Životní situace

Životní situace


1. Životní situace (název)

Fond sociální pomoci města Třince


2. Základní informace k životní situaci

Účelem Fondu je zajistit osobám v tíživé sociální situaci finanční pomoc pro zajištění nezbytných životních a dalších potřeb, které nejsou schopny hradit z vlastních zdrojů nebo řešit jinak vlastními silami s pomocí svých blízkých. Na přiznání prostředků z Fondu není právní nárok.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem, který má možnost obdržet příspěvek z Fondu, může být fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu v Třinci.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Čerpání prostředků Fondu je možné po splnění následujících kritérií: * nepředvídatelnost a naléhavost potřeby, které jsou příčinou krizové situace žadatele, * přiměřenost výše žádané pomoci, tj. částky, která je nezbytná pro řešení momentální obtížné situace žadatele, * jednorázovost, tj. jedná se vždy o jednorázovou finanční částku. Po podání žádosti ověří sociální pracovnice uvedené skutečnosti a předají žádost sociálně-zdravotní komisi. Komise uvede své stanovisko pro radu města, která o žádosti rozhodne.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel o poskytnutí příspěvku z Fondu podá řádně vyplněný předepsaný formulář "Žádost" na podatelnu Městského úřadu Třinec.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor sociálních věcí, Jablunkovská 160, 739 61, Třinec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. David Životský Kancelář: 326 Tel: 558 306 363 E-mail: david.zivotsky@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 Další dny: po předchozí telefonické domluvě

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Bude-li třeba doložit některé údaje, bude žadatel vyzván (u jednotlivých žádostí se budou lišit dle životní situace).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost k vytištění je přiložena nebo je možné žádost vyzvednout u výše uvedené kontaktní osoby.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

---

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Individuálně dle životní situace.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel podáním žádosti dává souhlas k tomu, aby pracovníci oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí ověřili skutečnosti, které jsou v žádosti uvedeny (např. formou šetření v domácnosti žadatele). Žadatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost, doložit v určené lhůtě vyžádané dokumenty. Nedodržení výše uvedeného může být důvodem zamítnutí žádosti. Podáním žádosti dává žadatel souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které v souvislosti s žádostí oddělení sociální pomoci získá.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. Lze využít pouze elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu: osp@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

* Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů * Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů * Vnitřní směrnice č. 10/2014 Statut Fondu sociální pomoci města Třince

16. Jaké jsou související předpisy

---

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou, na přiznání příspěvku není právní nárok.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

19. Nejčastější dotazy

---

20. Další informace

---

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

---

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

V případě nepříznivé sociální situace žadatel může uplatnit u Úřadu práce ČR nárok na dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky pro osoby v hmotné nouzi aj. Bližší informace budou poskytnuty sociálními pracovníky na odboru sociálních věcí, MěÚ Třinec (viz kontakt dle bodu 7).

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. David Životský Telefon: 558 306 363 Mobil:--- Funkce: vedoucí oddělení sociální pomoci

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.05.2017

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.05.2017

27. Datum konce platnosti popisu

---

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Finanční pomoc z Fondu je určena zejména na účely: * příspěvek na překonání mimořádné situace ohrožující zdraví či život osob nebo řádný vývoj dětí (např. živelné katastrofy, hromadná neštěstí a další nečekané události, které občané nedokáží řešit vlastními silami), * pomoc mladým lidem opouštějícím dětské domovy, výchovné ústavy či domy na půl cesty - vybavení bytu, * příspěvek na pořízení kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, jejichž sociální a majetkové poměry jim neumožňují bez další pomoci kompenzační pomůcku získat, * výbavičky pro děti ze sociálně slabých rodin, * lyžařské výcviky, tábory, kroužky pro děti ze sociálně slabých rodin.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku