Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení města Třince


2. Základní informace k životní situaci

Město Třinec v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města založilo peněžní fond - "Fond rozvoje bydlení města Třince" (FRB), který slouží k poskytování úvěrů k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu na území města vlastníkům bytů, bytových a rodinných domů na základě výběrového řízení.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastníci obytných budov starších 10 let (tj. rodinných a bytových domů, případně i dalších budov, v nichž se nachází byty) a bytů starších 10 let, nacházejících se na území města Třince, kteří přijmou závazek použít poskytnutý úvěr v souladu s ustanovením Zásad č. 06/2016 - Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Třince".

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup je stanoven Zásadami č. 06/2016 - Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Třince".

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o poskytnutí úvěrů z FRB na adresu Město Třinec - Městský úřad Třinec, oddělení platové a personální, ul. Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, případně na podatelně MěÚ Třinec.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Město Třinec - Městský úřad Třinec, oddělení platové a personální, ul. Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Kateřina Potůčková Kancelář: 405 Tel: 558 306 174 E-mail: katerina.potuckova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Při podání žádosti nemusí mít žadatel s sebou žádné osobní doklady. Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat náležitosti, které jsou stanovené v článku 4 Zásad č. 06/2016 - Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Třince". Při uzavírání smlouvy o úvěru musí mít žadatel s sebou: * občanský průkaz

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Výběrové řízení (VŘ) probíhá jednou v kalendářním roce, pokud nebudou dané finanční prostředky vyčerpány v prvním kole, bude vyhlášeno druhé kolo VŘ. Podmínky VŘ jsou vyvěšeny po dobu 45 dnů na úřední desce MěÚ Třinec a zveřejněny na internetových stránkách města a v místním tisku. Žádosti o úvěr, které budou doručeny v požadovaném termínu, vyhodnotí komise, jmenovaná radou města. VŘ je ukončeno rozhodnutím Zastupitelstva města o rozdělení úvěrů, o čemž budou všichni uchazeči neprodleně písemně vyrozuměni. Vybraní žadatelé obdrží zároveň výzvu k uzavření smlouvy o úvěru.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

U úvěru do 100.000 Kč - 1 ručitel, u úvěru do 300.000 Kč - 2 ručitelé.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

U úvěru nad 300.000 Kč je zajištění poskytovaného úvěru formou zřízení zástavního práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí. Hodnota zástavy musí být stanovena znaleckým posudkem a musí dosahovat alespoň 1,3 násobku poskytnutého úvěru.

14. Elektronická služba, kterou lze využít
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zásady č. 06/2016 - Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Třince".

16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Rozhodnutí zastupitelstva města nepodléhá právu odvolání se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce vyplývá z uzavřené smlouvy o úvěru, a to v případě, kdy je úvěr použit pro jiné účely, než pro účely určené smlouvou.

19. Nejčastější dotazy

V jaké výši je stanovena úroková sazba? U všech úvěrů je stanovena jednotná úroková sazba ve výši 3 % p.a. Jak postupovat při nedočerpání úvěru? V případě nevyčerpání celé částky, na jejíž poskytnutí bude uzavřena smlouva o úvěru, bude splátkový kalendář formou dodatku ke smlouvě o úvěru upraven dle skutečné výše čerpaného úvěru.

20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Zásady č. 06/2016 - Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Třince"

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Oddělení platové a personální MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Kateřina Potůčková Telefon: 558 306 174 Mobil: 774 749 803 Funkce: pracovnice oddělení PaP

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2017

27. Datum konce platnosti popisu
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku