Ing. Zuzana Blechová 558306256 zuzana.blechova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 hod. - 17:00 hod. Středa: 8:00 hod. - 17:00 hod.
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Žádné dokumenty nejsou jmenovitě stanoveny.
Ze žádosti musí být patrno, kdo ji činí, z které pokuty nebo místního poplatku má být přeplatek vrácen nebo převeden, jaká výše má být vrácena nebo převedena a zda má být přeplatek vrácen na adresu nebo na bankovní účet.
V případě požadavku vrácení přeplatku na bankovní účet je třeba uvést číslo účtu.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Formulář k vytištění si můžete případně stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=EO
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Přeplatek musí být daňovému subjektu vrácen do 30 dnů od doručení žádosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Za den vrácení přeplatku se považuje den, kdy došlo k odepsání z účtu správce daně.
Nemá-li daňový subjekt ke dni podání žádosti u správce daně vratitelný přeplatek, běží lhůta pro jeho vrácení až ode dne následujícího po jeho vzniku, pokud se tak stane nejdéle do 60 dnů ode dne podání žádosti.
Nevznikne-li do této lhůty vratitelný přeplatek, žádost se zamítne.
Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení nebo převedení vratitelného přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká.
Vznikne-li v důsledku zrušení, změny nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně, jakož i v důsledku neoprávněného vymáhání, vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 15 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o stanovení daně zrušeno, změněno nebo prohlášeno za nicotné, anebo ode dne prohlášení neoprávněného vymáhání
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost lze zaslat jako datovou zprávu, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo je odeslána prostřednictvím datové schránky.
Podání učiněné prostřednictvím datové zprávy se přijímá na společném technickém zařízení správců daně na adresu zveřejněnou správcem daně anebo na technickém nosiči dat, jehož formu zveřejní správce daně.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí správce daně o žádosti o vrácení přeplatku může daňový subjekt podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Finanční správa
Ministerstvo financí České republiky
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
MěÚ Třinec, odbor ekonomický
24. Kontaktní osoba
jméno: tel.: e-mail: Mgr. Martina Janiková 558306264 martina.janikova@trinecko.cz Pavlína Motyková 558306262 pavlina.motykova@trinecko.cz Iva Krzystková 558306257 iva.krzystkova@trinecko.cz Ing. Zuzana Blechová 558306256 zuzana.blechova@trinecko.cz
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
22.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
22.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku