Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Paměťová karta podniku pro digitální tachograf


2. Základní informace k životní situaci

Paměťová karta podniku, která se vydává na základě žádosti, slouží provozovatelům vozidla ke stahování dat z digitálního tachografu. Karta není spojena s konkrétním vozidlem, provozovatel ji užívá pro všechna jím provozovaná vozidla. Držitel karty je oprávněn používat pouze tu kartu, která je vydána na jeho osobu (fyzickou či právnickou), není-li vadná a nevypršela-li její platnost; zároveň nesmí v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1360/2002 vlastnit paměťovou kartu servisu. Karta se vydává nejdéle na dobu 5 let a musí být uchovávána tak, aby nedocházelo k jejímu mechanickému či tepelnému poškození (např. ve vhodném pouzdru).

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která je dopravcem provozujícím nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5 tuny a autobusy, jejichž provoz musí být sledován pomocí digitálního tachografu. Za právnickou osobu může jednat fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem, členem jejího statutárního orgánu nebo jejím zástupcem.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Paměťová karta podniku, která se vydává na základě žádosti, slouží provozovatelům vozidla ke stahování dat z digitálního tachografu. Karta není spojena s konkrétním vozidlem, provozovatel ji užívá pro všechna jím provozovaná vozidla.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Paměťová karta podniku, která se vydává na základě žádosti, slouží provozovatelům vozidla ke stahování dat z digitálního tachografu. Karta není spojena s konkrétním vozidlem, provozovatel ji užívá pro všechna jím provozovaná vozidla.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Ivana Csepcsarová Kancelář: 151 Tel: 558 306 310 E-mail: ivana.csepcsarova@trinecko.cz Jméno: Lucie Kadlubcová Kancelář: 151 Tel: 558 306 309 E-mail: lucie.kadlubcova@trinecko.cz Jméno Mgr. Pavlína Sochorová Kancelář: 147 Tel: 558 306 306 E-mail: pavlina.sochorova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

fyzická osoba * občanský průkaz - případně cestovní pas s potvrzením o občanském průkazu * živnostenské oprávnění, příp. koncesní listina - originál nebo úředně ověřená kopie (ne starší 3 měsíců) právnická osoba * občanský průkaz - případně cestovní pas s potvrzením o občanském průkazu jednající osoby (statutární orgán, zaměstnanec pověřený statutárním orgánem, vedoucí jejího odštěpného závodu nebo vedoucí jiné její organizační složky, o níž zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku, jde-li o věci týkající se tohoto závodu nebo složky, prokurista, osoba pověřená na základě plné moci udělené statutárním orgánem) * úřední doklad o existenci právnické osoby (výpis z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku nebo registru ne starší 3 měsíců) * jestliže doklad o existenci právnické osoby neobsahuje identifikační číslo, musí být zvlášť předložen doklad o přidělení tohoto čísla * nepodává-li žádost statutární zástupce - platná ověřená plná moc

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádost o vydání paměťové karty vozidla" je k dispozici na přepážce pracoviště.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

700,- Kč - hotově při podání žádosti

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

15 dnů

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zhotovenou kartu je nutno převzít na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (to však pouze na základě ověřené plné moci). Držitel karty musí nakládat s vydanou kartou tak, aby nedošlo k zneužití údajů na záznamovém zařízení. Je zodpovědný za jakékoliv zneužití karty. Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je držitel karty povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o náhradu karty. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá náhradní kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je držitel karty povinen požádat o zneplatnění karty do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, a v případě potřeby podat žádost o náhradu karty. Žádost je nutno doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty. Držitel karty je dále povinen písemně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů v kartě zapisovaných, a to do 10 pracovních dnů od vzniku těchto změn. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 15 pracovních dnů od doručení oznámení o ohlášení změny údaje.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Rady (ES) č. 561/2006 Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který kartu vydal. Tento úřad označí reklamovanou vadu, příp. opatří podklady pro odstranění vady; dále zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem, a na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností může být držiteli karty uložena pokuta dle příslušných právních předpisů.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Paměťová karta řidiče pro digitální tachograf Paměťová karta servisní pro digitální tachograf

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil: 774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.04.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku